Vývoj znamení Štír: Cesta sebepřekonání

Znamení zvěrokruhu Štír symbolizuje přání přerůst sám sebe, to spodní v sobě překonat a jako velký vítěz oslavit vítězství nad sebou samým. V překračovaných neosvobozených vývojových stupních to vede k sebeodříkání, masochistickému sebetrýznění, i sadistickým tendencím. Pro málokteré znamení zvěrokruhu je tak těžké akceptovat normálnost a banalitu lidského bytí.

REKLAMA

GARCINIA 100 g

podpoří hubnutí

169 Kč

CAMU CAMU 100g

doplní vitamin C

369 Kč

GUARANA 100 g

energie do života

169 Kč

KŘEMELINA 100 tob.

posílí kosti, kůži, nehty

419 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

tír inside01 - Vývoj znamení Štír: Cesta sebepřekonání

Pud vybičovaný až na maximum přináší neosvobozenému Štírovi stálý pocit odpírání a viny dokonce i v situacích, které lidsky dokonale zvládl. Pevná osa zvěrokruhu Štír/Býk odráží vývojovou cestu zřetelně proti: Kde nuceně idealistický Štír opovrhuje současným světem v jeho banalitě, stále pátrá po skrytých věcech a hledá je v okultizmu, chtěl by naopak smyslový Býk užívat reálný smyslový svět a přetváří svou pragmatickou představu pohledem na skryté věci.

Pokud se tedy chce Štír přiblížit zlatému středu, cíli veškerého vývoje, odkládá krok za krokem počáteční opovržení k této straně světa. Musí se přiblížit naivní průměrnosti býčí symboliky. Na ose Býk/Štír se také hodnotí tématika majetku — přijímání (Býk) a postoupení (Štír), mít (Býk) a opustit (Štír), materiální (Býk) a nemateriální (Štír).

Kde se Býk usazuje ve vytvářené skupině, Štír sebou trhá mezi přáním po sounáležitosti (pevné znamení) a svou tématikou odchodu. Jeho stále předkládaná úloha opouštění je v rozporu s jeho kvalitami pevného znamení a vytváří pro něj tak typický pocit nenávisti-lásky. Od této směsice přitažlivosti a nezávislosti se chce osvobodit násilím. Štír je velké znamení metamorfózy, „smrti a vzniku". Je stejně fascinován smrtí i vším, co s ní souvisí, například sexualitou jako prostředkem reprodukce, znovu — bytí. Jeho vývojová cesta se vyznačuje dionýsovským rozdělením se doplněným o schopnost regenerace.

Štír 1

První neosvobozený vývojový stupeň se ještě silně vyznačuje trýznivým perfekcionizmem. Je ještě dalece vzdálen své doplňující smyslové oblé býčí polaritě, což ho dovádí k extrémům jako masochizmus a sadizmus. Tyto sebetrýznivé komponenty vznikají přitom často ve srovnávání ideálních vzorových představ se svým reálným já a vedou k nenávisti k vlastní neperfektnosti. Místo sklonu k sadizmu používá zoufalý pokus promítat svoji nenávist ke slabosti na druhé a tam trestat.

Obzvláštním nadáním Štíra na osvobozeném stupni je nepřetržitý vnitřní hnací vývojový motor. Úsilí po lepším vede v počátečním přetěžování pouze k velkému utrpení. Čím silnější páky zkouší k přerůstání sebe sama do nadčlověka, tím víc v něm současně narůstají stíny. Chce v sobě pěstovat anděla, ale vytváří nevědomky ďábelský protipól. Sotva jiné znamení prožívá bezmocnou závislost v životě tak silně. Na počátečních vývojových stupních se může projevovat jako drogová závislost nebo sexuální poddanost.

Neosvobození Štíři mohou být náhle posedlí tématem sexu a v excesívním hledání naplnění experimentují až k perverznosti. Všechno normální zde prožívají jako vlažné a zkouší je nahradit horce chladnou vášnivostí. Žádné jiné znamení není schopno tak ledově chladné krutosti a žádné tak vroucí posedlé vášně. Okolí dělí na dvě kategorie: ty, s nimiž se Štír sváří v oboustranné závislé symbióze a žárlivě hájí svůj absolutně jasný požadavek na partnera. A druhé, kteří nepatří k „magickému pokrevnímu bratrství" a považuje je za nepřátele.

Volné vztahy, které nespočívají v černobílé mřížce, jsou stěží myslitelné. Ale co sám vlastní si nedůvěřivě střeží. Neboť ke štíří mentalitě dvojitého agenta patří také možnosti být zavražděn milenkou jako skrytým protišpiónem po pohlavním aktu.

To, co je připisováno zvířecímu rodu pavouků, lze pozorovat i ve štířím principu při podobné formě svatebního tance pouštních štírů. Znamení Štíra vládl v klasické astrologii před objevem Pluta Mars, protože jeho agresivita je ve štíří mentalitě citelná. Ve starých knihách je často označován Beran jako bojovník s otevřeným hledím a Štír jako černý jezdec ukrývající obličej za spuštěným hledím.

Proto se neprojevuje u neosvobozeného Štíra agrese — jako u Berana — ve viditelném vzteku, ale ve skryté nenávisti a hledání pomsty. Jako vodní, citové znamení Štír skrývá, když se cítí zraněn, vznikající agresi a dotčenost za neproniknutelnou masku a vymýšlí tajné plány jak se může co nejúčinněji pomstít.

Štír 2

Také na 2. vývojovém stupni se projevuje perfekcionizmus ještě ve formě fanatizmu a extrémizmu a zůstává nadále, i když zmírněně, ve střídavé lázni nedůvěry a chorobné závislosti. Své pocity bezmoci a méněcennosti zkouší neosvobozený Štír kompenzovat nepřímým, sugestivním manévrováním mocí.

Často se cítí sám řízen cizími silami, spočívajícími mu nablízku, zkouší to tedy také se svým okolím. Prodírá se — aniž by to cítil jako zasahování — do soukromého prostoru druhých, s chorobnou žárlivostí vyšpiónit důkaz viny v intimní sféře partnera.

Štír 3

I na 3. vývojovém stupni se vyznačuje extrémy posetá cesta Štíra situacemi závislosti. Někdy se projevuje vysáváním partnera nebo ve vyhledávání závislosti, v níž by ho tísnil pocity viny a ideálními představami a mohl ho tak vykořisťovat. Jen vzácně lze pozorovat samostatné partnerství.

Závislost vlastní nebo druhého je hodnocena fatálně jako obzvláštní hloubka vztahu. Věta „Nemohu bez tebe žít" se rozplývá požitkářsky na jazyku Štíra, ať je znamení jeho náklonnosti jakékoliv. V nejlepším případě demonstruje dětskou závislost. S tím, že vášeň vytváří utrpení, počítá ještě málo vyvinutí Štír rád, často to dokonce vyhledává.

Zde je jeho schopnost lásky ještě zcela v dionýsovském nebo démonském zajetí. Bít se a smiřovat. Tak lze vyjádřit štíří stanovisko buď a nebo. Přesto už na 3. stupni chuť ničit sebe i cizího doznívá.

Štír 4

Poslední zbytky tendence k utlačování se nachází ještě také na vývojovém stupni 4. Přesto i zde má Štír sklon k vědomějšímu sugestivnímu ovlivňování; chápe infiltraci do sféry druhého jako nutnost, která se odráží zpět na něho samého. A protože je tlak utrpení na prvních úrovních masívní, narůstá zde odhodlání zanechat nátlaku na druhé či na vlastní osobu.

Pokud je zvěrokruh chápán jako symbol cyklického vývoje, každé znamení zvěrorokruhu na sebe logicky navazuje. Tak vede logicky Štírův další krok ke znamení Střelce, tedy tématu tolerance.

Toleranci — jak vůči sobě, tak druhým — Štír ještě nezná a musí ji na cestě ke středu integrovat. Tímto poznáním roste na 4. stupni vyhlídka na osvobození sebe sama ze zajetí a začíná vnímat vlastní osud víc jako soubor bližních. Zde si může Štír ujasnit, že jeho perfekcionizmus, jeho odmítání lidské nedokonalosti u sebe sama i druhých — přinejmenším při větších dávkách — mu spíš ohrožují než ochraňují tak důležitý vlastní vývoj.

Vidí, také, že tolerance vůči vlastním chybám podporuje ztrátu křečovitosti a mírnost a že takovým chováním dosahuje lepších výsledků než zarputilým pronásledováním idealistických fixních idejí. Co zde ještě stále provozuje s typicky štírskou úporností, je druh spirituálního idealizmu.

Vyznačuje se náhle poslušnou závislostí na spirituálních mistrech, guru, obzvlášť když jsou fascinováni závislým stoupenectvím pravých nebo předstíraných siddhů, jako např. Sai Baby při jeho materializačních uměleckých kouscích.

Štír je ve své touze po nadlidskosti, po schopnostech převyšujících přírodní zákony považuje za možné. Tady hrozí znovu Štírovi klopýtnutí na cestě ke středu. Jeho potřeba vyrůst nad lidské možnosti, ještě jednou se vybičovat, před něj staví otázku o důležitosti cesty do normální banality života. Jak velmi by mu mohl zde být nápomocen smysl zenové anekdoty: Mladý zenový mnich přišel zklamaně k mistrovi a vyprávěl mu, že mistr jeho přítele — známý mág — uměl mnohem víc než než jeho vlastní: „Říkejte vždy Mistře, můžete jíst, když jste hladovi, pít, když máte žízeň, a spát, když jste unavení — nic víc. Druhý mistr má ale mocnějšího Siddhu. Umí např. recitováním manter usmrtit a zase probudit k životu." Mistr přislíbil, že si velkého Mága prohlédne zblízka. Přišel k němu a zeptal se: „Je to pravda, že umíte říci mantru a každý slon se svalí mrtev k zemi?" Mág přitakal. Zenový mistr tedy poprosil o demonstraci. A skutečně. Poté, co Mág vyslovil slovo, slon se svalil. Potom hovořil zenový mistr: „A je také pravda, že ho umíte zase probudit k životu?" Mistr přikývl, řekl jinou mantru a slon se se zafuněním zvedl. Všechno, co zenový mistr k tomu řekl, bylo: „a?"

Štír 5

tír inside02 - Vývoj znamení Štír: Cesta sebepřekonáníNa vývojovém stupni 5 se projevuje zápas sama se sebou už v pozitivnějším odstínu příjemně dávkované osobní obětavosti ve prospěch dalších vysokých cílových nasazení. Téma „Velké vítězství je vítězstvím nad sebou samým". Projevuje se právě — v poměru s ostatními znameními — velmi ostražitým přístupem k vlastní slabosti, které nedává žádný prostor kvůli sabotáži vysokých cílů.

Od 4. vývojového stupně začíná u všech znamení zvěrokruhu vyrůstání ze základního chování fixovaného na sebe sama a orientace k lidskosti talentu a nasazení vlastních pro příslušné znamení specifických talentů a nadání pro druhé a pro společnost.

U Štíra jako společenského znamení" se vyznačují už ve jmenované obětavosti a sice nejen v oběti pro vlastní vysoké cílové určení, ale právě ve schopnosti ujmout se nezištně společenských cílů. Stále méně se zde vyskytuje počáteční pudové chování očekávající za vlastní oběť od druhých odměnu a před-programované zklamání, když tak druhý neučiní. Stále méně prostoru zde má spirituální idealizmus závislosti na uměleckých kouscích. Odtud pochází chápaná potřeba vábit někdy děti k spirituálnímu hledání demonstracemi, zejména když se začíná uvolňovat z dětské závislosti na guruovi, aniž by ho proto zbavoval úcty.

Štír 6

S 6. vývojovým krokem, tedy i rostoucí schopností autotelického jednání se shoduje toto investované myšlení stále více. Štír zde zažívá své uspokojení ve viditelné oběti. Už neexistuje oběť, která se nevyplácí, žádný pocit „nevděk světem vládne", protože už jemu samému dělá dobře přinášet oběti druhým a pokládat přitom hranici na tomto vývojovém stupni dále od spodního, typicky štířího masochistického sebepoškozování.

Idealizmus se realizoval přiblížením k opačnému znamení Býka; pochopil, že fundamentalistické akty moci nic nepřináší, dokonce nedovolují hluboké uspokojení v realizaci jen pro ni samu. Křečovitost fanatizmu per se vytváří definitivně na tomto 6. vývojovém stupni místo pro osvobozený idealizmus. Schopnost sebepřekonání už neslouží jen zarputilému hledání absolutna, jeho láska k absolutnu se neprojevuje v pohrdáním a potlačováním tělesného, naopak se přibližuje naivní pozemskosti býčí symboliky.

Pak vzniká zcela normální oběť všedního dne, radost z ní, malé zřeknutí se žití. Tam, kde Štír na začátku hledal životní kvality v extrému, ve stále fanatičtějším vyšším dávkování dráždění s nebezpečím vnitřního vyhoření v neronských excesech", objevuje osvobozený Štír — i když právě jemu to připadá obzvlášť těžké — pravdu ve větě: „V nejlepším se má přestat."

Římský císař Nero zde má sloužit jako příklad, jak beznadějně končí pokus uspokojování zvyšováním dráždění. Je zjevné, že např. sexuální naplnění nelze nalézt v perverzních hrách, jež Nero vyžadoval od svých otrokyň a otroků při neustálém hledání ještě extrémnějších způsobů. Je úžasné, jak jsou — obzvlášť Štíři nebo Plutem ovlivněné osoby — takovými pokusy fascinováni a stále závislí na druhu filozofie markýza de Sade.

Získává stále větší radost z tak málo ukazujících — ve skutečnosti ale velkých — her sebepřekonání, jako například ukončit jídlo, i když má ještě trochu chuť. Nebo v tantrickém zřeknutí se orgastického vynakládání energie v sexuální zkušenosti apod. Tak pozná, že kvantitativně méně často znamená kvalitativně více, cestu, která se jemným dávkováním sebepřekonávání stále více prodlužuje.

Vůdčí zásada tantrické filozofie zní: „Střez se žáru na začátku a střez se popela na konci." Postupným přístupem k erotickému dráždění se dosahuje společné úrovně energie lehce a trvale. Nesmí se rozpoutat bezhlavou vášnivostí.

Štíři patří ke znamením se zvláštním přístupem k rituálům. Podporují je, protože znají vědomě svazující sílu rituálních forem. Jistě může prožívat vědomí v jeho nejvyšší formě i bez uměleckých forem rituálů, až v tomto prokazatelně poslednímu bodu se ale rituály osvědčují jako velmi prospěšné. Obzvlášť tehdy jestliže je neuctívá jako posvátné tele, ale uznává jako transformační pomoc.

Štír 7

Štír 7 prohlubuje schopnost bezděčného sebepřekonání, radosti nad „méně je více", na smysluplném zřeknutí se. Vzniká umění pouštění, změny sebe. Narůstající energii už nefascinuje koupel ve stínových bažinách bytí. Vedle nadání ke zkoumání hloubek duše ve všech jejích propastech, upírá nyní rovnoprávně bystrý pohled i na světlo života.

Štír 8

V 8. stupni je Štír jako takzvaný „dvakrát zrozený" – nebo možná lépe řečeno „mnohokrát zrozený" – protože prožil mnoho smrtí, stálé odchody a opětná zmrtvýchvstání, jež prožíval změnou, smrtí a bytím života. Nyní létá jako orel proti světlu, ve spárech drží svíjejícího hada počáteční dychtivosti a vášně.

z knihy Štěstí a seberealizace v horoskopu od Nicolause Kleina, vydané v roce 2000 nakladatelstvím Volvox globator

REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - Vývoj znamení Štír: Cesta sebepřekonání269b - Vývoj znamení Štír: Cesta sebepřekonání MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Vývoj znamení Štír: Cesta sebepřekonání OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Vývoj znamení Štír: Cesta sebepřekonání monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Brahmi extrakt 20%, nad 3000 Kč Kotvičník extrakt 90% 20 g

REKLAMA

MONOATOMICKÉ ZLATO

vyšší vědomí

1851 Kč

SPIRULINA tbl.

detoxikace těla

219 Kč

CHIA premium 1 kg

zrychlí metabolismus

219 Kč

VILCACORA 100 kapslí

detoxikace

429 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*