Jak egregor utváří naši vlastní realitu

Energii lidského utrpení čerpá společný egregor zla. Zvlášť cenný je pro něj silný proud způsobený utrpením lidí v době hladomoru, nemoci nebo panického strachu. Nebo tehdy, když člověk žárlí, závidí, dostane se pod vliv chamtivosti, chtíče nebo nenávisti. Podstatou je, aby probíhal proces utrpení, bolesti. To takový nízkofrekvenční egregor potřebuje ne jen jako jakoukoli energii, ale jako psycho-energii tvůrčí, energii tvoření. Tato vlnová specializovaná energocentrála se plní silou prostřednictvím lidského utrpení. Není důležité, zda fyzického nebo psychického, ale když se stane nezměrným, pak egregor z člověka vyždímá všechny síly a v první řadě jeho tvůrčí potenciál.

REKLAMA

CORDYCEPS 100 kapslí

regenerace těla

529 Kč

CHIA premium 1 kg

zrychlí metabolismus

219 Kč

CHLORELLA BIO 200 tbl.

detoxikace těla

269 Kč

MAGNOLIE extrakt 80%

odstraní úzkost

369 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Člověk žije v energetickém prostoru a zažívá na sobě vliv rozličných struktur energetického pole, kterými je okolní svět naplněn. Do okolního prostoru přispívá objektivními narušeními i lidská myšlenka, která má energetickou povahu a různé energetické struktury nebo energoinformační subjekty ji absorbují. Určité energetické vibrace jemnohmotného plánu různé frekvence vyvolávají i běžné lidské pocity.

Pokud tyto vibrace v sobě nesou agresi, závist, zlobu, násilí a podobně, jsou nízkofrekvenční. Vysokofrekvenční vibrace přinášejí naopak dobro, láska, soucit, úcta a podněcují člověka k pozitivnímu chování. A tyto vibrace vstupují do rezonance s podobnými energetickými subjekty v okolním prostoru. Efektu rezonance je dosaženo díky intenzitě přání a důvěry v dosažení požadovaného. Tyto interakce na úrovni energetiky umožňují vytvářet kolem člověka příznivé podmínky pro realizaci plánovaného.

Nejsilnější vliv na celkový psychoenergetický prostor mají světonázor člověka, jeho vtah k sobě i ostatním a jeho činy a skutky. Sama energie příznak nemá, funkčnost vytvářené energii dává člověk svými myšlenkovými formami a myšlenými obrazy. Individuální duše tím, že se propojují v jeden celek, pronikají do sebe na jemnohmotné úrovni a slévají se, rodí svébytné psychické entity, představující psychickou individualitu nového typu, která začíná lidi řídit.

A tato "psychická entita", nebo také psychoenergický subjekt vytvořený lidmi a spojující je podle frekvenční charakteristiky, se nazývá egregor. Jinými slovy – je to energo-informační objekt v jemnohmotném světě, spojený s určitými stavy lidí, s ideami, přáními nebo touhami.

eg fotbal - Jak egregor utváří naši vlastní realituEgegor vzniká jedině za přítomnosti člověka. Každá taková energetická struktura v sobě nese závislost na energii, kterou ji lidé krmí, a na závislosti lidí na ideji, světonázoru a zaměření energie egregoru. Egregory vždy, ať už vědomě či nevědomě, využívají energii myšlenky, slova nebo činů. Tradice, zvyky, obřady, svátky, události, zázraky a další věci — to všechno jsou magické akce.

Čím důkladněji jsou vypracovány a dodržovány, tím více v nich je magické síly, tím silnější mají vliv na lidi. Průvody, demonstrace, náboženské průvody, ohně sekt, pochodňové průvody, pozdravy, ohňostroje — to vše jsou masové magické obřady určitých egregorů. V současné době se například stalo módním dodržovat posty a to je přímé připojení se člověka k příslušnému egregoru a jeho krmení a podpora.

Psychologie otroka nutí hledat egregor nebo jej vytvořit. Proto se mnoho lidí s radostí stává součástí nějakého egregoru a přijímají jeho pohled na svět, protože je to zbavuje potřeby myslet sám, sám si volit cíle a úkoly, sám je řešit a brát na sebe odpovědnost za tato rozhodnutí. (Ale každá volba, každý nezávislý krok — TO je tvoření, TO je svoboda, TO je člověk) Neharmonický člověk hledající svobodu vně sebe je právě tím materiálem, z něhož jsou vytvořena tato egregoriální monstra. Lidé svým vnitřním stavem určují svůj život. 

Lidé tedy vytvářejí psychoenergetické struktury (egregory), když se spojují na základě určitých osobních kvalit na principu „svůj k svému“. Rozdíl mezi egregorem progresívním a konzervativním spočívá ve vztahu k budoucnosti. Libovolný egregor v sobě nese nespokojenost se současností. Nespokojenost sám se sebou vzniká při vnitřní disharmonii člověka.

Čím víc je člověk sám se sebou nespokojen, tím víc chce napodobovat ostatní. Takže napodobování roste z nedůvěry v sebe. Tím, že člověk napodobuje, se snaží být podobným někomu, maskuje se, schovává. V takovém případě odmítá brát na sebe zodpovědnost a to vede ke ztrátě individuality. Když se nachází pod vlivem egregoru, napodobuje ještě více než když se nachází mimo něj. 

Nebezpečné momenty se v konání egregoru objeví tehdy, když začne neutralizovat nebo potlačovat individuality lidí, nahánět je do rámce určité myšlenky, pod jednotný světonázor. V tomto případě člověk ztrácí svou individualitu a stává se součástí tohoto energetického monstra a vykonavatelem jeho vůle. Přitom poměrně často je těm, kdo vstupují pod vládu egregoru, vložen program sebezničení pro případ, že by se chtěl z vlivu egregoru vymanit. Tak to se svými „zákazníky“ činí egregory alkoholiků, narkomanů, zločinců, prostitutek nebo členů různých sekt.

Egregorem může být i samotný člověk. Zvláště nyní můžete vidět mnoho rozličných takzvaných duchovních škol, jejichž iniciátoři a vůdci vytvářejí svůj egregor. Někteří vědomě, někteří nevědomky různými metodami sbírají energii svých učedníků, následovníků a zainteresovaných stran, zaměřují se na tyto energie a pak je využívají k řešení svých osobních cílů. Cestu k harmonii však může ukázat pouze ten, kdo je sám v harmonii.

eg guru - Jak egregor utváří naši vlastní realituPřes kontaktéry se hlásí i různé egregoriální struktury nebo energoinformační entity, které vystupují jako "učitelé", "svatí", "andělé" a podobně. Pak závisí na vědomí člověka samotného – jak vysoce toto vše chápe, takové varianty odpovědi se mu dostane.

V tvorbě „lidských“ egregorů je hlavním faktorem složení účastníků procesu. Vlastní psychoenergetický prostor má každý kolektiv lidí: rodina, různé organizace, národ, stát, lidstvo jako celek. A všude — od rodiny až po lidstvo — fungují stejné principy. Ukažme si to na rodině. Vztahy v ní vytvářejí odpovídající energo-informační pole; do něho se rodí děti, v něm probíhá jejich výchova a dochází k různým událostem. Toto pole se nazývá prostorem lásky — pokud je právě na ní postaveno. Celkové pole je vytvářeno všemi členy rodiny a všichni jsou zodpovědní za vývoj událostí v něm.

Proto je velmi důležité znát zákony formování tohoto prostoru, které umožňují jej správně vytvořit. Když se v rodině ve vztahu mezi mužem a ženou hromadí určité množství potíží a problémů, láska se odsouvá z první pozice a v páru se objeví psychoenergetický prostředník — egregor páru, začínající získávat negativní rysy. Oni jej vytvořili sami a přikrmují ho svými konflikty a hádkami, tím, že vypouštějí ven negativitu. Čím horší je vztah v páru, tím mocnější je prostředník, který pak přechází do útoku tím, že provokuje partnery k určitým činům, myšlenkám nebo slovům. Zejména v konfliktech, hádkách, kolizích egregor nachází pro sebe "potravu" v podobě výronů negativní lidské energie. 

Co s tím? Řekli jsme, že v tvorbě „lidských“ egregorů je hlavním faktorem složení účastníků procesu. Z hlediska fyziky tento egregoriální subjekt představuje soliton-vlnový paket neboli rezonátor. Pokud v nějakém kolektivu už 4% zaměstnanců intenzivně podporují stejnou myšlenku, pak jejich kolektivní vědomí začne pracovat jako rezonátor a má vliv na ostatní lidi, pokud jde o podporu této myšlenky.

Vztáhneme-li to na národ, pak platí, že "Každý národ má takového vládce, jakého si zaslouží". Společný postoj všech členů společnosti vytváří prostor odpovídající kvality, v němž se pak objeví určitá vůdčí osobnost podle jiného rčení: "Jablko nepadá daleko od stromu". Proto při posuzování situace v rodině, kolektivu nebo státě je třeba v první řadě hodnotit lidský materiál.

Energo-informační pole může být vytvořeno nejen myšlenkou nebo společným cílem, ale i přáním, určitými vlastnostmi nebo chybami lidí. Když například člověk onemocní, připojí se k egregoru dané nemoci a začíná výměna mezi ním a tímto energetickým útvarem. Člověk vyživuje onoho vlnového parazita energiemi svých emocí, myšlenek a utrpení a egregor zas živí samotnou nemoc v člověku. 

V této souvislosti je vhodné připomenout, že egregoriální vlastnosti mají i přírodní živly, útvary a jevy. Svůj energoinormační prostor vytvářejí hory, řeky, moře, oceány, rostliny i stromy a to všechno má mocný vliv na chování i zdraví lidí. 

eg peníze - Jak egregor utváří naši vlastní realituDnešnímu světu vládne mohutný egregor peněz. Je třeba, aby všichni pochopili, že při dosažení kritické masy peníze získávají Vědomí (uvědomělý tvar/obraz) a ten, kdo má hodně peněz, vstupuje do vzájemné interakce s tímto egregoriálním vědomím. Vlivem egregoru peněz se vlastní vědomí člověka mění a projeví se to například tak, že se začíná chovat arogantně, přehlíží bývalé přátele a příbuzné, neuctivě se chová k lidem ve svém okolí atd.

Energii lidského utrpení čerpá společný egregor zla. Zvlášť cenný je pro něj silný proud způsobený utrpením lidí v době hladomoru, nemoci nebo panického strachu. Nebo tehdy, když člověk žárlí, závidí, dostane se pod vliv chamtivosti, chtíče nebo nenávisti. Podstatou je, aby probíhal proces utrpení, bolesti. To takový nízkofrekvenční egregor potřebuje ne jen jako jakoukoli energii, ale jako psycho-energii tvůrčí, energii tvoření.

Tato vlnová specializovaná energocentrála se plní silou prostřednictvím lidského utrpení. Není důležité, zda fyzického nebo psychického, ale když se stane nezměrným, pak egregor z člověka vyždímá všechny síly a v první řadě jeho tvůrčí potenciál.

Spolehlivou technologií vytvoření lidského utrpení vždy byla a zůstává dezorientace vědomí společnosti, jednoduše řečeno – totální lež. Podstata lži je jedna – odvedení lidského vědomí od pravdy. Vyvolání lživých energetických polí se uskutečňuje pomocí informačního „klíče“. Je nutné, aby tento „klíč“ přesně přiváděl ke gigantickému setrvačníku síly – egregoru. Platí „Co zaseješ, to sklidíš.“

Vědomí má každý člověk, avšak někteří jedinci mají vědomí vysoce rozvinuté a mohou vstoupit do kontaktu s různými energetickými subjekty, například s vědomím planety, vesmíru a podobně. Odtud pramení významný vliv člověka na události probíhající ve světě a také ohromná odpovědnost za to, že tento svět tvoříme svými myšlenkami a skutky. 

eg láska - Jak egregor utváří naši vlastní realituOd podřízení se egregoru člověka ochrání Znalosti, víra a láska. Růst spirituality dovoluje z vlivu jakéhokoliv egregoriálního stvoření odejít. Dokonce i nejprostší dobré skutky a činy přispívají k transformaci prostoru, a různé projevy lásky dramaticky zvyšují účinnost transformace. Interakce egregorů s člověkem se děje v souladu s jeho vnitřním stavem, s otevřením se lásce, s dosažením znalostí, v souladu s jeho světonázorem.

Lidé nacházející se v nízkém stavu vědomí ve své době stvořili obraz ďábla, shodili na něj všechna negativa, nakrmili ho svou energií a pak se ho začali bát. Vše je v mysli člověka. Moudrost — to je rozum naplněný láskou a v takovém rozumu není místo pro ďábla. Na cestě k šťastnému životu je jen jedna překážka — naše lenost. Dnes je nezbytná duchovní gramotnost člověka, ale na moderní úrovni.

Je třeba v první řadě pochopit, že všechny situace života se na člověka nenavalují, ale on sám do nich leze. V životě nikdy není třeba znásilňovat situaci, vždy se vyřeší sama. Láska — to je ochrana před zlem. Tváří v tvář zlu se obvykle rozčilujeme, to znamená, že v sobě vytváříme vibrace zla. Ale přesně o to se snažil zlý člověk proti nám, a my, nechávajíce sami sebe otrávit, pak přijdeme domů a otrávíme celý dům a blízké.

Pokud bychom místo toho svého nepřítele přijali s láskou, pak by se vyslané vibrace zla od nás odrazily a s hroznou silou by udeřily toho, kdo nebezpečný impuls vyslal.

Všechny naše skutky odcházejí do energoinformačního pole, protože jsou formami energie. Tam je uložena, a v určitém momentě, když je to nutné, se vrátí k nám zpět. Pokud máš hodně myšlenkových forem nebo skutků negativního zaměření, pak se často na tebe budou hrnout. Je to ono takzvané „mít smůlu“. Většina lidí nechce pochopit, že nikoli stáří přináší nemoci, ale uspořádání života.

Štěstí a neštěstí — to je stav mysli. Právě mysl je hlavní iluzionista života. V mysli většiny lidí například existuje pocit, že něco potřebují, neustále žijí ve stavu "chci", mnoha „chci“. A právě toto „chci“ zcela ovládne člověka a začne mu velet a řídit jej. V honbě za tou či jinou Potřebou pak lidé ztrácejí sami sebe. Nejlepším lékem na Potřeby je odevzdání. Vždy dávej tolik, kolik chceš přijímat. A čeho může člověk dát nekonečně mnoho s cílem získat toho také mnoho? Samozřejmě Lásky. Přesně v lásce je toho obsaženo nekonečně mnoho a tento zdroj je třeba používat.

Globální směřování ke konzumu ve jménu uspokojení potřeb těla zbavuje náš život vyššího smyslu bytí. V Rusku, při všem existujícím marasmu je ještě zachována potence spirituality. Pokud ji budeme pěstovat a rozvíjet, pak opravdu může skrze Rusko přijít proměna světa a to se po právu stane "DUCHOVNÍM SRDCEM PLANETY".

S úctou ke čtenářům B. Ratnikov (zdroj: kramola.info, překlad: Vlabi)

Ormus aktivuje DNA a zvyšuje inteligenci

REKLAMA

CORDYCEPS 100 kapslí

regenerace těla

529 Kč

AŠVAGANDA FORTE 100 tob.

absolutní klid

899 Kč

CAMU CAMU 100 tob.

doplní vitamin C

469 Kč

GOJI 500g

zrychlí metabolismus

229 Kč


2 Comments

  1. Krasne dokonalo vysvetlene nase zitie-bytie,som clovek s vyssim vedomim,absolutne som sa nasla v tomto clanku.

  2. Dobrý den, tak tento článek je mazec. Naši předkové povídali o různých věcech, ale díky vašeho článku jsem pochopila, proč se mi v životě dějí takové zvláštní věci. Moc vám děkuji a přeposílám lidem, které nám ráda,aby třeba taje si našli něco ve vašem povídání a pochopili vykrocenim k harmonického životu. Mnoho děkuji. S láskou k vám všem a ke všemu. Renáta

1 Trackback / Pingback

  1. Návrat do Japonska pro další tajemství multidimenzionality - Universe of Adi

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*