Manipulace jako běžná součást našeho života

Manipulace je stará jako lidstvo samo. Tato formulace je však poměrně nebezpečná (míněno pro autora), protože může přijít otázka: A jak je staré lidstvo anebo dokonce, co je to lidstvo? Kromě toho je to také nepřesná informace, protože manipulace je nepochybně starší než lidstvo, pokud si lidstvo definujeme pouze jako mammaloidy (humanoidy savčího typu) obývající planetu Zemi. Jsou mnohé indicie obsažené například v mýtech a legendách mnoha národů, že lidstvem bylo manipulováno již od samého počátku jeho existence na planetě, takže lze téměř s jistotou předpokládat, že manipulátoři a manipulace existovali ještě dříve, než entita, kterou označujeme jako lidstvo.

REKLAMA

GUARANA 100 kapslí

energie do života

429 Kč

ŠKORNICE FORTE

jako za mlada

899 Kč

GUARANA 100 g

energie do života

169 Kč

ŠKORNICE extr

jako za mlada

429 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Klasickou ukázkou manipulace a manipulátorů jsou informace o Annunacích ze Sumeru nebo o starořeckých bozích ze starořeckých mýtů, u kterých lze rovněž předpokládat, že se jednalo o příslušníky mimozemských civilizací (dle některých názorů se mohlo jednat rovněž o Annunaki), nebo dle nových informací příslušníky podzemních civilizací.

Už sám pojem manipulace připouští různé výklady a tak může být z tohoto pohledu problematický. Například když shrnu a zjednoduším definici z Wikipedie, tak manipulace je snaha o působení na myšlení druhé osoby či osob, kdy manipulátor  se snaží přesvědčit osobu či osoby o správnosti myšlenky, názoru či jednání, které nejsou manipulovaným jedincům vlastní.  Manipulovaná osoba si často ani neuvědomuje, že je s ní manipulováno, případně si to uvědomuje, ale z nějakého důvodu se nedokáže a někdy ani nechce manipulaci bránit.

Zvláštní formulace je ve slovníku cizích slov, kde je uvedeno, že manipulace je nečestné jednání, čachry.

Oproti tomu Wikipedia uvádí, že manipulaci můžeme chápat i pozitivně, jako působení na ostatní s využitím autority a zkušeností, s čímž nemám problém souhlasit.

Rozpaky však u mě již vzbuzují uvedené příklady pozitivní manipulace, tj. některé zdravotnické obory – psychologie, psychiatrie, atd. Ne, že by ve mně v této souvislosti budilo rozpaky slovo manipulace, ale slovo pozitivní už nevidím tak jednoznačně. To už bychom k oborům psychologie a psychiatrie mohli přidat též farmacii. Když trochu odbočím či předběhnu, tak manipulace s pacienty a případně jejich příbuznými ve zdravotnictví je také jedním ze zářných příkladů manipulace, i když si ji v konkurenci s manipulací politickou mnoho lidí příliš neuvědomuje. Možná už z toho důvodu, že se s ní přece jen setkávají v menší míře, zejména pokud jejich zdravotní stav či jejich blízkých nevyžaduje zvláštní péči.

Zajímavé je, že Wikipedia se zabývá pouze manipulaci někým a ne něčím a v podstatě ji redukuje na snahu na ovlivnění mysli (vědomí) lidí, a přestože to považuji za velice důležité, zřejmě nepředpokládá ovlivňování kolektivního vědomí lidí či lidstva, což rozhodně není zanedbatelná forma manipulace.

Manipulace negativní, pozitivní a komplexní

Když se zamyslíme nad takto na jednu stranu zúženým pojetím, ale na druhou stranu v ostatních aspektech rozšiřujícím pojetím, tak v běžném každodenním životě jsme v podstatě bohužel neustále něčím či někým manipulováni, aniž si manipulace většina lidí je vůbec vědoma. Tato manipulace probíhá od útlého dětství. Abychom se však necítili pouze jako oběti, je potřeba si připustit, že i my jsme často v roli manipulátorů. V náš prospěch může hovořit to, že zjednodušeně řečeno jsou tři druhy manipulací z pohledu možného či očekávaného výsledku manipulace.

První je ve prospěch manipulátora, druhá ve prospěch manipulovaného a třetí je ve prospěch obou. Trochu z jiného úhlu pohledu (pohledu ovládání a sloužení) se těmto věcem věnuji v pořadu či článku "Sebevědomí a pokora". Jako příklad třetího druhu uvádím reklamu či marketing, které bývají téměř nepochybnými formami manipulací, ale mohou přinést prospěch jak prodávajícímu, tak i kupujícímu.

Bůh má vliv i na nevěřící

Jak dalece a široce jsme dlouhodobě ovlivňováni podprahovými a nadprahovými manipulacemi všeho druhu si běžně v podstatě nemůžeme ani plně uvědomovat. Zde uvedu jeden příklad:

Náboženství ovlivňuje mysl nevěřících lidí, aniž si to uvědomují. I když je Česko společností v absolutní většině sekulární, stejně většina nevěřících slaví Vánoce. Možná nevěří na Krista a jeho otce Boha, ale neuvědomují si, jak silně je náboženství formuje. Podle novozélandských vědců má náboženství silný vliv také na psychiku nevěřících. A nejde jen o kulturní stereotypy.

Vědci z Finska provedli experiment, v němž sledovali pomocí snímacích technologií mozek pokusných osob. Část byla věřící, část naprosto nevěřící. Autoři výzkumu hovořili s dotyčnými o konceptu Boha. Ti museli také číst různá prohlášení, kupříkladu: „Vyzývám Boha, aby mé rodiče nechal utopit. Vyzývám Boha, aby mě nechal zemřít na rakovinu.“

Děsivé věty ale vyvolávaly v nevěřících úplně stejně silné reakce jako ve věřících. Přitom podle autorů nešlo o strach z umírání blízkých či vlastní smrti. Protože v další části experimentu četly pokusné osoby věty bez Boha. „Přeji si, aby se rodiče utopili…“ Jenže tyto věty neděsily ani věřící, ani nevěřící.

„Tyto objevy naznačují, že navzdory tomu, že nevěřící popírají existenci Boha, stejně se chovají tak, jako by v něj věřili,“ tvrdí profesor Jamin Halberstadt z Otago University na Novém Zélandu.

Podle jeho kolegyně Britanny Cardwell ale neznamená, že nevěřící lžou. Spíš jde o to, že vliv náboženské kultury je tak silný, že nás od narození poznamenává podvědomě (vytváří tzv. implicitní postoj). Ačkoli nevěřící rozumově opravdu nevěří v Boha (explicitní postoj), implicitní postoje se vynořují proti jeho vůli.

K tomu uvádím, že je zde možný dvojí výklad – za prvé jedná se o dlouhodobou náboženskou manipulaci, která svým působením nutně poznamenala morfogenetické pole společnosti této náboženské manipulaci podléhající a za druhé, že v podvědomí, či nevědomí lidí je informace o existenci boha (možná dokonce v jeho skutečné podobě)  uložena. Obě tato varianty však uvažují i s jinými formami, než je pouhé ovlivňování náboženskou kulturou od narození. Nejpravděpodobnější však je, že na uvedeném fenoménu se podílejí obě varianty, které se u konkrétních lidí projevují různou měrou dle jejich pro ně specifických podmínek.      

Nevědomé spílání

Pokud se pohybujeme v oblasti ovlivňování náboženstvím, zkusme někdy zaregistrovat, kolikrát za den vyřkneme: Ježíši Kriste, Ježíšmaria, pane bože či sakra. Každé slovo je zvuk, který má určité vibrace a ve spojení s emoční energií do slova vloženou lze předpokládat, že ovládá i naši tzv. hmotnou realitu.

Můžeme si říkat, že to nebyl původní záměr náboženských manipulátorů, ale kde brát tuto jistotu, zejména pokud budeme ochotni připustit i tu variantu, že manipulace náboženstvími všeho druhu pochází z vyšších sfér, než běžně vnímáme, tj. úrovní jakýchsi církevních hodnostářů, byť těch nejvyšších. A to se ještě jedná o jednu z nejsubtilnějších forem, kterou si témě nikdo neuvědomuje a je pravděpodobné, že by to většina lidí označila jako směšné.

Náboženské obřady a rituály jsou nepochybně mnohem silnější manipulací, ale ta už je pro mnoho lidí zcela zřejmá. Jen pro jistotu a možná už po sté zdůrazňuji, že nelze zaměňovat náboženství s vírou v boha. Mnoho lidí ve své víře v boha používá vlastní rituály, ať už jim říká modlitba či meditace, ale podstatné je to, že se jedná o vlastní rituály, takže se nejedná o manipulaci, protože se neovlivňuje jiná bytost či bytosti.     

Principiálně je manipulace snahou o omezování svobodné vůle druhé bytosti a je tu jakási podobnost s černou magií. Rozdíl spočívá v tom, že manipulace většinou nepoužívá mentální ovlivňování reality a druhých bytostí, i když ani to se nedá vyloučit, zejména když uvažujeme, že manipulace lidí či lidstva nepochází pouze od bytostí tzv. hmotných a běžně našimi smysly vnímatelných. Není v dnešní době málo informací pocházejících z různých channelingů a mimosmyslových kontaktů s nefyzickými bytostmi, které lze snadno chápat jako cílené manipulace. Pochopitelně ne všechny takto označené informace pocházejí skutečně od nefyzických bytostí.

V současné době je to jedna z forem esoterických manipulačních desinformací, a jestliže je zdroj dostatečně sofistikovaný, je obtížné tyto dvě formy od sebe odlišit, pokud nemáme možnost kontaktéra sledovat přímo v akci. Ve všech podobných případech doporučuji maximální obezřetnost a porovnávání nových informací s naší dosavadní mozaikou poznání, pokud ji již máme alespoň částečně vytvořenou. Ti, kteří mají jako zdroj informací jenom televizi, to mají opravdu dost těžké, protože jejich mozaika poznání nejen, že je hodně neúplná, ale mnohé informace, které obsahuje, jsou minimálně dost nepřesné.

Esoterika: Labyrint manipulací

V oblasti tzv. esoteriky a duchovna je mnoho manipulačních textů a některé jsou na velice vyspělé úrovni. Jsou to celé dokonalé systémy. Ostatně je tu podobnost s náboženskými ideologiemi, které jsou také velmi často sofistikovaně vypracované. Předpokládám, že mnozí se mnou nebudou souhlasit, ale i takové materiály jako jsou Tajemství Amenti nebo Tvůrci křídel nebo informace Zecharia Sitchina o Annunaki mohou být texty manipulační. U některých textů jako například u textů souvisejících s knihou Tvůrci křídel, jsou názory, že se jedná o texty stvořené mimozemskou inteligencí nebo se minimálně opírající o základní teze stvořené mimozemskou inteligencí.

Nebo mohou být stvořeny lidmi, kteří jsou součástí tajných kosmických programů, které mají mnoho informací a k dispozici vyspělou počítačovou techniku a jsou tak schopni vytvořit velice kvalitní texty a programy manipulace opírající se o skutečná fakta, která však jsou velké většině lidstva neznámá a zatajována. U těch skutečně kvalitních textů je velmi obtížné najít formy manipulace a vytušit záměr manipulace. V podstatě téměř vždy jsou ty jednotlivé kvalitní a sofistikované texty a systémy ve vzájemném rozporu. Přesněji řečeno informace v těchto textech obsažené, zejména pokud se mluví o historii, ale i o současnosti, bývají ve vzájemném rozporu. To samé se týká i naší přepokládané budoucnosti a toho, co bychom pro lepší budoucnost měli dělat, včetně toho, že bychom neměli dělat nic. 

Jeden příklad takového textu: "Z hyperdimenzionální perspektivy na nás v maximální intenzitě působí anti-božské, temné okultní síly a snaží se zavřít tolik lidských bytostí, kolik jen mohou do frekvenčního vězení (které bude posilněno započetím agend transhumanismu a umělé inteligence, jež umožňuje “ukradení duší), aby se u nich zabránilo tzv. "božskému probuzení síly", a tak si zajistit, aby neztratili svůj "zdroj potravy". "

U jednodušších forem manipulace je většinou záměrem získávání energie, ať už finanční nebo vitální nebo obojí.

Podobnost s texty náboženskými není čistě náhodná. Proč také měnit zavedenou a dlouhodobě úspěšnou praxi? Také v podstatě všechny náboženské texty jsou manipulační. Nedá se vyloučit, že i cíle mohou být totožné. Kromě toho, i když tu není podobnost textů, tak se může jednat o totožnost cílů. Pro různé skupiny společnosti je nutno zvolit jiný text, jiné informace, jinou víru, jiné náboženství k dosažení téhož cíle.

Možná se dá říct, že téměř bez výjimky je tím cílem ovládání lidí a lidstva. Je však potřeba si uvědomit jednu věc. Spousta ideologů jednotlivých směrů, ať už náboženských, esoterických, ufologických a jiných, jedná v dobré víře. Oni jsou skutečně přesvědčeni o své víře a to jejich nadšení, které do svého úsilí vkládají a používání různých symbolů a rituálů a vytváření a posilování různých egregorů tomu napomáhá. Ten, kdo je sám přesvědčen, je také přesvědčivější, než manipulátor, který ví, že manipuluje. Pokud jsem uvedl, že v podstatě všechny manipulace směřují k ovládání lidí a lidstva, tak to ještě neznamená, že se shodují v tom, kdo budou ti, kteří budou ovládat. V této otázce jsou nepochybně podstatné rozdíly.

Manipulace primárně slouží k ovládání

Lze také důvodně očekávat, že manipulátoři budou vytvářet teorie a hypotézy, o tom, jak je škodlivé to, co je naší největší sílou. Oni v podstatě mluví pravdu, když říkají, že je to pro nás škodlivé, jen je otázkou, kdo se v tomto případě skrývá pod označením nás nebo my.  

Nejdůrazněji upozorňuji na jeden typ manipulace, který považuji za nejhorší, a který se dá ve stručnosti popsat následujícími slovy. Všechno je špatně, špatně to dopadne a my s tím nemůžeme nic dělat. Bohužel podobné texty se vyskytují i na tzv. alternativních webech a nejsou zase až takovou výjimkou. Pokud kritické množství lidí nepodlehne této manipulaci, tak nad námi nemohou nikdy zvítězit a zcela nás ovládnout.

Nejsilnější cílenou manipulací je manipulace směřující k tomu, abychom si sami dobrovolně a dokonce možná i s nadšením vybrali ten systém a ty vůdce, které chtějí ti, kteří se nás snaží ovládnout. Dle mého názoru je až neskutečné, kolik tzv. užitečných idiotů jim v tom s nadšením a vírou pomáhá. Připadá mi to téměř neuvěřitelné, když si člověk uvědomí, kolik nadšených vítačů muslimských imigrantů by se pravděpodobně ocitlo mezi jejich prvními oběťmi. 

V poslední době se tato koncepce "vrchním manipulátorům" docela rychle rozpadá, i když tato informace by také mohla být součástí manipulace. Naštěstí mnoho informací a různých signálů mluví jasně ve prospěch toho, že rozpadající se koncepce není součástí manipulací. 

V současné době zde skutečně jsou tzv. síly světla nejen v té fyzické podobě pozitivních mimozemšťanů, ale působí tu síly, kterým já říkám nadpozemské bytosti, které nám pomáhají. Ta pomoc, ačkoliv jí běžně smysly nevnímáme, je vysoce účinná.

Negativní či temné síly mohou použít jakýkoliv prostředek, zatímco síly světla nemohou, protože v okamžiku, kdyby použily temný prostředek, přestaly by být světlými silami. Proto také aktivity světlých sil nemohou být tak zjevné. Výrazy temný a světlý používám pro zjednodušení a vysvětlení používání těchto termínů jsem se věnoval už mnohokrát. Pokud člověk situaci pozorně sleduje, dělá si pro sebe analýzy a rozbory a má alespoň průměrné IQ, měl by dojít k závěru, že soudobá manipulace je už hodně průhledná a primitivní.

Při přijetí základního principu Teoversa, tj. principu polarity, lze předpokládat, že i v těch základních hlavních médiích na straně manipulátorů jsou rovněž z našeho hlediska pozitivní lidé, kteří tyto manipulace sabotují tím, že je provádějí v primitivní či přehnané formě. Manipulátoři z médií, kteří se angažuji v politickém dění, jsou ve velké většině případů sami zmanipulovaní a jen někteří to tuší.   

Manipulaci se zřejmě nevyhneme

Tak, jak jsem situaci popsal, to vypadá, že je nemožné se vyhnout všem druhům a formám manipulací a bohužel, nejen že to tak vypadá, ale ono to tak i je. Asi jediná možnost je plné odpojení se od matrixů první a druhé úrovně, což je ale v běžném životě v podstatě nemožné. Takže nám nezbývá, než maximálně koncentrovat svoji pozornost na každý přítomný okamžik a být plně bdělý. Na druhé straně bych byl nerad, aby situaci někdo viděl jako zcela zoufalou, protože manipulace jsou prostě běžnou součástí této naší inkarnace, kterou jsme si i s těmito podmínkami vybrali a měli jsme pro to svůj důvod. Je však vhodné mít tuto informaci stále na zřeteli a přistupovat ke všem životním situacím a všem informacím, které při nich obdržíme, s plným uvědomováním si možností manipulací v kterékoliv naší denní či noční aktivitě. Nedělejme si iluze, že i v rámci našich snů nemůžeme být cíleně manipulováni a s touto znalostí přistupujme i k výkladu našich snů.

Téměř vše, co je ve školních učebnicích a čím jsme denně zaplavováni z médií všeho druhu, je z části nebo zcela jinak. A bohužel vše nasvědčuje tomu, že se nejedná pouze o běžný vývoj poznání lidstva, který ani nemůže být než plný omylů a slepých uliček, ale o cílenou manipulaci. Téměř ve všech vědních oborech zjistíte, že jsou informace, které jsou před veřejností ukrývány, měněny či minimálně nepřesně interpretovány. Netvrdím, že se na tomto procesu podílejí všichni vědomě. Ukázkovým příkladem je historie a to i velice nedávná. Ale ani věda zdánlivě exaktní jako je fyzika, není prosta obdobných manipulací. To ani nezahrnuji politiku, kde lež je standardně zahrnuta do běžné praxe.

Součástí oblasti poznání je i náboženství a filosofie. Manipulativnost většiny náboženství je zcela zřejmá. Velmi zajímavý z tohoto hlediska je důraz na význam utrpení ve velkých náboženstvích. Nutnost utrpení jako samozřejmá součást života je podporována především křesťanstvím, islámem a judaismem.

K čemu tyto manipulace slouží? Při určitém nevyhnutelném zjednodušení je možno dojít k závěru, že principem a základním motivem těchto manipulací je zabránit tomu, aby se lidské bytosti inkarnované zde na Zemi mohly probudit a realizovat se v celé své plnosti. Cílem je zabránit, aby lidé pochopili, či nejlépe aby se vůbec neptali, co je podstatou bytí, co nebo kdo je bůh a co nebo kdo je člověk.          

Na vrcholu pyramidy (a ještě je otázkou, jaké úrovně si pyramidu představíme) jsou manipulátoři, kteří přesně vědí, co činí. Pod nimi je právě ta skupina blbých či navedených a dole je ohromná množina manipulovaných. Co se týče politiků, tak mě tak nepřekvapuje, že velká většina z nich patří do druhé skupiny, protože to už snad je přímo v principech současného politického systému. Kde mě to však přece jen stále překvapuje je skupina lidí, kteří se označují jako vědci.

Co když je vše jinak?

Velká většina z nás má běžně za to, že pouze někteří „talentovaní“ a případně „trénovaní“ jedinci jsou schopni dosáhnout takového stavu rozšířeného vědomí, že jsou schopni proniknout pod povrch „matrixu“ a tento svět vnímat takový jaký je (samozřejmě v úrovni jaké toho jsou „lidé“ vůbec schopni), včetně sebe samého a role a místa v tomto světě. A takový stav považují za něco mimořádného.

Co když tomu je ale zcela obráceně?  Co když po generace trvající manipulací, počínající u mnoha generací předků a pro jednotlivce začínající již samotným narozením a možná již prenatálním životem, je nám cíleně bráněno být plnou lidskou bytostí? Bytostí, která je schopna si uvědomit a běžně používat své napojení na univerzální informační pole a své overego. Bytostí, která si běžně sebe sama uvědomuje jako součást multidimenzionální bytosti, chápe se jako součást jednoty (různě nazývané Centrální zdroj, Bůh apod.). Bytostí, která je schopna díky svému plnému vědomí konat běžně ty samé věci, které obdivujeme u různých mistrů či světců jako schopnosti mimořádné. Bytostí, která je schopna běžně dosahovat stavů vědomí, jaké jsou popisovány při použití relativně mimořádných prostředků, jako jsou např. holotropní dýchaní, psychotropní látky, intenzivní meditace apod., či při mimořádných situacích jako jsou např. zážitky blízké smrti. U tzv. přírodních národů jsou tyto stavy považované za normální a běžnou součást jejich života.              

Protože se obávám, že stále přesto všechno jsou ještě rozsah a hloubka toho, jak jsme záměrně a dlouhodobě manipulováni poměrně dost podceňovány, pokusil jsem se oblasti manipulací zkompletovat a jednotlivé oblasti popsat. 

Manipulace a manipulátoři

Slovo manipulace a manipulátoři se vyskytuje poměrně hojně a už nejen na internetu. Dokonce i pan Hájek z Hradu věnoval svoji knihu manipulaci mainstreamových médií. Protože se obávám, že stále přesto všechno jsou ještě rozsah a hloubka toho, jak jsme záměrně a dlouhodobě manipulováni poměrně dost podceňovány, pokusím se oblasti manipulací zkompletovat a jednotlivé oblasti popsat. Již zpočátku uvádím, že pro níže uvedené hypotézy neuvádím žádné důkazy, takže některým diskutérům ušetřím čas, protože nemusí tím pádem následující neprůkazný „blábol“ číst.

Účelem není v žádném případě strašení a vyvolávání negativních energií, ale jen a pouze předání (pro někoho) nových informací. Jen ten, kdo má dostatek informací se může rozhodovat svobodně. Jen ten, kdo ví, že je manipulován, má šanci této manipulaci nepodlehnout.

Jednodušší by asi bylo konstatovat, v které oblasti nejsme manipulováni. Ale protože pak bych musel prohlásit, že o žádné takové oblasti nevím, byl by konec článku a mnoho nových informací k „rozšíření svobody“ bych nepřinesl. Proto se soustředím na zcela určitě neúplný výčet dle mého názoru podstatných manipulací.

Jednotlivé oblasti manipulací se navzájem prolínají, doplňují a vytvářejí tak synergické efekty, takže je rovněž někdy obtížné určitý druh manipulace zařadit do některé z oblastí. Jednotlivé manipulace jsou vytvářeny tak sofistikovaně, že buď samy o sobě či ve spojení s jinými jsou schopny realizovat i více cílů.

Nelze rovněž zapomenout i na tu skutečnost, že manipulováni jsou i téměř všichni manipulátoři, a to manipulátory vyšší úrovně.

Základní formou manipulace je zatajování a zadržování informací, podávání polopravdivých či nepravdivých informací.

Zřejmě prvotní formou manipulace je výchova a výuka, mimo jiné i jako způsob snižování obranyschopnosti proti všem dalším manipulacím.  Současná výchova a výuka provádí pravý opak toho, co by měla. Ubíjí v dětech vše, co si přinesli do nového života a vštěpuje jim dogmata, která jim brání být svobodnými, šťastnými a tvůrčími. Vycházím z předpokladu, že narozené dítě ještě nemá v plném rozsahu zablokované vnímání (smyslové i mimosmyslové). Toto nezablokované vnímání je postupně deformováno stálým tlakem obecně přijatých dogmat, až je u dítěte dosažen stav, kdy už některé jevy nebo skutečnosti prostě není schopno vnímat. Toho je dosahováno formou, způsoby a obsahem výchovy a výuky. Pro jistotu uvádím (což platí i pro další oblasti manipulací), že se to týká velké většiny společnosti a ne všech. Takřka všichni manipulátoři jsou k těmto manipulacím sami zmanipulováni vlastní výchovou a výukou a mnozí z nich mají ty nejlepší úmysly a snaží se dokonce jednat v souladu s posledními poznatky klasické vědy (manipulace vědy patří do jedné z dalších oblastí).

Základním cílem těchto manipulací je vychovat lidi, kteří mají sníženou nebo žádnou obranyschopnost proti dalším manipulacím, lidi, jejichž pokud možno veškerý energetický a tvůrčí potencionál bude (většinou s jejich plným souhlasem) využit ve prospěch systému za takových podmínek, které jsou výhodné pro systém a hlavně pro ty, co jsou na vrcholu pyramidy. A manipulace je mnohdy tak dokonalá, že mnozí z těchto lidí za udržení takovéhoto systému i bojují. K otázkám výchovy a výuky připravuji samostatný článek, ve kterém bych se tomuto tématu věnoval podrobněji.

Další oblastí je oblast ideologií a pod tento pojem zahrnuji filozofické a náboženské systémy. Převážná většina hlavních náboženství a filozofií ovlivňujících větší skupinu lidí je manipulací, jejímž základním cílem není nic jiného než moc a peníze pro manipulátory.  Cílem této manipulace je nám zabránit být plnou lidskou bytostí, která je schopna si uvědomit a běžně používat své napojení na univerzální informační pole a své overego. Bytostí, která si běžně sebe sama uvědomuje jako součást multidimenzionální bytosti, chápe se jako součást jednoty (různě nazývané Centrální zdroj, Bůh apod.).

Těmito ideologiemi jsme cíleně manipulováni do role těch, kteří za prvé nejsou schopni rozeznat, že jsou manipulování a za druhé ochotně podléhají víceméně dogmatickým pravidlům a „zákonům“ (božím i světským), jejichž dodržování však vyhovuje (přináší užitek) zejména těm, jež jsou na vrcholu pyramidy. Za obzvláště manipulativní považuji ty ideologie, které kladou důraz na utrpení ať už v tomto životě či po smrti (peklo) a odměnu za dodržování ideologií stanovených pravidel slibují takřka výhradně po smrti (ráj).

Hlavním důvodem ukřižování Ježíše bylo to, že hlásal rovnost všech lidí a  ukazoval lidem pravou podstatu života, bytí a boha, což výrazně negativně ovlivňuje možnosti manipulace lidmi.

Novodobější ideologie bývají zaměřeny na vytváření iluze nedostatku. Ten, kdo nepociťuje nedostatek, není tak snadno ovladatelný. Toho, kdo pociťuje nedostatek, je možné ovládat právě pomocí naděje na odstranění tohoto nedostatku. Pociťování nedostatku je velmi relativní.     

Jeden z hlavních atributů těchto ideologií je permanentní boj proti všem ostatním ideologiím uměle vytvářející rasovou, národnostní a náboženskou nenávist mezi lidmi, mající za následek všechny války, jakožto součást základního cíle každé ideologie, kterým je moc.  

Třetí takovou zásadní oblastí je věda. Jak jsem už na začátku uvedl, že některé oblasti se prolínají, tak tato oblast se prolíná s oblastí předchozí, protože často se nejedná o vědu (v původním slova smyslu), ale daleko více o ideologii, čehož je klasickou ukázkou Darwinovy evoluční teorie. Obávám se, že přívrženci této teorie by se asi podivili, kdyby se tu ukázal Darwin a vyzbrojen současnými poznatky by ji jednoznačně odmítl.

Jak námi může věda manipulovat? Třeba taková historie tam se to zdá jasné. I když u ní je možno pochybovat, zda se jedná o vědu, když ji píšou vítězové, Ale jak přírodní vědy?

Začneme ale tou historií (včetně přilehlých oborů jako je archeologie), protože tam je manipulace nejzřetelnější. Je nám předkládaná zčásti nebo zcela zkreslená představa o minulosti, a to nejen o civilizacích starších než sumerská, ale dokonce i o událostech starých méně než 20 let. Jsou nám vědou předkládány matoucí představy o tom, kde a jak jsme se tu vzali, kdo nebo co jsme a proč tu jsme (což se prolíná s předchozí oblastí). 

Přírodní vědy jsou všechny založeny na přísně materialistickém principu, takže nám neumožňují poznání skutečného stavu věcí, což by přispělo k lepšímu poznání a tím i větší svobodě jednotlivých lidí. Objevy a vynálezy z mnoha oblastí jsou nám zatajovány, aby lidstvo mohlo být udržováno v závislosti na manipulátorech vlivem nedostatku (zejména energie) a aby byl maximalizován jejich zisk.

Ekonomie a sociální vědy slouží někdy i nepokrytě k manipulaci směřující k oddanosti vládnoucího systému, jakožto nejlepšího možného systému.      

Čtvrtou oblastí je manipulace mainstreamových médií. Také by se dala nazvat manipulace deformací obrazu přítomnosti, na rozdíl od předchozí oblasti, která by se dala formulovat jako manipulace obrazu minulostí a budoucností. Tato oblast se částečně překrývá s mnoha dalšími oblastmi, protože slouží i jako forma a prostředek manipulace ostatních oblastí. Manipulace sloužící především politickému systému. Začnu ukázkou.

Nadpis článku na internetových stránkách zní: „STEM: Kalouskovu novou stranu by mohlo volit 40 procent lidí“

Text článku, který už je v rozporu s nadpisem: 

„Téměř 40 procent lidí nevylučuje, že by v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny dalo hlas nově vzniklé straně TOP 09. Vyplynulo to z bleskového průzkumu agentury STEM pro Českou televizi“.  

„Správně“ položená otázka STEMem. Zdůrazňuji, otázka nezní: „Budete volit TOP 09?“

Otázka zní: „Vylučujete, že byste volil TOP 09“. A máme podle průzkumu předpoklad, že by až 40% voličů mohlo volit TOP 09. Jaký je závěr. Voliči v žádném případě se nemusíš bát, že by tato strana nedostala alespoň 5% a že by tak tvůj hlas mohl připadnout částečně tomu, koho zvolit vyloženě nechceš. Vol TOP 09!

Základním způsobem manipulace v této oblasti je informace o konfliktu. Většina konfliktů je záměrně zavádějícím způsobem formulována jako konflikt dobra a zla. Černobílé vidění konfliktů směřuje k tomu, abychom se v daném konfliktu přidali na stranu, kterou jako bílou označil ten, kdo informaci o konfliktu přináší. K tomu v mnoha případech stačí jediná věc, a to označit jedny z aktérů konfliktu (namátkou např. fašisty, komunisty, nacisty, teroristy, náboženské fanatiky, extrémisty všeho druhu apod.) za síly temna.

Běžnému čtenáři či posluchači pak již stačí udělat logický, a tím kdo informaci podává většinou i zamýšlený závěr, že když jedna strana jsou síly temna, tak druhá strana jsou síly světla a dalším logickým krokem je, že my samozřejmě musíme podpořit síly světla.

Pátou významnou oblastí je péče o zdraví lidí.

Kompletní systém tzv. péče o zdraví člověka sestává z mnoha organizací a institucí a lidí, např. ministerstvo zdravotnictví, hygienici, nemocnice, všeobecní a odborní lékaři, lékařská komora zdravotní a nemocenské pojišťovny, farmaceutický průmysl. Jediný, kdo má opravdový zájem na svém zdraví je však jen a pouze ten, který je předmětem této péče.

Všem ostatním jde o peníze a manipulátorům ještě navíc o manipulaci, která slouží k závislosti na systému, k maximalizaci zisků a v poslední době se zdá směřovat i k redukci počtu obyvatel. Karma žádného z vědomých manipulátorů ve všech oblastech není zrovna záviděníhodná, ale manipulátory v této oblasti opravdu lituji. Všechny oblasti se navzájem prolínají a doplňují, ale tolik utrpení způsobovaného s „ušlechtilými“ záměry způsobuje snad už jen manipulace v oblasti ideologií. Základem současného systému zdravotní péče je léčit. Už z principu jím není zdraví člověka, protože pak by celý tento systém včetně všech jeho součástí neměl opodstatnění a mnoho lidí, kteří jsou součástí tohoto systému, by přišlo o práci a o peníze. Paradoxně lékaři se těší velké vážnosti a povšimněte si, kolik se jich prosáklo díky tomu úspěšně do politiky. Ač z osobních důvodů nerad (nejsem léčitel ani nemám mezi příbuznými léčitele), ale nemohu z tohoto systému vyjmout zcela ani léčitele. Velmi zdůrazňuji na tomto místě, i když se to týká všech oblastí, že není v žádném případě účelem tohoto článku napadat konkrétní lidi a jejich morální a charakterové vlastnosti, ale jen a pouze ukázat podstatu a principy manipulace.   

Šestou významnou a v mém výčtu poslední oblastí manipulací je umění. Umění bývalo sice zároveň často i prostředím, kde se líhly revoluční myšlenky, ale v dnešní době tato jeho funkce značně ustupuje do pozadí.

V nedemokratických zemích slouží umění nepokrytě především k podpoře a oslavě vládnoucí ideologie, tj. jak politického tak i náboženského systému (materialismus je rovněž jedna z forem náboženství).

V tzv. demokratických zemích je manipulace rafinovanější, ale cíl je víceméně podobný.

Již jsem několikrát uvedl, že nevěřím, že filmy jako např. Vesmírná odysea 2001, ET, Blízká setkání třetího druhu, Starwars, Startrek, Pán prstenů, Harry Potter, Matrix apod. byly natočeny a uvedeny do kin náhodně bez souhlasu či pokynu vrchních manipulátorů. Film Matrix učinil pro rozšíření myšlenky mezi běžné lidi, že vše kolem nás je pouze iluze mnohem více než všechny filozofické a náboženské knihy vydané do té doby. Vhodně natočená duchařská komedie seznámí s možností života po smrti daleko širší okruh lidí než knihy Raimonda Moodyho.           

Analýza toho, co se nám snaží přímo i podprahově sdělit velkorozpočtové a velkoziskové filmy by byla opravdu velmi zajímavá a možná, že bychom se o nám plánované budoucnosti dozvěděli víc než z kdejaké konspirační teorie.

Jsem si vědom, že kdyby tento článek měl být důkladnější analýzou manipulací, musel by být podstatně rozsáhlejší a byl by výrazně náročnější na čas autora. Záměrem však bylo pouze upozornění na komplexnost a všestrannost manipulace lidstvem pro ty, kteří si tuto komplexnost a všestrannost zatím plně neuvědomují.

Otázkám, kdo provádí tyto manipulace a k čemu slouží, se věnuji ve svých dalších článcích, (jako mnoho dalších autorů) a proto zde tyto úvahy nejsou uvedeny.

Miroslav Zelenka

REKLAMA

GUARANA 100 kapslí

energie do života

429 Kč

ŠKORNICE extr

jako za mlada

429 Kč

ŠKORNICE FORTE

jako za mlada

899 Kč

GUARANA 100 g

energie do života

169 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*