Vývoj znamení Panny: Cesta pečlivosti

Panna začíná svou cestu jako správce, který ví vše lépe a úplně mu chybí smysl pro transcendenci (Ryba jako protiznamení). Modlí se ke zlatému teleti racionálního poznání a nemůže pochopit nic, co se nedá vyložit pravidly logiky. Od začátku cesty jí chybí smysl pro nevylíčitelné, posvátnost života příslušně odbývá jako fantastiku nebo mystifikaci. Co nemůže umístit do svého drobně čtverečkovaného schématu kauzální logiky, toho se bojí a odkládá to jako nevěcné. Jako u všech zemských znamení zvěrokruhu platí u ní pochopitelný konkrétní svět jako jediný spolehlivý a pokládá jej za pravou realitu.

REKLAMA

PARA ořechy 250 g

doplní důležitý selen

259 Kč

GOJI 0,5 kg premium

zrychlí metabolismus

399 Kč

KRATOM 5 g

nakopne, ale neutlumí

99 Kč

L-ARGININ 100 kapslí

krevní tlak

469 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

panna inside01 - Vývoj znamení Panny: Cesta pečlivosti

Výchozí bod zaměstnávání se bytím je zde tedy pozitivním, filozofickým počátkem chápaným spíš v materiálním pojetí než reálném. Panna se mu věnuje s přírodovědeckým zanícením. Základní úkol zde vidí v analytickém škatulkování pozorované reality dovedeném pokud možno na dále nedělitelné atomy. Z nich si na základě panenského pozorování dává svět znovu dohromady. Cesta Panny začíná střízlivým, skoro malicherným myšlením a věcným funkcionalizmem dalece vzdáleným mystické oběti opozičního znamení Ryb.

Panna hledá argumentační oporu v logických úskocích, s nimiž si pokouší vykládat život. Ve výrazném strachu před racionálně nevysvětlitelnými věcmi vypuzuje ze svého života pokud možno všechno duševno nebo si ho vykládá jako výměnnou hru hormonových pocitů.

Není žádný zázrak, že její, pocity zdůrazňující kolegové ze zvěrokruhu, si nad střízlivou věcností neosvobozené Panny zoufají.

I přesto bude zrozenec Panny hledat výklad logického základu mimo svoji osobu. Právě měřítkem stupně vývoje symbolu Panny je, do jaké míry si umí připustit nevysvětlitelné věci života, do jaké míry dosáhla přiblížení k sokratovskému „vím, že nic nevím", nebo nakolik ještě trvá její úzkostlivá potřeba nutně si všechno vykládat v úzkém rozsahu školních vědomostí.

Pokud je její porozumění ještě nejisté, neústupné a úzkoprsé, pokud se pojí s pocitem, že všechno ví lépe, s pedanterií a odbornou omezeností, stojí Panna ještě úplně na začátku cesty do středu, který ji konečně přivede do ukončené meditativní pečlivosti, do precizní práce bez předsudků, láskyplného a svědomitého přístupu k životu, rozplynutí osových pólů osy Panna/Ryby v základní klášterní větě „Ora (Ryby) et labora (Panna)."

Panna 1

Panna tedy začíná vývojovou cestu na stupni 1 jako pedant plný životních strachů, který ví všechno lépe a zkouší bojovat profesní omezeností. Pokud se cítí Panna ohrožena, rozhazuje kolem sebe cynizmus a sarkazmus. Později, ve zralejší formě, je velmi pozitivní v objevu nastupujících dispozic k čistotě a hygieně. Zde se to ještě projevuje v podobě vnucované klamné čistotnosti.

Typ Panny klouže kritickým okem po dřevěné liště, aby objevil zrnko prachu, pomyslně pleje květinový záhon a rovná listy formuláře podle věcného zaměření. Zde už nesleduje pohledem jen uspořádání zahrádky, střeží kriticky i dodržování předpisů. V korzetu právních předpisů a životních strachů dýchá velmi mělce a ubírá rozptylováním atmosféry ostatním lidem vzduch.

Panna 2

Na vývojovém stupni 2 se ukazuje lehké zlepšení ve vzpírání se a životním strachu. Přesto zůstává i zde, jako na skoro všech stupních až na poslední dva, pro osu Panna/Ryby typické lpění na puntičkářství. U Panny vede k obzvláštní učenlivosti s nadějí, že s pomocí odborných znalostí může předcházet životním rizikům.

Opoziční znamení ryb to naopak zkouší s modlitbami o pomoc. Panna 2 uplatňuje Merkurovo nadání a vypočítavostí se dopracovává k výhodám pro sebe, což se může na tomto méně vyvinutém stupni jevit jako patolízalský oportunizmus.

Žádné znamení neví přesněji, jak se dostat rafinovaně k příznivějšímu zaměstnání než ostatní, žádné neumí lépe vytlouct obratným jednáním ještě nějakou výhodu navíc (následuje další Merkurovo znamení Blíženci).

Nad zevrubně získávanými detailními znalostmi převažuje na tomto stupni školácké „všechno vím lépe", neboť z pohledu celistvé souvislosti chybí panenskému počátku myšlení přehled — zejména v tomto počátečním stadiu. Její neosvobozená ochrana vychází z vychloubačných a povrchních paušalizování. Panna se pak ztrácí v nepodstatných detailech.

Panna 3

Také na 3. vývojovém stupni se může stát, že Panna rozvláčně předkládá své vlastní schopnosti a přitom opomíjí podstatné věci; to je jedna z typických počátečních chyb zrozenců Panny. A přesto se vyvíjí na 3. stupni už vrozená potřeba přesnosti nejlepšího pozorovacího talentu ze všech znamení zvěrokruhu, spojená s obzvláštní zálibou pro detail, která nesklouzává do jemností, nýbrž vnímá nuance a poznává, že velká věc může dost často ztroskotat na maličkosti. Tato zde vznikající schopnost poskytuje ve vyšších vývojových stupních velký dar pečlivosti umožňující transendenci ze světa forem a zajetí v něm. Na 3. stupni také začíná vedle vrozené zvědavosti i schopnosti být připravena systematicky zpracovávat věci a přičinlivě jako mravenec vést svým vlastním přispěním k sociálnímu celku. Schopnosti, která předcházejícímu znamení Lva až do posledního vývojového stupně téměř úplně chybí.

Panna 4

Panna 4 posiluje tuto sociální krev až k daru služby. Ne nadarmo byla v klasické astrologii Panna označována analogií 6. domu jako domu služebníků a zaměstnanců. Žádnému jinému znamení se nedaří tak dobře, precizně a přesně vykonávat svěřenou práci. To je u Panny především dobře možné proto, že ji neruší potřeba vlastní kreativity.

Vlastní intuice a potřeba tvůrčího vyjádření —jako například u Lva — jsou tomuto znamení úplně cizí. Co se jim neukáže, sotva u nich vykrystalizuje silou vlastního konceptu, takže je třeba doufat, že se z jednotlivých činností vyvine logický celek. Ještě tak nejlépe jim vyhovuje systematická práce se seznamy šeků.

Panna je klasické znamení přírodovědného pracovníka. Zde se snaží o optimální racionalizaci, funkcionářskou eficienci, v nichž dosahuje maximálního využití s nejmenším možným nasazením síly. Ekonomické zapojení sil znamená devizu. S pojmem racionalizace se Panna setkává také v psychologickém významu, v logickém základu vlastního chování k sobě i druhým.

Tuto potřebu kauzálně chápaného chování, obrazotvornosti v logických souvislostech ovlivňuje i na tomto vývojovém stupni diktát rozumu. Vytváří z Panny rozumového člověka se všemi výhodami i nevýhodami. Pannu 4 lze přirovnat k chladně rozvážnému vědci, který se vyznačuje věcností a obezřelou rezervovaností. Zde se už neprojevuje destruktivní nedůvěra nebo skeptický cynizmus jako v předcházejících stupních, ale příjemné zvěcnění příliš emočních diskuzí vitálnějších znamení zvěrokruhu i zdůraznění neporušeného kontrastu šedých tónů.

Tak může Panna pomoci okázalému černobílému malování — u neosvobozeného Štíra a dosáhnout všímavým pozorováním vyváženého mezistínování. I tento středový naturel se shoduje s vládcem znamení Merkurem.

Na 4. vývojovém stupni se už vyvinula z oportunistického uspořádání předchozích stupňů schopnost přizpůsobivosti. Ta spočívá v poznání, že i to, co není pouze účelné, může být příjemné, naopak lze často víc posloužit zájmům společnosti či jednotlivým partnerům rozumnou radou, než nerozvážným nasazením síly jako Beran. Na tomto stupni už dává přednost připravenosti ke konstruktivní kritice a ne reflexi vychytralých, nepoctivých poklon s postranními myšlenkami na vlastní výhody jak tomu bylo v neosvobozených počátečních stupních.

Panna 5

Na 5. vývojovém stupni se stále víc vylupuje pro Pannu typické nadání přizpůsobit chování situaci. Z daru přesného pozorování ožívají pomalu sociální ohledy a skromnost, vzniká životní chytrost, jakou nalézáme v obzvlášť významné formě v řádu Jezuitů' a v asijském kulturním jmění zastoupeném především v Kung-fu-tse.

panna inside02 - Vývoj znamení Panny: Cesta pečlivostiPanna 6

6. vývojový stupeň přináší vysoké umění autoteličnosti, bezděčné seberealizace symboliky Panny. Vzniká zde radost ze svědomitosti práce na sobě. Pocit, jak je hezké to, co se tvoří, vykonat precizně a přesně, nezávisle na tom, zda to přinese užitek.

Dochází k oproštění z vypočítavého účelového myšlení počátečních stupňů. Záliba v detailu vykrystalizovala do nezištného metodického přístupu k pracovnímu objektu. Tato vysoká forma věcného vztahu umožňuje cvičit se v situaci představivosti vůči poslušnosti i pokornému pohledu na životní podmínky jako na dané skutečnosti poskytované s největší možnou pečlivostí a s přesností vypracování.

Nevyvinutá představivost už nebude na tomto stupni útočit lstivými úskoky nebo intrikami, ale bude trpělivě ukazovat laskavou pozornost lepšího provedení práce.

Panna 7

Panna 7 prohlubuje schopnost bezděčného uvolňování z předávané práce i trpělivé služby druhým. Starostlivost se stává potřebou sama o sobě, netýká se už vměšování do života druhých nebo zvyku promítat vlastní problémy do okolního světa a tam zpracovat způsobem, že všechno ví lépe.

Starostlivá služba na 7. stupni už není zdvižený prst, jenž varuje vlastní strach ze života před každou chutí do života, jak tomu bylo na neosvobozených stupních Panny. Na 7. stupni vytváří služba druhým tolik radosti, že vyzařuje do okolního světa chuť žít. Zde se stává svědomitá práce posláním, už nikdy obtížným živobytím.

Panna 8

V posledním 8. stupni transcenduje meditativní pečlivost v přístupu do života z počátečního uvěznění ve světě forem a materie; stává se možností nacházet zázrak (Ryby) ve světě všedního dne (Panna).

Zde se stává práce (Panna) modlitbou (Ryba); ono vykonávané „unio mystica", „ora et labora", každá všední činnost se stává službou Bohu. Zde může být ve splynutí protipáru Panna/Ryby prožita věta starých taoistů: „Oh zázrak nad zázrak, jdu nabrat dřevo, stvořit vodu." Už žádná obtížná práce, žádná nechuť při odvádění povinností.

z knihy Štěstí a seberealizace v horoskopu od Nicolause Kleina, vydané v roce 2000 nakladatelstvím Volvox globator

REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - Vývoj znamení Panny: Cesta pečlivosti269b - Vývoj znamení Panny: Cesta pečlivosti MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Vývoj znamení Panny: Cesta pečlivosti OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Vývoj znamení Panny: Cesta pečlivosti monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Brahmi extrakt 20%, nad 3000 Kč Kotvičník extrakt 90% 20 g

REKLAMA

BRAHMI FORTE 100 tob.

přetaktuje mozek

899 Kč

GOJI 1 kg premium

zrychlí metabolismus

729 Kč

DÝŇOVÁ SEMENA 500 g

dobrá nálada

169 Kč

GOTU KOLA 10:1 20g

zpomalí stárnutí

199 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*