Ra odešel do nebe, na své místo nechal posadit Thovta. foto: Pixabay
banner

Legenda o odchodu boha Ra do nebe

18. duben 2016

Jak se zachovala a byla zapsána v hrobce Setiho I.

1. [Byl Jeho veličenstvo Ra, Bůh], a zdokonaloval se, zatímco byl samojediný v kralování nad lidmi a bohy.

2. [Byl pak ve věku, kdy se stal] jeho veličenstvo Bůh, buď požehnán, starým, takže jeho kosti byly jako stříbro, jeho tělo bylo jako zlato a jeho vlasy jako pravý lazulit.

3. [Bylo pak množství smýšlení] proti němu mezi lidmi. Řekl pak Jeho veličenstvo, buď požehnán, těm, kteří byli s ním: "Přiveďte mi mou Aretu (Oko-Kobru), Šua, Tefnůt, Geba a Nůt, spolu s otci a matkami, kteří byli se mnou mými druhy v Nunovi, a mého boha Nuna, a ať přivede i své dvořanstvo. Doveďte je ke mně tajně, aby je lidé nespatřili a nebyli tak varováni. Přiveďte je do Velkého Paláce, aby mi sdělili své rady, neboť půjdu k Bohu Nunovi, na místo, v němž jsem vznikl, a vezmu tam i tyto bohy."

4. [Tak byli přivedeni] bozi a postaveni po obou stranách jeho tváře a usedli v přítomnosti Jeho veličenstva, aby on pronesl svá slova v přítomnosti nejstaršího otce a stvořitele lidí, krále [světa] a vládce lidstva. Řekli pak před Jeho veličenstvem: "Mluv, posloucháme."

5. I řekl Bůh Ra Bohu Nunovi: "Bože, nejstarší, který jsi mne stvořil, a také vás, prvotní bohy! Pohleďte: Lidé, kteří vznikli z mé Arety (Kobry-Oka), vymýšlí plány proti mně. Řekněte, co byste proti tomu učinili, a poskytněte mi, co potřebuji - nepotrestám je, dokud nevyslechnu váš názor."

6. Řekl pak Jeho veličenstvo Nun: "Můj synu Ra, jsi Bůh větší než ten, který tě stvořil, a vznešenější než ti, kteří byli stvořeni s tebou. Seď na svém trůnu - velký bude strach před tebou, když tvá Areta půjde proti těm, kteří ti zlořečili!"

7. Pak řekl Jeho veličenstvo Ra: "Pohleďte: odchází do pouště - obávám se k nim promluvit."

8. Pak řekli bozi shromáždění před Jeho veličenstvem:

9. "Nech jít svou Aretu, aby bila ty, kteří proti tobě smýšleli ve zlém - není tam před tebou žádné oko, které může odolat tvé moci, když vyjde jako Háthor. Ať tato bohyně vyjde, aby se obořila na lidi, kteří jsou na poušti."

10. I řekl veličenstvo tento Bůh: "Jdi, jdi v míru, Háthoro, abys vykonala, co máš. Pojď za mnou."

11. A tato bohyně řekla: "Oživil jsi mě, abych se zmocnila lidí, a mám z toho radost."

12. Veličenstvo Ra řekl: "Já mám nad nimi moc jako král, potrestám je."

13. Pak se stalo, že bohyně Hathor Přemožitelka vyšla, počínajíc od Sutenhenu, a po celou noc se brodila v krvi lidí.

14. Pak Jeho veličenstvo Ra řekl: "Zavolejte, aby ke mně přišli svižní poslové utíkající jako stín těla!"

15. Ihned mu byli tito poslové přivedeni a veličenstvo tento bůh jim řekl: "Vydejte se do Jabu (Elefantíny) a přineste mi dadait (červené barvivo) ve velkém množství!"

16. A když mu byl dadait přinesen, dal jej veličenstvo tento bůh chrámu v Annu, aby jej rozemleli. Když pak služebnice rozemílaly ječmen, aby z něj uvařily pivo, byl tam přidán i tento rozemletý dadait do nádob na pivo, a to bylo učiněno jako lidská krev. A bylo navařeno toho piva 7000 džbánů. A přišel se veličenstvo král Horního i Dolního Egypta Bůh Ra s těmi bohy podívat na to pivo a jak ozáří zemi světlo po zabíjeni lidí touto bohyní (kobrou) plující vzhůru po řece. Veličenstvo Ra řekl: "To je dobré, to je dobré. Zachráním před ní lidi." A Ra dále řekl: "Ať je jí to odneseno na místo zabíjení lidí!"

17. Pak, když už končila noc, veličenstvo král Horního a Dolního Egypta Ra rozkázal, aby bylo vylito z nádob toto uklidňovadlo, a pole byla zaplavena z vůle veličenstva tohoto boha po tři měsíce.

18. I stalo se, když vyšla tato bohyně za úsvitu dne, že našla pole zaplavená a byla tím potěšena. Pila a její srdce bylo šťastné. A opila se a nevšímala si více lidí.

19. Pak veličenstvo Ra řekl této bohyni kobře: "Jdi v míru, Půvabná." A zrodily se krásné ženy v Imi.

20. A dále řekl Veličenstvo Ra bohyni kobře: "Ať jsou připravovány uklidňující nápoje v každém výročním čase o svátcích a to podle počtu služebnic." A tak je připravováno toto uklidňovadlo podle počtu služebnic při svátcích Háthor lidmi od té doby až do dnešního dne.

21. Pak řekl veličenstvo Ra této bohyni kobře: "Mám palčivou bolest od nemoci." Stal se pak působením té nemoci jako malé dítě. A veličenstvo Ra dále řekl: "Žiji, ale mé srdce je životem mezi lidmi nesmírně znavené. Trestám je již dlouho, ale vzbouřenci stále žijí. Trápení, které jsem na ně uvedl, není dostačující."

22. Bozi, kteří byli v jeho průvodu, řekli: "Neklesej v unavenosti - tvá přísnost je tak velká jako tvoje láska!"

23. Veličenstvo, tento bůh, pak řekl veličenstvu Nunovi: "Mé tělo je slabé, jako kdysi na počátku. Nemohu se ale odebrat k odchodu, dokud mne nenahradí jiný."

24. Veličenstvo nebeský Nun pak řekl: "Synu, Šue, a otcovo Oko, [buďte jeho] ochranou! Dcero, Nůto, [dej mu vstoupit na tebe]. A bohyně Nut řekla: "Jak však to, ó, otče lidí Nune, mám udělat?" řekla na to Nůt Nunovi.

25. A stalo se, že Nůt [vzala] jeho veličenstvo Ra na svůj hřbet.

26. Tak bylo učiněno, aby lidé [byli varováni, když by] ho viděli stát na hřbetu [kráčející] krávy, a aby mu lidé řekli: "[Zazáři nám] a my přemůžeme tvé nepřátele, kteří se protivili tvým rozhodnutím."

27. I vydal se jeho veličenstvo [tam] do Velkého Paláce [na] té krávě i s nimi, a zůstali tam, zatímco byla temnota na zemi, aby ráno mocně zazářil zemi.

28. I vyšli lidé s luky [a zbraněmi ve svých rukou] a stříleli šípy proti nepřátelům.

29. Tu řekl veličenstvo, tento bůh: "Vaše přestupky buďte za vámi! Poražení hříšníků zároveň porazilo vaše hříchy."

30. [A tak vzniklo(?)] porážení jako [oběť(?) za hřích (?)].

31. Tento bůh řekl Nůtě: "Dovol mi lehnout si svými zády na tvá." Co je to? To jest: spojil se s Nůt, a tím vznikli ti [v nebi(?)].

32. A veličenstvo tento bůh vzdalující se vzhůru k nim [řekl]: "Vznesu se, abych viděl."

33. A tak se stalo, že se [dostal na nebe(?)].

34. Veličenstvo tento bůh pak pohlédl dolů dovnitř a řekl: "Nařizuji! Shromáždi se mi velké množství lidu."

35. Tak vznikla [země(?)].

36. Jeho veličenstvo, buď požehnán, řekl: "Ať zde spočine pole."

37. I vzniklo pole spočinutí.

38. "A tu budu sklízet rákosí."

39. Tak vznikla [rákosová] pole.

40. Veličenstvo Bůh Ra řekl: "Usadím tady všechna zářící světla." To jest: hvězdy.

41. Pak se Nut celá zatřásla kvůli výšce.

42. Jeho veličenstvo Ra řekl: "Nařizuji, aby byli nosiči na podpírání."

43. A tak vznikly sloupy nebe.

44. A dále Veličenstvo Ra řekl: "Synu můj Šue! Postav se pod dceru Nůtu a hlídej pro mne nosiče, které jsou tam, a (ať) žijí v temnotě. Vezmi ji na svou hlavu a pij její mléko!"

45. Tak vzniklo, že se dává pit mléko svému synovi a dceři, a vzniklo, že otec klade svého syna na svou hlavu.

46. Pak řekl Veličenstvo tento bůh Thovtovi: "Zavolej mi veličenstvo Geba a řekni mu: 'Ihned rychle přijď!' "

47. Když veličenstvo Geb přišel, řekl mu veličenstvo tento bůh: "Jdu bojovat s tvými hady, kteří jsou v tobě, vskutku, aby se mne báli, dokud tu jsem. Ty přeci znáš jejich moc . Odeber se na místo k mému otci Nunovi a řekni mu: 'Hlídej hady, kteří jsou v zemi a ve vodě!'

48. A dále napiš psaní do všech hnízd tvých hadů, kteří tam jsou, znějící: 'Střezte se něčemu ublížit!' Nechť vědí, že jim dávám svítit.

49. Však že oni touží po otci, budiž jim ty otcem v této zemi navěky.

50. Budou je hlídat ti, kteří mají mou kouzelnou moc a ti, jejichž ústa znají tyto věci. Vskutku, má božská moc jest zde; však není třeba, aby mě někdo chránil, díky těm velkým věcem, které byly stvořeny dříve. Dávám je tvému synu Usirovi, ať střeží jejich potomci a srdce jejich princů jsou poslušná a osvícení ti, kteří vykonávají svou vůli na vší zemi svou kouzelnou mocí, které je v jejich tělech.

51. A dále pravil veličenstvo tento bůh: "Zavolejte mi Thovta!"

52. A byl ihned přiveden a veličenstvo tento bůh řekl Thovtovi: "Hleď: Odcházím do nebe, na svůj trůn, ze kterého budu mocně zářit na Duát a na Dutou zemi. Ty zapisuj a trestej ty, kteří jsou v nich - ty, kteří se dopustili zločinů.

53. Skrze tebe budu vzdálen od služebníků, kteří mne rozčilují. Ty budeš na mém trůnu. A proto ať ti říkají 'Thovt, trůn Reův'; a dám ti, že budeš moci posílati [posly(?)]." A tak vznikl ibis Thovtův. "A dám ještě, abys vztáhl svou ruku před oběma Devatery bohů, kteří jsou větší než ty, a co učiníš, bude dobré Bohu." A tak byl stvořen božský ibis Thovtův.

54. "A ještě ti dám obsáhnout obě nebe tvou krásou a tvým světlem." Tak vznikl Měsíc Thovtův. "Učiním, že vyženeš Pány Severu." Tím vznikl opičák Thovtův. "Ať se stane mým místodržícím! Ty jsi nyní mým zástupcem před lidmi, před zraky všech, kteří tě vidí, a kteří ti budou přinášet oběti. Ať vzdá ti každý chválu jako Bohu!"

55. Pak starý sám objal boha Nuna a řekl bohům vycházejícím na východu nebe: "Vzdávejte úctu Bohu, starému, z něhož jsem vznikl. Já jsem ten, který stvořil nebe, upevnil jsem [ty, co jsou v něm (?), abych byl(?)] s nimi navěky. Byl pak stvořen [můj velký(?)] Rok. Ale má božská duše je větší než on."

56. Duše Šua je Chnum. Duše toho boha je "Strom věčnosti". Duše noci je Temnota. Duše Nuna je Re. Duše Usirova je Beran z Džedu. Duše Sobkovy jsou v krokodýlech. Duše všech bohů jsou v božských hadech. Duše nepřítele draka Apopa pak je ve slepotě. A duše Rea, ta je po celém světě.

(Přeložil L.Z.)

banner
nehodnoceno

Předchozí související články

12. duben 2016 - Když občas slyšíme, že je zapotřebí se vrátit k podstatě, vyvstane na mysl otázka, zda-li je vůbec kam se vracet. Co když se není kam vracet, protože jsme nikdy nebyli ani nebudeme, ale stále jsme? Třeba se pouze měníme podle rolí, které hrajeme.
10. duben 2016 - Většina lidí na světě nemá duši. Má pouze spojení s duchem, který je ukotven v nekonečném Stvořiteli. Aby tato většina měla duši, musí ji za pomoci ducha stvořit. Aktivovat. Světelné tělo. V této fázi nového vědomí se dostane do reinkarnačního procesu.
7. duben 2016 - Marihuana není na každý den. Při neustálém vyšším stavu vědomí postupně ztrácíme zájem o tento svět. Stejně tak o tělo. To však není smyslem Hry. Tou je integrace obou polarit. Nikoliv jejich opuštění. To stejné ovšem platí rovněž pro všechna náboženství, duchovní učení a nejrůznější transcendentální stavy.
6. duben 2016 - Aby nás pes poslouchal, musíme se s ním vnitřně spojit. Aby nevykonával naše povely ze strachu, ale z porozumění. Musíme mu vysvětlit, proč chceme, aby něco pro nás udělal. Učíme ho tak lásce. Láska je spojení.
31. březen 2016 - Léčit samotné nemoci nestačí. Podmínkou úspěšného uzdravení je odstranění veškerých bloků, které v sobě máme a které si neseme od dětství. Ale zároveň jsou námi hluboce zapomenuty, protože jsou součástí nás samotných. Jsou obsaženy v našem charakteru, který my sami nevidíme. Ani nemůžeme, protože to vyplývá z podstaty této reality, která je založen...
27. březen 2016 - Rasa Eva skutečně vzešla z rasy Adam, která se již neměla kam rozvíjet. To ovšem neznamená, že by rasa Eva měla být méněcenná. Ba právě naopak, když pochází z rasy Adam. Jelikož platí, že děti jsou vždy duchovně vyspělejší než jejich rodiče, to samé lze analogicky říci o vztahu rasy Eva k rase Adam.
20. březen 2016 - Problém je v tom, že my sami nerozumíme svým životním hrám. Jejich skutečné podstatě. Jednáme na základě toho, co si myslíme, což není totéž, jako znát skutečnost. Proto taky celou realitu nazýváme iluzí.
16. březen 2016 - Co vás napadne, když pomyslíte na vodu? Oceány a řeky? Možná déšt' nebo voda, kterou pijete každý den. Okolo sedmdesáti procent této planety, kterou nazýváme svým domovem, je pokryto vodou a lidské tělo také tvoří zhruba ze sedmdesáti procent voda. Bez vody bychom nemohli existovat a neexistovala by ani země tak, jak ji známe. Voda je důležitá a ne...
9. březen 2016 - I nechat si lhát je volbou. Prosím respektujme to. Nevědomost je totiž sladká. Je to zkrátka závislost. A tu je třeba léčit, nikoliv ničit. Paradoxně ji ničit ani nejde, ale přesto z toho naše nevědomí má strach, který je brzdou v motoru vývoje lidstva.
7. březen 2016 - Bílá mouka není tak prudkým jedem jako bílý cukr. Ten jde totiž přímo do žíly. Proč je tedy bílá mouka menším zlem než bílý cukr? Je to důsledek toho, jak systém postupně ztrácel svou schopnost lidi kontrolovat.
27. únor 2016 - Před mnoha tisíci lety si byly jazyky evropských a asijských národů mnohem blíže než jsou v dnešní době. Vlastně se dá usuzovat a odvodit, že vznikly z jednoho civilizačního centra, neboť všechny obsahují určité jádro, které je všem společné. To zahrnuje jazyky germánské, slovanské, íránské, indické, řecký, romský a románské.
26. únor 2016 - Bájná mystická duchovní říše Agarta. Podle tibetských tradic se má nacházet pod Himálajem, resp. ve středu Země, v každém případě hluboko pod povrchem Země, kam mají přístup jen někteří zasvěcení skrze několik ukrytých vchodů.
25. únor 2016 - „Již jsem obeznámena s různou literaturou tohoto druhu, a co mě překvapuje nejvíce – že v zásadě chtějí všichni říci totéž, jen se i přesto v mnohém rozcházejí. Osobně se kvůli tak obrovskému množství informaci začínám bát, zda ještě vím, co je správné a co nesprávné. Prakticky všichni čtenáře nabádají, aby nebrali žádné informace příliš vážně. Co ...
22. únor 2016 - Jak dosáhnout zvýšeného vědomí? Pokud víme, tak víme. Pokud nevíme, tak nevíme. Ale stručně řečeno, lidé tak činili odpradávna za pomocí nejrůznějších technik včetně psychoaktivních látek. Bylo to naprosto přirozené až do okamžiku, kdy to začalo ohrožovat vládnoucí autority, jelikož lidé ve stavu zvýšeného vědomí byli schopni vidět manipulativní in...
21. únor 2016 - Tento tvar uší naznačuje řadu nepříjemných vlastností. Lidem tohoto typu se například nedostává citu a soucitu. Nejsou na tom nejlépe ani pokud jde o důvěryhodnost a spolehlivost. Nicméně mají velký šarm a jsou zvyklí druhé šidit. To se jim velmi často také daří, protože ostatní správně nerozeznají jejich egoismus.
14. únor 2016 - "Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něj nepovstalo nic, co jest." To zvěstuje evangelium podle Jana. "Na počátku byl Bůh", "Bůh byl počátek", učí Starý zákon. Jak úžasně znějí tato slova: "Bůh byl počátek, byl vše." Na počátku bylo slovo, tedy něco jako pojem, myšlenka, představa a zároveň oživující pr...
31. leden 2016 - Máme hledat své kořeny anebo spíše prameny? Zatímco kořeny náš drží svázané, prameny prostě jen svobodně plynou. Zatímco kořeny nás vrací dolů, když hledáme prameny – prameny života – míříme vždy vzhůru.
26. leden 2016 - Po více než 3000 let byl modrý leknín užíván kněžími starověkého Egypta pro své léčebné vlastnosti a jako duchovní eucharistie. Modrý leknín má obecně mírné psychoaktivní účinky s údajně „božskou“ esencí, přinášející pocity pokoje a lehké euforie.
24. leden 2016 - Psí hvězda (anglicky Dog star) je nejjasnější hvězdou na noční obloze v souhvězdí Velkého psa. Tato hvězda je uctívána, ať už vědomě nebo nevědomky v křesťanství například praktikováním dogmat (z anglického dog = pes; pozn. překl.) nebo nošením límečků kněží připomínajících obojky.
18. leden 2016 - Kdo je nekonečný stvořitel? My všichni. Ty nejmenší matrjošky. g.i.
16. leden 2016 - Problém ale není v samotném kalendáři, ale ve způsobu, jakým jej používáme. Místo toho, abychom pomocí něj čas jen rozdělovali, tak ho naopak neustále počítáme. A tím si zároveň zkracujeme život, protože máme v dědičné paměti zakódované, kolika let se zhruba můžeme dožít. Recept na věčné mládí nebyl nikdy tajnější :-) g.i.
24. prosinec 2015 - Pokud skutečně toužíme stát se andělem, tedy vyspělejší bytostí, která se může svobodně rozhodovat, zda se i nadále bude chtít inkarnovat do hmotného těla, aby sloužila nevědomým bytostem v jejich duchovním rozvoji, anebo jim pomáhala z nehmotných sfér, je bezpodmínečně nutné, abychom dohráli tuto Hru do úspěšného konce. Ten spočívá v plné integrac...
23. prosinec 2015 - Když se díváme na mnohé sci-fi filmy či seriály, povětšinou jej vnímáme jako čirou fikci. Přitom zdaleka mnohdy ani netušíme, jaké jsou skutečné úmysly tvůrců, když nám prezentují kontroverzní teorie, které nám přijdou jen jako nesmyslné blábolení k našemu pobavení. Příkladem budiž Star Gate Atlantis, jehož smyslem je mimo jiných věcí třeba ukázat,...
22. prosinec 2015 - Evangelia a známá podoba současného křesťanství jsou nerozlučně spjaty s postavou Ježíše, s postavou Otce-Boha a učedníků-apoštolů. Kdesi v hloubi tohoto příběhu se však skrývá i jiný příběh, hluboko pohřbený, překrytý vrstvami různorodých vyprávění nikoli bezdůvodně uchvacujících naše smysly, emoce a představivost.
19. prosinec 2015 - O Atlantidě bylo už napsáno tolik textů, že to vypadá, že se už vlastně nic nového nedá napsat. Atlantida mě zajímala odedávna a v jisté době jsem přečetl vše, co se dalo a stále alespoň projdu vše, co zahlédnu. To se odehrálo už v době, kdy jsem ještě nic netušil o svých inkarnacích v Atlantidě. Můj první vážný kontakt s Atlantidou byl díky televi...
13. prosinec 2015 - Přišli jsme sem z lásky. Ke všem a ke všemu. Tak si na to prosím vzpomeňme. Zasejme ji opět do všech našich srdcí, aby tak poznala skutečný dotek nekonečného stvořitele, který miluje všechny bez rozdílů, jež na nejvyšší úrovni neexistují a kde vládne pouze Jednota.
7. prosinec 2015 - Na světě žije odhadem stovky milionů koček, přičemž nejvíce – kolem 80 milionů - je jich registrováno ve Spojených státech. Kočky si v průběhu historie vyvinuly k člověku zajímavý vztah a hrály klíčovou roli při našem přežití během úsvitu zemědělství a později se staly jedním z nejlepších malých přátel člověka. Některé dávné kultury kočky dokonce u...
6. prosinec 2015 - Všichni lidé kolem nás ovlivňují náš život. Pokud se nám nelíbí, máme jen dvě možnosti: a) všechny ze svého života vyházíme b) všechny začneme milovat – to je chování bohů Povětšinou si ovšem nevybereme ani jednu možnost. Není divu, je těžké se rozhodnout, kdy máme vyrazit vstříc osudu a kdy naopak máme zůstat opodál s tím, že někdo či něc...
29. listopad 2015 - Nekonečný stvořitel je něco, co se nedá napodobit. Tím se dá jen žít. Ale jedině bezpodmínečně, protože pouze tak se dá vyjádřit bezpodmínečná Láska k čemukoliv, co nás obklopuje. Jedině tak lze prožít nekonečného stvořitele, který musí mít rád sám sebe. Proč by jinak existoval? A proč bychom existovali my?
28. listopad 2015 - Rh faktor negativní je pouze vnějším příznakem skutečnosti, že v těle může sídlit vyspělá duše často mimozemského původu, která je schopna při inkarnaci tento gen aktivovat. Pokud by se tak nestalo, nemusí dojít k inkarnaci a může se tak narodit retardovaný člověk.
21. listopad 2015 - Naše doba nám přináší mnoho nového. Je to nové vždy to správné? To, že žádná země nemá plán rozvoje před národy zůstává pečlivě skryto. „Kam kráčíš národe?“ Víme. To ale znamená naplnění hezkého čínského přísloví: „Každý dojde tam, kam má namířeno.“ Kam tedy míříme? Co nás čeká? Cíl lze odhadnout podle směru. A jaký je náš směr? Mnoho lidí se zamýš...
17. listopad 2015 - Slovo „telepatie“ pochází ze slov „tele“, což znamená vzdálený a „patia“, tedy cítění. Telepatie tedy vlastně znamená vnímání pocitů na dálku. Telepatie je komunikace dvou myslí, které dělí vzdálenost, a to bez použití pěti známých smyslů.
15. listopad 2015 - Ježíšovy výroky „Kdo po Tobě kamenem, Ty po něm chlebem“ a „Vždyť oni nevědí, co činí“ jsou pro mnohé z nás nepochopitelné. V prvním případě, když se přece nebudeme bránit, můžeme přijít o život. A stejně tak v druhém případě přece útočící vždycky moc dobře vědí, co činí. Tato argumentace opět ale spadá do hájemství nižší logiky. Ve světle logiky v...
banner
Zasílání novinek
Aktuální video
Anketa
Jste ve spojení se svým vyšším Já?
29%
25%
24%
22%
Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Tajný recept kardiologů proti všem nemocemBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteMaca umí upravit hormonální nerovnováhuÚžasné město bez politiků, náboženství a penězProč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Kokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyCizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Naklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Vyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Quinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůJežíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Úzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyBylinný zázrak má jméno kotvičníkŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskRecept na prastarý domácí sirup proti kašliDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruBrečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Vilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumZázvor je 10000x silnější než chemoterapiePyramida funguje, i když vědci nevědí, pročVědci díky DNA osvětlují paranormální jevy (1)Umírající těsně před smrtí navštěvují mrtví lidéTři recepty na tři zdravé bylinkové sirupyChlorella a její prokázané zdravotní přínosyCo si různá znamení horoskopu neumí přiznat?Vodu vám zaručeně vylepší minerál šungitJak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenzeVatikán: jóga způsobuje posednutí démonemOregano vyčistí plíce od prachu, plísně i bakteriíEdgar Cayce: O reinkarnaci duší AtlanťanůKurkumová limonáda, ideální proti depresiSvaté zvonění v uších je darem, nikoliv prokletímWi-Fi ničí spánek, mozek, srdce a plodnostV Rusku se našel 250 milionů let starý mikročip
Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.
CHIA 1 kg za 50 Kč v balíčku s MACA 250 g

CHIA semínka 1 kg za 129 Kč

QUINOA bílá 1 kg za 133 Kč

GOJI 1 kg za 333 Kč

MACA prášek 250g za 299 Kč

CAMU CAMU 100g 12% vitaminu C za 229 Kč

OSTROPESTŘECOVÝ OLEJ 500ml za 199 Kč