Už tento experiment otřásá základy vnímání naší reality.

Je realita iluzí? Pět experimentů k zamyšlení

13. duben 2016

zobrazeno 13897x

Sponzoruji svou inspiraci

Na světe neexistuje nikdo, kdo by dokázal pochopit, co je to kvantová mechanika. To je asi to nejdůležitější, co o ní potřebujete vědět. Ano, mnoho fyziků se naučilo její zákony; dokonce se naučili předvídat fenomény v závislosti na kvantových výpočtech. Stále ale není jasné, proč pozorovatel experimentu určuje chování systému a způsobí, že dojde k upřednostnění jednoho stavu před jiným. Vybrali jsme příklady experimentů s výsledky, které jsou nevyhnutelně ovlivněny pozorovatelem, a snažili se tak přijít na to, jak se kvantová mechanika vypořádá se zásahem vědomého myšlení do hmotné reality.

banner

1. Schrödingerova kočka

V dnešní době existuje mnoho interpretací kvantové mechaniky, z nichž aktuálně nejznámější je pravděpodobně kodaňská interpretace.

Ve 20. letech 20. století zformulovali její obecné postuláty Niels Bohr a Werner Heisenberg. Ústředním termínem kodaňské interpretace se stala vlnová funkce, což je matematická funkce, která obsahuje informace o veškerých možných stavech kvantového systému, ve kterých současně existuje

Kodaňská interpretace říká, že stav systému a jeho pozice ve srovnání s ostatními stavy lze určit pouze pozorováním (vlnová funkce pouze pomáhá matematicky vypočítat pravděpodobnost, že se systém nachází v tom či onom stavu). Lze říci, že po zpozorování se kvantový systém změní na klasický a okamžitě přestane existovat v jiných stavech, než ve kterém byl zpozorován.

Tento přístup měl vždy své odpůrce (vzpomeňme například na Einsteinův výrok „Bůh nehraje v kostky“), ale přesnost výpočtů a předpovědí převažovala. Počet stoupenců kodaňské interpretace však klesá a hlavním důvodem tohoto poklesu je záhadný okamžitý kolaps vlnové funkce během experimentů. Známý myšlenkový experiment Erwina Schrödingera s nebohou kočkou měl za cíl demonstrovat absurditu tohoto fenoménu.

Shrňme si podstatu tohoto experimentu. Živá kočka je umístěna do neprůhledné krabice spolu s nádobou obsahující jed a mechanismem, který náhodně jed uvolní. Může jít například o radioaktivní atom, který při svém rozkladu rozbije nádobu. Přesný čas rozkladu atomu není znám. Je znám pouze poločas rozpadu neboli čas, během kterého dojde k rozpadu s 50% pravděpodobností.

Pro vnějšího pozorovatele se samozřejmě kočka nachází ve dvou stavech: je buď živá, pokud vše dobře dopadne, nebo mrtvá, pokud dojde k rozpadu a nádoba se rozbije. Oba stavy jsou popsány vlnovou funkcí kočky, která se v průběhu času mění. Čím víc času uběhne, tím větší je šance, že již došlo k radioaktivnímu rozpadu. Jakmile však krabici otevřeme, dojde ke kolapsu vlnové funkce a okamžitě vidíme výsledek tohoto nelidského experimentu.

Dokud tedy pozorovatel krabici neotevře, je kočka odsouzena k nekonečnému balancování na hraně mezi životem a smrtí a její osud rozhodne pouze čin pozorovatele. Toto je absurdita, na kterou Schrödinger poukazuje.

2. Difrakce elektronů

Podle hlasování nejlepších fyziků, které provedl The New York Times je experiment s difrakcí elektronů jedním z nejpodivnějších experimentů v historii vědy. V čem je jeho podstata?

Představte si zdroj, který vyzařuje proud elektronů na fotosenzitivní stínítko a překážku v cestě těchto elektronů ve formě měděné desky s dvěma štěrbinami. Co lze předpokládat, že se objeví na stínítku, pokud si představíte elektrony jako kuličky s nábojem? Dva osvětlené proužky naproti štěrbin.

Ve skutečnosti se ale zobrazí mnohem složitější vzor střídajících se černých a bílých pruhů. K tomu dochází tak, že po průchodu štěrbinou se elektrony začnou chovat jako vlny, ne částice (stejně jako fotony nebo světelné částice, které mohou být zároveň i vlnami). Tyto vlny na sebe v prostoru vzájemně působí (buď se potlačují, nebo zesilují), takže ve výsledku se na stínítku zobrazí složitý vzor střídajících se černých a bílých pruhů.

Výsledek experimentu se nemění, a pokud prochází štěrbinou jeden elektron za druhým, místo aby procházely všechny za sebou v jediném proudu, lze i jednu částici považovat za vlnu. Jediný elektron je dokonce schopen projít oběma štěrbinami zároveň (což je také jeden z hlavních postulátů kodaňské interpretace kvantové mechaniky, kdy částice mohou zároveň projevovat jak „běžné“ fyzikální vlastnosti, tak exotické vlastnosti jako vlny).

Ale co pozorovatel? Ten přináší do již tak komplikovaného experimentu ještě větší zmatek. Když se fyzikové u podobných experimentů snažili pomocí nástrojů určit, kterou štěrbinou elektron skutečně projde, obraz na stínítku se náhle změnil do „klasického“ tvaru se dvěma osvětlenými částmi naproti štěrbinám bez dalších střídajících se proužků.

Zdá se, že pod bedlivým dozorem pozorovatelů nechtěly elektrony ukázat svůj vlnový charakter. Ovlivnila pozorovatele instinktivní touha vidět jasný a jednoduchý obraz? Jde o jakousi záhadu? Existuje jednodušší vysvětlení: nelze provést pozorování systému bez toho, aby bylo fyzicky ovlivněno. Ale o tom si řekneme později.

3. Zahřátý fulleren

Experimenty s difrakcí částic byly prováděny i u daleko větších objektů, než jsou elektrony. Například za použití fullerenů, což jsou uzavřené molekuly skládající se z tuctů atomů uhlíku (fulleren s 60 atomy uhlíku například připomíná tvarem fotbalový míč – dutá koule složená z pěti- a šestiúhelníků).

Nedávno se do těchto experimentů pokusila skupina vědců z Vídeňské univerzity pod dohledem profesora Zeilingera přidat element pozorování. Proto ozářili pohybující se molekuly fullerenu laserovým paprskem. Molekuly ohřáté vnějším zdrojem poté začaly zářit a nakonec odhalily pozorovateli svou přítomnost v prostoru.

S touto změnou se však zároveň změnilo i chování molekul. Před tímto komplexním pozorováním se fullereny docela obstojně vyhýbaly překážkám (čímž vykazovaly vlastnosti podobné vlnám), podobně jako tomu bylo u elektronů procházejících neprůhlednou překážkou. V přítomnosti pozorovatele se ale fullereny začaly chovat jako zcela zákonů dbalé skutečné částice.

4. Ochlazující měření

Jedním ze známých zákonů světa kvantové fyziky je Heisenbergův princip neurčitosti, který tvrdí, že je nemožné určit zároveň rychlost a polohu elementární částice. Čím přesněji určíme rychlost částice, tím méně přesně můžeme určit její polohu. Platnost kvantových zákonů působících na miniaturní částice však zůstává ve světě makroskopických předmětů bez povšimnutí.

Nedávné pokusy provedené profesorem Schwabem ve Spojených státech jsou o to cennější, protože kvantové účinky nebyly prokázány na úrovni molekul elektronů nebo fullerenů (jejichž průměr je asi 1 nm), ale na trochu hmotnějším předmětu, jakým je hliníkový pásek.

Tento pásek byl na obou koncích upevněn, takže se jeho střed nacházel v závěsném stavu a mohl vibrovat působením vnějších vlivů. Vedle pásku bylo postaveno zařízení schopné přesně zaznamenávat polohu pásku.

Závěr přinesl dva zajímavé poznatky. Za prvé, každé měření polohy předmětu a jeho pozorování měly na pásek vliv; po každém měření se poloha pásku změnila. Obecně lze říci, že experimentátor s vysokou přesností určil souřadnice pásku a proto, podle Heisenbergova principu, změnil jeho rychlost a tím i následující polohu.

Druhý, poměrně neočekávaný, poznatek byl ten, že některá měření měla za následek ochlazení pásku. Pozorovatel tedy dokáže změnit fyzikální vlastnosti předmětu pouze svou přítomností.

5. Mrznoucí částice

Jak je známo, rozpad nestabilních radioaktivních částic neslouží pouze pro pokusy na kočkách, ale i pro vlastní experimentování. Každá částice má průměrnou životnost, která, jak se ukázalo, se může pod bdělým zrakem pozorovatele prodloužit.

Tento kvantový efekt byl poprvé předpověděn v 60. letech 20. století a v roce 2006 byl publikován brilantní důkaz v podobě experimentu skupinou, kterou vedl laureát Nobelovy ceny ve fyzice Wolfgang Ketterle z Massachusettského technologického institutu.

Referát pojednává o studii rozpadu nestabilních excitovaných atomů rubidia. Okamžitě po preparaci systému byla pozorována excitace atomů jejich vystavením paprsku laseru. Pozorování bylo provedeno ve dvou režimech: nepřetržitý (systém byl nepřetržitě vystavován slabým světelným pulzům) a v impulzech (systém byl v čas od času ozářen silnějšími pulzy).

Získané výsledky se zcela shodují s teoretickými předpověďmi. Vlivem externího světla dochází ke zpomalení rozpadu částic a jejich návratu do původního stavu. Rozsah tohoto účinku se shoduje s předpovědí. Maximální životnost nestabilních excitovaných atomů rubidia byla prodloužena až 30násobně.

Kvantová mechanika a vědomí

Elektrony a fullereny přestávají vykazovat vlnové vlastnosti, hliníkové pásky se ochlazují a nestabilní částice mrznou při rozpadu – svět se pod zrakem pozorovatele mění. Proč by nemohlo jít o důkaz, že naše mysl zasahuje do fungovaní světa? Možná měli Carl Jung a Wolfgang Pauli (rakouský fyzik a laureát Nobelovy ceny, průkopníci kvantové mechaniky) pravdu, když tvrdili, že fyzikální zákony a vědomí by měly být chápány jako navzájem se doplňující?

Jsme pouze krok od toho, abychom si přiznali, že svět kolem nás je pouze zdánlivý produkt naší mysli. Strašidelné, že ano? Pokusme se opět apelovat na fyziky. Zvlášť když se v posledních letech kodaňská interpretace kvantové mechaniky se záhadným kolapsem vlnové funkce těší stále menší přízni, což uvolňuje místo pro další velmi praktický a důvěryhodný termín dekoherence.

Věc se má tak: ve všech pozorovaných pokusech experimentátoři nevyhnutelně ovlivnili systém. Ozářili jej laserem, či nastavili měřicí zařízení. Jenže toto je velmi běžný a důležitý princip: bez interakce nelze pozorovat systém nebo měřit jeho vlastnosti. A kde je interakce, tam je změna vlastností. Zvláště když je miniaturní kvantový systém ovlivněn kolosálními kvantovými předměty. Neutrality pozorovatele ve stylu Buddhy tudíž nelze docílit.

To vysvětluje termín „dekoherence“, což je (z pohledu termodynamiky) nevratný proces změny kvantových vlastností systému při interakci s jiným, větším systémem. Během této interakce ztratí kvantový systém původní vlastnosti a stane se klasickým systémem, který „poslouchá“ velký systém. To vysvětluje paradox Schrödingerovy kočky: kočka je tak velký systém, že ji nelze jednoduše izolovat od zbytku světa. Už samotný návrh tohoto myšlenkového experimentu není tak docela správný. V každém případě v porovnání s realitou vědomí jako aktem stvoření představuje dekoherence mnohem pohodlnější přístup. Možná až příliš pohodlný. Podle tohoto přístupu představuje celý klasický svět vskutku jeden velký důsledek dekoherence. A jak uvádějí autoři jedné z nejvýznamnějších knih v této oblasti, vedl by takový přístup logicky k prohlášením jako „na světě neexistují žádné částice“ nebo „na základní úrovni neexistuje čas“.

Může za to tedy tvůrce-pozorovatel nebo mocná dekoherence? Jsme nuceni zvolit si jedno z těchto dvou zel. Pamatujte však, že vědci jsou stále více přesvědčeni, že tyto známé kvantové efekty tvoří základ našich duševních procesů. Je tedy na každém z nás určit, kde končí pozorování a začíná realita.

zdrojový článek: www.in5d.com

překlad: Siw

nehodnoceno

Předchozí související články

13. duben 2016 - Kočky jsou mnohými považovány za symbol mysticismu díky jejich elegantnímu a pružnému tělu a upřenému pohledu, který dokáže „zhypnotizovat“ kohokoliv. Podle posledních vědeckých poznatků existuje další důvod, proč považovat kočky za záhadné tvory. Je to proto, že kočky vidí to, co my našima očima zpozorovat nedokážeme!
12. duben 2016 - Dánští vědci jsou díky novým revolučním absorpčním krystalům o krok blíže k tomu, aby pomohli lidem trpícím respiračními onemocněními. Vědci z University of Southern Denmark objevili krystalické materiály schopné přitáhnout kyslík ze vzduchu i z vody – takže bychom časem nemuseli nosit velké tlakové láhve.
10. duben 2016 - Historický a vědecký výzkum naznačuje, že Ježíš Kristus, pokud vůbec jako osoba existoval, byl možná náruživý uživatel marihuany a odborníci tvrdí, že s pomocí této rostliny nejspíš také léčil. Naznačují, že konopí může být klíčovou složkou posvěceného oleje, jenž Ježíš a jeho následovníci užívali při léčebných rituálech.
9. duben 2016 - Rodiče se běžně domnívají, že jejich děti tráví u televize příliš mnoho času. Podle kanadské studie se u dětí, které příliš často sledují televizi, projevuje mnoho negativních vedlejších účinků, včetně špatných jazykových a sociálních dovedností a zvýšené míry šikany.
8. duben 2016 - Myšlenka, že se lidstvo vyvinulo na jiném místě vesmíru a na Zemi a do jiných koutů galaxie přicestovalo ve vesmírných lodích, může být nakonec pravdivá. Jsme na této planetě mimozemšťané? Pokud ano, odkud ve skutečnosti pocházíme? Dr. Ellis Silverová, přední ekoložka a environmentalistka, shromáždila jisté důkazy poukazující na to, že lidé pocháze...
26. březen 2016 - Čeho se muži děsí více než mimozemšťanů, kteří je chtějí prozkoumat sondou? Nevíte? Odpověď znáte: chytré ženy. Ano, věda konečně potvrdila to, co jsme všichni dlouho tušili: muži mají strach z inteligentních žen. Ale počkejte, to není vše! Vědci rovněž zjistili, že pokud nějakou činnost žena vykonává lépe, cítí se muž méně mužný.
22. březen 2016 - Vědci objevili ve vzdálenosti 117 světelných let od Země extrasolární planetu, která je tím nejvýstřednějším kosmickým objektem, jaký astronomové dosud zpozorovali.
21. březen 2016 - Dopřejte si dnes po práci své oblíbené pivo. Čínští vědci totiž zjistili, že by látka obsažená ve chmelu mohla chránit mozkové buňky před oxidačním poškozením – a zpomalit tak vývoj degenerativních onemocnění mozku.
17. březen 2016 - Kontroverzní a poměrně ostře kritizovaná studie norských vědců z roku 2001 naznačila, že ženy, které pijí tři šálky mléka denně, mají 3x vyšší riziko vzniku rakoviny prsu v porovnání s těmi, které pijí pouze jeden nebo půl šálku mléka denně.
14. březen 2016 - Zázvor je koření, které je jedním z nejúčinnějších přírodních léků na mnohá onemocnění. Skýtá paletu příznivých účinků a využití. Jedním z nich je léčba rakoviny, a to tak, že je daleko efektivnější, než některé léky na rakovinu. Je totiž dokázáno, že mnohé z nich jsou neúčinné a dokonce mohou přispět k úmrtí onkologických pacientů.
12. březen 2016 - Vědci objevili, že nemalé množství žen má v krvi genové sekvence chromozomu Y. Což je zajímavé, protože jak asi víte, chromozomy Y jsou mužské chromozomy, takže dámy, co u vás dělají a jak se k vám dostaly?
3. březen 2016 - Výzkumníci učinili v ruském Labinsku další neuvěřitelný objev, který podle učenců znamená začátek zcela nové historie, o jakém mnozí zastánci starověkých mimozemských teorií hovoří už celá léta. Má se za to, že předmět, jenž výzkumníci našli, by mohl být nějaký druh starověkého mikročipu a podle výzkumníků se jejich zrod datuje miliony let nazpět. ...
19. únor 2016 - Docentka Griffithovy university Joan Vaccaro přišla s vysvětlením, proč existuje rozdíl mezi budoucností a minulostí. Podle jejích propočtů zákony fyziky nerozlišují mezi časem a prostorem, ale jelikož nezakoušíme čas stejným způsobem jako prostor, musí existovat něco, co činí čas odlišným. Myslí si, že odpověď se skrývá ve speciální třídě kvantový...
13. únor 2016 - Výzkum Emory University School of Medicine v Atlantě ukázal, že některé informace lze biologicky zdědit prostřednictvím chemických změn v DNA. Během testů vyšlo najevo, že myši mohou tímto způsobem předat naučené informace o traumatických nebo stresujících zkušenostech – v tomto případě strach z vůně třešňových květů – dalším generacím.
10. únor 2016 - Indičtí Rišiové v dávných dobách nazvali frekvenci 7,83 Hz frekvencí Om. Je to také přirozený srdeční rytmus matky Země známý jako Schumannova rezonance. Podle Wikipedie jsou „Schumannovy rezonance globálními elektromagnetickými rezonancemi vyvolanými výboji blesků v dutinách utvářených zemským povrchem a ionosférou.“
27. leden 2016 - Módní vlna plnovousu se zdá být na ústupu a probíhá podle toho, ve kterém místě světa se nacházíte a v jaké dekádě zrovna žijete. Ale co zdravotní důsledky takové hustého obličejového zárůstu? BBC zkoumala, jak bradka ovlivňuje naše zdraví, ať už jste sám jejím nositelem, nebo někým, kdo s ním přijde do kontaktu.
17. prosinec 2015 - Studie publikovaná 14. prosince 2015 v časopisu JAMA Pediatrics využívá údaje z databáze Quebec Pregnancy Cohort a zkoumala 145 456 dětí od jejich početí do věku deseti let. Studie brala v úvahu mnoho dalších faktorů spojovaných s autismem včetně genetické predispozice, například výskyt v rodině, věk matky, depresi samotnou a další socioekonomické ...
12. prosinec 2015 - Zdá se, že DNA je rovněž organickým supravodičem, který může pracovat za normální tělesné teploty, na rozdíl od umělých supravodičů, které vyžadují extrémně nízkých teplot k tomu, aby fungovaly. Krom toho všechny supravodiče jsou schopné shromažďovat světlo a tímto i informaci. To dále vysvětluje, jak může DNA ukládat informace.
11. prosinec 2015 - Možná bude pro některé z vás uklidňující fakt, že i když jste možná technicky nešikovní, může to na druhou stranu znamenat, že jste dobří v hyperkomunikaci. Ve své knize Vernetzte Intelligenz, Grazyna Gosar a Franz Bludorf vysvětlují obě strany téže mince. Autoři citují zdroje, díky nimž se předpokládá, že v dřívějších dobách lidé na tom byli podob...
10. prosinec 2015 - Ruští vědci pracují na metodě komunikace s DNA, která nebude závislá na duchovní vyspělosti jedince a bude vždy fungovat, pokud se použije správná frekvence. Nicméně čím více vyvinuté je lidské vědomí (nebo chcete-li probuzené), tím méně je zapotřebí jakéhokoli zařízení - jedinec může dosáhnout výsledků sám. Věda se konečně přestane smát těmto myšl...
9. prosinec 2015 - Esoteričtí a duchovní učitelé po věky vědí, že naše těla jsou programovatelná jazykem, slovy a myšlenkami. Tento fakt byl nyní vědecky dokázán a vysvětlen. Lidská DNA je biologický internet a v mnoha směrech nadřazený tomu umělému. Nejnovější ruský vědecký výzkum přímo i nepřímo vysvětluje jevy jako jasnozřivost, intuice, spontánní vyléčení a léčen...
26. listopad 2015 - Bill Flack je specialista na zavlažování v důchodu, který nemá žádné zjevné zkušenosti se světovou politikou. Tetlock mu říká „nikdo z Nebrasky“ (Flackova rodina by zřejmě nesouhlasila). Přesto je Flack „vědecky zdokumentován jako oficiálně certifikovaný supervěštec soutěže IARPA.“
25. listopad 2015 - Zde je graf stovky nejúspěšnějších věštců, kteří se účastnili projektu Good Judgment oproti stovce nejméně úspěšných podle Brierova skóre (statistický nástroj měření přesnosti předpovědi; vše, co potřebujete vědět je, že negativní hodnoty jsou lepší, než pozitivní). Na ose X je počet položených otázek. Lze vypozorovat, že když byli lidé požádáni o ...
24. listopad 2015 - O víkendu 30. července 2015 se skupina intelektuálních es setkala v prostředí krásné vinice v kalifornském Napa Valley. Jejich cíl byl skromný: naučit se, jak předpovědět budoucnost. Toto setkání, které se odehrálo poblíž Edge, vedl Philip Tetlock, psycholog University of Pennsylvania, pro nějž je studium předpovědí celoživotní prací. Za posledních...
20. listopad 2015 - Můžeme zahlédnout budoucnost? Je něco pravdy na lidské víře v předtuchy? Vědecká komunita tyto provokativní otázky z velké části ignorovala s tím, že předtuchy lze zcela uspokojivě vysvětlit jako pověry nebo falešné představy. Malá část vědců se však nenechala odradit.
3. listopad 2015 - Tenké střevo je 3 - 5 metrů dlouhá trubice, zprohýbaná do kliček. Jednotlivé oddíly tenkého střeva, duodenum, jejunum a ileum, v sebe plynule přecházejí. Do duodena ústí vývod žlučových cest a vývody slinivky břišní. Obě žlázy ústí na malé vyvýšenině (bradavce), ležící na zadní stěně duodena. Dvanáctníková papila (tzv. vaterská papila) je podmíněna...
1. listopad 2015 - Žaludek (gaster, ventriculus) je plochý vakovitý oddíl trávicí trubice, ležící v horní třetině břišní dutiny pod levou brániční klenbou. Žaludek je na přední ploše z větší části překrytý játry, pouze část jeho přední stěny naléhá přímo na břišní stěnu. Za žaludkem je štěrbina oddělující žaludek od levé ledviny a slinivky břišní.
30. říjen 2015 - Vědci, pracující ve Velkém hadronovém urychlovači (LHC) doufají, že během dalších pokusů naváží kontakt s paralelním vesmírem. Pokud vás při přečtení předcházející věty okamžitě napadne, tedy na vás zaútočí dotírající myšlenka, zda vůbec paralelní vesmír či multivesmír existuje, teoretizující experti na tuto oblast vám odpovědí ano.
29. říjen 2015 - Vědecká studie zahrnující pacienty, kterým je poskytována péče v posledních hodinách jejich života, odhaluje, že většinu z nich ve své poslední hodince navštěvují lidé, kteří již odešli z tohoto světa. Jedná se většinou o blízké, již zemřelé osoby či přátele, kteří se objevují, aby jim poskytli úlevu v jejich posledních minutách života.
27. říjen 2015 - Slinivka břišní (pankreas) je asi 28 cm dlouhá žláza, ležící za žaludkem. Slinivka probíhá napříč břišní dutinou a její rozšířená část - hlava je uložena v ohbí duodena. Zúžený konec - ocas se dotýká sleziny. Slinivka břišní je žlázou trávicího systému, tedy převážně žlázou se zevní sekrecí. V hmotě žlázy jsou ale i ostrůvky buněk s endokrinní (vni...
26. říjen 2015 - Skutečnost, že lidé s Rh faktorem negativním by mohli patřit k mimozemským genetickým liniím, má i konkrétní projevy v jejich vzhledu, tělesných znacích a schopnostech, které je odlišují od většiny populace. Dávní potomci mimozemské rasy Anunnaki, která stála v Sumeru za opětovným vzestupem civilizace na Zemi, často bývají duchovně vyspělejší, kvůl...
24. říjen 2015 - Už jste se někdy podívali na hvězdy a uvažovali o tajemství vesmíru? Přáli jste si někdy cestovat vesmírem kolem miliardy hvězd do jiné galaxie? Možná vás to překvapí, ale my sami vesmírem už cestujeme, protože samotná Země urazí 1600 kilometrů za hodinu. Takže jen tak někde netrčíme, jen si tohoto pohybu zkrátka nejsme vědomi.
21. říjen 2015 - Ukrajinští geologové se při vytýčení teorie, že Sfinga může být stará 800 tisíc let, řídili přísně vědeckými postupy. Zřejmě z tohoto důvodu jejich výzkum oficiálně skeptická akademická obec nezesměšňuje. Nicméně zastává jiný přístup, hojně používaný, když si skeptici nevědí rady s něčím, co by mohlo nabourat jejich pojetí světa – prostě tyto důkaz...
20. říjen 2015 - Jednou z nejzáhadnějších a nejtajemnějších památek na povrchu planety je bezesporu Velká sfinga v Gíze v Egyptě. Je to starověký monument, který dodnes mate výzkumníky již od dob jeho objevu. Nikdo zatím nebyl schopen přesně určit stáří Sfingy, protože o ní neexistují žádné písemné záznamy nebo jakékoliv zmínky v minulosti. Dva ukrajinští vědci již...
19. říjen 2015 - Játra (hepar) jsou největší žlázou trávicího systému a celého těla. Váží 1300 - 1700 gramů. Játra jsou uložena v pravé brániční klenbě, ke které jsou připevněna prostřednictvím vazivového pouzdra obalujícího jaterní hmotu. Na zevní, přední ploše jsou játra zřetelně rozdělena na pravý a levý lalok. Vnitřní, zadní a dolní plocha jater je rýhami ve tv...
6. říjen 2015 - Podle jedné z aktuálních teorií lidé s krví Rh faktorem negativním patří k mimozemským genetickým liniím. Rh faktor je skupina téměř padesáti antigenů, tedy speciálních bílkovin na povrchu červených krvinek, z nichž nejdůležitější je antigen D. Pokud jej máte, jste Rh pozitivní, pokud nikoliv, jste Rh negativní.
4. říjen 2015 - Zdá se, že podle výzkumu publikovaného v The American Journal of Gastroenterology, je pravidelná konzumace quinoy pro celiaky naprosto bezpečná. Quinoa, starobylé semínko neobsahující lepek, se často doporučuje jako součást tradičních bezlepkových diet. Dřívější laboratorní studie ale naznačovaly, že by pro celiaky nemusela být vhodná.
3. říjen 2015 - Studie o graviole publikovaná v říjnovém vydání Cancer Letter z roku 2012 způsobila rozruch mezi výzkumníky. Graviola je tropické ovoce, které zastavuje bujení nádorových buněk rakoviny slinivky. Vědci potvrdili léčebné účinky gravioly na rakovinu v laboratoři a na živé tkáni.
2. říjen 2015 - THC neboli tetrahydrocannabinol je nejznámější složka konopí. Známá je především díky své schopnosti způsobovat opojení z užívání marihuany. Vzhledem k tomu, že mnoho zdravotních odborníků považuje stav opojení za stinnou stránku, představuje THC také největší kontroverzi obklopující lékařské využití této rostliny. Zatímco si složky jako cannabidio...
1. říjen 2015 - U vegetariánů existuje obecně nižší riziko onemocnění rakovinou než u konzumentů masa. Neplatí to ale pro všechny formy nemoci, jak zjistila studie publikována v lékařské časopise British Journal of Cancer. Nicméně průzkum na 60-ti tisících lidech jasně prokázal, že vegetariány postihuje mnohem méně rakovina krve, močového měchýře a žaludku.
25. září 2015 - Vědci oddělení pro biologii rakoviny z kliniky Mayo na Floridě úspěšně přeprogramovali rakovinné buňky plic, prsou a močového měchýře zpět na normální zdravé buňky tím, že obnovili funkci, která jim brání nadměrně se množit.
22. září 2015 - Život v naší sluneční soustavě začal pravděpodobně na Marsu, ale zřejmě nějaká katastrofická událost jej zcela zničila. S tímto tvrzením přišli vědci z britské kosmické agentury v čele s výzkumníkem Lewisem Datrnellem. Domnívá se, že rané formy mikroskopického života se vytvořily na Marsu již před miliardou let, ale vlivem blíže neurčeného kataklyz...
20. září 2015 - Již na konci šedesátých let švýcarský lékař Hans Jenny (1904 – 1972) vydal knihu, v níž prokázal souvislost mezi zvukovými frekvencemi a naší realitou. Jeho objev, prokázaný laboratorními experimenty (viz video a kniha ke stažení v samotném článku) by mohl být základem léčení lidského těla za pomocí specifických tónů. Stejně tak by mohl být impulse...
15. září 2015 - Stanfordská univerzita a tajné služby však nejsou jedinými organizacemi potvrzujícími reálnost vzdáleného pozorování. Americký institut pro výzkum připravil ve svých aplikacích hodnocení vzdáleného pozorování. Nastínil, jak může vzdálené pozorování sloužit jako velmi mocný nástroj tajných služeb. Prověřil asi 80 různých publikací a stanovil, že tyt...
14. září 2015 - Shodou okolností měla zrovna provést průlet kolem planety sonda agentury NASA Pioneer 10. Před průletem byl Ingo schopný pozorovat zvláštní prstenec kolem Jupiteru, a to ještě před tím, než NASA pořídila jeho obrázky. Swann měl pravdu. Jak prohlásil, úspěšně vzdáleně pozoroval prstenec kolem Jupiteru. Tento výsledek byl publikován Stanfordskou univ...
13. září 2015 - V roce 1995 CIA odtajnila a schválila zveřejnění dokumentů. odhalujících její zapojení v programu vzdáleného pozorování, který probíhal na Stanfordském výzkumném institutu v Menlo Park v Kalifornii.
12. září 2015 - Dálkové snímání či jinak řečeno vzdálené pozorování lze definovat mnoha způsoby. Jedná se o schopnost jedince popsat místo vzdálené od jejich fyzické pozice až několik stovek tisíc kilometrů. Ačkoliv se podařilo tento jev prokázat, oficiální vědecké komunitě stále není jasné, jakým způsobem je to možné dosáhnout.
8. září 2015 - Vědci z Buckinhamské univerzity zveřejnili snímek, zobrazující mimozemský organismus, "bombardující" Zemi. Podle nich se jedná o důkaz, který podporuje teorii panspermie. Tedy mikroskopickou formu života, která existuje ve vesmírném vakuu a která může v hojném počtu zasít život na obyvatelných planetách jako je ta naše.
16. červenec 2015 - I když alkohol získal hanlivou nálepku metla lidstva, kvůli jeho nadužívání a zneužívání jako kterékoliv drogy, původně spíše platil za rituální nápoj. Měnil vědomí, pomocí čehož pak domorodí šamani po celém světě mohli komunikovat s duchy. To se ale bavíme o kvašených nápojích s příměsí různých bylin. Proč tedy metla lidstva v podobě alkoholismus?...
13. červenec 2015 - Dva vědecké výzkumy z poslední doby se zabývaly úspěšností dvou postupů při léčbě rakoviny. Zatímco jeden v boji proti onkologickým onemocněním zcela propadl, druhý naopak zazářil.
4. červenec 2015 - Američtí vědci před časem objevili, jak účinně zmenšovat zhoubné nádory. A sice pomocí speciálních látek, vpravených do těla pacienta a jejich aktivaci pomocí infračerveného světla. Není tajemstvím, že americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) již několik provádí výzkum, jak snížit vedlejší účinky chemoterapie a ozařováním za pomocí ...
21. červen 2015 - Živé buňky, tedy i lidské, jsou schopny přijímat a zpětně vysílat světelnou energie v podobě takzvaných biofotonů. K tomuto závěru na základě mnoha ověřených experimentů přišel již v roce 1970 respektovaný německý fyzik Fritz Albert Popp.
16. červen 2015 - Kanadští vědci z torontské univerzity zjistili naprosto úžasnou věc o avokádu. Tuky v něm obsažené dokáží účinně bojovat proti akutní leukémii a dokonce zastavit její růst. Zejména boduje proti její formě zvané myeloidní (AML), která je jinak smrtelná do pěti roků od určení diagnózy pro 90 procent pacientů nad 65 let.
8. červen 2015 - Lidé s krevní skupinou 0, tedy spíše extroverti, mají lepší vyhlídky, že neonemocní Alzheimerovou chorobou. S tímto závěrem přišli vědci z britské univerzity v Sheffieldu ve spolupráci s italskou nemocnicí v Benátkách. Jejich závěr se opírá o skutečnost, že lidé s krevní skupinou 0 mají více šedé kůry zejména v těch částech mozku, kterou nejdříve o...
7. květen 2015 - Pro náš zdravý životní styl je velmi důležité vybírat si zdroj vody, kterou pijeme. Čím je přírodnější, tím má více energie, a tím více ji přejímáme do svého těla. Ovšem také existují jednoduché metody, jak kvalitu takové vody ještě vylepšit. Jednou z nich je použití kamene zvaného šungit.
12. prosinec 2013 - Existuje mnoho cest, jak obnovit své zdraví. Jednou z velmi účinných terapií je pravidelný pobyt v relaxační pyramidě.
5. červen 2013 - Minulý týden jsme přinesli informace o novém typu vakcíny, který vyvinuly velké farmakologické firmy. Zdá se, že má na svědomí první úmrtí v důsledku nežádoucí vedlejších účinků. V podobě smrtelné nervové choroby, která se nazývá "Guillain-Barreho syndrom" (GSB).
31. květen 2013 - Zdá se, že jsme se díky neuvěřitelné aktivitě nadnárodní farmaceutické loby opět mílovými kroky přiblížili k "orwellovské vizi" našeho světa. Ve Spojených Státech se na všeobecný trh dostala zcela nová vakcína (a vůbec první svého druhu), která obsahuje geneticky modifikované bílkoviny získané z hmyzích buněk. Podle zpráv, které zveřejnila "Food an...
banner

Zasílání novinek
Aktuální video
Anketa
Kterou superpotravinu máte nejraději?
(Z tohoto počítače už bylo hlasováno.)
Chia
19%
Quinoa
14%
Maca
15%
Chlorella
13%
Spirulina
13%
Kotvičník
12%
Mladý ječmen
13%
banner

Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Kočky chrání před negativní energiíBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteTajný recept kardiologů proti všem nemocemMaca umí upravit hormonální nerovnováhuPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Úžasné město bez politiků, náboženství a penězProč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekProkázáno: Chemoterapie neléčí, ale zabíjíPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Kokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Cizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životNaklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyVyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Spirituální probouzení mezi třetí a pátou ránoJežíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciÚzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíQuinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciJak si můžeme uvolnit zablokované čakryBylinný zázrak má jméno kotvičníkŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiZázvor je 10000x silnější než chemoterapieJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenzeRecept na prastarý domácí sirup proti kašliLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Snižte krevní tlak za 5 minut a bez lékůBrečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatDeset základních kroků ke zvládnutí telepatieVilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskChlorella a její prokázané zdravotní přínosyCo si různá znamení horoskopu neumí přiznat?Naše kočka vidí, co my ani nemůžemeUmírající těsně před smrtí navštěvují mrtví lidéOregano vyčistí plíce od prachu, plísně i bakterií
banner

Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.