Jaderná fúze v nitru Země jako zdroj energie

6. duben 2018

zobrazeno 190x

Sponzoruji svou inspiraci

Nízkoteplotní jaderná fúze se v bývalém Sovětském svazu stala obětí boje klanů, a tak tyto myšlenky nyní našly svůj rozvoj na Západě v podobě reaktoru Rossiho. Troufám si tvrdit, že v nitru naší planety existují všechny podmínky pro průběh nízkoteplotní jaderné fúze mědi z niklu ve vodíkové atmosféře, experimentálně uskutečněné v jeho reaktoru.

banner

"Nejsou to jen teorie a vědecké hypotézy, nějaké letmé výtvory mysli, ale také přesně stanovená nová empirická fakta a zobecnění výjimečné hodnoty, která nás nutí k tomu, abychom zcela přepracovali a rekonstruovali náš obraz přírody." V. I. Věrnadský, Sebr. spisy, svazek I.

Ve své době nedoceněné myšlenky svých vědců nyní bude Rusko draze kupovat ze zahraničí ve formě produktů nebo technologií. Opět se bohužel ukázalo, že v historii vědy pozoruhodné myšlenky a teoretická díla, které byly dílem ruských vědců, opakovaně našly své uplatnění v zahraničí. Tam jsou financovány, rozvíjeny, patentovány a do Ruska se vracejí v podobě zahraničního vývoje a technologií.

Například člen-korespondent Akademie věd SSSR B. Děrjagin byl první, kdo v roce 1969 získal diamanty ze směsi vodíku a metanu při tlaku nižším, než je atmosférický tlak. Ale tato technologie byla rozvinuta v západních zemích při výrobě šperkařských diamantů o hmotnosti až 4 karáty a polovodičů, které představují budoucnost mikroelektroniky. Viz zde

Podobná situace je již půl století i v oblasti nízkoteplotních reakcí syntézy prvků.

Práce v oblasti nízkoteplotní jaderné fúze I. S. Filimoněnka

Málokterý objev měl takovou politickou podporu v bývalém Sovětském svazu jako studená fúze prvků předložená I. S. Filimoněnkem, samozřejmě pod nápisem "Tajné". Projekt vřele doporučili přední akademici Keldyš, Kurčatov, Koroljev a maršál Žukov. 23. července 1960 Chruščov a Kosygin podepsali Usnesení Ústředního výboru a Rady ministrů SSSR pod číslem 715 296, kde se psalo: “...Pokračovat i nadále ve vývoji nových principů získávání energie, nových principů získávání pohonu bez odpadů a získávání nových principů ochrany před jaderným zářením. Zodpovědným za tento program je vedoucí konstruktér I. S. Filimoněnko."

Podstatou práce bylo získání tepla při elektrolýze těžké vody na palladiových elektrodách. Nicméně po smrti Koroljova a Kurčatova a rezignaci Žukova byly všechny práce zastaveny. A v roce 1967 byl Filimoněnko propuštěn. I přes námitky Kosygina. S žádostí o Filimoněnkovo odvolání vystoupil tehdejší tajemník Ústředního výboru D. Ustinov, který se zabýval obranným průmyslem, dále hlavní stranický ideolog M. Suslov a sám generální tajemník Leonid Brežněv, který odvolání podpořil hlavně kvůli své nelibosti vůči Kosyginovi.

Základní problém

Pro průběh jaderné syntézy je nutné "přiblížit k sobě" jádra atomů, tedy překonat Coulombovu bariéru, což je vzájemné odpuzování stejně nabitých těles.

Vědci se už 60 let snaží tento problém vyřešit: vytvořit teplotu, při které je kinetická energie jader dostatečná pro jejich přiblížení se na vzdálenost, kde se jaderné síly přitažlivosti stanou silnější než Coulombovy síly odpudivosti. Ale to je možné jen při milionech stupňů Kelvina. Pak se pravděpodobnost překonání Coulombovy bariéry díky tunelování stane možnou a zahájí se samovolná termonukleární reakce.

Druhým globálním problémem jsou kolosální zdroje přidělené na výzkum a výstavbu reaktorů typu Tokamak. To neumožňuje vývoj alternativních směrů. A každý vynález nebo objev v oblasti termojaderné syntézy, který je v rozporu se zavedeným konceptem, je vnímán jako nepřátelský. A tak se celých 40 let dařilo myšlenku studené jaderné fúze dusit.

Alchymista jaderné éry

Velmi talentovaným vynálezcem byl Boris Vasiljevič Bolotov. Na jeho venkovské chatě byl vyroben funkční model „vodo-ropní“ destilační stanice: k ní se přiváděla voda a potrubím odcházely uhlovodíky. Mezi nimi uvnitř skříně podobné pračce se generovaly elektromagnetické pulzy, které rozdělovaly jádro atomu kyslíku v molekule vody na dvě části: na atom uhlíku a dva atomy těžkého vodíku (deuterium). Získaný uhlík spolu s vodíkem odděleným od molekuly vody vytvořil molekulu uhlovodíkového paliva. Zařízení o výkonu 2 kilowatty měnilo vodu na hořlavé plyny, což stačilo na palivo 100 kilowattového stroje. Psaly o tom noviny „Argumenty i Fakta“ č. 26, 2006.

Autor více než 600 vynálezů Boris Vasilijevič Bolotov.

Alfyzika A. A. Kornilovové

6. června 2016 na zasedání stálého vědeckého semináře na Prochorově Ústavu všeobecné fyziky Ruské akademie věd zazněla zpráva o práci Inovačního centra katedry fyziky Moskevské státní univerzity a jeho vedoucí, kandidátky fyzikálních a matematických věd A. A. Kornilovové, o nové unikátní technologii deaktivace kapalného jaderného odpadu. Podstata této technologie je jednoduchá: do nádrže s vodním roztokem radioaktivního izotopu cesia-137 se přidají speciálně připravené mikrobiální kultury. V důsledku jejich působení je po 14 dnech (místo po 30,17 let – což je poločas rozpadu 137Cs) jeho koncentrace snížena o více než 50 %, zatímco se v roztoku zvyšuje obsah neradioaktivního barya. To znamená, že mikroby jsou schopné absorbovat radioaktivní cesium a převést ho na neradioaktivní baryum. Afyzika ve čisté podobě.

Objev transmutace chemických prvků v přírodních biologických kulturách byl učiněn v roce 1993. Bylo provedeno mnoho nezávislých technologických testů v různých vědeckých centrech. Proběhla i prověrka v Černobylu na různých izotopech, to znamená, že technologie může být naladěna na jakékoli složení izotopů specifických kapalných jaderných odpadů. Výsledky byly opakovaně publikovány v autoritativních mezinárodních i domácích vědeckých časopisech.

Provedená státní expertíza se nezajímala o sofistikované laboratorní metody, ale o hotovou průmyslovou technologii, která na světovém trhu nemá obdoby.

Reaktor Rossiho

Italský vynálezce Andrea Rossi spolu s vědeckým konsultantem fyzikem Sergio Focardim provedl následující experiment:

Do uzavřené zkumavky bylo umístěno několik gramů niklu (Ni), dále 10 % aluminohydridu lithia a nespecifikovaný katalyzátor a kapsle byla vyplněna vodíkem (H2). Po zahřátí na teplotu řádově 1100 - 1300°C paradoxně zkumavka zůstala v horkém stavu po celý měsíc a získaná tepelná energie byla několikanásobně vyšší než energie potřebná na zahřátí.

Podle Focardiho "byl vodík ohřát na danou teplotu jednoduchým elektrickým ohřívačem. Když byla dosažena teplota vznícení, začal proces výroby energie: atomy vodíku pronikly do niklu a transformovaly ho na měď."

Vůči tomto objevu se stále ještě staví mnoho skeptiků.

Navzdory zdánlivě jednoduché konstrukci reaktoru nebylo jeho vytvoření snadné. A tak k provádění experimentů vynálezce nezískal peníze od bohatých podnikatelů, ale musel se dohodnout se svou ženou a prodali dům za 2 miliony eur, což hovoří o jeho přesvědčení o obchodním úspěchu.

Proces syntézy v Rossiho reaktoru byl zpočátku nestabilní. Když byla dosažena určitá teplota, niklový prášek se spekl a reakce pohasla. Teplota spékání totiž závisí na tlaku, na saturaci kovu vodíkem a na velikosti zrn. V průběhu vylepšování reaktoru se však doba nepřerušeného provozu postupně zvýšila z několika hodin na měsíc.

Podle mého názoru při absenci gravitace v kosmu k procesu spékání niklového prášku ve vodíkové atmosféře by nemělo docházet, proto by reaktor měl pracovat stabilně. Je tedy možné vyřešit energetický problém vesmírných aparátů a snížit tak počet solárních článků.

V roce 2014 Rossi předvedl již dlouhodobě pracující zařízení. Přibližně 1 gram hydratovaného niklového prášku, lithia a tajného katalyzátoru bylo umístěno do keramické trubky z oxidu hlinitého. Reaktor se zahříval zabudovanými odpory. Polovinu celkového provozního času (32 dní) zařízení pracovalo při maximální teplotě reaktoru přibližně 1250°C a ve druhé polovině při teplotě kolem 1400°C. Současně v prvním období práce autoři odhadují koeficient tepelné účinnosti (KS - коэффициента самовоспроизводства энергии), tedy poměr mezi velikostí energie získané a energie vynaložené z elektrické sítě, na asi 3,1 a v druhém období asi 3,7. Průměrný výkon v těchto dvou obdobích se odhaduje na hodnoty zhruba 1,6 a 2,3 kW.

Na jedno z předvádění Rossi pozval prezidenta švédské Společnosti vědců-skeptiků Hanno Essena a představitele výboru pro energetiku Královské švédské akademie věd Svena Kullandera. Ti měli možnost podrobně sledovat generátor E-Cat před spuštěním provozu, během něho i po něm. Oba profesoři pak uznali skutečnost, že bylo vyprodukováno velké množství přebytečné tepelné energie - za dobu 6 hodin generátor vygeneroval cca 25 kWh, jeho výkon byl tedy asi 4,3 kW. Kromě toho obdrželi Švédové dva vzorky niklového prášku - nepoužitého a toho, který podle Rossiho pracoval po dobu 2,5 měsíců. Jejich analýza na spektrometru v laboratoři na univerzitě v Uppsale (Švédsko) ukázala, že téměř všechen nikl-60 se změnil na nikl-62 a téměř veškeré lithium-7 v lithium-6. Kromě toho ve druhém vzorku našli další látky - 10 % mědi a 11 % železa.

"Pokud měď není jednou z přísad používaných jako katalyzátor, lze získat izotopy mědi 63Cu a 65Cu pouze během procesu syntézy," řekl Kullander. Švédští vědci dospěli k tomuto závěru: "K získání 25 kW z nádoby o objemu 50 cm3 je vyloučeno jakékoli chemické zpracování. Existuje pouze alternativní vysvětlení pro získání izotopů a měření energie. Jedná se o jaderný proces, nicméně nebylo zjištěno žádné ionizující záření!"

Ani Rusové však nezaspali

Pokusy se studenou fúzí se provádějí i v Rusku.

Ve zprávě A. Parchomova "Studium analogu vysokoteplotního generátoru tepla Rossiho" na všestranném fyzikálním semináři "Studená jaderná syntéza a kulový blesk", který se konal 25. září 2014 v Ruské univerzitě přátelství národů, odkazuje na reprodukci zkušeností Rossiho:

Parchomovi se podařilo vytvořit dlouho pracující reaktor.

"Bez paliva se dosahuje teploty 1200°C s příkonem asi 1070 W. Při použití paliva (630 mg niklu + 60 mg lithiumaluminiumhydridu) je tato teplota dosažena při příkonu asi 330 W. Reaktor tedy generuje přibližně 700 W výkonu navíc (KC ~ 3,2)."

Laboratoř LENR

(Low Energy Nuclear Reactions - nízkoenergetická jaderná reakce)

Laboratoře LENR.SU je sdružení odborníků zabývajících se vývojem zařízení pro budoucí energetický průmysl založených na nízkoprahových jaderných reakcích (NEJR). Vytvořili také prototypy zařízení s KS > 1 a navíc zde byly získány úspěšné výsledky pro "studenou syntézu" prvků.

Praktické využití reaktoru Rossiho

Po úspěšných pokusech v roce 2014 získal Rossi financování a objednávku na sériovou výrobu zařízení.

Americký miliardář J. T. Vaughn za tím účelem vytvořil společnost Industrial Heat, LLC. Podle podmínek dohody měl Industrial Heat po potvrzení KS u více než 6 jednotek zařízení zaplatit Rossiho společnosti 88 milionů eur a všechna práva měla být převedena na tuto společnost (vedle toho byla plánována řada bonusů pro Rossiho).

Bylo postaveno průměrně více jak 10 jednotek zařízení ročně, ale Industrial Heat odmítl zaplatit. Rossi předal věc k soudu, ale soud uvalil na veškeré komerční využití Rossiho vynálezu dočasné zmrazení. Teprve v srpnu roku 2017 strany podepsaly smírnou dohodu. Rossi neobdržel 88 milionů, ale plně získal zpět autorská práva pro svůj vynález. Po třech letech projednávání se uskutečnila prezentace reaktoru nové generace.

Reaktorová jednotka Energy Catalyzer (E-Cat) založená na efektu Rossiho s výkonem 1 MW (čtyři E-Cat moduly o výkonu 250 kW) je instalována v přepravním kontejneru. Záruka výrobce je dva roky při koeficientu tepelné účinnosti 6 a předpokládané životnosti 30 let. Tato jednotka je umístěna uvnitř standardního kontejneru o délce 20 stop, který se snadno přepravuje. Jednotka se skládá z paralelně propojených modulů. Každý modul obsahuje šestnáct jader a spotřebovává malé množství paliva z upravených prášků niklu a lithiumaluminiumhydridu (LiAlH4). Přeprava práškového paliva je prováděna speciálně vyškoleným a certifikovaným personálem.

Objednávky jsou přijímány z celého světa a podstupují důkladnou proceduru vyřizování. Zákazníci musí splnit několik kritérií stanovených Rossiho společností „Leonardo Corporation“, aby získali nárok na nákup reaktorového bloku E-Cat 1 MW za 1,5 milionu dolarů.

Teoretické zdůvodnění fenoménu studených jaderných transmutací

Yeong E. Kim, profesor fyziky na Purdue University (West Lafayette, Indiana) a člen americké fyzikální společnosti vysvětlil s pomocí Bose-Einsteinovy teorie kondenzace nízkoenergetickou jadernou reakci v Rossiho reaktoru. Podle jeho názoru, pokud katalyzátor energie pracuje při teplotě vyšší, než je Curieova teplota niklu (358°C) a při tlaku vodíku 22 bar, slabé magnetické pole povrchu niklu umožňuje, aby dva sousedící protony spojily své spiny a utvořily korelační stav s antiparalelními spiny. To by vedlo ke dvěma typům bosonů, a to: jader niklu z jedné strany a kompozitní boson spojených protonů z druhé. Za předpokladu, že jejich rychlost je dostatečně nízká, mohou mít dlouhé překrývání de Brogliho vln, což by mělo za následek Bose-Einstein kondenzaci, při níž by bylo možné překonat bariéru Coulomba. To by umožnilo různé jaderné transformace produkující izotopy mědi a nízkoenergetické gama-záření.

Ve snaze vysvětlit princip práce Rossiho generátoru bylo provedeno několik výzkumů. V prosinci 2011 představila NASA výsledky dlouhodobé vědecké práce, která naznačuje, že nízkoenergetická jaderná reakce s uvolněním minimálního množství gama zářením je možná. Podle názoru vědců NASA reakce LENR (nízkoenergetická jaderná reakce - low-energy nuclear reactions), která, jak se zdá, probíhá v systému Rossiho, je pravděpodobně jev spojený s rezonancí vodíku v/na kovové mřížce. Odborníci NASA poukázali na velké perspektivy reakce LENR, při níž se jako palivo používá nikl a vodík. Nicméně konkrétně o zařízení Rossiho se nemluvilo, protože sám objevitel nedal NASA příležitost důkladně prozkoumat svůj generátor, pravděpodobně z obavy z krádeže know-how, anebo odhalení podvodu, protože ani ten nemůže být vyloučen.

Teoretická možnost překonání Coulombovy bariéry byla vypočtena ve V. B. Ščerbatského "Teorie Rossiho reaktoru a výpočet jeho hlavních parametrů".

Jaderná fúze v nitru naší planety

Vnitřní jádro Země je podle teorie V. N. Larina hydrid železo-niklu udržující se při teplotě 5 000 – 6 000 K a tlaku 1,36 Mbar.

Ve skutečnosti je to obrovský Rossiho reaktor.

V krystalové mřížce kovu (niklu) při teplotě mnohem vyšší, než je teplota varu, vzniká rezonance a ionizovaný atom vodíku spojuje spiny se sousedními, v důsledku čehož je překonána Coulombova bariéra a začíná probíhat reakce syntézy (28Ni + 1H (ion) = 29Cu + Q). A ukazuje se, že k tomu, aby reakce proběhla, nejsou potřebné teploty miliónů stupňů, ale zcela postačuje tisíc stupňů a tlak, který existuje v jádru planety.

Na myšlenku o probíhání reakce syntézy v nitru Země přivedl rozhovor s Eduardem Ivanovičem Teresem. Třeba toto: „Experimentální a teoretické poznatky naznačují, že hlavním zdrojem energie Země, který je prvopříčinou endogenních geodynamických a tektonických procesů, je jaderná syntéza, probíhající ve vnitřním jádru planety, které se skládá z hydridů kovů. Vodíkové proudy hlubinných fluidů se šíří od zemského jádra a přinášejí k povrchu tepelnou energii termojaderných reakcí. Tyto vodíkové proudy v důsledku rotace Země a přítomnosti Coriolisova zrychlení se stáčejí ve spirály ve vnějším tekutém elektricky vodivém jádru Země, což indukuje dvojpólové magnetické pole."

Existuje řada nepřímých důkazů hypotézy o průběhu reakce LENR v jádru Země: pokud syntézní reakce z niklu v nitru probíhá, pak v místech intenzivní degazace vodíku by měl být zvýšený obsah mědi. Což se také děje všude v riftových zónách, zejména na středních oceánských hřebenech, kolem "černých kuřáků", je pozorován zvýšený obsah mědi a jejích sloučenin.

Kvantitativní odhad uvolněného tepla bude uveden v článku "Nová tepelná bilance Země" po kontrole matematického modelu procesu.

Oficiální věda říká, že vnitřní teplo Země vzniká v důsledku jaderné reakce rozpadu radioaktivních izotopů - U, Th, K v nitru Země. Avšak úroveň radiace v riftových zónách a vulkánech by pak měla o několik řádů překračovat hodnoty pozadí. Ale to se neděje.

Vzhledem k tomu, že v průběhu reakce LENR nedochází k žádné změně radioaktivního pozadí, tok vodíku z vnitřku (nosiče tepla z reakce) není radioaktivní.

Do velké energetické revoluce zbývá už jen velmi málo času. Pokud Rossiho generátory tepla přijdou do běžného prodeje, svět už nikdy nebude stejný. Proces nízkoenergetické jaderné syntézy mědi z niklu v atmosféře vodíku, probíhající v Rossiho reaktoru, probíhá i v jádru Země a je hlavním vnitřním zdrojem tepla pro planetu.

Igor Dabachov, (překlad: Vlabi)

poznámka: Malé domovní jednotky E-Cat HOME 10kW zatím nejsou k dispozici, protože se na ně kvůli rigidním postupům úřadů při testování stále ještě nepodařilo získat certifikáty. Nicméně případní zájemci se mohou nezávazně zapsat do pořadníku, který naleznou na stránkách společnosti Leonardo Corporation.

nehodnoceno

Předchozí související články

5. duben 2018 - Nedá se vyloučit, že lidský mozek je schopen provádět složité kvantové výpočty. Vědci proto chystají řadu důkladných experimentů, které by tuto odvážnou teorii měly ověřit.
19. březen 2018 - Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA, dobrovolníci ALLATRA TV zvou všechny k účasti v telepatickém aexperimentu PYRAMIDA, který se bude konat 28. dubna 2018 v 17:00 GMT (Greenwichského času).
13. březen 2018 - Po devíti letech výzkumu belgičtí molekulární biologové zjistili, že cukr stimuluje růst nádorů. Výsledky studie, zveřejněné v časopise Nature Communications, tak vnášejí nové světlo do rébusu, který se snaží onkologové vyřešit v průběhu několika desetiletí. Otázka zní, co jíst během léčby onkologického onemocnění, aby se nádory dále nešířily.
6. březen 2018 - Vědci zatím alespoň teoreticky pochopili, že kromě našich normálních tří dimenzí mohou existovat i vyšší rozměry. První vlaštovka pochází již z roku 1905, kdy Einstein vyvinul svou teorii speciální relativity. Samozřejmě třemi dimenzemi máme na mysli délku, šířku a výšku. A pokud řešíme dimenzi čtvrtou, považujeme za ní z vědeckého hlediska časopro...
1. březen 2018 - Vědci našli první důkaz vyššího stavu vědomí, když změřili komplexní mozkovou aktivitu u lidí pod vlivem psychedelických drog. Sledování magnetického pole mozku vědcům umožnilo vytvořit index různých úrovní vědomí.
21. únor 2018 - Téměř všichni pocházíme z Afriky, i když při pohledu do zrcadla ve své tváři nezahlédnéme ani náznak negroidní rasy. Tři studie genomů 787 lidí dospěly k závěru, že většina neafrických DNA na světě pochází z jediného lidského exodu. Z Afriky před 50 000 až 80 000 lety.
3. únor 2018 - Harvardští vědci mají dobrou zprávu pro muže, kteří si dopřávají pravidelné potěšení v podobě staré dobré ruční práce. Pokud vyvrcholí minimálně 21krát měsíčně, může se jim snížit riziko rakoviny prostaty až o jednu třetinu. Výzkum publikoval časopis Evropská urologie.
25. leden 2018 - Mezinárodní tým vědců z Manchesterské univerzity potvrdil objev hlavní příčiny demence. Viníkem je nárůst hladiny močoviny v mozku, což může způsobit poškození mozku a tedy i demenci. Zvýšené množství močoviny v těle je možným důsledkem trávení nadměrného množství bílkovin zejména živočišného původu, především pak masa.
11. leden 2018 - Neznalí lidé označují vyznavače konopí jako neinteligentní jedince, postrádající osobní motivaci vést „úspěšný“ život. Nedávný výzkum ovšem naznačuje, že z dlouhodobého hlediska tato bylinka k nízkému IQ rozhodně nevede.
9. leden 2018 - Vše má své pro a proti. Lék na kocovinu, jehož objev na konci roku 2017 ohlásila polská bioložka Katarzyna Koziaková, podle vědců z britské Rady pro lékařský výzkum způsobuje rakovinu. Konkrétně ničí DNA kmenových buněk.
5. leden 2018 - Vůně milovaného partnera ženám pomáhá ke snížení stresu, ukázal psychologický výzkum Univerzity Britské Kolumbie. Naopak odér cizích mužů měl přesně opačný účinek. Hladina stresového hormonu kortizolu se ještě zvýšila.
30. prosinec 2017 - Řepkový olej má velmi negativní vliv na naše zdraví. Tento olej zhoršuje paměť a snižuje schopnost učení. A přibírá se z něj. Řepkový olej má tak mnohem více negativ než pozitiv, zejména pro náš řídící počítač, tedy mozek.
22. prosinec 2017 - Po důkladném testování (z mnoha úrovní) speciální pokrývky hlavy s unikátní všitou tkaninou na ochranu před elektromagnetickým zářením mohu zodpovědně prohlásit, že adaptace má několik fází.
7. prosinec 2017 - Stává se často, že s velmi podobnými objevy přijdou najednou dva lidé. Dokonce téměř ve stejnou dobu, ale na různých místech. Co všechno se musí ve vesmíru spojit, aby došlo k takové synchronicitní události?
30. listopad 2017 - Pro mnohé z nás může být překvapivé, že nervový systém v našem trávicím systému neslouží jen ke zpracování potravy. Přehlížená síť neuronů, která vyvolává známý pocit motýlů v žaludku, je natolik rozsáhlá, že ji někteří vědci nazývají druhým mozkem.
25. listopad 2017 - Výzkumný tým vedený Anirbanem Bandyopadhyay - prominentním výzkumníkem v oblasti vědecké kvantové biologie - předvedl kvantově-mechanické vibrace o vysoké teplotě v mozkových neuronech. Výzkum, který se konal v Národním Institutu materiálních věd v japonské Tsukubě, přišel s objevem, jak vysokorychlostní oscilace v mikrotubulách - měřená v tomto př...
2. listopad 2017 - Výzkumníci z americké univerzity ve Stanfordu zjistili, že uživatelé konopí si užívají o 20% více milování než všichni ostatní. K tomuto překvapivému závěru dospěli navzdory skutečnosti, že předcházející studie naopak naznačily, že marihuana způsobuje přesný opak, tedy snížení libida.
7. září 2017 - Nová vědecká studie za pomoci skenů mozku prokázala, že jeho určité části vykazují nezvyklou schopnost předvídat budoucí události ještě dříve než se přihodí. Skeny mozku většího počtu sledovaných lidí by se tak úspěšně mohly využít pro předvídání budoucnosti.
24. srpen 2017 - Vzrušující objev se podařil vědcům, sdružených do projektu Blue brain (Modrý mozek). Za pomoci matematických metod dokázali, že lidský mozek obsahuje struktury a tvary, které mohou nabývat až 11 dimenzí. "Našli jsme svět, který jsme si nikdy předtím nedokázali představit," komentovali své přelomové zjištění.
22. srpen 2017 - Již v dubnu tohoto roku stvořili fyzici z Washingtonské státní univerzity tekutinu s antihmotou. I když do ní zatlačíte, na rozdíl od všech fyzikálních objektů na světě, které známe, nezrychluje ve směru, kterým tlačíte. Naopak zrychluje nazpátek.
17. srpen 2017 - Ženám mnohem více voní muži, kteří konzumují velké množství ovoce a zeleniny. Naopak strava mužů, kteří jsou zatížení na přemíru tuku, masa, vajec, tofu a sacharidů vede k naprostému opaku. Ženám takoví muži příliš nevoní. K tomuto závěru dospěli výzkumníci univerzity Macquarie v australském Sydney.
8. červenec 2017 - Co je velmi dlouho veřejným tajemstvím, je nyní oficiálně venku: Chemoterapie nejenže rakovinu neléčí, ale naopak ji může šířit a dokonce vyvolávat vznik nádorů daleko agresivnějších. K této děsivé skutečnosti dospěli lékařští výzkumníci na základě studie, publikované v uznávaném magazínu Science Translational Medicine.
23. červen 2017 - Přemýšleli jste někdy, jestli je možné změnit svůj mozek i v dospělém věku? Ještě nedávno se mělo za to, že jakmile člověk dosáhne úplného vývinu, mozek pak již zůstává neměnný. To znamená, že nedochází k růstu nových mozkových buněk ani změně struktury mozku. Neurověda nedávno ukázala, že jsme se mýlili. Výzkum ukázal, že díky tzv. neuroplastic...
18. červen 2017 - Podle nedávné studie je „otevřenost“ důležitým rozhodujícím faktorem, který určuje, v jaké realitě jedinec žije. Většina otevřeně smýšlejících lidí žije v naprosto jiné realitě než ostatní. Otevřenost není vrozenou vlastností. Vyžaduje mít otevřenou mysl, ochotu zkoušet nové věci, poznávat nové lidi – v podstatě jde o průzkum a posun hranic toho...
12. červen 2017 - Vše, co si myslíte, že o realitě víte, je špatně, říká nedávný výzkum z oblasti kvantové fyziky. Jen těžko byste si toho ale všimli, protože téměř ke všem rozporům dochází na subatomární úrovni – tj. na úrovni „stavebních kamenů“ reality, kterou je nemožné vidět pouhým okem, a kde vše je jinak, než se zdá. A to doslova. 
3. červen 2017 - Mnoho lidí věří, že výskyt rakoviny je dán čistě geny, osudem či jen obyčejnou smůlou. Ve skutečnosti je však riziko výsledkem kombinace genetiky, prostředí a životního stylu. A ten pod kontrolou mít můžeme.
28. květen 2017 - Vědecká studie potvrdila, že rčení "spánkem ke kráse" není jen prázdná fráze. Výzkumnici dospěli k závěru, že kvůli nedostatku spánku člověk na druhé působil jako nevzhledný a nepřitažlivý. Vědci zkoumali, jak cizí lidé reagovali na 25 mužů a žen po krátkém spánku a po doporučených osmi hodinách. Zjistili, že čím méně člověk spal, tím méně byli ciz...
18. květen 2017 - Úzkost. Velmi nepříjemný stav. Lidé trpící úzkostí chodí k lékaři 3-5× častěji. Je u nich 6× větší pravděpodobnost, že se u nich vyvine psychiatrické onemocnění než u lidí, kteří úzkostí netrpí. Níže uvedená píseň je pak obzvláště speciální, protože nejen snižuje pocit úzkosti o 65 %, ale navozuje také stav hlubokého uvolnění. Než se k písničce dos...
16. květen 2017 - S karnitinem už mám dlouhou zkušenost – poprvé jsem napsal článek o jeho zdravotních přínosech již v srpnu roku 1991. Tehdy jsme o tomto doplňku stravy věděli jen to, že pomáhá s angínou, srdeční činností a toleranci cvičení u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a srdečním selháním. S postupným výzkumem během let jsem ho přidal do několika dalš...
28. duben 2017 - Myšlenka, že psi jsou chytřejší než kočky, byla zpochybněna. Japonští vědci říkají, že v testech paměti si kočky vedou stejně dobře jako psi, což by mohlo naznačovat stejnou míru inteligence.
22. duben 2017 - Dr. Christina Sanchez, molekulární bioložka na univerzitě Complutense v Madridu, v níže uvedeném videu jasně vysvětluje, jakým způsobem THC (hlavní psychoaktivní složka konopí) zcela ničí rakovinné buňky.
15. duben 2017 - Kokosový olej je druh tuku, který je vychvalován pro své zdraví příznivé vlastnosti. Je spojován s množstvím zdraví prospěšných vlastností, od snižování hladiny cholesterolu LDL, po zlepšování fungování mozku u pacientů trpících Alzheimerovou chorobou (1, 2) až po zdraví pokožky.
14. duben 2017 - Studie, které provedla ruská Laboratoř biolékařského technologického institutu pro průmyslovou a námořní medicínu, se staly senzací. Vědci pokusně prokázali, že znamení kříže zabíjí bakterie a mění optické vlastnosti vody.
12. duben 2017 - Květiny potřebují k životu vodu a světlo a lidé jsou na tom stejně. Naše fyzická těla jsou jako houby, které nasávají životní prostředí. Tým biologů na Bielefeld University učinil přelomový objev, když zjistil, že rostliny dokáží čerpat alternativní energii z dalších rostlin. Tento objev by mohl mít významný dopad na budoucnost bioenergie a mohl...
27. březen 2017 - Vědecký objev by mohl vést ke vzniku revolučního léku, který by mohl ve skutečnosti zvrátit proces stárnutí. Lék by mohl pomoci zázračně opravit poškozené DNA a dokonce chránit astronauty NASA na cestě na Mars před slunečním zářením.
25. březen 2017 - Ve svých 14 letech přišla Sabrina Pasterski do areálu Massachusettského technologického institutu (MIT) a zažádala si o vydání Osvědčení letové způsobilosti pro své jednomotorové letadlo. Sama jej postavila a několikrát s ním i sama letěla, takže i v intelektuální baště, jakou je MIT, byli lidé překvapeni.
23. březen 2017 - 5000 let starý kámen Kochno obsahuje asi 90 složitých spirál a zářezů, které podle některých autorů představují starobylou kosmickou mapu.
18. březen 2017 - Co nás napadne, když se řekne krytal? Možná zářivý prsten na ruce nebo zubatý ametyst na krbové římse. Ale co třeba časové krystaly?
9. březen 2017 - Možná jste nedávno přemýšleli nad tím, na co tak asi jiný člověk myslí. Možná jste něčí mysl pochválili, nebo jste si říkali, jestli to má v hlavě v pořádku. Mysl je možné také rozšířit nebo osvobodit.
26. únor 2017 - V hypotéze o formativní příčinnosti, podrobněji popsané v mé knize A New Science of Life and the Presence of the Past, jsem navrhl, že příroda má paměť. Většina tzv. přírodních zákonů jsou spíše zvyky.
23. únor 2017 - Archeologové nalezli dvě dýmky z čistého zlata staré 2 400 let, ze kterých náčelníci árijských kmenů kouřili během obřadů konopí. Tyto starodávné nástroje k užívání posvátných bylin byly nalezeny spolu s dalšími třemi kilogramy zlatých předmětů v Rusku během výkopových prací pro elektrické vedení. Předměty byly pohřbeny v kamenné komnatě zakryté si...
13. únor 2017 - Pokud trpíte chronickou bolestí pánve (CPP), pak příznaky sami určitě dobře znáte. Co však možná neznáte jsou myofasciální spoušťové body, kousky svalové hmoty v podobě uzlíků, které uzel zkracují, a hrají v této bolestivé poruše velkou roli. 
12. únor 2017 - Jedna z teorií v oblasti psychologického zkoumání naznačuje, že všichni máme pro štěstí určitý nastavovací bod, který do značné míry určuje naši celkovou pohodu. Kolem toho bodu oscilujeme nahoru a dolů – jsme šťastnější, když se stane něco pozitivního (a naopak) a poté se vracíme do rovnováhy.
6. únor 2017 - Asi 20 % lidského těla se skládá z bílkovin. Protože naše tělo bílkoviny neukládá, je důležité každý den získat dostatek ze stravy. Bílkoviny můžeme získat z mnoha zdrojů potravin, včetně rostlin a živočichů. Někteří lidé tvrdí, že původ bílkovin – ať už je živočišný či rostlinný – by neměl mít žádný vliv. Jiní naznačují, že rostlinné bílkoviny jso...
5. únor 2017 - Zdá se vám, že ve vás dřímá mnoho utajených vloh, ale netušíte k čemu vlastně? Dánská firma New Life Genetics vám je pomůže odhalit. Nabízí totiž unikátní test, koncipovaný předními vědci zabývajícími se DNA. Na základě zaslaného vzorku vědci vyčtou z vaší DNA talenty a schopnosti, které ležely ladem, nebo které jste se jen domnívali, že byste mohl...
16. leden 2017 - Pojďme se blíže podívat na to, co jsou peptidy a jak s nimi chemici začali pracovat. Peptidy jsou malé části proteinů a proteiny – od proteios, což znamená základní – byly již delší dobu považovány za první materiál života. I když to chemikům trvalo více než jedno století, než dokázali určit chemickou strukturu proteinu a napsat vzorec, který jasně...
10. leden 2017 - V době technologií a snadno přístupných informací po nás ve školách ještě pořád chtějí, abychom znali knihy nazpaměť bez ohledu na to, zda to budeme někdy potřebovat při našem budoucím profesním rozvoji. Kolikrát si člověk říká, jestli daný předmět nemá umět jen proto, že to bylo v osnovách. Finsko se rozhodlo tuto část svého vzdělávacího systému z...
9. leden 2017 - Koncepce sítě, zdůrazňující propojenost všech systémů organismu, má celou řadu převratných důsledků. Ve všeobecném slovníku byly tyto typy spojení mezi tělem a mozkem označovány jen jako „vláda mysli nad tělem“. Ale ve světle mého výzkumu tento popis nevyjadřuje přesně, co se děje. Mysl neovládá tělo, ale stává se tělem – tělo a mysl jsou jedno.
3. leden 2017 - Nová vědecká teorie tvrdí, že před Velkým třeskem existoval další vesmír. Navíc, jakmile dojde k nevyhnutelnému zhroucení našeho vesmíru, objeví se vesmír nový. Tento nový kosmologický model nabízí další pohled na to, co zde mohlo existovat před počátkem vesmíru.
22. prosinec 2016 - Vědec Sü Siao-čchun ze společnosti Boyalife je připraven naklonovat člověka. Jediným, ale zásadním problémem, který mu v tom zatím brání, jsou etické důvody. Ani ne tak jeho vlastní, jako spíše široké veřejnosti, která by mohla dát ostře najevo své pobouření a znechucení.
13. prosinec 2016 - Ukázalo se, že nás měsíc není jediný, který obíhá kolem naší planety. Země má ve vesmíru společníka, který obíhá náš svět již více než sto let, a NASA se podařilo spatřit ho teprve nedávno.
10. prosinec 2016 - Až do roku 1984 jsem předpokládala, že slavné experimenty Wildera Penfielda na lidech prokázaly nade vší pochybnost, že emoce mají původ v mozku. Ale toho roku jsem přednášela na druhém mezinárodním setkání Society for the Study of Emotion, které se konalo na Harvardu, a tam jsem se setkala s Eugenem Taylorem, historikem na katedře psychologie. Byl...
25. listopad 2016 - Profesor Roger Penrose z Oxfordské univerzity ve Velké Británii a Vaha Gurzadyan z Centra pro kosmologii a astrofyziku při Alikhanské národní laboratoři a Jerevanské státní univerzitě v Arménii publikovali kosmickou mapu a označili na ní místa ve vesmíru, kde možná před Velkým třeskem existovaly pokročilé supercivilizace. V této studii vědci zkouma...
23. listopad 2016 - Ruští vědci na tiskové konferenci v Ženevě oznámili vývoj průlomové technologie, která může přeměnit jakýkoliv prvek z periodické tabulky na jiný.
21. listopad 2016 - Nová teorie vysvětluje mnoho bizarních zjištění v kvantové mechanice. Ačkoliv již byla kvantová mechanika důsledně prozkoumána, jedná se o tak zvláštní a neintuitivní systém, že i slavný fyzik Richard Feynman kdysi poznamenal, "Myslím, že můžu s jistotou říct, že kvantové mechanice nerozumí nikdo." Pokusy o vysvětlení bizarních důsledků kvantové te...
18. listopad 2016 - Nález v uranovém dole v gabonském Oklu přiměl vědce k šokujícímu zjištění - nachází se zde starodávný jaderný reaktor, který vznikl před 1,8 miliardami let a fungoval minimálně dalších 500 000 let. Svou teorii vědci opírají o stopy štěpných produktů a odpadního materiálu, které našli na různých místech uvnitř dolu. Překvapivé závěry svého zkoumání ...
16. listopad 2016 - Stalo se vám někdy, že jste byli s nějakým člověkem a měli špatný pocit, jako by vám kradl energii? "Všechno je energie" je jedním z hlavních principů vědy, a pro lidi není přeměna energie nic nového. Na univerzitě Bielefeld v Německu vědci provedli zajímavá studie, která ukazuje, že rostliny mohou absorbovat energii jiných rostlin. Lékařka a terap...
15. listopad 2016 - Sluneční energie urazila již poměrně dlouhou cestu. Během posledních pěti let se vyvinula z těžkopádných solárních panelů, kterých se musely na střechy instalovat desítky, aby dokázaly poskytnout dostatek kilowattů za hodinu k provozu i těch nejmenších domácností. Poté přišly tenké fólie, které byly mnohem lehčí, a nedávno dokonce i spreje, který j...
11. listopad 2016 - Dva přední vědci tvrdí, že lidský mozek je ve skutečnosti „biologický počítač“ a „lidské vědomí“ je program běžící v kvantovém počítači, který se nachází v mozku a který nepřestává pracovat ani poté, co „zemřeme“. Podle vysvětlení těchto expertů duše po smrti člověka nezemře, ale navrátí se do vesmíru.
7. listopad 2016 - Co byste dělali, kdybyste v tuto chvíli mohli změnit realitu v něco ještě lepšího, PRÁVĚ TEĎ? Každý den svým myšlením a závěry vytváříme svou realitu, proč tedy nevytvořit něco úžasného? Každý seriózní vědecký experiment, by měl být za podobných okolních podmínek opakovatelný. Od chvíle, kdy doktor Masaru Emoto prokázal, že myšlenky a záměry vyt...
5. listopad 2016 - NASA potvrdila existenci zakřivení v čase a prostoru, což je další důkaz toho, že vesmír neznáme tak dobře, jak jsme si mysleli. Podle fyzika Francise Everitta ze Stanfordovy univerzity je „časoprostor kolem Země zakřiven přesně tak, jak to předpovídala teorie obecné relativity“. Kolem Země skutečně existuje vír v prostoru a jeho tvar přesně odpoví...
29. říjen 2016 - Za revolučním vynálezem v péči o osobní hygienu stojí japonská výzkumnice Kazue Jamagiši. Tím objevem je zubní pasta s neuvěřitelnými vlastnostmi. Pasta vyplní všechny dírky a prasklinky v zubu a zároveň obnoví zubní sklovinu.
21. říjen 2016 - Evoluční psychologie dlouhá léta uvažuje nad tím, proč se lidé dokáží chovat nesobecky. Pokud je naše chování opravdu ovlivňováno „sobeckým genem“, s jehož teorií přišel Richard Dawkins, proč plýtváme časem a zdroji na pomoc cizím lidem?
20. říjen 2016 - Nová studie odhaluje, že lidem závislým na analgetikách nepřijdou děti roztomilé. Ačkoliv to na první pohled nemusí znít nijak vážně – všichni přece nevnímáme věci stejně – lékaři tvrdí, že je se jedná o nebezpečnou známku toho, jak drogy manipulují myslí.
25. září 2016 - Z lingvistického pohledu je sumerština izolovaný jazyk, který nepatří k žádné známé lingvistické formě. Vědci studovali starověkou sumerštinu a snažili se najít spojitosti s dalšími skupinami jazyků, avšak neúspěšně. Sumerové vynalezli hieroglyfické písmo, ze kterého později vzniklo písmo klínové. Starověká Sumerština může se staroegyptským písemný...
24. září 2016 - Je to příběh jako z komiksu. Kontroverzní ruský vědec Anatolij Broučkov si vstříkl do cévního systému bakterii, která je 3,5 milionu let stará. Ba co víc, prohlašuje, že se jedná o klíč k „věčnému životu“.
24. září 2016 - Podle poslední studie žili „jednorožci“ na území Kazachstánu do doby před 26 000 lety, což znamená, že v dávné minulosti mohli dokonce tito záhadní tvorové žít společně s lidmi. Zdá se tedy, že by mohlo na tomto legendárním mýtu být něco pravdy. Takzvaní „sibiřští jednorožci“ sice nebyli tak krásní, jak je lidé v mytologických příbězích popisovali,...
17. září 2016 - Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli vám váš pes rozumí, když mu tisíckrát denně říkáte, jak moc ho máte rádi? Vědci z Univerzity Loránda Eötvöse v Maďarsku totiž mají skvělou zprávu pro všechny milovníky psů!
15. září 2016 - Ženy možná žijí déle díky svému silnějšímu imunitnímu systému, říkají výzkumníci. Věří, že ženy se rodí s vnitřní silou, která funguje déle a účinněji, než u mužů.
5. září 2016 - Vědecký výzkum prokázal přenos DNA mezi mužem a ženou během sexuálního styku. Zároveň jiné bádání člena ruské akademie věd Pjotra Garjajeva naznačilo, že DNA je nejen kódovaným komplexem genetických informací, ukládaných vlivem životních zkušeností během celého života, ale také přijímačem a vysílačem v přítomném čase.
31. srpen 2016 - Bioquark, biotechnologická společnost se sídlem ve Spojených státech, dostala zelenou k pokusům na 20 pacientech ve stavu mozkové smrti s cílem stimulovat jejich neurony a přimět je k novému růstu a doslova je tak přivést zpět mezi živé.
30. srpen 2016 - Vědci, kteří 13 let pracovali na Projektu lidského genomu, naznačují, že dosáhli úžasného vědeckého objevu: věří, že 97 % takzvaných nekódujících úseků lidské DNA je ve skutečnosti genetický kód mimozemských forem života. Funkce „junk DNA“ (odpadní DNA) byla pro vědce po dlouhou dobu tajemstvím. Nyní se domnívají, že se jedná o DNA mimozemského pův...
27. srpen 2016 - „Trh je manifestací života. Nejjasnější manifestace života nastává v jeho kondenzaci: v určitých bodech, konkrétních drahách, konkrétních časoprostorových formacích.“ Někomu by se mohlo zdát, že jde pouze o změť náhodných slov. Ve skutečnosti jde o úvod akademického článku údajně napsaného Antonem Vainem, nedávno jmenovaným náčelníkem štábu Vladimi...
25. srpen 2016 - Podle poslední studie je možné, že by lidstvo mohlo být „naprogramováno“ k víře, a příčinou toho je evoluce. Podle profesora z Oxfordské univerzity mohla víra v bohy pomoci zformovat lidstvo do podoby, jakou vidíme dnes. To znamená, že náboženství dost možná mohlo být výsledkem evoluce.
12. červenec 2016 - Muselo to být něčím v ovzduší. Během krátkého časového okna na konci poslední doby ledové začali lidé z doby kamenné v Evropě a Asii nezávisle na sobě užívat novou rostlinu: konopí. To je závěr archeologického zkoumání konopí, které rovněž uvádí spojitost mezi zvýšeným užíváním konopí ve východní Asii a nárůstem transkontinentálního obchodování na ...
9. červenec 2016 - Šišinka (epifýza) ve tvaru borové šišky se nachází téměř v samém středu mozku. Tento orgán, který obvykle během spánku vylučuje úžasný neurohormon melatonin, byl kdysi považován za pozůstatek z nižšího evolučního stavu.
29. červen 2016 - Koenzym Q10 (CoQ10) je látka podobná vitamínu. Nalezneme ji v každé tělní buňce. Naše tělo si umí CoQ10 vyrobit a buňky jej využívají k produkci energie potřebné ke svému růstu a údržbě. Funguje zároveň jako antioxidant, který chrání tělo před poškozením způsobovaném škodlivými molekulami.
24. červen 2016 - Psychologové z americké univerzity Yale konečně našli odpověď na odvěkou otázku, proč jsou někteří lidé nenapravitelní kreténi, zatímco jiní jsou neobyčejně slušní, dokonce i k cizím.
5. červen 2016 - Jsme opět o krok blíže svatému grálu univerzální vakcíny proti rakovině. Nová terapie maskuje nemoc jako útočící virus a nutí tělo zahájit protiútok.
4. červen 2016 - Kdo říká, že v NASA nejsou žádní vědci s otevřenou myslí? Jeden z nich naznačuje, že žijeme v hologramu stvořeném vyspělým mimozemským druhem. Co když všechno. co jste kdy udělali nebo uděláte, je pouze produktem vysoce vyspělého počítačového programu? Každý vztah, každý pocit, každá vzpomínka by mohly být generovány bankami superpočítačů.
29. květen 2016 - Ukázalo se, že látka melatonin, kterou si náš vlastní mozek umí vyrobit sám, během spánku v naprosté tmě, mírní bolesti hlavy při migréně lépe, než předepisovaná toxická léčiva a výrazně snižuje jejich četnost.
26. květen 2016 - Armádní studie odhalila, že dlouhé vlasy a u mužů také vousy mají zásadní význam pro náš nervový systém, což by mnohé z nás zřejmě vůbec nenapadlo. Podle výzkumníků totiž zvyšují intuici a obdaří nás šestým smyslem.
20. květen 2016 - Před několika lety byly publikovány výsledky série studií, které se pokoušely odhalit pravdu o lidech praktikujících spiritualitu. Tyto studie shledaly, že lidé, kteří chápou život duchovním způsobem, mohou mít sklony k psychickým potížím, návykům a úzkostným poruchám.
16. květen 2016 - Může to být jen těžko uvěřitelné, ale výsledky z nedávné studie ukazují, že rakovina je 100% nemoc stvořená člověkem a způsobují ji novodobé jevy, jako jsou například znečištění či změna způsobu stravování.
5. květen 2016 - Řada nezávislých laboratoří potvrdila, že bezpalivový motor, který popírá fyzikální zákony, opravdu funguje. Výzkumníci si však stále nejsou jisti jak. Nicméně již bylo dokázáno, že revoluční motor EmDrive, který by mohl přepravit kosmonauty na Mars už za 10 týdnů, vytváří tah odrážením mikrovln v uzavřené komoře a je poháněn pouze sluneční energií...
2. květen 2016 - Studie projektu National Child Development Study (Národní studie vývoje dětí) ukázala, že inteligentnější jedinci se vegetariány stanou pravděpodobněji, než jejich méně inteligentní protějšky se zálibou v mase. Výzkumníci ovšem zdůrazňují, že to platí rovněž obráceně – díky bezmasé stravě jsou lidé v myšlení mnohem rychlejší a pohotovější. A navíc ...
21. duben 2016 - Až budete příště pozorovat svého psa, jak tančí odvěký taneček, budete vědět, proč to ve skutečnosti dělá. Několik druhů savců spontánně natáčí osu svého těla podle siločar magnetického pole Země z různorodých důvodů.
20. duben 2016 - Myšlenka, že Měsíc byl stvořen při masivní kosmické srážce mezi objektem velikosti Marsu a pravěkou Zemí před asi 4,5 miliardami let, má minimálně dva podpůrné argumenty.
19. duben 2016 - Výzkumníci z Kalifornské univerzity v San Franciscu zjistili, že jedna konkrétní látka, která se běžně vyskytuje v jídle, se podílí na přibližně 35 milionech úmrtí ročně na celém světě. Podle výzkumníků může cukr vést k nástupu diabetu, metabolickému syndromu, hyper- a hypoglykemii, onemocnění z gastroezofageálního refluxu (GERD), srdečnímu onemocn...
17. duben 2016 - Většina lidí slyšela o chemikálii THC, která se nachází v marihuaně a která stojí za účinky navozené jejím užíváním. Nedávno se však pozornost obrátila na další sloučeninu v marihuaně s názvem CBD – a to z dobrého důvodu. Lékaři nemohou ignorovat vedlejší účinky THC, u CBD se však tyto problémy, zdá se, nevyskytují. Na druhou stranu se stále objevu...
15. duben 2016 - Paramahamsa Tewari, elektrotechnický inženýr a bývalý výkonný ředitel společnosti Nuclear Power Corporation of India, vynalezl bezreakční AC synchronní generátor (RLG). Mezi Tewariho činnosti patří mimo jiné vedení inženýrských projektů pro výstavbu jaderných elektráren. Účinnost modelů, které navrhl a které byly rovněž samostatně postaveny a testo...
13. duben 2016 - Na světe neexistuje nikdo, kdo by dokázal pochopit, co je to kvantová mechanika. To je asi to nejdůležitější, co o ní potřebujete vědět. Ano, mnoho fyziků se naučilo její zákony; dokonce se naučili předvídat fenomény v závislosti na kvantových výpočtech. Stále ale není jasné, proč pozorovatel experimentu určuje chování systému a způsobí, že dojde k...
13. duben 2016 - Kočky jsou mnohými považovány za symbol mysticismu díky jejich elegantnímu a pružnému tělu a upřenému pohledu, který dokáže „zhypnotizovat“ kohokoliv. Podle posledních vědeckých poznatků existuje další důvod, proč považovat kočky za záhadné tvory. Je to proto, že kočky vidí to, co my našima očima zpozorovat nedokážeme!
12. duben 2016 - Dánští vědci jsou díky novým revolučním absorpčním krystalům o krok blíže k tomu, aby pomohli lidem trpícím respiračními onemocněními. Vědci z University of Southern Denmark objevili krystalické materiály schopné přitáhnout kyslík ze vzduchu i z vody – takže bychom časem nemuseli nosit velké tlakové láhve.
10. duben 2016 - Historický a vědecký výzkum naznačuje, že Ježíš Kristus, pokud vůbec jako osoba existoval, byl možná náruživý uživatel marihuany a odborníci tvrdí, že s pomocí této rostliny nejspíš také léčil. Naznačují, že konopí může být klíčovou složkou posvěceného oleje, jenž Ježíš a jeho následovníci užívali při léčebných rituálech.
9. duben 2016 - Rodiče se běžně domnívají, že jejich děti tráví u televize příliš mnoho času. Podle kanadské studie se u dětí, které příliš často sledují televizi, projevuje mnoho negativních vedlejších účinků, včetně špatných jazykových a sociálních dovedností a zvýšené míry šikany.
8. duben 2016 - Myšlenka, že se lidstvo vyvinulo na jiném místě vesmíru a na Zemi a do jiných koutů galaxie přicestovalo ve vesmírných lodích, může být nakonec pravdivá. Jsme na této planetě mimozemšťané? Pokud ano, odkud ve skutečnosti pocházíme? Dr. Ellis Silverová, přední ekoložka a environmentalistka, shromáždila jisté důkazy poukazující na to, že lidé pocháze...
26. březen 2016 - Čeho se muži děsí více než mimozemšťanů, kteří je chtějí prozkoumat sondou? Nevíte? Odpověď znáte: chytré ženy. Ano, věda konečně potvrdila to, co jsme všichni dlouho tušili: muži mají strach z inteligentních žen. Ale počkejte, to není vše! Vědci rovněž zjistili, že pokud nějakou činnost žena vykonává lépe, cítí se muž méně mužný.
22. březen 2016 - Vědci objevili ve vzdálenosti 117 světelných let od Země extrasolární planetu, která je tím nejvýstřednějším kosmickým objektem, jaký astronomové dosud zpozorovali.
banner

Zasílání novinek
Aktuální video
Anketa
Kterou superpotravinu máte nejraději?
19%
14%
15%
13%
13%
12%
13%
banner

Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Kočky chrání před negativní energiíBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteTajný recept kardiologů proti všem nemocemMaca umí upravit hormonální nerovnováhuPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Úžasné město bez politiků, náboženství a penězProč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekProkázáno: Chemoterapie neléčí, ale zabíjíPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Kokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Cizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životNaklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyVyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Spirituální probouzení mezi třetí a pátou ránoJežíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciÚzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíQuinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciJak si můžeme uvolnit zablokované čakryBylinný zázrak má jméno kotvičníkŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiZázvor je 10000x silnější než chemoterapieJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenzeRecept na prastarý domácí sirup proti kašliLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Snižte krevní tlak za 5 minut a bez lékůBrečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatDeset základních kroků ke zvládnutí telepatieVilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskChlorella a její prokázané zdravotní přínosyCo si různá znamení horoskopu neumí přiznat?Naše kočka vidí, co my ani nemůžemeUmírající těsně před smrtí navštěvují mrtví lidéOregano vyčistí plíce od prachu, plísně i bakterií
banner

Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.