Mapa vědomí určí hladinu vaší duchovní úrovně

Mapa vědomí je velmi zásadním nástrojem na cestě osobního, duševního a především duchovního růstu. Vyvinul ji a popsal ve své knize Moc versus Síla Dr. David Hawkins. Po přečtení tohoto článku budete mnohem přesněji vědět, na které úrovni se nacházíte.

REKLAMA

MONOATOMICKÉ ZLATO

vyšší vědomí

1851 Kč

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

KOTVIČNÍK plody 100 tob.

hormonální rovnováha

429 Kč

CAIGUA 100 tob.

zdravé tělo

419 Kč


Mapa vědomí určí hladinu vaší duchovní úrovně.
Mapa vědomí určí hladinu vaší duchovní úrovně. foto: Shutterstock
Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Mapa vědomí nás posiluje tím, že nám umožňuje nalézt naši aktuální pozici v růstu. Ačkoliv se snažíme žít vědomě každý den, bez znalosti své pozice jen tápeme ve tmě. Mapa vědomí nám umožní ujasnit si svou současnou pozici. Když jsme schopni rozpoznat svůj počáteční bod, můžeme si vytvořit akční plán růstu.

Mapa vědomí zároveň vyjmenovává všechny dosažitelné druhy vědomí a skýtá nám tak nezbytný rámec pro vědomý život. Berte ji jako mapu k rozvoji vlastního vědomí. Můžeme se bavit o tom, zda je Hawkinsův výzkum správný a průkazný, avšak jeho mapa nám každopádně nabízí velmi dobrou startovní pozici.

Mně tato mapa velmi pomohla s určením stavu vlastního růstu. Zároveň mi umožnila nalézt slepá místa a určit kroky vedoucí k dalšímu rozvoji vědomí. Pomohla mi porozumět tomu, proč se chovám určitým způsobem, a že mé reakce nikdy nejsou mou stálou součástí, nýbrž odrazem úrovně mého vědomí. Také jsem díky ní dospěla k pochopení, že mé reakce a myšlenky projdou v průběhu mé práce na zvyšování vlastního vědomí přirozenou proměnou.

Definice vědomí

Co je to vědomí?

Být vědomý znamená více, než být fyzicky vzhůru. Znamená to více, než mít povědomí. Povědomí se obvykle vztahuje k vědění na mentální úrovni. Vědomí je oproti tomu stav vědění, jenž zahrnuje veškeré mentální, emocionální a spirituální části nás samotných. Být vědomý znamená být si zcela vědom vlastních myšlenek, emocí, pocitů, okolního prostředí a existence.

Úroveň vědomí, na níž se nacházíme, se dá přirovnat k objektivu, skrze nějž pohlížíme na realitu. Naše momentální vjemy, víra, myšlenkový stav a hodnoty jsou výsledkem aktuální úrovně vědomí. Kdykoliv se na žebříčku našeho vědomí posuneme směrem vzhůru, odpoutáme se od současné úrovně a v důsledku toho i od starého systému víry a postojů. Je to stejné jako zbavit se objektivu, kterým jsme pohlíželi na realitu a osvojit si nový.

Proč zvyšovat úroveň svého vědomí

Jak už jsem zmínila, úroveň vašeho vědomí je jako objektiv, kterým pohlížíte na realitu. Vaše myšlenky, pocity, systémy víry a momentální skutky jsou výsledkem vaší dnešní úrovně vědomí.

Vezměme si například krátkozrakost. Nejnižší úroveň vědomí je jako extrémní krátkozrakost: -10,00. Kromě krajně zkresleného obrázku světa a sebe samotných nevidíte nic.

Na vyšší úrovni se však tato mlha zvedá a vy si utváříte čistější obraz o sobě, o světě i o svém místě v něm. Čím výše se dostáváte, tím jasněji vše vnímáte. Ve skutečnosti se však váš život ani svět kolem něj nemění – všechny tyto změny pocházejí pouze z proměny vašeho vědomí.

Pozvednutí vašeho vědomí tedy vyústí v plnější a bohatší život. Když máte o sobě a o světě nezkreslený obrázek, můžete činit mnoho vnímavých rozhodnutí. Jste schopni naplno a bezvýhradně interagovat se světem. A činit tak beze strachu, který je u lidí na nižších úrovních běžný. Znáte své slabé stránky a podnikáte odvážné kroky k tomu, abyste se s nimi vypořádali, zatímco pracujete na věcech, které vám v tomto světě dávají smysl. Vede to ke šťastnějšímu a bohatšímu životu.

Mapa vědomí

Mapa vědomí se vyvinula prostřednictvím kineziologie čili svalového testování. Nebudu se zde zabývat technickými detaily. Pokud vás zajímají, můžete si je přečíst v knize. Vysvětlení metodologie a testů jsou v ní věnovány celé dvě kapitoly.

Na základě těchto testů byla stanovena stupnice úrovně energie/vědomí od 0 až po nejvyšší úroveň 1000 bodů. V rámci této škály existuje celkově 17 odlišných úrovní vědomí v různých bodech stupnice. Posun od značky 0 ke značce 1000 znamená posun vidění světa člověka od strachu k lásce. Nejvyšší dosažitelná úroveň je osvícení v 1000 bodech.

Mapa vědomí má 17 úrovní

Popis každé úrovně mapy vědomí

Nyní vám popíšu každou úroveň počínaje tou nejnižší. V průběhu čtení přemýšlejte o tom, se kterou úrovní nejvíce souzníte.

 1. Stud/hanba (1-20): Člověk na této úrovni se cítí ponížený, má nízké sebevědomí a je paranoidní. Lidé na této úrovni se obvykle cítí jako by “ztratili tvář”, přejí si, aby byli neviditelní a cítí se bezcenní. Někteří jedinci reagují tak, že jsou na sebe přehnaně přísní nebo se z nich stanou neurotiční perfekcionisté. Vibrace na těchto úrovních po delší dobu vede k eliminaci (sebe nebo druhých) formou sebevraždy, proměnou na sériového vraha, násilníka nebo morálního extremistu, který uplatňuje povýšené soudy vůči ostatním. Život člověka v tomto stádiu je utrpením.
 1. shutterstock 725717479vina final - Mapa vědomí určí hladinu vaší duchovní úrovně Vina (30): Na této úrovni vyvstávají pocity obviňování a výčitky svědomí. Tyto pocity jsou zvenčí vědomě nebo podvědomě manipulovány za účelem přizpůsobení se jistým formám myšlení nebo chování. Tato úroveň převažuje u panovačných vlád využívajících těžké veřejné tresty, ve společnostech založených na obviňování a v náboženských institucích posedlých “hříchem” a “spasením”. Stejně tak se projevují lidé této úrovně ve vyspělých zemích, když požadují trest smrti, zákazy a omezení. Tato úroveň rozvíjí destrukci. Hawkins označuje tento životní pohled jako zlo, ačkoliv já s tím nesouhlasím a cítím, že vhodnější slovo je odsuzování. Člověk na úrovni viny není nezbytně zlý ani nevidí svět jako zlý, spíše se však hodně soustředí na odsuzování sebe a druhých.
 1. Apatie (50): Stav bezmoci, beznaděje a zoufalství. Někdo je v nouzi a závislý na pomoci druhých, například bezdomovci a chudí lidé. Vzhledem k tomu, že tato úroveň je pociťována jako “těžká” a představuje určité břemeno, mnozí se lidem vibrujícím na těchto úrovních vyhýbají. V některých zemích například můžeme být svědky toho, jak jsou chudí lidé a ti, kteří neměli tolik štěstí, vydělováni ze společnosti hlavního proudu. Často také vídáme situace, kdy jsou staří lidé odloženi vlastní rodinou, která je vnímá jako přítěž. Tato úroveň je spojena s abdikací, což znamená zřeknutí se vlastní moci ve prospěch druhých. Životním pohledem je zde beznaděj.
 1. Smutek (75): Převažují zde pocity lítosti, zármutku a ztráty. Mnoho lidí vibruje na této úrovni v obdobích ztráty. Může jít o ztrátu milovaných, o ztrátu vztahu, majetku, práce a bohatství. Výsledkem je truchlení, výčitky svědomí, lítost a posedlost tím, co se stalo. Lidé v zármutku se cítí sklíčení a svět i život kolem sebe vnímají jako neutěšený. Životní pohled je tragický. Zármutek je vyšší úrovní než apatie, protože člověk na této úrovni začíná cítit více energie, přestože se jedná o energie smutku a ztráty.
 1. shutterstock 1150971305strach final - Mapa vědomí určí hladinu vaší duchovní úrovně Strach (100): Energií na této úrovni je úzkost. Půjde o některý z těchto druhů obav: strach z odmítnutí, ze selhání, nejistota, strach ze změn, ze stárnutí, ze smrti, ze ztráty a strach z druhých lidí. Těchto emocí často zneužívají manipulátoři zejména v podobě egoistických politiků a dravých obchodníků, aby dosáhli svých cílů. Strach vede k paranoi, z níž se může stát obsese. Na této úrovni má člověk ze všeho nejistého obavu a stahuje se. Strach tak brání osobnímu růstu. Lidé na této úrovni vidí svět jako děsivý.
 1. Touha (125): Na úrovni touhy se dominantní emocí stává bažení. Patří sem lidé, kteří se honí za penězi a postavením jako konečnými cíli lepšího života. Dále osamělí singles toužící po romantickém vztahu ve víře, že je takový vztah zcelí. Obchodníci pěstující v lidech chtíč svůdnou reklamou a příslibem štěstí za nákup zboží. A také módní průmysl využívající lidské touhy být atraktivnější a žádaný. To je jen několik příkladů. Výsledkem touhy bývají závislosti jako závislost na jídle, videohrách, zábavě, sexu, nákupech, penězích a moci. Člověk na této úrovni se dostává do smyčky otroctví, protože touha je nekončící emoce. Životním pohledem je zklamání, které přichází, když se člověku nedaří dosáhnout toho, po čem touží. Touha je na vyšší úrovni než strach, protože pohání k určité akci, zatímco strach nutí lidi stáhnout se do kouta.
 1. shutterstock 1039040590hněv vztek final - Mapa vědomí určí hladinu vaší duchovní úrovně Hněv/vztek (150): Emocí této úrovně je nenávist. Hněv se projevuje jako rozhořčení, frustrace nebo i odplata. Obvyklé projevy zlosti v dnešní společnosti lze vysledovat v podrážděnosti, toxické konverzaci na internetu, v hádkách mezi členy rodiny a na nejzazším konci spektra ve vraždách a válce.Vzhledem k tomu, že hněv je energií nabitý pocit, lidé kteří tuto energii využijí konstruktivně, se mohou posunout na další úroveň a mohou vytvářet pozitivní změny – například prostřednictvím aktivismu – práva zvířat, lidská práva, ochrana životního prostředí atp. Takové využití strachu bývá ve společnosti hnacím motorem osvobození a velkých posunů. Na druhou stranu lidé, kteří využijí strach destruktivně – k nenávisti, poškozování a zraňování druhých, vytvářejí více destrukce. Proces, kterým člověk prochází, je agrese. Životním pohledem je antagonismus, kdy je člověk nepřátelsky naladěný a staví se vůči druhým lidem do opozice.
 1. Hrdost/pýcha (175): Hawkins zmiňuje jako převládající pocit hrdosti opovržení, ačkoliv já s ním nesouhlasím. Cítím, že emocí, která tuto úroveň charakterizuje lépe, je důstojnost. Opovržení vzniká jako důsledek této důstojnosti, i když to může být pro někoho nesnadné rozlišit. Společnost vidí hrdost jako žádoucí úroveň a pohlíží na ni jako na pozitivní. Například hrdost na to, že člověk patří k nějakému uskupení, instituci, společnosti, národu, náboženství a rase. Vede to však k dualitě, jež účinkuje jako neviditelná síla rozdělující lidi. Národy například existují proto, že se lidé ztotožňují více s geografickou polohou než se společnou univerzální identitou. Náboženství existují proto, že se lidé připoutávají ke svým názorům na Boha a hodnotám, což je odděluje od “ostatních”. Na osobní úrovni si lidé vyvinou hrdost na základě svého vlastnictví a úspěchu v kariéře. To je nebezpečné, neboť tyto podmínky mohou kdykoliv pominout. Hrdost ústí v popírání a aroganci. Na úrovni hrdosti člověk prochází nafouknutím (ega) a nevnímá věci objektivně. Životním pohledem je náročnost.
REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - Mapa vědomí určí hladinu vaší duchovní úrovně 269b - Mapa vědomí určí hladinu vaší duchovní úrovně  MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Mapa vědomí určí hladinu vaší duchovní úrovně  OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Mapa vědomí určí hladinu vaší duchovní úrovně  monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Kotvičník extrakt 50% 20 g, nad 2500 Kč Camu Camu BIO 100 g v hodnotě 349 Kč.

Mapa vědomí – probuzení

 1. Odvaha (200): Tady se mapa vědomí láme. Klíčovou emocí této úrovně je potvrzování a ujišťování. Jedná se o dělící bod mezi mocí a silou, kdy člověk začíná utvářet změnu konstruktivním využitím moci namísto destruktivní síly. Jde o první bod probuzení z nevědomého stavu. Na nižších úrovních člověk vidí svět jako beznadějný, tragický, děsivý, náročný a antagonistický. Lidé pod hranicí 200 bodů se vidí jako oběti vydané na milost životu a silám vnějšího světa.Na úrovni odvahy vidí člověk svět jako vzrušující místo plné možností. Začíná vnímat svou moc. Označuje to počátek aktivního úsilí o růst. Jakmile si člověk uvědomí mezeru ve svém vědění a schopnostech, podnikne kroky k jejímu zaplnění. Naučí se například nové pracovní dovednosti, pustí se do dalšího vzdělávání, usiluje o osobní růst. Životní pohled je proveditelnost – vše se dá zvládnout, pokud je člověk ochotný podniknout opatření, aby se vypořádal s nevyhovující životní situací. Lidé nad úrovní 200 bodů si uvědomují, že štěstí mají ve vlastních rukách.
 1. Neutralita (250): Emocemi této úrovně jsou důvěra a bezpečí. Lidé na úrovni neutrality nesoudí, jsou objektivní a schopní vidět věci takové, jaké skutečně jsou. Netíhnou k vlastnění, situacím, výsledkům a dokážou si poradit s životními výzvami. Pokud se jim nedaří něčeho docílit, najdou si stejné zalíbení v něčem jiném. Neutralita však NENÍ totéž, co apatie – síla neutrality vychází z pozitivního místa, kde člověk rozpoznává svou moc, své schopnosti a vlastní hodnotu a necítí potřebu je nikomu dokazovat. Apatie naopak vychází z pocitu opuštěnosti, který vede k nezúčastněnosti a znuděnosti ve vztahu k vnějšímu světu. Na této úrovni probíhá proces uvolnění (od všeho). Životní pohled je uspokojivý. Všechno je možné. S těmito lidmi se snadno vychází, nicméně je těžké je nadchnout pro cíle a vize, protože jsou obecně nezaujatí.
 1. shutterstock 627125915positive final - Mapa vědomí určí hladinu vaší duchovní úrovně Ochota/dobrá vůle (310): Zde se dostává do popředí optimismus. Na úrovni ochoty je jedinec otevřený a ochotný věnovat se čemukoliv. Neřídí se soudy a limity ostatních. Rozdíl mezi ochotou a nižšími úrovněmi spočívá v tom, že na úrovni ochoty je člověk zanícený pro to, aby dělal věci dobře, než aby je prostě jen dělal. Pohotově se vzpamatovává z nezdarů, je tvárný a vůči všem skutečně otevřený. Snadno se dostaví úspěch. Procesem, který zde člověk podstupuje, je záměr (dělat cokoliv). Životním pohledem je naděje. Na této úrovni najdeme lidi, kteří si velmi dobře vedou v pracovní kariéře či ve startupech. Jakmile si však vyvinou skvělé dovednosti, vyvstává otázka, zda svou energii investují správným způsobem.

Mapa vědomí – druhé probuzení

 1. shutterstock 734732989transcendence final - Mapa vědomí určí hladinu vaší duchovní úrovně Přijetí/akceptace (350): Tuto hranici mapa vědomí určuje jako druhý bod probuzení, v němž se plně probírá ze svého dřívějšího nevědomého stavu. Zde si člověk plně uvědomuje, že on je tím tvůrcem a zdrojem vlastního života, namísto aby přenechával část své moci jiné osobě nebo entitě. Je si vědomý sociálních konstruktů v životě člověka, ať už se jedná o rodinu, společnost, národ, náboženství nebo práci. Je schopný rozpoznat (omezující) názory, hlediska a sociální podmiňování a vědomě povznést svůj život nad a za tyto sociální konstrukty. Chováním na této úrovni jsou kontrasty. Přijímání versus odmítání, hledání řešení vs. vynášení soudů, když je něco správně nebo špatně, dlouhodobého vs. krátkodobého pohledu, zapojení se do života harmonicky na základě jeho podmínek vs. vzdorování. A úsilí o znamenitost a růst. Převládající emocí je odpuštění. Proces, kterým člověk na této úrovni prochází, je transcendence (povznesení se nad věci, kterým člověk v životě čelí). Pohled na život je harmonický.
 1. Rozum (400): Emocí je porozumění a racionalita. Člověk vyhledává velká množství informací a ty pak do nejmenších detailů analyzuje, než dojde k nějakému závěru. Na této úrovni se nacházejí nositelé Nobelovy ceny, vedoucí osobnosti vědy a medicíny a velcí myslitelé minulosti. Lidé na úrovni rozumu však často uvíznou v pasti přehnané intelektualizace konceptů a teorií. Když si teorie odporují a každý argument je jen osamělým zvukem, dostavuje se blokáda, která vede k neschopnosti řešit rozpory. Vyvolává to proces abstrakce nebo posedlost údaji. Životním pohledem je smysluplnost.
 1. shutterstock 570230473love final - Mapa vědomí určí hladinu vaší duchovní úrovně Láska (500): Ve smyslu bezpodmínečné lásky – láska je čistá, neslábne, je bez výkyvů, nepodléhá vnějším podmínkám. Není to láska, kterou známe z masmédií zakořeněná v touze, chtíči, ovládání, závislosti, přitažlivosti, žárlivosti a majetnictví. Ačkoliv média často vyobrazují lásku a nenávist jako protiklady, nenávist je ve skutečnosti zakotvena v pýše (touze po ovládání a majetnictví), nikoliv v lásce. Na úrovni (bezpodmínečné) lásky je hlavní emocí (zbožná) úcta. Dualita se stává iluzí, vyvstává pocit celistvosti povznesené nad oddělenost. Bezpodmínečná láska zahrnuje každého a rozpíná se za hranice vlastního já. Zatímco úroveň rozumu se zabývá údaji, láska se zabývá celistvostí a umožňuje tak růst kapacity pro okamžité pochopení. Tento aspekt je často spojován s intuicí. Proces, kterým člověk na této úrovni prochází, je odhalení. Životním pohledem je vlídnost: není zde oddělenost, strach, ani negativita. Podle Hawkinse této úrovně někdy dosáhne jen 0,4 % populace (1 z 250 lidí).
 1. Radost (540): Převládajícími emocemi jsou klid a soucit. Jedná se o vnitřní radost, která pramení z každého okamžiku existence, nikoliv z vnějšího zdroje. Je to úroveň, v níž spočívají světci, pokročilí duchovní studenti a léčitelé. Na této úrovni člověka charakterizuje neobyčejná trpělivost a neochvějný pozitivní postoj navzdory velkým strastem. Lidé na této úrovni vidí svět jako dokonalý a krásný. Jedinci jsou motivováni odevzdat se pro dobro života spíš než pro určité jednotlivce. Odehrává se u nich proměna směrem k vnitřnímu klidu a vyzařují světlo a soucit k ostatním. Životním pohledem je úplnost (světa). Přechodně mohou člověka na tuto úroveň katapultovat zážitky blízké smrti.
 1. Mír (600): Emocí je blaženost. Na této úrovni se vytrácí rozdíl mezi pozorovatelem a pozorovaným. Lidé na této úrovni se stávají duchovními učiteli a génii ve svém oboru a jsou velkým přínosem pro lidstvo. Povznášejí se nad formální náboženské struktury a nahrazují je čistou spiritualitou, z níž náboženství vycházejí. Vjemy jsou zpomalené, pozastavené v prostoru a čase. Tito lidé vše vnímají jako propojené nekonečnou přítomností. Proces, kterým procházejí, je iluminace. Životním pohledem je dokonalost. Hawkins tvrdí, že této úrovně dosáhne pouze jeden z 10 milionů lidí.
 1. Osvícení (700-1000): Emoce jsou nepopsatelné, nelze je slovy vyjádřit. Je to vrchol evoluce vědomí lidstva. Této úrovně dosáhli největší lidé historie: Krišna, Buddha a Ježíš. Na této úrovni je tělo vnímáno jen jako nástroj k projekci vědomí. Existence jedince se stává všeobsáhlou a překračuje hranice času a prostoru. Proces lze popsat jako čisté vědomí. Životní postoj je pouze skutečně prožívané “bytí”, což není totéž jako „snah jen být“. Při snaze docílit nejvyššího potenciálu a žít svůj život co nejlépe bychom měli usilovat o nejvyšší možnou úroveň osvícení.

Mapa vědomí – přehled

mapa vědomí new - Mapa vědomí určí hladinu vaší duchovní úrovně
Mapa vědomí.

Význam čísel v mapě vědomí

 1. Jedná se o logaritmickou, nikoliv aritmetickou stupnici

Když vidíte číslo, řekněme číslo 200, znamená to 10 na dvoustou (10200), nikoliv absolutní hodnotu 200. Proto 200 na stupnici neznamená dvakrát 100. 200 znamená 10200 (tedy 200 nul), zatímco 100 znamená 10100 (tedy 100 nul). To je spousta nul a obrovský rozdíl.

 1. Malý přírůstek několika bodů znamená obrovský přírůstek řádu

Malý přírůstek tedy znamená masivní posun. Podívejme se například na 100 a 105. Ačkoliv se jedná jen o pětibodový rozdíl, v logaritmickém měřítku znamená pětibodový nárůst ze 100 na 105 bodů 105 násobně (tedy 100 000x) vyšší hodnotu! Znamená to, že i když vás mapa vědomí vidí na úrovni viny nebo apatie, vzestup vašeho vědomí o 5 bodů vyústí v enormní posun vašeho pocitu pohody a celého života.

Mapa vědomí – jak se na ní pohybujete

Úroveň vědomí, na které se právě nacházíte, je váženým průměrem různých úrovní vědomí, na nichž se pohybujete

Člověk obvykle vibruje na výchozí úrovni vědomí a posouvá se o několik úrovní výše nebo níže v závislosti na situaci. Každá myšlenka, pocit a skutek v dané situaci pramení z určité úrovně, kterou definuje mapa vědomí. Všechny tyto úrovně lze sečíst a zprůměrovat a určit tak vaši výchozí úroveň. Jen zřídkakdy se stává, že si člověk za každých okolností udrží stejnou úroveň vědomí. Dokonce i během jediného dne se můžete dostat na určitou úroveň vědomí v jedné situaci a v jiné situaci na úplně odlišnou úroveň. Můžete být například na úrovni odvahy, ale pak začnete číst zprávy obsahující ty nejneuvěřitelnější a propagandou naplněné historky, které vás srazí zpátky na úroveň strachu.

Velký vliv na naše vědomí mají v životě podněty. Patří mezi ně situace, do nichž se dostáváme, lidé, s nimiž trávíme čas a také prostředí. V zátěžových obdobích se vědomí obvykle propadne o několik úrovní. Podle toho, jak se člověk dokáže z těžké situace vzpamatovat, může po takovém období jeho úroveň vědomí vystoupat.

Člověk se může pohybovat napříč různými úrovněmi vědomí

Naše současná úroveň, kterou určuje mapa vědomí, nerozhoduje o naší budoucí úrovni. Není statická a je otevřená změnám. Každý člověk se může pohybovat napříč různými úrovněmi podle toho, jak pokročil nebo se rozhodl pokračovat ve svém růstu.

Rozdíly mezi úrovněmi moci a síly

Mapa vědomí je podle Hawkinga rozdělena na dvě hlavní kategorie: jednu založenou na síle (do 200 bodů) a jednu na moci (nad 200 bodů). Lide na úrovních síly vibrují s emocemi strachu. Mají tendenci ovládat sebe i ostatní (útlakem, silou, donucováním, manipulací, násilím) za účelem dosažení požadovaných výsledků. Například zločiny, války, vlády prosazující nařízení omezující práva jednotlivců, zneužívání nebo dokonce autoritativní vedení a rodičovské styly.

Lidé na úrovni moci vibrují s emocemi lásky. Jsou sladěni sami se sebou, spojeni s přítomným okamžikem a s vesmírem a respektují základní lidská práva. K dosažení požadovaných výsledků využívají pozitivní vedení a skutky.

Každá úroveň může být prospěšná, nebo škodlivá. Závisí to na vaší aktuální pozici

Pokud jste například na úrovni touhy (125), úroveň strachu (100) se může zdát nežádoucí. Avšak pokud jste na úrovni viny (30), je pro vás kontakt s lidmi na úrovni strachu (100) vlastně prospěšný, protože vám může pomoci vystoupat na vyšší úroveň. Obecně je pro vás účinnější pohybovat se ve společnosti lidí vibrujících na mírně vyšších úrovních, než ve společnosti lidí na mnohem vyšší úrovní, neboť je pro vás snazší se na ně napojit a zaplnit mezeru. Když je mezera příliš velká, můžete se cítit oddělení a odtržení.

Stejně tak když se posunete na vyšší úroveň, bude vám zřejmé, že nižší úrovně jsou omezující. Pokud vás například mapa vědomí vidí na úrovni hrdosti, uvidíte, jak úrovně studu, viny, apatie, smutku, strachu, touhy a zlosti drží lidi zpátky. Pokud jste na úrovni přijetí, uvědomíte si, jak lidi brzdí úrovně hrdosti, odvahy, neutrality a ochoty.

Na úrovni odvahy a přijetí člověk zaznamená výrazný skok ve vnímání světa

Nárůst vědomí na jakékoliv úrovni citelně mění vaše prožívání. Obzvláště výrazný posun ve vnímání se však odehrává na dvou úrovních.

 • První z nich je odvaha, která odděluje úrovně síly (do 200) od úrovní moci (nad 200). Je to první bod probuzení z nevědomého stavu.
 • Druhou je úroveň přijetí, na které člověk poznává, že je to on a jedině on sám, kdo je vědomým tvůrcem vlastního života. Je to bod, v němž se člověk zcela probouzí z nevědomosti.

Na jaké úrovni v mapě vědomí je dnešní svět?

Jaké myslíte, že je skóre kolektivního vědomí lidstva v současnosti? 100? 200? 300? 400? 500?

Když Hawkins v roce 1995 psal svou knihu, vypočítal vědomí lidstva na úrovni odvahy (207 bodů). Vzhledem k tomu, že vědomí lidstva se zvyšuje každé století pouze o 5 bodů, 207 je pravděpodobně stále platná hodnota.

To však neznamená, že většina světa je na úrovni odvahy (200). Nižší úrovně většiny populace vyrovnává několik jedinců blízko vrcholu (pamatujte, že stupnice je logaritmická, nikoliv aritmetická). Pouhých pár vysoce vědomých vůdců na celém světě stačilo k pozvednutí celkového vědomí lidstva. Byli jimi například Ježíš, Buddha, Mahatmá Gándhí a další. Před nimi bylo kolektivní vědomí lidstva po dlouhá staletí na 190 bodech.

Proč tak nízko? Když se rozhlédneme po světě, odpověď je zřejmá:

Více než 80 % lidstva žije v extrémní chudobě za méně než 230 korun na den

Patří sem země třetího světa a oblasti postižené katastrofami a válkou. Mnoho lidí v těchto oblastech je uvězněno na úrovni apatie (50).

Náboženská učení a instituce drasticky snížily své vědomí, neboť se staly součástí osobních agend různých lidí a vůdců

Původní učení Ježíše, Buddhy a Krišny je na 1000 bodech. V průběhu staletí kleslo buddhistické učení až na dnešních průměrných 900 bodů. hinduismus na 850, křesťanství na 750 nebo dokonce na 500 – podle toho, o jaký náboženský směr se jedná. A militantní islámský fundamentalismus na 130 (touha). Mnoho náboženských vůdců využívá technik založených na vině (30) a strachu (100), aby své členy naočkovali a udrželi je ve víře.

V západních zemích je společnost pevně ukotvena na úrovních strachu (100), touhy (125) a hrdosti (175)

Strach zahrnuje strach z odmítnutí, ze selhání, ze ztráty a strach z nejistoty.

Touha zahrnuje nenasytné hledání materiálního vlastnictví (bohatství a věcí), statusu, moci, lásky a místa ve skupině. Podívejte se na rozvinuté národy a na jejich ústřední téma – nespočet obchodních center, reklama (oslovující lidské obavy) a neustálý tlak vybízející ke koupi dalších a dalších věcí.

Hrdost pramení z dualistických pohledů jako je elitářství, soutěž, nacionalismus, rasová hrdost, frakce, náboženství a také úzký vztah ke statusu, bohatství a věcem.

Takové jsou převládající úrovně dnešní společnosti.

Naše masmédia neustále udržují úrovně hrdosti, touhy, strachu nebo ještě nižší

Zde jsou bodové hodnoty několika známých filmů (podle Hawkinsovy přednášky z roku 2004, odkaz je již nefunkční). Zkuste porovnat svůj oblíbený pořad s jednotlivými úrovněmi, abyste zjistili, na které z nich je bude určovat mapa vědomí.

 • Umučení Krista: 190 (Hrdost)
 • Godzilla: 180 (Hrdost)
 • Kmotr: 155 (Hněv)
 • Americká krása: 140 (Hněv)
 • Terminátor: 125 (Touha)
 • Osvícení (Shining): 55 (Apatie)
 • Mlčení jehňátek: 45 (Apatie)

Zde přestaňte přemýšlet o pořadech, k nimž tíhnete. Ty, jež vás přitahují, vám poskytnou vodítko k aktuální úrovni vašeho vědomí. Podobně výběr pořadů s vyšší úrovní vědomí vám pomůže úroveň vašeho vědomí zvýšit.

Na které úrovni se nacházíte?

Ke které úrovni směřují vaše myšlenky a vědomí?

Pamatujte, že každá vaše myšlenka, názor, pocit a skutek vychází z vaší úrovně vědomí. Jakmile se úroveň vašeho vědomí posune, změní se i způsob myšlení a pohled na svět.

Nezapomeňte si přidat stránku do oblíbených. Bude velmi důležitým nástrojem při vašem úsilí o růst. A přepošlete ji také svým přátelům a rodině.

autorka: zdroj: personalexcellence.co

REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - Mapa vědomí určí hladinu vaší duchovní úrovně 269b - Mapa vědomí určí hladinu vaší duchovní úrovně  MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Mapa vědomí určí hladinu vaší duchovní úrovně  OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Mapa vědomí určí hladinu vaší duchovní úrovně  monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Kotvičník extrakt 50% 20 g, nad 2500 Kč Camu Camu BIO 100 g v hodnotě 349 Kč.

REKLAMA

MONOATOMICKÉ ZLATO

vyšší vědomí

1851 Kč

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

ŠKORNICE FORTE

jako za mlada

899 Kč

NEURON plus

přetaktuje váš mozek

1099 Kč