koláž: amber

Putování do hlubin vlastní duše a cesta životem

28. září 2016

zobrazeno 3266x

Sponzoruji svou inspiraci

Je úžasné kolik lidí se již nespokojuje s „pravdami“ předkládanými školami a hlavními médii a hledají nové poznání. Toto hledání se uskutečňuje v mnoha oblastech, například v přírodních a společenských vědách, historii a různých duchovních naukách. Přirozená nedůvěra k předkládaným „pravdám“ dosahuje pravděpodobně nejvyššího stupně v nám známé (a nutno dodat i oficiálně uznávané) historii. Velkou zásluhu na tom má určitě internet, na kterém lze najít neuvěřitelné množství názorů a teorií, které jsou někdy i v příkrém rozporu s oficiálním výkladem.  

banner

Stává se často, že člověk je znechucený konzumním přístupem, chce to změnit, ale často si nevšimne, že prostě jen začal konzumovat něco jiného, a to není skutečná změna.

Myslím, že je zcela běžné a normální a i v pořádku, že hledající hledá napřed vně sebe a až se naplní vnějšími informacemi, přepne svůj pohled dovnitř sebe a případně do jemnohmotnějších realit. Bohužel se však obávám, že těch co nepřepnou nikdy je hodně a dokonce asi většina.

Jsou tací, kteří postupují rovnou zevnitř, ale těch je opravdu málo a mají pro to vrozené dispozice a myslím, že to ani není vždy výhoda, protože pak se může stát, že běžným lidem zcela nerozumí, protože normálním je pro ně něco jiného, než je pro lidi běžné. Kromě toho z nedostatku vnějších informací mají tendenci své informace považovat vzhledem ke zdroji za výjimečné a někdy jediné správné.

Pro mnoho lidí už ten okamžik na přepnutí přišel, ale většina si toho ještě nevšimla. Možná, že pro některé je rozhodující to, když zjistí, že uvnitř je to minimálně stejně zajímavé jako vně. Když člověka něco baví, tak to samozřejmě provozuje s větší chutí.

Množství práce vykonávané na sobě stoupá se stoupající kvantitou i kvalitou poznání, ale stoupá po parabole, protože poznání může růst téměř neomezeně (z pohledu lidské bytosti a její úrovně poznání), zatímco množství práce konané na sobě logicky má svá minimálně časová omezení.

Příčinu vždy hledejme v sobě

V hlubinách cizích duší skutečnou příčinu vlastní špatné nálady či vlastních problémů nelze najít.      

Lidé se snaží si vše vyhledat na internetu, nebo se zeptat odborníka, ale nesnaží se hledat odpověď sami uvnitř sebe. Velká většina lidí, pokud například má pochybnosti jak pěstovat nějakou rostlinu (jedlou či okrasnou) stráví hodiny na internetu nebo vyzvídáním u sousedů. Na druhé straně jen velmi malé množství lidí se zkouší zeptat přímo rostliny. To se týká i vlastního léčení.

Obdobně je na tom mnoho lidí, kteří neustále probírají předměty ze střední školy a případně si neustále přibírají nové z úrovně střední školy místo toho, aby začali žít jako absolventi vysoké školy (myšleno obrazně). Někdy se tomu říká duchovní turistika. Zablokovat si cestu se dá i tím, že se stále „jen“ učím. Učení má ale význam jen jako příprava na život a proto musí přijít i ta druhá fáze žít život a používat to, co jsem se naučil.

Jestliže jsme si zvolili hru na vývoj a pro tuto hru jsme si stanovili pro sebe nějaké cesty či formy, pak nedodržení cesty či formy této hry bychom neměli brát dogmaticky. Neměli bychom hru brát tak, že automaticky každé nedodržení vlastních stanovených podmínek musí mít předpokládaný negativní účinek. Jinak by se mohlo stát, že bychom se negativně programovali v okamžiku, kdy při každém nedodržení námi stanovených podmínek bychom předpokládali, že musí nastat negativní následek.

Pro snadnější pochopení uvedu jednoduchý příklad. Pokud si zvolím, že nebudu jíst maso, aby nedocházelo ke snižování frekvence vibrací a jednou si maso vezmu, tak bych se neměl negativně programovat tak, že automaticky ke snížení frekvence vibrací dojde.

Je jen úzká štěrbina na duchovní cestě při objevování svých světlých a temných stránek. Někteří jdou tak ostře v budování svých světlých stránek, že jsou pak ozářeni vlastním jasem a dojdou k přesvědčení, že temné stránky již nemají a pak jsou oni a okolí překvapeni jejich reakcemi při krizových a stresových situacích.

Opačná hraniční varianta je ta, že hledající (často při použití stimulujících látek) objeví své stinné stránky, což ho uvrhne do deprese a zastaví jeho hledání, případně si ještě vytvoří o sobě mylný velmi negativní názor.  

Optimální je jít cestou světla, ale nezapomínat při tom na průzkum vlastního nitra a objevování skrytých temných stránek a jejich zpracování.

Míra vlastní svobody závisí na tom, kolik ji dáme ostatním

Při řešení otázky svobodné vůle se často zapomíná na to, že nikdo nemůže být plně svobodný, pokud si přeje, aby i jen jedna jediná bytost měla méně svobody než on (aby i jen jedna jediná bytost neměla stejně svobody jako on).

4 stupně uvědomělosti bytosti (duše) a tím i do značné míry 4 stádia duchovního vývoje

- hraje svoji roli a neví, že hraje roli

- hraje roli a ví, že hraje roli

- hraje roli a pozoruje se, že hraje roli

- tvoří roli, kterou hraje

Je nutno si uvědomit, že většina bytostí je umístěna někde na pomyslné stupnici mezi dvěma vrcholy, kde nahoře je schopnost konat jen "absolutní dobro" a dole je schopnost konat jen "absolutní zlo". Bytosti v těchto krajních polohách se však v podstatě nevyskytují. 

Pokud dojdeme k poznání, že hodnotíme negativně některé naše skutky, postoje či emoce, je možno se přeprogramovat tím, že koncentrujeme své vědomí na jinou verzi bytosti z mnoha alternativ naší bytosti existujících v Teoversu, bytosti ve všech jejích formách v mnoha různých životech.  

Jedná se o přeprogramování na základě informací o životech minulých i životě současném koncentrací vědomí na jinou verzi multidimenzionální bytosti, jejíž jsme součástí. Jinou verzi z mnoha alternativ multidimenzionální bytosti existujících v Teoversu. Jednou z variant tohoto přeprogramování je koncentrace vědomí na novou verzi multidimenzionální bytosti, jejíž jsme součástí a to takovou, jejíž součástí není dlouhodobá motivace strachem nejen ostatních bytostí, ale i sebe.

Zastavení všech myšlenek při meditaci znamená i zastavení myšlenek o tom, zda budoucnost bude v souladu s tím, jakou budoucnost chceme, a tím i zastavení strachu. Zastavení myšlenek však neznamená, že nemusí být přítomný pocit absolutní lásky. Pokud zastavíme myšlenky ve stavu všeobjímající lásky, tak v tomto stavu nemůžeme nikdy pociťovat strach.

Introvertní extrovert, extrovertní introvert či vědomé hraní?

Introvertnost či extrovertnost našeho chování nemusí vypovídat nic o míře přirozenosti našeho chování. Introvert může skrývat svoji přirozenost tím, že neukazuje pokud možno nic, zatímco extrovert může přehrávat, tak aby skryl svoji přirozenost. Mnoho extrovertů jsou „překvapivě“ nesebevědomí lidé.

Je to do určité míry bludný kruh. Protože máme (někdy jen skrytou a neuvědomělou) touhu manipulovat a běžně posuzujme ostatní podle sebe, předpokládáme, že ostatní mají rovněž touhu námi manipulovat. Protože máme strach z toho, že bychom byli manipulováni, snažíme se, abychom byli my těmi, co manipulují, protože předpokládáme, že když manipuluji, nemohu být manipulován. Tudíž činím jiným to, co nechci, aby bylo činěno mně. Lékem je sebevědomí, pokora, nehodnocení, láska.  Abychom se k tomu dopracovali je nutná neustálá koncentrace mysli na všechny své činy a myšlenky s plným uvědomováním si příčin svých strachů.  

Zajímavé je čím jsou lidé sebevědomější a pokornější chovají se otevřeněji, tím jsou méně manipulováni. Právě ta otevřenost vzbuzuje v ostatních pocit dostatečné síly, a proto nemají tak často odvahu s otevřenými lidmi manipulovat. Je však nutno nezaměňovat lidi otevřené s lidmi naivními.

Je potřeba nezapomínat, že když pracuji s vizualizací (vizualizuji si skutečnost tak, jak bych chtěl, aby vypadala), tak vlastně mentálně ovlivňuji skutečnost. Tím, že ovlivňuji skutečnosti, které se netýkají pouze mé osoby, tak svým způsobem mohu omezovat svobodu ostatních bytostí, včetně jejich svobody vybrat si utrpení. Vím, že se doporučuje při léčení druhých vyžádat si jejich souhlas. Osobně bych doporučoval, aby se jednalo většinou o fyzické vyžádání takovéhoto léčení. Takovéto telepatické vyžádání souhlasu, které je považováno někdy za souhlas duše a ne ega, považuji za do značné míry problematické, protože naše vnímání souhlasu může být ovlivněno naším egem a jeho přáním, jak by měla skutečnost vypadat.  

První velký pokrok děláme, když začneme myslet na to, jak pomoci druhým, druhý velký pokrok uděláme, když začneme myslet na to, jak pomoci sobě.

Možná nejpřesnější vyjádření některých stavů hluboké meditace či rozšířeného vědomí je – ztráta ega. Stavy, které lze dosáhnut po delší době meditací a cvičení koncentrace, stavy, kdy nevnímáme ego, ale pouze bytostné já. Bytostné já se odpojí od ega této inkarnace a je schopno vnímat i jiné role (ega), případně více rolí najednou nebo stav prostý všech eg. Ve stavech rozšířeného vědomí se zbavujeme pocitu ztotožnění s egem a se závislostí na něm. Míra rozšíření vědomí + míra duchovního vývoje = míra nezávislosti na egu. Po odpoutání od ega může rozšířená mysl „putovat“ po paralelních egech (rolích) v časoprostorech paralelních k této naší realitě.

Při kontemplaci (která je někdy pojímána jako vyšší stupeň meditace) se odpojujeme nejen od vnímání ega ale i od vnímání svého bytostného já. 

Při určité schopnosti vnímání celého souboru těchto paralelních inkarnací a jejich analýze, je možno i zahlédnout obrysy této inkarnace. Do archivu naší nevědomé paměti jsou nahrány pouze ty inkarnace, které mají určitou spojitost s naší současnou inkarnací. Proto v těchto inkarnacích jsme si často podobní a jednáme v souladu s určitými myšlenkovými vzorci.

Paralelně existující inkarnace, ve kterých naše myšlenkové vzorce jsou diametrálně odlišné, jsou do archivu naší nevědomé paměti nahrávány jen výjimečně. Proto se jeví určitá konzistence našich jednání v různých inkarnacích. Často také mají tyto inkarnace časové návaznosti na současnou inkarnaci.

Sloužíme svému vyššímu vědomí?

Systém našeho stvořeného vesmíru je tak neuvěřitelně dokonalý ve své složitosti a vzájemné provázanosti, že nejsme absolutně schopni to chápat v plném rozsahu naším rozumem. Tento systém je ohromný a díky tomu má i vyšší setrvačnost, delší dobu trvá, než informace prostoupí systémem tak, aby ovlivňovala jednotlivé subjekty. Není tak jednoduché provádět během života změny své role.

Duše si vybírá kompletní roli pro celý život a stanovuje podstatné body, kterými v životě musí projít. Takto stanoveným bodům se dá vyhnout jen zcela výjimečně u výjimečných lidí, ale stejně zůstává otázka, zda to i s takovouto zdánlivě výjimečnou změnou nebylo již předem stanoveno. Proto je dobré tyto body znát. Body, kterým není možno se vyhnout a kterými je nutno projít. Body jsou míněny konkrétní stavy bytosti a konkrétní události.

Pokud tyto body neznáme nebo je odmítáme přijmout a chceme se jim vyhnout (vnímáme jako vyhýbání se pro nás nepříjemné situace, ne vyhýbání se klíčovým bodům), vystavujeme se zbytečnému utrpení a ztrátě energie.

Pokud chceme udělat něco pro štěstí druhých lidí, zejména lidí blízkých, tak základním předpokladem je, abychom byli sami šťastni.

Ztratili jsme kontakt s přírodou a se Zemí. Proč zvířata poznají, že se blíží tsunami nebo zemětřesení, ale lidé ne. Možná je to tím, že zvířata dokážou vnímat signály Země (Gai), na rozdíl od lidí, kteří tuto schopnost již dávno ztratili. Kdyby se lidstvo věnovalo výcviku senzibilních lidí ke komunikaci se Zemí a jasnovidnému vnímání blížících se katastrof, tak by dosahovalo stejných výsledků jako zvířata. Dokonce je pravděpodobné, že by vzhledem k srozumitelnějšímu předání informace, byly tyto výsledky pro lidi mnohem užitečnější.

Intuici lze trénovat v podstatě stále a téměř kdykoliv. Jde jen o to se na tento trénink dostatečně koncentrovat. Například při sledování sportovního přenosu je možné se koncentrovat na intuitivní předvídání vývoje situace. Musí se však jednat o spontánní intuici a ne o logický předpoklad. Lidově se tomu říkává vnuknutí.

Můžeme fungovat v roli pozorovatele a být bez emocí. Pokud jsme v roli tvořitele, je velmi pravděpodobné, že budeme mít vztah k výsledku naší tvůrčí činnosti. Tvůrčí akt je změnou s následnou interakcí, a proto přináší většinou konflikt.

Ten, kdo uvěří, tak se vyléčí. Ten, kdo pochopí, už znovu neonemocní. Smyslem karmy není utrpení, ale pochopení.

Pokud chceme přijít do nebe, musíme si ho umět stvořit.

Je mnohem těžší být svým vlastním žákem než učitelem druhých.

V běžném životě se nelze vyhnout hodnocení, záleží jen na nutnosti

Jak nehodnotit? Nehodnotit v podstatě nelze, protože hodnocení je nutnou součástí rozhodovacího procesu. Co by tedy mohlo být tím kritériem pro to, kdy hodnotit a kdy nehodnotit? Jako kritérium pro to, kdy hodnotit a kdy ne, je možno si zvolit ten fakt, zda se musím rozhodnout, či nemusím. Když se nemusím rozhodovat, nemusím hodnotit. Když se musím rozhodnout, je hodnocení podkladem pro rozhodnutí.

V běžném životě je v podstatě nemožné vystříhat se jakéhokoliv hodnocení, ale je možné a mimořádně důležité nedávat tomuto hodnocení jakékoliv emotivní zabarvení.

Mnoho lidí dělá základní chybu spočívající v tom, že přemýšlí o tom, jaké dělají chyby, co dělají špatně a zcela zapomínají na to, aby přemýšleli o tom, co nedělají vůbec.  

Každá bytost je svobodná ve svém rozhodnutí, zda se zaměří na přijímání či na dávání, ale nelze zapomínat na to, že nelze uniknout následkům tohoto našeho rozhodnutí, a to ať je v té roli, kterou zde hraje, jakkoliv vysoce postavenou duchovní bytostí.

Zbavit se strachu z toho, že něco ztratíme, můžeme jen poznáním, že ve skutečnosti nemáme nic, co bychom ztratit mohli.

Pouze ego je vlastníkem (přesněji má pocit, že něco vlastní), a proto pouze ego může něco ztratit. Pouze pokud se neztotožňujeme s egem, může se dostavit ono poznání.

Kdo odpouští? Ego nebo duše anebo ego na pokyn duše?

Ten kdo odpouští, nebo to, co odpouští je ego. Odpouštění není proces duše. Duše nepoužívá mechanismus odpouštění, protože duše nevnímá to, co se děje egu, jako něco čím by trpěla a tudíž nevnímá to, jako důvod k odpuštění.

Duše má ráda i ostatní ega, a to dokonce, i když hrají negativní role. Jako příklad herec hrající v pohádce kladnou roli, může mít z druhých rolí nejraději třeba roli černokněžníka, protože je to role nejzajímavější či nejzábavnější.

Specifickým případem blokace srdeční čakry je existence bytostí, které mají hodně rozšířené hranice ega, a tudíž mají citově kladný vztah k podstatně širšímu okruhu bytostí než je obvyklé. Soucítí tím s utrpením velkého počtu bytostí (nejen lidí), což mívá někdy za následek, že si rovněž ne zcela vědomě částečně zablokují srdeční čakru, čímž si víceméně zdánlivě sníží práh citlivosti na utrpení ostatních bytostí. Tento většinou nevědomý postup však má za následek zhoršení průtočnosti srdeční čakry a s tím spojené následné účinky. Tito lidé se pak mohou ostatním jevit jako méně srdeční, ač tomu tak ve skutečnosti není. Práce na opětném zprůtočnění čakry pak vede přes uvědomění si podstaty tohoto jevu, odinstalování starého programu a uvědomělé zpracovávání vlastních emočních reakcí na utrpení druhých na úrovní srdeční čakry.

Děti, když se narodí, přicházejí do této reality s vědomím, které vibruje ještě na frekvenci, která je blízká pásmu frekvence vibrací astrálního světa, a proto mají většinou schopnost vidět bytosti z vyšších realit, jako jsou například duše předků, nebo duše zemřelých, které zůstávají v místě pobytu dítěte (domě), skřítkové a andělé. Tato schopnost se postupně ztrácí s tím, jak se vlivem okolního prostředí snižuje jejich frekvence vibrací. Svůj vliv na to má rovněž morfogenetické pole nevíry v existenci těchto bytostí a jiných realit.

Na tuto schopnost má nezanedbatelný vliv i specifická výše frekvence vibrací konkrétního dítěte, která je daná vyspělostí (úrovní, stářím) inkarnované duše. „Nižší“ duše mají tuto schopnost menší (mohou vidět pouze bytosti nižší astrální reality) a dříve ji ztrácejí než duše „vyšší“. Při duchovní práci na sobě se tato schopnost může v omezené míře vracet a projevuje se zejména při stavech rozšířeného vědomí. Se vzrůstajícími frekvencemi vibrací v současné době vzrůstají i schopnosti lidí vnímat bytosti z jiných realit nebo s nimi komunikovat. Někdy se tento jev může u malých dětí projevovat tím, že zdánlivě bez příčiny pláčou, protože se obávají cizích bytostí či energií, které se mohou vyskytnout a jsou pro ně neznámé či je pociťují jako nebezpečné. V okamžiku, kdy dospělý vezme dítě do náručí, tak se uklidňuje, protože cítí ochranu.

Být duchovní neznamená vyhýbat se životu

To, že píšu některé filosofické či esoterické texty přece vůbec neznamená, že mé dosavadní aktivity by měly ustat. Nepřestalo mě bavit hrát tenis, jezdit na kole plavat nebo se dokonce jen dívat na kvalitní sport v televizi. Ani nevidím důvod, proč bych nemohl někomu ze soutěžících fandit. Proč? Vždyť vše je jen ohromná kosmická hra, tak proč se nezúčastnit s radostí a chutí „drobných“ her.

Mezi lidmi panuje tolik odsudků týkajících se zábavy a radosti těch druhých. Svůj vliv na tom má dlouhodobá náboženská manipulace. Abych to upřesnil, tak to o čem tu mluvím, nemá nic společného se stále stoupající komercionalizací sportu a stále se zvyšující (dokonce i pravidly povolenou) agresivitu a se stoupající agresivitou v hledišti. Naopak jsem přesvědčen, že kdyby si lidé v životě daleko více hráli a život pojímali daleko více radostnou a tvořivou hru a ne jako tragédii, tak by se mnohé změnilo.

Mnoho lidí má představu, že s pojmem filosof, jogín nebo duchovní guru se pojí automaticky asketismus. Velký guru nebo filosof se přece nemůže jen tak projíždět na kole z radosti z pohybu a pobytu v přírodě. Ve skutečnosti opravdový jogín či osvícený (ve smyslu poznání) vypadá jako zcela normální člověk s běžnými lidskými aktivitami. Vše nám deformuje obraz Saí báby a jemu podobných „bab“ J. Je nějaký důvod, aby se člověk, který je osvícený zbavoval věcí, které mu přináší potěšení a nepůsobí utrpení druhým.

Představa, že jediný přiměřený život takového člověka je usadit se do "lotosového květu" a meditovat, případně rozdávat moudra, je mírně řečeno nepřesná. Dle mého názoru nemá zcela logiku se inkarnovat do tohoto světa a pak život strávit koncentrací vědomí na jinou realitu. K tomu si stačí vybavit obraz společnosti, kdyby tak učinili všichni. Na druhou stranu – co my víme o zákulisí různých guruů a jejich radostech a slastech. O těch se většinou moc nepíše, když ano, tak je otázka, zda pravdivě.

Přesnější vyjádření toho, že změníme svoji minulost nebo změníme svůj postoj k minulosti, může být, že svoji přítomnost napojíme na jinou časovou osu minulosti. Koncentrujeme pozornost na jinou časovou linku, čímž měníme i svou přítomnost a sebe. Někdy ovšem k terapeutickým účinkům stačí pouze změnit svůj postoj k ději v minulosti. 

Je to obtížně pochopitelné, ale lze vnímat harmonii absolutna. Absolutní harmonie absolutního nic. Je to rozdílné od toho nevnímat nic.

Takový ten obecný strach některých lidí, kteří se bojí všeho a vždy předpokládají špatný konec každé životní situace, může být dán tím, že jejich podvědomá paměť obsahuje minulé životy, kdy se nechovali vždy zcela „správně“, a proto se obávají karmických následků. Vše však probíhá na podvědomé úrovni a lidé si tak neuvědomují skutečnou příčinu a podstatu svých strachů.

Míra sugestibility + míra víry = míra pravděpodobnosti realizace (uzdravení).

Na „televizní“ obrazovku své mysli si nalaďte dva programy tak, jako to například umožňují některé lepší televizní přijímače funkcí PaP (obraz a obraz).  Jeden program je pocit absolutní lásky a druhý program je běžný život. A nyní v sobě vypěstujte schopnost vnímat tyto programy současně či dle potřeby některý kanál zeslabit či vypnout, zesílit či zapnout.

Cvičit schopnost pociťovat vděčnost a tím i štěstí na drobných nepříjemnostech.

Miroslav Zelenka, www.miroslav-zelenka.cz

nehodnoceno

Předchozí související články

25. září 2016 - Cokoliv v životě děláme, musíme neustále vyvažovat - příliš pozitivity v nás vyvolává křehkost, až nás to zlomí. Příliš negativity nás doslova zkamení, že zůstaneme na věky věků horninou, která se již nikdy nehne z místa.
20. září 2016 - Pokud chceme v životě něco zásadního změnit, nesmíme se bát následků, které tato změna vytvoří. Ve skutečnosti tím, že strach sami v sobě vyvoláme, tím postavíme hradbu, která nám pak brání onu změnu učinit.
7. září 2016 - Pokud použijeme krátkodobý vyšší stav vědomí jako nástroj, povýší nás. Pokud jej budeme využívat jako berličku, postupně ji vy-těžíme až nakonec nebude co těžit. Dobře si proto rozmysleme, než se do vyššího stavu vědomí uvedeme. Pokud nevíme, nebudeme pak vědět vůbec nic.
6. září 2016 - Víte, jak nejlépe poznáme vaši civilizaci? Zevnitř. Nedivte se nám, že se občas chováme, jak vy říkáte, jako sloni v porcelánu, když vás lidi přeceňujeme. Máme o vás vyšší mínění. Je to jedna z nekonečně mnoha podob vyjádření skutečné bezpodmínečné lásky. Jak bychom jinak mohli milovat méně vyspělého tvora, jelikož si zcela jasně uvědomujeme, že je...
27. srpen 2016 - Stejně rovné bytosti by nás nikdy nezotročily. Jedině takové, které ještě nechápou, že skutečným smyslem existence nemá být ovládat, ale milovat. Na druhou stranu pokud milujeme bytost, která neumí milovat a naopak naši lásku považuje za slabost, je to z naší strany projevem bezpodmínečné lásky.
26. srpen 2016 - Proč pro někoho andělé a démoni existují a pro jiného zase nikoliv? Co když jen záleží na tom, jak máme nastavený systém víry, který nám uvnitř pomáhá snadněji chápat všudypřítomnou dualitu, do níž jsme ponořeni?
22. srpen 2016 - Krásná jak slza v oku Krásná jak vlásečnice hodinek v uchu koně Krásná jak diamant v pušce kondotiera Krásná jak chrup vtisknutý do jablka Krásná jak stromy v Luxemburské zahradě ovázané škrobeným plátnem“ Tyto věty mají obdivuhodnou sílu. Kdysi jsem si jednu z nich vybral a poslal v SMS ženě, o kterou jsem usiloval a která mě naprosto ignor...
21. srpen 2016 - O letním slunovratu roku 1997 se třináct lidí z různých prostředí a oborů setkalo v odlehlém údolí na západě Anglie, aby diskutovalo o vědomí slunce. Jeden z účastníků, John O'Donohue, irský básník a vizionář, se mylně domníval, že téma bylo lidské uvědomění si slunce ve vědě, mýtech a umění. Když zjistil, že jsme měli na mysli vědomí samotného slu...
21. srpen 2016 - Je to hluk, který samovolně vyvolává shluk buněk, což lidské tělo ve skutečnosti je, pozoruje sám sebe a především onen zvuk se zájmem poslouchá? Jelikož to je základním principem existence vědomí – poslouchat a tím zároveň pozorovat sám sebe?
19. srpen 2016 - Původní věřící zřejmě skutečně zažívali bílé světlo. Ti dnešní to již jen napodobují. Kdyby ne, tak už by všechny války dávno skončily, protože by v nich nikdo nebojoval. Takovou mentální sílu by nikdo nemohl zlomit.
14. srpen 2016 - Víte, co to znamená SOS? Save our souls – zachraňte naše duše. Tento signál se vysílá, když je někdo v nebezpečí nebo v ohrožení života. Duše většiny lidí ho však vysílají jejich egům celý život. Je to tím, že rozum duši neposlouchá a ta trpí po celý život. Milujete tak své ego, nikoliv svou duši.
6. srpen 2016 - Problematika Ježíšova faktoru je přikryta mnoha nánosy nejrůznějších manipulací, zkreslení a krajních nepochopení. A k tomu navíc existuje celá řada často pro mnohé z nás velmi bizarních teorií, proč se vlastně na Zemi objevil. Od náhodné genetické mutace přes nadpozemský úkol syna nebes až po spekulaci, že Ježíš Kristus byl poslem z budoucnosti. P...
3. srpen 2016 - Následuje 20 otázek sestavených Scottem Mandelkerem, autorem knih Odjinud: Mimozemšťanem v USA a Univerzální vize: Evoluce duše a Kosmický plán. Na základě výsledku tohoto testu si pak můžete odpovědět, zda-li jste původním obyvatelem Země či naopak duchovně pocházíte z jiných světů.
1. srpen 2016 - Jako mnoho dalších, i Leonardo da Vinci předpověděl, že jednoho dne přijde konec světa. Podle něj by k tomu došlo celosvětovou potopou v roce 4006.
20. červenec 2016 - Nejedná se ani v mém případě o první informace tohoto druhu věnující se homeopatii, ale v tomto článku jsem se snažil věnovat této tematice podrobněji. Jedním z popudů k napsání tohoto článku byla informace na internetu, dle které vědci prokázali, že drahá homeopatika nefungují. Důkaz nefunkčnosti byl proveden počítačovou simulací. „Bohužel“ jsem s...
17. červenec 2016 - Láska, vztah… Člověk rozhodně není předurčen žít o samotě jako trosečník na pustém ostrově. Láska existuje v mnoha podobách, ale tou nejčistší a nejsilnější formou je láska partnerská. Muž má v sobě potlačený prvek ženy, žena prvek muže, proto hledají protějšky – nastane harmonie, vzájemně se doplňují, skládačka je kompletní. Každá část se snaží op...
10. červenec 2016 - Vděk je silná pozitivní emoce, která příznivě ovlivňuje náš budoucí život. Poděkování a vděčnost je čistá pozitivní energie, která funguje na principu akce a reakce přes energii, protože samotný vděk je vlastně obrácená energie. Když za cokoliv děkujete a jste vděční, tak se vám to pak děje. Je to změna citového postoje, pokora a úcta vůči sobě, Bo...
3. červenec 2016 - Každá cesta začíná prvním krokem. Nyní tedy můžeme přistoupit k prvnímu kroku vašeho nového života. Je bezpodmínečně nutné, než vůbec začnete, si svobodně zvolit, co vlastně chcete a jak budete žít. Nějaké počáteční vize prostě mít musíte, není možné si říct: „No, tak nějak by se mi líbilo být bohatý a šťastný. Vesmír nebo Bůh už to nějak zařídí, j...
27. červen 2016 - Žít bezstarostně a impulsivně je vzrušující a občas to má i své výhody, ale navodit ve svém vnitřním světě jistotu a bezpečí je úspěch, který nás dovede k daleko větším životním zkušenostem. Přestože ne každá zralá duše tvrdí, že je šťastná, je štěstí spojováno se zralým uvažováním a schopností ovládat své činy a myšlenky tak, jak to dělá mnoho dos...
11. červen 2016 - Když přemýšlíme o tom, co nás odlišuje od robotů, první, co nám přijde na mysl jsou „city“. Robot například nemůže zažívat pocity tak jako lidé. Pocity dávají lidem nový rozměr - takový, v němž zakoušíme svět jako jednotlivci s vlastními tužbami, přáními a úsilím. A to dává vzniknout umění, písním a knihám.
4. červen 2016 - Ti, jejichž planetárním původem je Andromeda hledají svobodu. Cítí hlubokou vnitřní touhu a nutkání, které je vede k hledání tohoto pocitu svobody. Při svém hledání mohou měnit zaměstnání, domovy nebo vztahy. V určitém bodě si uvědomí, že svoboda, kterou hledají a pocity uvěznění, jež často zažívají, nepramení z aktuálních okolností. Skutečná svobo...
1. červen 2016 - Apolóňané se velmi rádi učí a doplňují svůj mnohostranný talent. Často se zajímají o různé kurzy a rozvíjejí mnoho schopností. Mají velmi zvídavou povahu, která je vede k hledání odpovědí a naplnění. V touze neustále navyšovat repertoár svých vědomostí mohou v životě vystřídat několik kariérních drah nebo zájmů.
28. květen 2016 - Demokracie je pouze podvodným nástrojem, jak nás oklamat, abychom si mysleli, že si vládneme sami. Proč byla vůbec zavedena? Protože na konci předchozího vládnoucího systému mocní této reality již nemohli udržet tlak zespoda, v podobě vlastní nahromaděné karmy. I když i pro ně platí, dokáží ji za pomoci velmi sofistikovaných metod obejít.
24. květen 2016 - Ti, jejichž planetárním původem je Arcturus, mají silnou osobnost, hlubokou vnitřní sílu a vědění. Na povrchu se jeví silní, schopní a výkonní. Od dětství mají pocit, že mají důležitý životní účel, ačkoliv obvykle nevědí jaký. Pátrání po tomto účelu je často přivede až ke zkoumání duchovna. Pokud svůj účel nenaleznou, může to u nich vést k pocitu n...
21. květen 2016 - Pud je ve skutečnosti strach. Z nepřežití. Pudově stále někam jdeme, rozmnožujeme se a také umíráme. Víme, že máme nakonec všichni zemřít. Skutečně to však víme? A jen proto, že to víme, se domníváme, že tělo má jít do hrobu zničené? Proto mimo jiné stárneme - ze strachu ze smrti a úmyslného ničení vlastního těla, tedy nutnosti pro přežití zde.
19. květen 2016 - Cílem tohoto článku není snaha oddělit od sebe různé skupiny lidí nebo oslovit pouze určité obecenstvo. Článek si klade za cíl poskytnout pocit úlevy lidem, kteří jsou šikanováni, uráženi a souzeni proto, že nezapadají do většinové společnosti.
18. květen 2016 - „Následující článek přibližuje jedno z mnoha pojetí naší iluzorní reality, zahrnující mimo jiné svět externalizovaných bytostí, které z nás mohou vysávat energii. Pokud náš systém víry zahrnuje tyto entity, následující text nám poradí, jak je odhalit a následně jak se jich zbavit. Teprve poté budeme schopni tento koncept vlastního vnímání reality o...
15. květen 2016 - Ti, jejichž planetárním původem je Maldek, mají silnou a vyrovnanou osobnost. Ať už jsou jejich postoje jakékoliv, jsou v nich pevní a soustředí se na ně. Přesvědčit někoho z Maldeku o správnosti nových myšlenek může být těžké. Než přijmou za své nové možnosti, potřebují odpovědi na mnohé otázky. Často mají výborné vedoucí schopnosti, které se však...
12. květen 2016 - Ti, jejichž planetárním původem je Orion mají silnou osobnost a silné ideály a názory. Orioňany snadno poznáte, kladou totiž mnoho otázek! Mají silnou potřebu porozumět příčinám a vnitřnímu významu veškerých věcí. Mají tendenci analyzovat lidi a události v touze nalézt k nim porozumění. Pro lidi v jejich okolí to může být frustrující, neboť se moho...
11. květen 2016 - Proč Jehova (kolektivní vědomí lidstva), pozval na Zemi Ilumináty? Protože se mu již nedařilo vládnout nad svými lidmi, jelikož v něj přestávali věřit. Ilumináti proto vládnou pro něj a on skrze nich. Otázkou je, zda-li o tom vůbec vědí. A pokud ano, co z toho mají, když jsou podle svého tvrzení duchovně výše než Jehova?
9. květen 2016 - Z jakého hvězdného systému pocházíte? Co když jsou to Plejády? Ti, jejichž planetárním původem jsou Plejády, jsou citliví, milující a laskaví. Přetrvává u nich hluboká touha po míru a štěstí pro všechny. Pokud byste se Plejáďana zeptali, co chce od života, nejspíš by odpověděl „být šťastný.“ Plejáďané mají příjemnou jemnou energii, jíž si druzí rád...
8. květen 2016 - Z jakého hvězdného systému pocházíte? Co když je to Pvila? Ti, jejichž planetárním původem je Pvila, mají silnou osobnost, schopnosti a velkou hrdost. Mají velký smysl pro humor a touhu být středem pozornosti. Často jsou to „třídní šašci“ nebo „králové večírků“. Mohou mít tendenci zajít se svým humorem a dobíráním příliš daleko, někdy se baví na ci...
6. květen 2016 - Z jakého hvězdného systému pocházíte? Co když je to Sirius? Ti, jejichž planetárním původem je Sirius, jsou velmi soustředění, odhodlaní a upnutí na cestu, na níž se v daném čase nacházejí. Změna názoru je pro člověka ze Siria velmi obtížná, ale jakmile dojde k přesvědčení, že nová „cesta“ je správnější, začne se na ni naplno soustředit a tu starou...
4. květen 2016 - Z jakého hvězdného systému pocházíte? Co když je to Vega? Ti, kdo pocházejí ze systému Vegy jsou soběstační, nezávislí, hrdí a mají pevnou vůli. Vyzařují klidnou vnější energii a jeví se jako silní a schopní. Chtějí být vzdělaní v mnoha oblastech a ve sférách svého zájmu někdy bývají sběrateli neobvyklých vědomostí. Mají schopnosti a nadání v mnoha...
28. duben 2016 - Čím je člověk oduševnělejší, tím je pro něj těžší najít někoho, kdo s ním chce být ve vztahu. Může absolvovat spoustu schůzek, ale v určitém bodě pro něj nebude možné vztah posunout dále, hlavně kvůli hloubce smýšlení protějšku. Ne každý je dost silný na to, aby zvládl žít s oduševnělým partnerem. Zde jsou důvody.
25. duben 2016 - Pokud se každou noc bez budíku probouzíte ve stejný čas, může jít o znamení, kterému byste měli věnovat pozornost. Jste člověk, jehož tělem protékají energie, kterých si nemusí být vědom. Meridiány jsou energetické dráhy, důležité při praktikování akupunktury a akupresury, a navíc jsou tyto dráhy propojeny se systémem hodin, kdy podle starodávné...
18. duben 2016 - Jak se zachovala a byla zapsána v hrobce Setiho I. 1. [Byl Jeho veličenstvo Ra, Bůh], a zdokonaloval se, zatímco byl samojediný v kralování nad lidmi a bohy. 2. [Byl pak ve věku, kdy se stal] jeho veličenstvo Bůh, buď požehnán, starým, takže jeho kosti byly jako stříbro, jeho tělo bylo jako zlato a jeho vlasy jako pravý lazulit.
12. duben 2016 - Když občas slyšíme, že je zapotřebí se vrátit k podstatě, vyvstane na mysl otázka, zda-li je vůbec kam se vracet. Co když se není kam vracet, protože jsme nikdy nebyli ani nebudeme, ale stále jsme? Třeba se pouze měníme podle rolí, které hrajeme.
10. duben 2016 - Většina lidí na světě nemá duši. Má pouze spojení s duchem, který je ukotven v nekonečném Stvořiteli. Aby tato většina měla duši, musí ji za pomoci ducha stvořit. Aktivovat. Světelné tělo. V této fázi nového vědomí se dostane do reinkarnačního procesu.
7. duben 2016 - Marihuana není na každý den. Při neustálém vyšším stavu vědomí postupně ztrácíme zájem o tento svět. Stejně tak o tělo. To však není smyslem Hry. Tou je integrace obou polarit. Nikoliv jejich opuštění. To stejné ovšem platí rovněž pro všechna náboženství, duchovní učení a nejrůznější transcendentální stavy.
6. duben 2016 - Aby nás pes poslouchal, musíme se s ním vnitřně spojit. Aby nevykonával naše povely ze strachu, ale z porozumění. Musíme mu vysvětlit, proč chceme, aby něco pro nás udělal. Učíme ho tak lásce. Láska je spojení.
31. březen 2016 - Léčit samotné nemoci nestačí. Podmínkou úspěšného uzdravení je odstranění veškerých bloků, které v sobě máme a které si neseme od dětství. Ale zároveň jsou námi hluboce zapomenuty, protože jsou součástí nás samotných. Jsou obsaženy v našem charakteru, který my sami nevidíme. Ani nemůžeme, protože to vyplývá z podstaty této reality, která je založen...
27. březen 2016 - Rasa Eva skutečně vzešla z rasy Adam, která se již neměla kam rozvíjet. To ovšem neznamená, že by rasa Eva měla být méněcenná. Ba právě naopak, když pochází z rasy Adam. Jelikož platí, že děti jsou vždy duchovně vyspělejší než jejich rodiče, to samé lze analogicky říci o vztahu rasy Eva k rase Adam.
20. březen 2016 - Problém je v tom, že my sami nerozumíme svým životním hrám. Jejich skutečné podstatě. Jednáme na základě toho, co si myslíme, což není totéž, jako znát skutečnost. Proto taky celou realitu nazýváme iluzí.
16. březen 2016 - Co vás napadne, když pomyslíte na vodu? Oceány a řeky? Možná déšt' nebo voda, kterou pijete každý den. Okolo sedmdesáti procent této planety, kterou nazýváme svým domovem, je pokryto vodou a lidské tělo také tvoří zhruba ze sedmdesáti procent voda. Bez vody bychom nemohli existovat a neexistovala by ani země tak, jak ji známe. Voda je důležitá a ne...
9. březen 2016 - I nechat si lhát je volbou. Prosím respektujme to. Nevědomost je totiž sladká. Je to zkrátka závislost. A tu je třeba léčit, nikoliv ničit. Paradoxně ji ničit ani nejde, ale přesto z toho naše nevědomí má strach, který je brzdou v motoru vývoje lidstva.
7. březen 2016 - Bílá mouka není tak prudkým jedem jako bílý cukr. Ten jde totiž přímo do žíly. Proč je tedy bílá mouka menším zlem než bílý cukr? Je to důsledek toho, jak systém postupně ztrácel svou schopnost lidi kontrolovat.
27. únor 2016 - Před mnoha tisíci lety si byly jazyky evropských a asijských národů mnohem blíže než jsou v dnešní době. Vlastně se dá usuzovat a odvodit, že vznikly z jednoho civilizačního centra, neboť všechny obsahují určité jádro, které je všem společné. To zahrnuje jazyky germánské, slovanské, íránské, indické, řecký, romský a románské.
26. únor 2016 - Bájná mystická duchovní říše Agarta. Podle tibetských tradic se má nacházet pod Himálajem, resp. ve středu Země, v každém případě hluboko pod povrchem Země, kam mají přístup jen někteří zasvěcení skrze několik ukrytých vchodů.
25. únor 2016 - „Již jsem obeznámena s různou literaturou tohoto druhu, a co mě překvapuje nejvíce – že v zásadě chtějí všichni říci totéž, jen se i přesto v mnohém rozcházejí. Osobně se kvůli tak obrovskému množství informaci začínám bát, zda ještě vím, co je správné a co nesprávné. Prakticky všichni čtenáře nabádají, aby nebrali žádné informace příliš vážně. Co ...
22. únor 2016 - Jak dosáhnout zvýšeného vědomí? Pokud víme, tak víme. Pokud nevíme, tak nevíme. Ale stručně řečeno, lidé tak činili odpradávna za pomocí nejrůznějších technik včetně psychoaktivních látek. Bylo to naprosto přirozené až do okamžiku, kdy to začalo ohrožovat vládnoucí autority, jelikož lidé ve stavu zvýšeného vědomí byli schopni vidět manipulativní in...
21. únor 2016 - Tento tvar uší naznačuje řadu nepříjemných vlastností. Lidem tohoto typu se například nedostává citu a soucitu. Nejsou na tom nejlépe ani pokud jde o důvěryhodnost a spolehlivost. Nicméně mají velký šarm a jsou zvyklí druhé šidit. To se jim velmi často také daří, protože ostatní správně nerozeznají jejich egoismus.
14. únor 2016 - "Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něj nepovstalo nic, co jest." To zvěstuje evangelium podle Jana. "Na počátku byl Bůh", "Bůh byl počátek", učí Starý zákon. Jak úžasně znějí tato slova: "Bůh byl počátek, byl vše." Na počátku bylo slovo, tedy něco jako pojem, myšlenka, představa a zároveň oživující pr...
31. leden 2016 - Máme hledat své kořeny anebo spíše prameny? Zatímco kořeny náš drží svázané, prameny prostě jen svobodně plynou. Zatímco kořeny nás vrací dolů, když hledáme prameny – prameny života – míříme vždy vzhůru.
26. leden 2016 - Po více než 3000 let kněží starověkého Egypta užívali modrý leknín pro jeho léčebné vlastnosti a jako duchovní eucharistii, tedy projev díkuvzdání. Modrý leknín má obecně mírné psychoaktivní účinky s „božskou“ esencí, přinášející pocity pokoje a lehké euforie.
24. leden 2016 - Psí hvězda (anglicky Dog star) je nejjasnější hvězdou na noční obloze v souhvězdí Velkého psa. Tato hvězda je uctívána, ať už vědomě nebo nevědomky v křesťanství například praktikováním dogmat (z anglického dog = pes; pozn. překl.) nebo nošením límečků kněží připomínajících obojky.
18. leden 2016 - Kdo je nekonečný stvořitel? My všichni. Ty nejmenší matrjošky. g.i.
16. leden 2016 - Problém ale není v samotném kalendáři, ale ve způsobu, jakým jej používáme. Místo toho, abychom pomocí něj čas jen rozdělovali, tak ho naopak neustále počítáme. A tím si zároveň zkracujeme život, protože máme v dědičné paměti zakódované, kolika let se zhruba můžeme dožít. Recept na věčné mládí nebyl nikdy tajnější :-) g.i.
24. prosinec 2015 - Pokud skutečně toužíme stát se andělem, tedy vyspělejší bytostí, která se může svobodně rozhodovat, zda se i nadále bude chtít inkarnovat do hmotného těla, aby sloužila nevědomým bytostem v jejich duchovním rozvoji, anebo jim pomáhala z nehmotných sfér, je bezpodmínečně nutné, abychom dohráli tuto Hru do úspěšného konce. Ten spočívá v plné integrac...
23. prosinec 2015 - Když se díváme na mnohé sci-fi filmy či seriály, povětšinou jej vnímáme jako čirou fikci. Přitom zdaleka mnohdy ani netušíme, jaké jsou skutečné úmysly tvůrců, když nám prezentují kontroverzní teorie, které nám přijdou jen jako nesmyslné blábolení k našemu pobavení. Příkladem budiž Star Gate Atlantis, jehož smyslem je mimo jiných věcí třeba ukázat,...
22. prosinec 2015 - Evangelia a známá podoba současného křesťanství jsou nerozlučně spjaty s postavou Ježíše, s postavou Otce-Boha a učedníků-apoštolů. Kdesi v hloubi tohoto příběhu se však skrývá i jiný příběh, hluboko pohřbený, překrytý vrstvami různorodých vyprávění nikoli bezdůvodně uchvacujících naše smysly, emoce a představivost.
19. prosinec 2015 - O Atlantidě bylo už napsáno tolik textů, že to vypadá, že se už vlastně nic nového nedá napsat. Atlantida mě zajímala odedávna a v jisté době jsem přečetl vše, co se dalo a stále alespoň projdu vše, co zahlédnu. To se odehrálo už v době, kdy jsem ještě nic netušil o svých inkarnacích v Atlantidě. Můj první vážný kontakt s Atlantidou byl díky televi...
13. prosinec 2015 - Přišli jsme sem z lásky. Ke všem a ke všemu. Tak si na to prosím vzpomeňme. Zasejme ji opět do všech našich srdcí, aby tak poznala skutečný dotek nekonečného stvořitele, který miluje všechny bez rozdílů, jež na nejvyšší úrovni neexistují a kde vládne pouze Jednota.
7. prosinec 2015 - Na světě žije odhadem stovky milionů koček, přičemž nejvíce – kolem 80 milionů - je jich registrováno ve Spojených státech. Kočky si v průběhu historie vyvinuly k člověku zajímavý vztah a hrály klíčovou roli při našem přežití během úsvitu zemědělství a později se staly jedním z nejlepších malých přátel člověka. Některé dávné kultury kočky dokonce u...
6. prosinec 2015 - Všichni lidé kolem nás ovlivňují náš život. Pokud se nám nelíbí, máme jen dvě možnosti: a) všechny ze svého života vyházíme b) všechny začneme milovat – to je chování bohů Povětšinou si ovšem nevybereme ani jednu možnost. Není divu, je těžké se rozhodnout, kdy máme vyrazit vstříc osudu a kdy naopak máme zůstat opodál s tím, že někdo či něc...
29. listopad 2015 - Nekonečný stvořitel je něco, co se nedá napodobit. Tím se dá jen žít. Ale jedině bezpodmínečně, protože pouze tak se dá vyjádřit bezpodmínečná Láska k čemukoliv, co nás obklopuje. Jedině tak lze prožít nekonečného stvořitele, který musí mít rád sám sebe. Proč by jinak existoval? A proč bychom existovali my?
28. listopad 2015 - Rh faktor negativní je pouze vnějším příznakem skutečnosti, že v těle může sídlit vyspělá duše často mimozemského původu, která je schopna při inkarnaci tento gen aktivovat. Pokud by se tak nestalo, nemusí dojít k inkarnaci a může se tak narodit retardovaný člověk.
21. listopad 2015 - Naše doba nám přináší mnoho nového. Je to nové vždy to správné? To, že žádná země nemá plán rozvoje před národy zůstává pečlivě skryto. „Kam kráčíš národe?“ Víme. To ale znamená naplnění hezkého čínského přísloví: „Každý dojde tam, kam má namířeno.“ Kam tedy míříme? Co nás čeká? Cíl lze odhadnout podle směru. A jaký je náš směr? Mnoho lidí se zamýš...
17. listopad 2015 - Slovo „telepatie“ pochází ze slov „tele“, což znamená vzdálený a „patia“, tedy cítění. Telepatie tedy vlastně znamená vnímání pocitů na dálku. Telepatie je komunikace dvou myslí, které dělí vzdálenost, a to bez použití pěti známých smyslů.
15. listopad 2015 - Ježíšovy výroky „Kdo po Tobě kamenem, Ty po něm chlebem“ a „Vždyť oni nevědí, co činí“ jsou pro mnohé z nás nepochopitelné. V prvním případě, když se přece nebudeme bránit, můžeme přijít o život. A stejně tak v druhém případě přece útočící vždycky moc dobře vědí, co činí. Tato argumentace opět ale spadá do hájemství nižší logiky. Ve světle logiky v...
14. listopad 2015 - Kreacionisté a evolucionisté stále mezi sebou soupeří, která teorie je pravdivá. Oba dva tábory ovšem nechápou (a ani nemohou), že na základě nižší logiky, kterou používají, nejsou schopni prokázat právoplatnost ani jedné z těchto teorií. Lze tak učinit jedině na základě logiky vyšší, která chápe oba (či mnoho dalších světonázorů) jako součást vyšš...
6. listopad 2015 - "Ze všeho nejdříve je nutné pochopit, že křesťanem není ten, kdo sám sebe nazývá křesťanem nebo koho křesťanem nazývají ostatní. Křesťan je ten, kdo žije v souladu s Kristovými příkazy. Takoví, jací jsme, křesťany být nemůžeme.  Abychom mohli být křesťany, musíme být schopni 'dělať. My nemůžeme dělat, u nás se vše 'děje'. Kristus říká: 'milujte své...
4. listopad 2015 - Paralelní Země má podle zasvěcence tajných kosmických programů Coreyho Goode odlišnou historii. Druhou světovou válku v ní vyhráli Němci, Země se tak ocitla ve spárech fašistického světového řádu.
3. listopad 2015 - Ayahuasca způsobuje stav pozměněného, zesíleného vědomí, který se dostaví po vypití nápoje z této rostliny. V zásadě působí psychickou očistu či detoxikaci a psychoemocionální úlevu. Psychická očista je doprovázena nevolností, případně dávením a dalšími očistnými procesy: zvracením, průjmem, pocením, třesem a podobně.
2. listopad 2015 - Prozkoumejme tento pojem sám jako takový. Nic - je to jen slovo - bez obsahu, beze smyslu, neexistující? Je-li tomu tak, proč potom onen pojem existuje? Odkud to slovo pochází? Nemůže snad sám pojem existovat, aby vymezil, nazval něco (přijmeme-li, že nazývá něco, co nevidíme, nechápeme, nebo nepociťujeme, tedy něco, co pro nás neexistuje)? Jak naš...
2. listopad 2015 - Zatímco vědci ve Velkém hadronovém urychlovači se pokoušejí o kontakt s paralelním vesmírem, zasvěcenec Corey Goode ve čtrnácté epizodě Kosmického odhalení tvrdí, že v tajných programech se do paralelní Země, která má jinou historii než ta naše, již prochází.
1. listopad 2015 - Cokoli můžeme ve vnějším světě zažít nebo poznat, musí být zažíváno nebo poznáváno ve formách prostoru a času. Tyto formy jsou proměnlivé, relativní a závislé. Prostor a čas jsou prostředky, jimiž zažíváme existenci, ale nejsou to věci samy o sobě. Prostor a čas jsou dva způsoby, ve kterých tvořivý aspekt mysli pracuje současně. Ve skutečnosti neex...
28. říjen 2015 - "Pro člověka západní civilizace," řekl jsem, "je samozřejmě těžké uvěřit a přijmout myšlenku, že by nevzdělaný fakír, naivní mnich či jogín, který se stáhl ze života, mohli směřovat k vývoji, zatímco vzdělaný Evropan, vybavený 'exaktními znalostmi' a všemi nejnovějšími metodami výzkumu, vůbec žádnou naději nemá a pohybuje se v kruhu, z něhož není ú...
25. říjen 2015 - Poslední část rozhovoru Davida Wilcocka a Coreyho Goode v rámci deváté epizody Kosmického odhalení o elektrickém Slunci nás zavede k posvátné geometrii, která je podstatou všeho ve Vesmíru. Což zahrnuje rovněž témata, která s tím souvisí – například proč v určitých oblastech na Zemi mizí lodě a letadla neznámo kam.
23. říjen 2015 - V devátém díle Kosmického odhalení David Wilcock a Corey Goode diskutovali o Slunci, které je elektrické povahy, což zcela nabourává konzervativní vědecké představy o chování naší hvězdy. Ta navíc slouží jako hyperdimenzionální portál pro mimozemské civilizace, aby mohly cestovat do naší sluneční soustavy a posléze i z ní ven.
22. říjen 2015 - V devátém díle Kosmického odhalení David Wilcock a Corey Goode diskutovali o Slunci, které je elektrické povahy, což zcela nabourává konzervativní vědecké představy o chování naší hvězdy. Ta navíc slouží jako hyperdimenzionální portál pro mimozemské civilizace, aby mohly cestovat do naší sluneční soustavy a posléze i z ní ven. 
22. říjen 2015 - Až na výjimky, kdy jsou mé články reakcí na konkrétní situaci či názor, snažím se přezkoumávat teorie a někdy i tzv. obecně platné názory a hledat možná alternativní vysvětlení některých zdánlivě nepochybných a hlavně zažitých principů. Přitom si zdaleka nekladu sebemenší nárok na nějakou absolutní pravdu, ale snažím se o předložení možných variant...
20. říjen 2015 - Každý člověk je ukřižován svým vlastním egem. Jsme oddáni svému vlastnímu ,,já" zcela přirozeně a nevyhnutelně. Naše ego se chová, jakoby bylo jediným skutečným jástvím člověka. Pokud se budeme zkoumat, tak uvidíme, jak naše ego vede mnoho schopností nebo se mezi nimi ukrývá, prosazuje nebo klame. Pro nároky ega neexistuje žádné omezení. Dnes se bu...
19. říjen 2015 - „Nemám v úmyslu žit v nouzi, a proto bych chtěl něco vědět. Majetné lidi neustále obklopují produkty kyvadel – parfumerie, drahé oblečení, auta… Jak nebezpečná jsou tato kyvadla? Jsou to sice samé atributy drahého života a v zásadě se bez nich lze obejít, ovšem mně se drahá kosmetika a oblečení líbí. Mám tato kyvadla ignorovat, a tedy nic z toho ne...
19. říjen 2015 - Příznačný třináctý díl Kosmického odhalení s Davidem Wilcockem a Corey Goodeym se nesl ve znamení cestování časem. Všechna tvrzení o nemožnosti cestování časem jsou založena na nepochopení, že čas je pouhou iluzí, kterou vytváříme my sami vlastním vědomím. Pokud to vnitřně přijmeme a rozšíříme tím naše vědomí, otevřou se nám další dveře, za nimiž n...
18. říjen 2015 - Příznačný třináctý díl Kosmického odhalení s Davidem Wilcockem a Corey Goodeym se nesl ve znamení cestování časem. Všechna tvrzení o nemožnosti cestování časem jsou založena na nepochopení skutečnosti, že čas je pouhou iluzí, kterou vytváříme my sami vlastním vědomím. Pokud to vnitřně přijmeme a rozšíříme tím naše vědomí, otevřou se nám další dveře...
17. říjen 2015 - Jaký je rozdíl mezi vědomostmi a věděním? Ve slovníku žádný rozdíl není, avšak v existenci je rozdíl obrovský. Vědomosti jsou teorie, vědění je zkušenost. Vědět znamená to, že otevřete oči a vidíte. Vědomosti znamenají to, že někdo jiný otevřel oči, viděl a hovoří o tom  a vy prostě shromažd'ujete tyto informace. Vědomosti můžete mít, i když jste s...
16. říjen 2015 - Desátá epizoda Kosmického odhalení měla velmi ožehavé ústřední téma – šišinka mozková. Známý badatel David Wilcock (DW) a jeho host, informátor tajných vesmírných programů Corey Goode (CG), si povídali o různých technikách stimulace epifýzy, o aktivaci světelného těla a genetických experimentech na lidech.
15. říjen 2015 - Každý by rád poznal rychlou cestu k osvícení, každý by rád realizoval Nadjá přes noc. Duchovní učitelé jsou často žádáni o nějakou magickou formuli, jejíž použití by změnilo člověka v mudrce. Je příjemným druhem úniku si představovat, že nás spasí někdo jiný, to se však může odehrát pouze v naší toužebné představě a vzníceném citu. Taková úspora ná...
15. říjen 2015 - Desátá epizoda Kosmického odhalení měla velmi ožehavé ústřední téma – šišinka mozková. Známý badatel David Wilcock (DW) a jeho host, informátor tajných vesmírných programů Corey Goode (CG), si povídali o různých technikách stimulace epifýzy, o aktivaci světelného těla a genetických experimentech na lidech.
14. říjen 2015 - Kniha Goetie krále Šalamouna popisuje způsoby, jak s její pomocí vyvolávat ďábly a démony. Přesněji 72 ďáblů a démonů. Ačkoliv si v prvé řadě nejsme jistí, kdo tu knihu napsal, jedna z jejích konečných verzí byla zkompletována a publikována Aleistrem Crowleym v roce 1904. Tedy ve stejném roce, ve kterém s pomocí Aiwasse napsal svou Knihu Zákona.
13. říjen 2015 - Každý, kdo zná aspoň povšechné základy o Crowleym nejspíš ví, že je spojován se sexuální magií. Jeho práce na toto téma jdou do neuvěřitelné hloubky a jsou plné rituálů a významnosti a oficiálně se nazývají erotokomatózní lucidita.
12. říjen 2015 - Předpokládejme, že byste měli přístup ke všem svým předešlým životům a jednoho dne, z nějakého důvodu, by se vám vynořilo v paměti, že jste byli největším zločincem v celé historii! Jak byste naložili s touto hrůzou? Jak byste naložili se strachem, ve kterém by mohla být vaše duše, kdybyste se museli znovu narodit aspoň milionkrát, abyste odčinili ...
12. říjen 2015 - Jóga je dnes v módě. Všechny moderní mámy mají kalhoty a matraci na jógu v autě. Tato cvičení však nejsou určena ke zvýšení ohebnosti, ale k propojení všeho, čím jsme se vším, čím je svět. Tak to alespoň tvrdil Aleister Crowley.
11. říjen 2015 - Starý egyptský text, o kterém se uvádí, že by mohl být více než 1200 let starý, vypráví příběh o životě a ukřižování Ježíše. Zároveň ale vypráví příběh o Ježíši poněkud jinak než jej prezentuje nesčetněkrát upravovaná Bible, ať už záměrně či z nevědomosti. Text, napsaný v kopštině, popisuje Piláta Pontského jako věrného učedníka a nikoliv jako zrád...
11. říjen 2015 - Ve čtyřicátých letech 20. století pracovaly Spojené Státy na přelomových projektech, včetně vývoje raket. Jack Parsons, výzkumník Cal Techu, byl v centru vojenských projektů, o nichž si všichni mysleli, že nebudou fungovat. Lidé byli natolik skeptičtí, že skupina dostala přezdívku „Klub sebevrahů.“ Jakékoliv bylo Parsonovo přesvědčení mimo vědecký ...
10. říjen 2015 - Desátá epizoda Kosmického odhalení měla velmi ožehavé ústřední téma – šišinka mozková. Známý badatel David Wilcock (DW) a jeho host, informátor tajných vesmírných programů Corey Goode (CG), si povídali o různých technikách stimulace epifýzy, o aktivaci světelného těla a genetických experimentech na lidech.
10. říjen 2015 - Eucharistie je spojována spíše s křesťanstvím, ale Crowley ji také využíval jako jeden ze svých nejtajnějších rituálů. Pro ty, kteří jej byli hodni, to byl poměrně jednoduchý rituál, který Crowley popsal ve svých pracích, ale ostatní jej nemohli vidět a ani znát. Ačkoliv pro zbytek z nás poodhaluje jeho pozadí a říká, že stačí vzít něco obyčejného,...
9. říjen 2015 - Po svém odchodu z Hermetického řádu Zlatého úsvitu odjel Crowley nejdříve do Paříže a pak na americký kontinent. Byl zcela inspirován tím, co našel v Mexiku. Založil vlastní nový řád s názvem Lampa neviditelného světla, jehož náplní bylo mimo jiné úsilí, jak se stát „neviditelným“.
banner

Zasílání novinek
Aktuální video
Anketa
Kterou superpotravinu máte nejraději?
18%
14%
16%
13%
13%
13%
13%
banner

Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Kočky chrání před negativní energiíBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteTajný recept kardiologů proti všem nemocemMaca umí upravit hormonální nerovnováhuPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Úžasné město bez politiků, náboženství a penězProč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekProkázáno: Chemoterapie neléčí, ale zabíjíPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Kokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Cizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životNaklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyVyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Ježíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciÚzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíSpirituální probouzení mezi třetí a pátou ránoQuinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciJak si můžeme uvolnit zablokované čakryŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemBylinný zázrak má jméno kotvičníkJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiZázvor je 10000x silnější než chemoterapieJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenzeRecept na prastarý domácí sirup proti kašliLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Brečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatSnižte krevní tlak za 5 minut a bez lékůDeset základních kroků ke zvládnutí telepatieVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskVilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníChlorella a její prokázané zdravotní přínosyCo si různá znamení horoskopu neumí přiznat?Naše kočka vidí, co my ani nemůžemeUmírající těsně před smrtí navštěvují mrtví lidéOregano vyčistí plíce od prachu, plísně i bakterií
banner

Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.
POŠTOVNÉ nad 1000 Kč ZDARMA
nad 500 korun dárek MACA BIO 100 g,
nad 1000 korun další MACA BIO 100 g,
nad 1500 Kč Kotvičník extrakt 20 g ZDARMA.

Parádní den plný zlaté energie života