Zhypnotizovaná společnost: Kdo za to může?

Jeden ze systémů ovlivňování lidstva se dá přirovnat k hypnotizaci. Většina lidí je v této naší realitě do značné míry ve stavu, který se podobá situaci, kdy jsou zhypnotizovaní. Proces hypnotizace lidstva je velmi dlouhodobý. Tímto procesem je ovlivňována většina lidí již od narození či dokonce již v prenatálním stavu a spolupůsobí při něm již dávno vzniklá morfogenetická pole. Nemalou roli hrají i lidé v okolí dítěte, kteří sami jsou již dávno zhypnotizováni. Podstatnou roli pak hraje výchova, vzdělávání a v neposlední řadě všechny informace, kterými je dítě bombardováno z médií všeho druhu. Všechny tyto vlivy vytvářejí ideální podmínky pro zhypnotizování dítěte a později dospělého člověka.

REKLAMA

MACA prášek 500 g BIO

vyladí hormony

274 Kč

ACAI BERRY 100 tob.

doplní antioxidanty

469 Kč

HERCAMPURI

zdraví z Peru

419 Kč

MACA 100 tob.

vyladí hormony

429 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Stavy lidí, kteří jsou pod vlivem hypnózy, jsou poměrně dobře zmapované. Klasickým a často uváděným příkladem je podání cibule takovému člověku s tím, že je mu sděleno, že se jedná o jablko či pomeranč a tento člověk si na cibuli pochutnává, jakoby skutečně jedl jablko či pomeranč. O tom, že opravdu jedl jablko, je přesvědčen i po té, co je přiveden zpět do bdělého stavu.

Lidé mají různý stupeň odolnosti vůči zhypnotizování, různou úroveň hypnability či sugestibility. Z pohledu manipulace lidmi se míra sugestibility dá formulovat jako míra schopnosti vnímat realitu tak, jak je mu předkládána (vsugerována) bez ohledu na to, jaká je a jak ji vnímá. Pod pojmem vnímání je třeba chápat všechny vjemy přicházející do mysli člověka, a to nejen vjemy smyslové.

Pokud je dítěti od útlého dětství či narození předávána informace o tom, že skutečnost je jiná, než jak ji vnímá, tak bude věřit tomu, co je mu dlouhou dobu tvrzeno a ne tomu, co skutečně vnímá. Přitom je známo, že děti mají schopnost vidět to, co dospělí ve velké většině již nevidí. Když je dítěti stokrát řečeno, aby si nevymýšlel, že vidí něco, co dospělí nevidí, tak to nejdříve přestane oznamovat, ale pak i vidět.

Umělci slouží systému, protože mu často věří

151104zpěv - Zhypnotizovaná společnost: Kdo za to může?Zvláštní je do určité míry situace u umělců, zejména herců, kteří bývají často citliví a tím i sugestibilní. Proto bývají snadno ovlivněni nebo dokonce zmanipulováni, což je názorně vidět při jejich exkurzích do politiky a na tom, jak často sdílejí hodnoty a názory s vládnoucím režimem. Jsem však přesvědčen, že na rozdíl od většinového mínění se u nich nejedná vždy o jednání pouze v souladu s jejich ekonomickými zájmy. Oni v mnoha případech skutečně věří tomu, co říkají a jejich radikální změny oficiálních názorů a stanovisek skutečně mohou jít na vrub změně jejich vnitřního přesvědčení pod vlivem cílené hypnózy.

Jejich loajalita ke každému systému nemusí nutně znamenat i jejich bezcharakternost, ale může být dána jejich vysokou mírou sugestibility. Netýká se to pouze herců a umělců, ale u nich je to zřejmě nejzřetelnější. Už jen proto, že je na ně více vidět než na běžné lidi. Tím samozřejmě nechci říct, že mezi nimi nejsou ti, kteří vše podřídí kariéře a penězům. Dnes, kdy je vše o penězích je někdy obtížné rozeznat, zda konkrétní osoba něco činí proto, aby dostala roli, či peníze na film, funkci ředitele divadla nebo dokonce funkci ministra, nebo proto, že tomu opravdu věří.

Lékaři neberou člověka jako celek

Další takovou skupinou jsou lékaři, kterým systematickou výukou hodně založenou na učení zpaměti je pozměněno vnímání světa. Významným prvkem v jejich výuce je zaměření na detaily a omezení schopnosti vnímat celek (člověka) v jeho komplexnosti a zejména role vědomí je významně podceněna.

U obou skupin se samozřejmě nejedná zdaleka o všechny jedince z těchto skupin. 

Proces poznání je proces, při kterém dochází k rezonanci vědomí poznávajícího subjektu s poznávanou skutečností, což může být například událost, nějaký děj, či jiná bytost v nejširším slova smyslu. Z určitého zorného úhlu je možné tento proces připodobnit k funkci radaru, kdy jsou vyslány určité vlny a posléze zpětně zachycený odraz těchto vln od objektu vytváří na obrazovce radaru obraz objektu. V případě poznávání se obraz objektu vytváří v naší mysli.

151104lékař - Zhypnotizovaná společnost: Kdo za to může?Každá bytost má zcela specifický vzor (matrici) vibrací, který rezonuje s tou částí Teoversa, která má kompatibilní vzor vibrací a každá bytost tak rezonuje s poněkud jinou částí reality. Z toho důvodu každá bytost vnímá Teoversum částečně odlišně od jiných bytostí. Čím odlišnější je specifický vzor vibrací, tím odlišněji je vnímána realita. Tyto rozdíly jsou viditelné mezi jednotlivými lidmi, národy, rasami a samozřejmě i daleko širší škálou bytostí, které nejsou bytostmi lidskými. Rozdílnost vnímání reality například zvířaty je pro nás obtížnější chápat, protože kromě mimosmyslové komunikace, kterou však ovládá pouze minimum lidí, nemáme prostředky ke zjištění, jak zvířata vnímají realitu.

Každý člověk vnímá jiné spektrum reality

Z výše uvedených důvodů lze pochopit, že někteří lidé prostě nevnímají některé skutečnosti, které naopak vnímají jiní lidé. Jen upozorňuji, že s výškou IQ tato neschopnost vidět některé skutečnosti je spojena jen částečně. I vysoce inteligentní lidé prostě některé věci nevnímají a není to spojené jen s tím, že je vnímat nechtějí. Spíše se dá říct, že schopnost vnímat realitu v co nejširším rozsahu mají tak zvané vyšší (starší) duše s vyšší frekvencí vibrací vzhledem k šířce poznání z předchozích životů. Určitou roli hrají i bloky pocházející většinou z minulých životů, které některým lidem brání v širším pohledu na svět. Trochu se to podobá klapkám na očích koňů, které jim výrazně zužují pohled. Někteří lidé mají vzhledem k podmínkám, které jsem vzpomínal omezenou schopnost vnímání reality. Nebo se to dá vyjádřit také tak, že oni vnímají částečně jinou realitu.

151104oko - Zhypnotizovaná společnost: Kdo za to může?Z pohledu vědeckých výzkumů se tyto informace víceméně potvrzují. Naše smyslové orgány receptory, senzory nebo česky čidla přijímají informace z okolního světa (ale i vnitřního světa jako například hmatové receptory našich vnitřních orgánů). Jsou zdrojem informací o realitě pro řídící orgán – mozek. Pro přesnost upozorňuji, že se u této teorie jedná  v podstatě o základní úroveň poznání, protože z hlediska vyšších úrovní poznání je situace poněkud odlišná. Tyto informace jsou mozkem zpracovávány a teprve v naší mysli je vytvářen obraz reality, který je pro nás rozhodující. Tento obraz reality je vytvářen v souladu s našimi předchozími zkušenostmi, poznáním a očekáváním, o čemž svědčí mnoho provedených experimentů. Naše poznání a očekávání je velmi ovlivněno výchovou a vzděláváním v nejširším slova smyslu.

Z pohledu vyšších úrovní poznání lze ještě dodat, že v naší mysli vytvářený obraz reality je v souladu se specifickým vzorem vibrací našeho vědomí. Specifický vzor vibrací je rovněž ovlivněn naší úrovní poznání, i když se jedná o poznání získané v průběhu mnoha inkarnací. Ovšem je potřeba si uvědomit, že v rámci vyšších úrovní poznání se jedná o tak zvanou virtuální realitu a ne o námi běžně vnímanou 3D realitu v rámci základní úrovně poznání.

Limity v mysli brání širšímu poznání

Je více forem, jimiž vnímáme nové informace v nejširším slova smyslu včetně emocí a mimosmyslového vnímání. Naše mysl zpracovává nové informace tak, že se je pokouší zařadit do naší dosavadní mozaiky poznání. Pokud se to nedaří, existují v podstatě dvě možnosti. Buďto informaci odmítnout jako nepravdivou nebo částečně změnit naší mozaiku poznání. Je zřejmé, že druhá varianta je mnohem náročnějším procesem a vyžaduje většinou zapojení intuice (za předpokladu, že jsme informaci neodmítli použitím logiky). To ovšem předpokládá svobodnou, nezhypnotizovanou mysl a je otázka kolik lidí v současné společnosti takovou mysl opravdu má. Vzhledem k takřka vším prostupujícím prostředkům k ovlivňování či zhypnotizování lidí to v dnešní době v tak zvané západní civilizaci není jednoduché.    

151104skeptici - Zhypnotizovaná společnost: Kdo za to může?Uvedu jeden příklad. Filmy, knihy a televizní seriály jako Harry Potter, Hvězdné války, Hvězdná brána, Matrix, Pán prstenů a mnoho dalších nám předkládají verze reality, které mají něco společného, a myslím, že si to mnoho lidí neuvědomuje. Tím spojovacím motivem je víceméně naše bezmocnost proti temné síle, která je většinou charakterizována jako téměř absolutní zlo. Toto zlo je poraženo takřka vždy pouze díky několika málo výjimečným bytostem (hlavním hrdinům těchto děl) a jejich mimořádným schopnostem.

Co je nám sdělováno tu podprahově, tu otevřeně a o čem se nás snaží přesvědčit? „Jste bezmocní a nemůžete nic dělat a jen doufat, že se objeví bytosti, které za vás budou bojovat a zachrání vás.“ K tomu se tu více tu méně nápadně přidávají teorie, které se dají většinou označit jako náboženské či konspirační o příchodu Krista či jiné vysoké bytosti nebo mimozemšťanů jako například Aštara Šerana, kteří nás zachrání a nastolí zde jakousi z našeho dnešního pohledu utopickou ideální společnost.

Závěr, který si z toho mnoho lidí učiní (byť je tento proces většinou podvědomý) je jednoduchý – nemohu nic dělat, a tak ani logicky nic dělat nebudu. Když se k tomu přidají názory z esoterických či duchovních kruhů či jak bychom je mohli nazvat, že vše, co se děje, je v pořádku, nelze se proto ani divit té všeobecné pasivitě většiny lidí, kteří pokud si to vůbec uvědomují, si vždy najdou důvody pro svoji pasivitu. To se však týká pouze těch, kteří ještě nejsou natolik zhypnotizováni, aby věřili, že je vše v pořádku. Plně zhypnotizovaní a zkorumpovaní naopak vystupují aktivně ve prospěch systému.

Věříme lžím, nevěříme pravdě anebo dokonce pro jistotu nevidíme

V současné epoše se objevuje především na internetu (ale například i na televizi Zoom) mnoho informací, které mnohým z nás mohou rozbourat dosavadní mozaiku poznání. Zhypnotizovaným logicky tyto nové informace nemají šanci jejich mozaiku poznání rozbořit. Oni je totiž do značné míry opravdu nevnímají. Je zajímavé tyto lidi pozorovat, jak na takovéto nové informace reagují. Buď je bouřlivě odmítnou, nebo je prostě nevnímají. Jako by měli na očích a uších klapky či spíše filtry, které prostě určité informace dovnitř nepustí.

151104pravda lež - Zhypnotizovaná společnost: Kdo za to může?Speciálně na tento jev upozorňuji, protože těmto lidem (a že jich je zatím bohužel většina) je v podstatě zbytečné předkládat důkazy či logicky cokoliv vysvětlovat, protože přes filtry dosavadní mozaiky to prostě neprojde. Je nutné tyto lidi chápat ve smyslu toho, co zde bylo řečeno a toto pochopení nám může ušetřit i spoustu času a nepříjemností. Z mé vlastní zkušenosti vím, že pokud začnu mluvit například o mimozemšťanech nebo volných energiích, tak hovor často končí. Vzpomínám si na jednu odpověď na téma mimozemšťanů: „Mimozemšťané tu nemohou být, protože by to muselo být v novinách.“ Jednalo se o normálně inteligentního člověka, ale jak už jsem předeslal výše IQ v tomto nehraje tak významnou roli. Nebo jsem se v jednom článku pojednávajícím o potencionálních změnách společnosti zmínil o volných energiích a musel jsem odstavec vypustit, protože editor webu mi napsal, že tím článek dehonestuji. V jeho mozaice poznání volné energie neměly místo.

Na druhé straně je možné v současné době vidět, jak se i někteří z těchto lidí probouzejí a jejich filtry začínají slábnout a někdy mizí zcela. Je však nutné bedlivě analyzovat některé informace, zda právě nejsou součástí manipulačních technik, i když se tváří velmi alternativně či konspiračně.

Manipulace na každém rohu

Lidstvo je velmi dlouhodobě manipulováno, i když se situace výrazně zlepšila díky internetu, ale logicky i internet je k manipulacím využíván v nemalé míře. Na druhé straně se situace do určité míry zhoršila vzhledem k všeobjímajícím médiím a koncentraci jejich vlastnictví.

V dřívějších dobách, kdy většina lidstva žila na vesnicích a malých městech, byl základním a mnohdy jediným zdrojem informací učitel a farář. Co řekl pan učitel, nebo pan farář bylo svaté. Světská moc – pan učitel a církevní moc – pan farář lidmi manipulovali a sami byli zmanipulováni k určitému způsobu vidění světa. V dnešní době je velmi podobné.

151104škola - Zhypnotizovaná společnost: Kdo za to může?Škola je známý manipulační systém, což je dáno nejen poskytovanými informacemi, ale i převládajícím systémem výuky povětšinou ubíjející jakoukoli vlastní iniciativu, aktivitu a v nemalé míře intuici, která je tak důležitá při posuzování informací.

Církve mají sice moc výrazně menší, ale přesto manipulují stále způsobem neuvěřitelným vzhledem k tomu, jak lidstvo jako celek pokročilo ve svém poznání. Schopnosti a možnosti církevních ideologů lidi zhypnotizovat je stále na velmi vysoké úrovni. Kromě toho se objevilo mnoho dalších nenáboženských ideologií, které se však svými metodami a formami zase tolik od mnoha tisíc let vyzkoušených praktik církví neliší. Převzaly a přizpůsobily k obrazu svému i rituály a symboly, které hrají významnou roli při ovlivňování lidí. Jejich prostřednictvím jsou lidé napojováni na egregory jednotlivých ismů.   

Zásadní rozdíl proti dřívějším dobám je to, jak se počet různých ismů mnohonásobně zvýšil. Mimo jiné i materialistická věda je takovým novodobým náboženstvím.

Negativní programování slouží systému

Součástí těchto manipulací je téměř vždy i negativní programování s následným nocebo efektem (opak placebo efektu), který je jeho následkem. Dokázal jsem pochopit jednoho přítele, který říkal, že se mu jednou při návštěvě jakéhosi obřadu v kostele udělalo skutečně fyzicky špatně, když viděl, jak věřící s velkým zanícením opakovali po panu faráři: „Jsem hříšný, jsem hříšný, jsem hříšný.“

Negativní programování je ten nejnegativnější způsob výchovy a slouží k té nejtěžší manipulaci lidmi. Když někoho přesvědčíte, že je špatný a hříšný, a vzbudíte v něm pocit neustálého provinění, můžete ho velmi snadno ovlivňovat k čemukoliv. Opravdu všem vřele doporučuji, aby se při výchově vyhnuli jakémukoliv negativnímu programovaní. Jeho následkem je nocebo efekt. Když někoho přesvědčíte o negativním účinku nějakého činu či prostředku, tak se při jeho použití tento negativní účinek skutečně často dostaví, ač pro to „objektivně“ není důvod. Jedná se o negativní podobu známého rčení „Věř a víra tvá tě uzdraví“, což by se dalo formulovat jako „Věř a víra tvá tě onemocní“. Naše vědomí je mnohem mocnější, než si většina lidí uvědomuje. 

151104matrix2 - Zhypnotizovaná společnost: Kdo za to může?Bohužel, a přestože si to běžně neuvědomujeme, tak je na nás mnohem více působeno nocebo efektem než placebo efektem. Ta spousta negace, které na nás chrlí denně média, není ničím jiným než negativním programování, které má za následek nocebo efekt. Nedá se vyloučit, že se jedná o systémové opatření, čehož si jeho běžní vykonavatelé (loutky) s největší pravděpodobností nejsou ani vědomi a podléhají mu rovněž.

Jedním příkladem mohou být běžné každoroční epidemie chřipek. Ze všech médií se valí informace o tom, že je obdobní chřipek a že bychom se měli očkovat, a tak pravděpodobnost u sugestibilních lidí, že chřipku skutečně dostanou, je podstatně vyšší. Minimálně je jejich odolnost vůči chřipkovému viru oslabena. Běžní lidé zřejmě netuší, s jakou dychtivostí farmaceutické koncerny očekávají chřipková období a vzhledem k jejich velmi dobré znalosti jak placebo tak i nocebo efektu nelze jejich podíl na mediální chřipkové kampani vyloučit.

Chřipku jsem uvedl pouze jako příklad, ale zdaleka se to netýká jen chřipky. Týká se to veškerého způsobu života. Bohužel se obávám, že negativní roli zde mohou sehrávat i fanatičtí propagátoři zdravého životního stylu. Pro lidi, kteří jim absolutně uvěří, mohou mít i drobné prohřešky proti uváděnému jedině správnému životnímu stylu předpovídané následky, i když pro to v podstatě není tak zvaně objektivní důvod.

Zejména v poslední době se negativní programování rozšiřuje o strašení krizemi, válkami a podobnými událostmi. Jsme programováni, abychom nejen přijali války, krize a katastrofy všeho druhu, ale i spolupůsobili (byť nevědomě) při jejich vzniku.

Televize mění vnímání naší reality

151104televize - Zhypnotizovaná společnost: Kdo za to může?Velkou roli hrají také televizní seriály, jež ovlivňují velmi početnou skupinu lidí. Tak zvaná americká kultura jejich prostřednictvím proniká do všech vrstev všech různých společností i národů a rozhodně se nejedná o jakousi shodu náhod, ale velice sofistikovaný program, jak vnutit ostatním její systém hodnot a jak hypnotizovat i do této doby nedotčené kultury a národy, jak zamerikanizovat celou světovou společnost.

Je to jedna z forem, jak ovládat svět, a to prostřednictvím kultury. Prostřednictvím televizních seriálů je nám vnucováno, jak je tento způsob života úžasný. Ne všichni pochopí, o jak jednostranný pohled na americkou společnost se jedná. Nejkrásnější ze všech světů je ten, ve kterém vlastníte tři mercedesy nebo jiná skvělá auta a máte ohromnou vilu. Zda jsou tito lidé, kteří takto žijí, opravdu ve svém životě šťastní, se už běžný divák nikdy nedoví. Je to systém zhypnotizování lidstva k jeho orientaci na čistě konzumní společnost. Systém, jak vytvořit z lidí roboty, kteří proměňují jídlo na energii, kterou pak odevzdávají v pracovním procesu.  

Dle mého názoru se do určité míry dají chápat některá náboženství či systémy, které se snaží tomuto vlivu co nejvíce zabránit a uchovat si vlastní kulturu. 

A reklama?

151104media - Zhypnotizovaná společnost: Kdo za to může?Sugestibility cíleně využívá i všudypřítomná reklama, která však má i formy, které se reklamou nenazývají. Například sponzory některých filmů jsou firmy, jejichž výrobky se pak ve filmu objevují.  Lidé si často kupují věci, které vůbec nepotřebují. Jednou z forem, jak se projevuje zhypnotizování je nová „nemoc“, která je pojmenovaná shopping, což je chorobná potřeba stále něco nakupovat. Hypnotizující síly se snaží přetvořit svět k obrazu svému, kde by lidé byli novodobými poddanými v novodobém feudalismu, což se jim do určité míry daří.

Naštěstí všichni nejsme zhypnotizovaní

Na druhé straně vzhledem k silám, které by se daly označit jako mimozemské či nadpozemské i mnoha vyšším duším, které se zde nyní inkarnovaly, dochází k probouzení lidí, kteří procitají z hypnotického spánku a osvobozují se od matrixu. Často tak dochází k zásadnímu konfliktu mezi zhypnotizovanými lidmi a probuzenými a propast mezi nimi se stále zvětšuje.

151104mozek - Zhypnotizovaná společnost: Kdo za to může?Považuji za nutné upozornit, aby nedošlo k nedorozumění, že mezi zhypnotizovanými je velké množství slušných lidí, kteří však jednají pod vlivem Velkého hypnotizéra (obdoba Velkého bratra), jehož úmysly nejsou v souladu se zájmy většiny lidstva.

Záměry Velkého hypnotizéra jsou v souladu se zájmy těch, kteří mají politickou a ekonomickou moc na všech úrovních (nejen na celosvětové, ale i na národní či dokonce obecní) a snaží se ji udržet za každou cenu.

Miroslav Zelenka,
www.miroslav-zelenka.cz

REKLAMA

CAIGUA 100 g

podpoří hubnutí

219 Kč

LNĚNÉ SEMÍNKO 1 kg

dodá zdravé tuky

89 Kč

SLUNEČNICE 500 g

dodá zdravé tuky

79 Kč

PARA ořechy 250 g

doplní důležitý selen

259 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*