Jediné, co nám zbývá: Nenechej se ovládnout

Vládnou nám Rothschildové, Rockefellerové, zednáři či Ilumináti? Tento článek rozebírá veškeré možnosti, kdo skutečně vládne Zemi a tedy celému lidstvu.

REKLAMA

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

CORDYCEPS 100 kapslí

regenerace těla

529 Kč

SPIRULINA tbl.

detoxikace těla

219 Kč

PARA ořechy 250 g

doplní důležitý selen

259 Kč


Jediné, co nám zbývá: Nenechej se ovládnout
Jediné, co nám zbývá: Nenechej se ovládnout
Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Existuje snad nekonečné množství pojednání a textů na téma, jak lidská civilizace na Zemi funguje. A jakým způsobem je dlouhodobě řízena a ovládána. Pyramida ovládání je popisována různě. Včetně odlišných názorů, jaké bytosti jsou na vrcholu této pyramidy. Jen namátkou uvádím Rothschildy a Rockefellery, Vatikán, jezuity, zednáře, ilumináty, archonty, či mimozemské entity jako jsou například reptiloidi.

Panují shodné názory v oblasti časového zařazení, většinou je uváděna doba Babylonu. Domnívám se, že tímto není myšlen počátek dlouhodobého ovlivňování dění na Zemi, ale konec posledního systému ovládání významné části lidstva.

Nehodlám se věnovat přesnému určení, kdo je na vrcholu. I když nějaký názor projevím. Mým cílem je sdělit svůj názor, jakým způsobem se to děje. Případně naznačit, jaká forma by mohla být úspěšná pro vymanění se z tohoto ovládání.

Soudím, že pokud by můj předpoklad o formě ovládání byl správný a rovněž by byla známa vhodná forma pro vymanění se z tohoto ovládání, není již tak podstatné, kdo je na vrcholu pyramidy. Ani přesný časový rámec ovládání.

Inkarnují se stále do stejných rodin

To, co považuji za podstatné, zejména z pohledu naší současnosti a blízké budoucnosti je to, jakou formou se stále daří této vrstvě specifických lidských bytostí ovládat víceméně celý svět. Předpokládám, ale v podstatě o tom vůbec nepochybuji, že tito do značné míry stále ještě lidé, mají při své vysoké inteligenci i ve srovnání s velkou většinou lidí včetně vědců, ale i esoteriků a konspiračních teoretiků, informace a poznání, které jim umožňují realizovat své plány a ovládat planetu.

Také je nutno vzít v úvahu, že jejich plánování vzhledem k opakovaným inkarnacím do stejných rodin, zdaleka není omezeno jedním lidským životem. Plánují opravdu velmi dlouhodobě a mají tím velký předstih a velkou výhodu před ostatní lidskou společností.

Pocházejí z mimozemských linií

Samozřejmě nemám detailnější vědomosti o tom, co vše patří do okruhu jejich poznání. Ale dá se předpokládat, že jejich poznání obsahuje i informace, které zde na planetě zatím uvádějí badatelé mimo oblast oficiální vědy.

Oni rozhodně nejsou touto víceméně materialistickou vědou nijak omezováni. Za předpokladu, že jsou schopni vědomé a opakované inkarnace do stále stejných rodů, by bylo opravdu podivné, pokud by vycházeli z vědeckého materialismu.

Pokud vyjdeme z předpokladu, o jaké bytosti se jedná, a že přicházejí z civilizací, jejichž trvání mnohonásobně převyšuje trvání naší civilizace, tak je poměrně snadné učinit logický závěr, že i jejich poznání výrazně převyšuje naše poznání.

Masivní vytváření falešné holografické reality

Nevím, zda přímo vycházejí z předpokladu, že vše je jen vědomí, ale velmi pravděpodobně vycházejí z předpokladu či vědění, že si svým vědomím tvoříme vlastní realitu. Každá lidská bytost a lidstvo jako takové si tvoří vlastní realitu a tím i svoji přítomnost a budoucnost. Jak tedy mohou ovládat lidské bytosti tak, aby si tvořily realitu a budoucnost dle jejich představ a záměrů, když každá lidská bytost má sílu tvořit si svoji vlastní realitu? Toto je rozhodující otázka dle mého názoru ve vývoji lidstva v posledních dejme tomu pěti tisících letech. Podle čeho si tvoříme svým vědomím realitu? Nepochybně podle svých představ o tom, jak by tato realita, případně budoucnost měla vypadat. Není tudíž mnohem jednodušší, než všechny mocenské prostředky včetně vojenských, vytvořit a vložit do myslí lidí vize a představy o tom, jak by měla realita vypadat?

I materialismus je náboženství

Proto byly vytvořeny a vloženy do myslí lidí a celého lidstva dlouhodobou manipulací různé obrazy naší reality, podle kterých si my lidé tvoříme svojí realitu. Svým způsobem je to vlastně geniální způsob ovládání lidstva. Osvícenci, kteří se snažili v historii lidstva tyto falešné obrazy reality odhalit, většinou neskončili dobře. Národy, které měly jiné vize reality, byly většinou vyhubeny, nebo přežívají zcela na okraji, bez možnosti ovlivnit běh našeho světa.

Všechny náboženské ideologie včetně vědy, která se dnes již také dá vzhledem k neudržitelnosti jejich dogmat celkem úspěšně zařadit mezi náboženství, vytvářejí lidstvu obrazy, podle kterých si vytváří svoji realitu.

V novodobé společnosti, kde začínaly selhávat náboženské ideologie, byly vytvořeny nové obrazy typů konzumní společnosti s iluzí nedostatku. Vzhledem k dlouhodobému plánování těchto rodů je možné sledovat v dějinách, jak se vize a obrazy reality stále přizpůsobovaly vývoji v poznání lidstva. A jak v okamžiku jejich neudržitelnosti se vždy objevily nové manipulační obrazy.

Jedním z takových příkladů je doba, kdy se různá náboženství v jejich dogmatické podobě stala pro intelektuálně vyspělé lidi neudržitelná. A tak byl lidstvu předložen materialismus. Když se pro jisté vrstvy stal materialismus nedostatečným popisem reality, objevil se New Age. A objevují se stále nové vize a obrazy, například Tajemství amenti nebo Wingmakers.

Nové vize reality vždy obsahují část pravdy

Samozřejmě, aby tyto obrazy byly přitažlivé, a přilákaly určité množství lidí, obsahovaly téměř vždy částečně pravdivé popisy reality, nebo uváděly popisy určitého modelu reality z určitého úhlu pohledu. Takový model může popisovat realitu pravdivě, ale již nikdy není sděleno, že se jedná o model reality pouze z jednoho úhlu pohledu. Pokud však chceme porozumět realitě v celé její komplexnosti, musíme vzít v úvahu více modelů z různých úhlů pohledu. A chápat, že tyto modely jsou vzájemně pouze zdánlivě rozporné.

Tato zdánlivá rozpornost je dána naším subjektivním vnímáním reality a vzhledem k omezením našich myslí, které odpovídají našemu vývojovému stupni, naší nedostatečnou schopností vnímat realitu komplexně. Uvádím pouze známé příklady ze současnosti, protože tento mechanismus manipulace lidstvem se dá vystopovat v celé historii.

REKLAMA

samolepka kvet zivota - Jediné, co nám zbývá: Nenechej se ovládnout

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

guarana 100cps - Jediné, co nám zbývá: Nenechej se ovládnout

GUARANA 100 kapslí

energie do života

429 Kč

maca 1g - Jediné, co nám zbývá: Nenechej se ovládnout

MACA 100 g

vyladí hormony

149 Kč

caigua 100cps - Jediné, co nám zbývá: Nenechej se ovládnout

CAIGUA 100 tob.

zdravé tělo

419 Kč


Rozděl a panuj

Další stránkou manipulace je právě předkládání konkrétního modelu reality jako jediného pro určitou část lidstva. Pro jinou část lidstva je zase předkládán jiný konkrétní model reality. Vzájemné zdánlivé rozpory těchto popisů modelů reality jsou další formou ovládání. Konflikty mezi jednotlivými částmi lidstva majícími jiný model reality, o němž jsou přesvědčeny, že je modelem jediným, jsou opět ideální formou ovládání lidstva v rámci hesla „rozděl a panuj“.

Názorným příkladem jsou konflikty mezi stoupenci různých náboženství. Zajímavé je pozorovat to operativní plánování. V době, kdy se zdálo, že náboženský fanatismus už není tou hlavní hnací silou konfliktů, vytvořil se nový zásadní konflikt kapitalismus versus socialismus. V okamžiku odplynutí tohoto konfliktu je opět na scénu přiveden náboženský fanatismus.

Každá původně čistá idea byla zneužita

Forma vkládání vizí a obrazů reality se v průběhu doby logicky měnila a vždy se přizpůsobovala konkrétním podmínkám a stavu lidstva, v té které části planety.

Každá i původně dobrá idea byla k těmto účelům využita či spíše zneužita. Klasickou ukázkou, a pro nás zřejmě nejnázornější, je učení Krista. Toto učení bylo deformováno do podoby, která s původním učením již nemá mnoho společného.

Jeho forma v podobě církevního křesťanství je pro mnoho lidí názorným příkladem, jak ovládat lidi k tomu, aby věrně a s přesvědčením sloužili systému. Obdobně je to i s judaismem a islámem, ale nedělejme si zvláštní iluze o hinduismu ani o buddhismu.

Pro lidi, kteří se již nenechají ovlivňovat přímo náboženstvím, bylo vytvořeno nové „náboženství“, které by se s jistou nadsázkou dalo nazvat konzumismem.

Je nový světový pořádek skutečnost anebo manipulace?

Zdálo by se, že v době internetu a televize by se lidé automaticky mohli probouzet, ale tato média naopak ve své převážné většině opět velmi urputně manipulují lidmi k vytváření falešných obrazů reality a tím i vizí budoucnosti, které slouží zájmům těch, kterým můžeme říkat dejme tomu globální elity. Tyto obrazy reality a vize budoucnosti jsou vmanipulovávány i do myslí tak zvaných obslužných elit. Takže ani ony nejednají zdaleka svobodně, jak si zřejmě velká většina z nich myslí a tvoří si realitu k obrazu těch, kteří je řídí.

Nejsem v žádném případě pesimista a nepochybuji, že v dnešní době je již hodně lidí, kteří si tvoří vize budoucnosti odlišné od těch, které se nám snaží vnutit globální elity. Zásadní nedostatek z pohledu možné úspěšnosti je ten, že tyto vize jsou značně roztříštěné, což účinnost těchto vizí značně oslabuje. Vize globálních elit a jejich představa o budoucnosti je jednoznačná a je to moc nad lidmi a ovládání planety. Mnoho filmových děl a mnoho i zdánlivě odhalujících informací o NWO (Nový světový pořádek) jsou manipulací snažící se nás přesvědčit, že toto je budoucnost lidstva a že lidstvo nemá jinou šanci.

Čí vize je blíže skutečnosti, vycházející z budoucnosti?

Určitým omezením mnoha lidí je, že jejich vize budoucnosti a omlouvám se, že budu poněkud tvrdší a asi nespravedlivý, se pohybuje v rozmezí – máslo bude o dvacet korun lacinější, nebo že Babiš nebude předsedou vlády. A nejedná se zdaleka jen o lidi intelektuálně slabé. Jak potom mohou naše vize konkurovat vizi nám stále vkládanou do myslí dlouhodobým organizovaným působením na základě velmi kvalitně vytvořeného plánu. Tato jejich vize reality je již bohužel obsažena i v morfogenetickém poli lidstva.

Vize probuzenějších jedinců jsou v mnoha případech i kvalitní, ale chybí jim sjednocující prvek. Každý jsme specifická bytost, a tak máme i odlišné představy o tom, jak by naše budoucnost měla vypadat. To výrazně ztěžuje realizaci našich vizí oproti sjednocené vizi globálních elit. I když jsou naše vize sebenádhernější jsou rozličné a zejména v technických detailech, jak by budoucnost měla vypadat.

REKLAMA

samolepka kvet zivota - Jediné, co nám zbývá: Nenechej se ovládnout

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

lnene seminko 1kg - Jediné, co nám zbývá: Nenechej se ovládnout

LNĚNÉ SEMÍNKO 1 kg

dodá zdravé tuky

89 Kč

goji 1kg - Jediné, co nám zbývá: Nenechej se ovládnout

GOJI A kvalita 1 kg

zrychlí metabolismus

419 Kč

brahmi 20procent 20g - Jediné, co nám zbývá: Nenechej se ovládnout

BRAHMI 20% 20g

přetaktuje mozek

199 Kč


Osobní harmonické štěstí na prvním místě

Přemýšlel jsem, jak tuto názorovou rozdílnost překonat, jak najít nějaký sjednocující prvek, který by vyhovoval všem. Dospěl jsem k závěru, že pokud by měl být takový prvek úspěšný, nemůže jím být žádný technologický stav společnosti ani ideální systém. Tou sjednocující vizí reality přijatelnou pro všechny může být jen pocit lidského štěstí a harmonie. Něco jako ráj na Zemi a ráj je něco podobného jako štěstí. Štěstí je stav mysli, stav duše. Ráj není místo někde na nebi nebo ve vesmíru, ale ráj je místo (prostředí), kde stavem naší duše je štěstí, kde jsme v harmonii sami se sebou, s jinými lidmi a bytostmi a s přírodou.

Myslím, že na vizi takovéto budoucnosti se můžeme všichni shodnout a pěstovat ji ve svých myslích stále a co nejčastěji. To je aktivita, ve které nám žádné globální elity nemohou nijak zabránit. A jak se doporučuje téměř ve všech oblastech tzv. duchovna, vytvořme si vizi, neustále si ji představujme a nechme na vesmíru, jakou formou ji bude realizovat.

Vyzařujte energii ze svého srdce

Považuji za nutné zdůraznit, že by to samozřejmě neměla být jediná aktivita, kterou budeme vykonávat ve prospěch pozitivní budoucnosti. Je to ale aktivita, která nás nestojí žádné zvláštní úsilí a může ji vykonávat absolutně každý a každodenně. Příkladem takové vize je druhá část meditace na posílení egregoru slovanství a pozitivní budoucnosti. Tato meditace je ke stažení zde.

Další věcí, o které se domnívám, že by mohla výrazně prospět na naší cestě k pozitivní budoucnosti je práce se srdeční čakrou. Každý člověk může v podstatě kdykoliv a kdekoliv při většině činností přijímat energii sedmou čakrou do srdeční čakry. A ze srdeční čakry pak tuto energii posílat do svého okolí.

Tuto aktivitu je možné v podstatě vykonávat neustále i při běžných denních činnostech a dokonce i při mnoha pracovních povinnostech. Důležitá je jen koncentrace pozornosti. Při delším takovémto působení je reálné, že se zprůtočníme a energie bude protékat do prostoru stále i například při našem spánku. Bude stačit jen dvakrát či třikrát denně se na tuto činnost koncentrovat.

Energie se bude šířit geometrickou řadou

Tato energie pak bude působit na celé naše okolí. Když si představíme, že tuto aktivitu bude vykonávat například deset tisíc lidí každodenně a stále, a myslím, že to není nereálné. Dokonce by to mohlo postupně narůstat, tak zde bude deset či postupně dvacet tisíc generátorů energie lásky, z kterých bude tato energie neustále plynout. Energie lásky bude zaplňovat celý náš prostor a pronikat všemi bytostmi, které se v něm vyskytují.

Jedná se o příjem božské čiré energie a její transformace na energii srdeční čakry. Božské energie je nekonečné množství, takže se nemusíme obávat, že bychom ji vyčerpali. Čím více lidí bude tuto aktivitu vykonávat, tím více to bude působit na ostatní. Budou se přidávat další a další lidé a tato aktivita by se mohla šířit, doufejme i geometrickou řadou.

Jsem opravdu přesvědčen o účinnosti této aktivity. Mnoho lidí, kteří se nechali inspirovat a začali pracovat se srdeční čakrou již má svoji individuální zkušenost s tím, jak energie srdeční čakry pomáhá měnit sebe i okolí.

Krátká meditace na tvoření generátoru srdeční čakry ke stažení zde.

Naše láska negativní elity oslabí

Nyní se jedná jen o to, aby lidé začali být opravdu takto aktivní. Nestojí to ani čas ani námahu. Je možné tuto aktivitu vykonávat kdekoliv a kdykoliv při jakékoliv činnosti. Kromě všeobecné prospěšnosti to bude mít i silný kladný vliv na každého, kdo se stane generátorem energie lásky. Protože neustále bude zprůtočňovat svoji sedmou a čtvrtou čakru a spojku mezi nimi.

Dalším nezanedbatelným efektem je to, že bytosti, které nám vládnou, jsou bez emocí a to z hlediska jejich vývoje velmi dlouhodobě v kategorii tisíců let.

Jak geneticky, tak i v osobních morfogenetických polích vzhledem k absenci emocí nemají ani receptory na energii lásky. Nejsou schopny ji vnímat.

Takže kromě toho, že nemají žádnou možnost nám v uvedené aktivitě bránit, samozřejmě kromě vytváření negativních situací jakou jsou válečné konflikty a krize, bude tato energie působit i na ně. Přestože ji nebudou vnímat.

Je to podobné jako radioaktivita. Nejsme schopni ji přímo vnímat, ale přesto na nás působí. Tyto bytosti energii lásky necítí ani nevnímají, a tak ani nemají důvod se jí bránit. Kromě toho, že je problém, jak se jí bránit. V současné době nemám dostatek informací, jak by to na ně mělo působit, ale mělo by to oslabovat jejich síly minimálně ve směru agresivity vůči ostatním.

Je jen na nás, zda si budeme tvořit realitu, dle představ globálních elit, nebo dle našich představ. Na závěr bych si dovolil ocitovat jednu myšlenku. Naše poznání je velmi důležité a je základem našich pozitivních aktivit ale: Není důležité věřit či dokonce vědět, ale důležité je konat.

Miroslav Zelenka

REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - Jediné, co nám zbývá: Nenechej se ovládnout 269b - Jediné, co nám zbývá: Nenechej se ovládnout  MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Jediné, co nám zbývá: Nenechej se ovládnout  OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Jediné, co nám zbývá: Nenechej se ovládnout  monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Kotvičník extrakt 50% 20 g, nad 2500 Kč Camu Camu BIO 100 g v hodnotě 349 Kč.

REKLAMA

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

MLADÝ JEČMEN BIO 100g

detoxikace těla

169 Kč

QUINOA 500g

doplní bílkoviny

99 Kč

GARCINIA 100 g

podpoří hubnutí

169 Kč


1 Comment

  1. S posolstvom tohto článku súhlasím. Pestovať v sebe lásku, šťastie a dobro je perfektná vec, ktorá z človeka potom vyžaruje a skutočne mení človeka a jeho okolie. Chcel by som ale upozorniť na to, že každý si pod slovom láska môže predstavovať niečo úplne iné. Jeden známy český duchovný učiteľ mi ponúkol „terapii láskou“, z ktorej sa bohužiaľ vyklubalo sexuálne znásilnenie, ktoré vo mne zanechalo presne opačné dlhodobé účinky než „lásku“…

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*