Atlantis v Karibiku je dnes dávnou vzpomínkou na zašlou slávu bájné pevniny. foto: Freeimages.com

Bájná Atlantida: Co bylo příčinou její zkázy

19. prosinec 2015

zobrazeno 6890x

Sponzoruji svou inspiraci

O Atlantidě bylo už napsáno tolik textů, že to vypadá, že se už vlastně nic nového nedá napsat. Atlantida mě zajímala odedávna a v jisté době jsem přečetl vše, co se dalo a stále alespoň projdu vše, co zahlédnu. To se odehrálo už v době, kdy jsem ještě nic netušil o svých inkarnacích v Atlantidě. Můj první vážný kontakt s Atlantidou byl díky televizi a její adaptaci díla Vítězslava Nezvala "Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou" v roce 1977. Zvláštní na tom bylo to, že mě vůbec nenapadlo, že se jedná "jen" o báji a ne o skutečnou existenci Atlantidy.   

banner

Důvod, proč jsem se rozhodl pro téma Atlantida je ten, že jsem byl o to požádán, ale jedná se o téma, které je mně velmi blízké. Takže předkládám v trochu útržkovitém podání, což vzhledem k rozsahu ani není jinak možné, svoji verzi Atlantidy, která je tak jednou z asi 50 tisíc dalších publikovaných či nepublikovaných verzí. Rozhodně se nejedná o jakkoliv komplexní přístup, ale spíše o nové pohledy na některé aspekty fenoménu Atlantida, jestli je to vůbec ještě možné. Takže moje informace jsou do určité míry dvojího druhu. Jednak jsou to povšechné a všeobecně přístupné informace pro ty, kteří toho o Atlantidě vědí velmi málo a jednak se jedná o informace, o kterých jsem se jinde nedočetl.

Osobně mám několik inkarnačních vzpomínek či zážitků z Atlantidy včetně rezonance se současností. Některé byly úžasné jako například plavání s velmi inteligentními delfíny, ale na druhé straně zážitky z katastrofického konce nebyly nijak příjemné nebo byly dokonce hrůzné. 

Velké množství informací lze dohledat na internetu. Tyto informace jsou však často rozporné až zcela protichůdné, případně už na první pohled nevzbuzují příliš velkou důvěru. Zdrojem bývají channelingy či informace od různých mimozemšťanů. Je těžké odlišit, kdy se jedná o zavádějící zdroje a kdy se jedná o úmyslné desinformace jako je tomu u velké části vědy, která si říká historie.

Atlanťané se znovu inkarnují

Jeden z důvodů, proč jsou pro mnohé lidi informace o Atlantidě tak zajímavé, plyne z toho, že se často uvádí, že situace v dnešní společnosti je velmi podobná situaci před katastrofickým zánikem Atlantidy. Rovněž se tvrdí a já s tím souhlasím, že v současné době je zde inkarnováno mnoho bytostí či duší, které absolvovaly inkarnace v Atlantidě zejména z období jejího konce a dokonce se aktivně podílely ač neradi či nevědomky na jejím konci. Mnozí se zde nyní inkarnovali i z toho důvodu, aby nedošlo k opakování katastrofického konce civilizace.

Z pohledu soudobé oficiální vědy je důkazů o Atlantidě velmi málo, pokud ovšem by byli vědci ochotni informace, které jsou k dispozici, vůbec připustit jako důkazy. Základní informace pochází od řeckého filozofa Platóna, který informace převzal od řeckého státníka Solóna, který je měl získat od egyptských učenců - kněží při své návštěvě Egypta. Popisu Atlantidy od Platóna se věnovat nebudu, protože si jej každý může dohledat na internetu. Kromě toho existuje ještě několik starobylých map, kde je Atlantida zakreslena mezi Evropou a Amerikou a rovněž existuje mnoho informací takového charakteru, který oficiální věda neuznává ani jako indicie. Jsou to informace od lidí, kteří si vybavují své vzpomínky na inkarnace v Atlantidě, což je ostatně i můj případ.

Pravděpodobně největším a relativně nejdůvěryhodnějším zdrojem informací o Atlantidě je Edgar Cayce, kterému se říkalo spící prorok, který toho o Atlantidě sdělil při svých seancích poměrně dost.

Proslavil se zejména svými diagnózami, které získával a diktoval ve zvláštním stavu mysli podobném hypnotickému spánku. Za 43 let svého působení tak poskytl cca 8000 vesměs úspěšných informací o způsobu či formách léčení pro nemocné všeho druhu. Zajímavé bylo, že upozorňoval některé lidí, že i přes navrhnuté léčení se jejich stav opět zhorší, pokud nezmění způsob života.

Souhrn jeho "vzpomínek" na Atlantidu u nás vyšel pod názvem "Tajemství Atlantidy". Mnoho zajímavých informací je v knize Ivo Wiesnera "Atlantida - mýtus nebo zapomenutá historie?". Kromě toho mám doma ještě další 4 knihy o Atlantidě a pokud bude mít někdo hlubší zájem o dané téma, tak si je najde na internetu. Mnoho informací, i když ne zcela přímých, se vyskytuje v mýtech mnoha národů a tyto informace jsou v uvedených knihách obsaženy. Ivo Wiesner i v mnoha dalších svých knihách přisuzuje mnoho významných historických událostí a zejména katastrof působení planety Nimiru či Nibiru, která obíhá Slunce po velmi excentrické dráze. Tato planeta se údajně vrací do sluneční soustavy a blízkosti Země vždy jednou cca za 6 115 +- 100 let a způsobuje zde katastrofy velkého rozsahu a výrazně i ovlivňovala historii Země a Atlantidy včetně jejího zániku.

Atlantida sama o sobě je velice široké téma už jen z toho důvodu, že v různých podobách existovala přibližně 100 tisíc let, i když informace o době jejího trvání se také velmi liší. Přesto si dovolím téma ještě lehce rozšířit. Běžně máme tendenci mluvit o sobě jako o pozemšťanech a o ostatních bytostech ve vesmíru jako o mimozemšťanech, případně nadpozemšťanech. Toto označení je minimálně nepřesné v jednom bodě. Dle nejen mých informací se na Zemi pravděpodobně nevyvinula žádná bytost, kterou bychom mohli označit jako člověk z našeho dnešního pohledu. Pomíjím pro tyto účely to, že slovo vyvinul je v mém filozofickém konceptu problematické, protože vše je jedno ohromné vědomí a v podstatě vše je výsledkem tvůrčího aktu tohoto vědomí.

To znamená, že člověk či jakýkoliv jiný humanoid byl stvořen, což odpovídá i biblickému příběhu, i když poněkud ve zjednodušené a dalo by se říct zmaterializované podobě. Podle nejen mého názoru všechny bytosti na Zemi, které označujeme jako lidi, jsou důsledkem imigrace z jiné části galaxie či dokonce možná i z jiné galaxie. Například, jak jsem již několikrát uváděl, z hvězdného systému Vegy. Imigračních vln bylo více a součástí jednotlivých vln byly různé rasy.

Kde se vlastně nacházela?

Víru v existenci Atlantidy či vědění o její existenci má dnes už relativně mnoho lidí. Názorů na její polohu je více, i když převládá její umístění do Atlantického oceánu mezi Evropu a Ameriku. Odlišná umístění jako například oblast Středozemního moře, pobřeží Španělska, Antarktida i další exotičtější místa neodpovídají ani Caycemu, Platónovi, starým mapám, inkarnačním vzpomínkám mnoha lidí ani mým informacím. Jedním z hlavních důvodů, proč jsou hledána jiná místa, než uvádí Platón je to, že nejsou objevovány žádné zbytky po této velmi rozvinuté civilizaci, což je rovněž hlavním důvodem pro předpoklad její neexistence. V poslední době se však vyskytly zprávy o tom, že v moři mezi Azorskými ostrovy, které jsou dle mnoha informací zbytkem Atlantidy,  byla objevena pyramida.

V této souvislosti je vhodné si uvědomit, že Atlantida, která byla v původní podobě kontinentem, existovala na naše poměry velmi dlouho - orientačně 100 tisíc let a po více katastrofách se stala ostrovem v podobě uváděné Platónem. Ivo Wiesner uvádí následující časové údaje.

Vznik hlavního kontinentu v roce 113 519, rozpad na 7 ostrovů  v roce 27 909, zánik většiny ostrovů v roce 15 679 a konečný zánik Atlantidy v roce 9 564 vše před naším letopočtem.

Dle mnoha zdrojů a mých osobních zkušeností jsou pozůstatkem Atlantidy Azorské ostrovy s ostrovem Pico a nejvyšší horou Azor i Portugalska s názvem rovněž Pico. Azorské ostrovy byly pravděpodobně nejvyšším pohořím a Pico nejvyšší horou Atlantidy, a proto přes velký pokles celého ostrova Atlantidy zůstaly čnět nad mořem. Jako zbytky Atlantidy jsou označovány i další ostrovy v Atlantiku, ale Azory patřily k centrální části či centrálnímu ostrovu Atlantidy.

Proto, když vnímáme pojem Atlantida a zejména Atlanťané, je nutné si uvědomit délku jejího trvání, tj. cca 100 tisíc let. Představte si mluvit jednotně o Evropanech jako lidech, kteří obývali Evropu v průběhu 100 tisíce let. Například, když někteří autoři píšou o vědě, kultuře či architektuře Atlantidy, tak je to možné vztáhnout pouze na určité kratší časové období většinou z jejích pozdních fází. Představte si, kdyby někdo hovořil o současné vědě a kultuře v Evropě a vztáhl ji na období sto tisíce let.

Posuzovat obyvatele jedné země, kontinentu, planety či hvězdného systému podle jedné z jejich reakcí v nějaké historické události je opravdu hodně nepřesné. Klasická ukázka je, když se mluví o tak oblíbených Plejáďanech. Přitom Plejády jsou hvězdokupa skládající se z více než 1000 hvězd. Většinová představa Plejáďany vidí jako jednu z forem humanoidů. Přitom dle odhadů astronomů jsou hvězdy staré kolem 500 milionů let, takže není předpoklad, že by se tam měly vyskytovat inteligentní bytosti v souladu s našimi představami. To neznamená, že by se tam nemohl vyskytovat inteligentní život, ale zřejmě v jiných formách než jsme zvyklí, například jako energetické bytosti. Zajímavé je, že jedno z jmen Plejád jsou Kuřátka, což by mohlo naznačovat, že se jedná o mladé hvězdy, i když ten název dostaly dávno před informací astronomů o jejich předpokládaném stáří.

Na vcholu byla Atlantida ideální společností

Podle více informačních zdrojů včetně mých byly humanoidní bytosti v počátcích Atlantidy jemnohmotnější struktury s nižší hustotou hmoty těla. Postupem doby se hustota zvyšovala a Atlanťané se stále více integrovali do hmoty, až se jejich těla téměř neodlišovala od našich. Otázkou zůstává, zda se později neinkarnovaly i odlišné duše. Jedna z variant je i ta, že postupně do Atlantidy přicházeli lidé z Hyperboreje, která se po jedné z kosmických katastrof stala neobyvatelnou. Část migrantů šla do Evropy, část do Atlantidy a část do severních oblastí Asie. Pokud jdeme počasové ose dále do minulosti máme těch informací méně, takže nejvíce informací je v souvislosti se závěrečnou fází a zánikem Atlantidy. Nelze si ovšem představovat pod závěrečnou fází nějakých dvacet let, ale spíše se jednalo o období v kategorii tisíců let.

V přibližně středním období Atlantidy, kdy krize společnosti se neprojevovala ani náznakem, byla společnost uspořádána a fungovala z našeho pohledu jako ideální společnost a pro mnoho dnešních lidí by se jevila spíše utopie. Společnost nebyla zdaleka tak technologicky zaměřená a posedlá růstem a vývojem. Harmonický život byl ovlivněn i v té době existující harmonií energií jin a jang, což se projevovalo i na řízení společnosti. Jednalo se o klasické uspořádání zjednodušeně označované jako systém vladař a kněžka.

Tyto dvě funkce měly specificky a vzájemně provázaně vymezený rozsah svých kompetencí, které se vzájemně doplňovaly a ovlivňovaly. Například jednou z velice důležitých kompetencí kněžky byl podíl na výběru vladaře. K tomu, aby se někdo stal vladařem, musel být obdařen velkou dávkou moudrosti, a to, aby takový člověk byl vladařen zvolen, zajišťovala svými senzibilními schopnostmi právě hlavní kněžka. Vzhledem ke svým schopnostem, ke kterým byla od dětství cvičena, připravována a byla vybírána jako nejlepší z nejlepších, zajišťovala, aby u vybraného vladaře nehrozilo sebemenší zneužití moci nebo agresivita, které by mohly ohrozit harmonický chod celé společnosti. Kněžka byla připravována na to, aby byla schopna pohlédnout do nejhlubších zákoutí mysli a duše. 

Tento systém fungoval na všech úrovních až po celou Atlantskou říši. Atlanťané v této fázi měli také odlišný přístup k výkonu mocenských funkcí. Pro ně to znamenalo především velkou odpovědnost a ne touhu po moci či majetku, takže o tuto funkci či jiné funkce zajišťující chod společnosti nebyl politický boj. Pro řídící činitele to byla spíše zátěž než výsada. Odpovědnost je to sice i dnes a mnozí politici o ní stále hovoří, ale výsledek je zcela jiný. I ti nejvíce uznávání politici včetně našeho Masaryka měli své stinné stránky a neubránili se určité deformaci mocí. Masaryk uplatňoval své mocenské vlivy výrazně nad rozsah pravomocí daných jeho funkcí presidenta. Mluvit o ostatních našich presidentech asi nemá v této souvislosti ani smysl.

Zkázu přinesla touha po moci

Dle mého názoru jednou z příčin morálního úpadku Atlantidy bylo to, že došlo k výraznému narušení harmonie jin a jang ve prospěch jangových energií a ve prospěch vladaře. Vliv hlavní kněžky se omezil v podstatě už jen na spolupráci při výběru vladaře, ale i v této oblasti docházelo k manipulacím a používání magie. Kněžky jako instituce sice v závěrečných fázích stále fungovaly, ale už se jednalo spíše jen o formální působení. Také se jim nedařilo zabránit úpadku společnosti a výběru vyloženě negativních černomagických vladařů, kteří již byli posedlí touhou po moci, po ovládání jiných bytostí a jiných civilizací na planetě, nebo dokonce i jejich zničení. Toto narušení harmonie jin a jang mělo pro lidstvo na Zemi katastrofální následky, a proto jedním z hlavních úkolů v dnešní době je obnova této harmonie, což se bohužel zatím ve větší míře neděje.

Prosazování ženského prvku do politiky v podobě Thatchereové, Clintonové či Merkelové (kde už to není tak markantní) zřejmě nebude to, co bychom si mohli představit jako jinové energie. O většině našich političek v této souvislosti asi nemá cenu mluvit, protože se jedná víceméně o loutky. Kromě toho reakce tzv. temných sil na stoupající vlnu jinových energií je militantní feminismus, který ovšem s jinovými energiemi nemá nic společného.

Když mluvím o disharmonii jin a jang, tak v souvislosti se zánikem Atlantidy, o kterém budu ještě mluvit podrobněji a který byl katastrofou celoplanetární, zbytky lidstva, které katastrofu přežily se dostaly do situace, kdy jejich hlavním úkolem byl boj o holé přežití. Je do značné míry logické, že v té době k přežití (snad s výjimkou rozmnožování) sloužily především jangové energie. Následkem toho se změnilo harmonické uspořádání vladař + kněžka na uspořádání vladař + kněz či náčelník + šaman s převládající rolí vladaře, a toto uspořádání zůstalo bohužel až do dnešní doby. I v oblasti tzv. duchovna, když se porozhlédneme po světově uznávaných učitelích, tak jsou to téměř všichni mužové.

V poslední době se situace částečně mění, ale nejsem si jist při shlédnutí některých vystoupení na internetu, zda uctívaní guruové - ženy jsou nositelky jinových energií. Na mě tak rozhodně některé nepůsobí, ale nebudu uvádět žádná jména, protože bych je musel poznat osobně, abych mohl říct svůj názor.

Z historie mě napadá jediná výjimka, a to je Helena Blavatská, i když samozřejmě uznávám, že neznám zdaleka všechny osobnosti v této oblasti. Všichni ostatní jsou muži. Ovšem tak, jak jsou některé ženy nositelky jangových energií, tak se nedá vyloučit, že i někteří muži jsou nositeli jinových energií.             

Když se bavíme o význačných bodech historie společnosti, ale i naší osobní historie, tak doporučuji nezapomínat, že existuje několik, nebo mnoho úrovní a události historie mají více příčin právě z různých úrovní. Neexistuje jen jedna příčina, která se nám jeví zjevná, ale existuje více příčin či účelů každé události. Například, když se bavíme o Atlantidě, tak by se dalo říct, že přiletěla Nibiru a zničila Atlantidu (což není moje verze) a není nutno se bavit o jiných příčinách. Prostě odehrála se náhodná kosmická událost. Jenže náhody neexistují a vůbec již ne při katastrofách takového rozsahu.

Obecně mám tendenci nepřisuzovat některým jevům nebo událostem pouze jednu příčinu. Klasickým příkladem pro mě jsou starobylé artefakty nezapadající do oficiální historie, které podle soudobé vědy nemohly existovat, protože je neměl kdo vybudovat s  úrovní technologií, jakou věda té době přisuzuje, protože tehdejší lidé tak mohli maximálně utloukat mamuta oštěpy  a pazourky. Přitom jsou objevovány stavby, které nejsme se současnými technologiemi v dnešní době schopni realizovat.

Jsou tendence mnoha badatelů, jejichž čelným představitelem je nebo byl Däniken (uvádím "byl", protože neznám všechna jeho díla zejména ne z poslední doby), vidět v nich díla mimozemšťanů nebo díla postavená za pomoci technologie mimozemšťanů. Pokud pominu, že všichni lidé jsou původem mimozemšťané, tak jsem přesvědčen, že mnoho těchto nezařaditelných artefaktů je výsledkem činnosti pozemských civilizací, z nichž některé byly i na podstatně vyšší úrovni, než je naše dnešní.

Kdo byli velcí učitelé?

To se týká i různých informací z bájí a mytologie mnoha národů. Například mnohé národy Ameriky mají ve svých bájích informace o bozích běloších, které byli jejich učiteli, což dle mého názoru nebyli (nebo nebyli jen) příchozí z jiných planet, ale příslušníci jiné vyspělé pozemské civilizace. Mimo jiné se mohlo jednat i pozemšťany, kteří opustili planetu Zemi před katastrofou a po uklidnění podmínek, což dle jedné informace trvalo cca 1600 let se vrátili zpátky na Zemi a předávali lidem informace pocházející z doby před katastrofou, které sloužily především k přežití a rozvoji,. Informace mohly být nejen technologické, ale mohlo se jednat i o informace o předchozí historii planety, které mohly být a pravděpodobně byly během těch 1600 let již značně zdeformovány.

Tyto informace se dochovaly až do dnešní doby v podobě mýtů, i když mnohá společenství je nevnímají jako mýty, ale jako historické události a oficiální věda z nich udělala pouhé báje vzhledem k jejich rozporu s oficiální historickou vědou. Naštěstí pozice oficiální historie začínají být čím dále hůře obhajitelné. Obtíže mýtů bývají často v jejich problematické chronologii a dle názoru mnoha badatelů splývají některé události v jednu, i když byly od sebe významně časově vzdáleny. K tomu přispělo nepochybně i to, že mnohé civilizace nevnímají a nevnímali čas jako lineárně plynoucí, ale spíše jako cykly, takže absolutní časová vzdálenost pro ně nejen neměla takový význam, ale nebyly schopny ji určit. Samozřejmě, že svůj vliv na zkreslení má i to, že historii píšou vítězové.

Jedna z teorií říká, že vše, co kdy lidé vymysleli nebo si dokázali představit se někde ve vesmíru či Teoversu realizuje, je realitou. Nedá se tak napsat skutečná sci-fi, protože se vlastně nejedná o fikci, ale o popis nějaké alternativní reality. Pro plné pochopení této myšlenky a za předpokladu, že uznáváme myšlenku, že vše je jedno ohromné vědomí, které můžeme nazývat například Teoversem nebo Bohem je dobré si uvědomit, co to vlastně ta realita v Teoversu je. Jakákoliv realita je bdělým snem, nebo myšlenkou nebo představou Boha. Pokud jsme schopni alespoň částečně připustit, jak nekonečně vědomí či představivost Boha přesahuje naše vědomí či představivost, není již obtížné přijmout myšlenku, která je rovněž mnohokráte citována, že mnohovrstevná realita mnohonásobně až nekonečně přesahuje naši představivost či fantazii. Vše, co si všichni lidé (a klidně se dá říct i všech věků) dokázali či dokážou představit je jen zcela nepatrným zlomkem reality.   

Můžeme mít pocit, že naše myšlenka není součástí fyzické reality a nemůže ji tudíž ovlivňovat. Veškerá realita a vše, co se děje, však není vlastně nic jiného než myšlenka, bdělý sen Boha, protože vše je jen vědomí. Proto i naše myšlenky jsou součástí reality a svým způsobem jsou i činem, který ovlivňuje naši fyzickou realitu.

Co bylo příčinou úpadku společnosti

Když se zabýváme příčinami zániku Atlantidy z více úrovní, tak se nelze vyhnout poměrně zásadní otázce, co bylo příčinou poklesu morálky společnosti, která ve své předchozí podobě se nám zdá téměř utopická. Jedna z možných variant je příchod nové rasy na Zemi a její postupná imigrace do Atlantidy. Některé informace naznačují, že se jednalo o rudou rasu, to jest ty, kterým dnes říkáme indiáni. Původní obyvatelstvo středního období Atlantidy mělo být bělošské, které se na Atlantidu přesunulo po kosmické katastrofě, která učinila neobyvatelnou Hyperboreu. Například mimo jiné podle Ivo Wiesnera se jednalo o předky pozdějších Slovanů a Keltů, což byla poměrně dost mírumilovná rasa, která žila v míru a harmonii. To se nevztahuje na celou bílou rasu, protože agresivita a určitá bezohlednost Anglosasům a Germánům zřejmě nechybí. Ti se však v té době na Zemi zřejmě ve významné míře nevyskytovaly. Rudá rasa  byla bojovnější a agresivnější, což není nutno vždy chápat pouze jako negativní vlastnosti. Ve vesmíru existují bytosti a civilizace, které se raději nechají zabít, než by zabily, což se zdá mnoha lidem a zejména těm, kteří nevěří na reinkarnace, jako nepochopitelné. Na druhé straně jsem přesvědčen, že existují lidé, pro něž představa někoho zabít je natolik vzdálená, že pro podobné civilizace pochopení mají.

Z pohledu vyšší úrovně či roviny poznání je možné se dívat na věc tak, že ty bytosti, které řídí experiment Země a mnoho indicií nasvědčuje tomu, že se skutečně jedná o experiment, chtěli geneticky posílit obranyschopnost humanoidních obyvatelů Země, protože Země byla často v ohnisku vesmírných válek.

Existují názory, že Země se nalézá v hraničním pásmu mezi sférami vlivu dvou velkých galaktických říší. Jedna z nich, u které převažují civilizace humanoidního charakteru je údajně Galaktická federace a druhá, která je převážně reptiloidního charakteru je údajně Federace vnitřního okruhu. Překlad do lidštiny může být hodně nepřesný.

Jak dobře známe z naší historie, hraniční oblasti jsou místem častých konfliktů a i prostor Sluneční soustavy a Země toho byl svědkem. K tomu bych rád podotkl, že Země je minimálně na poměry naší galaxie velmi zajímavou planetou a snad by se dalo říct i krásnou s velkou různorodostí životních forem. Jako obyvatelé Země si neuvědomujeme, že ve vesmíru existuje mnoho planet typu Duny ze scifi shodného jména či některých nehostinných planet ze Starwars. Také existují i trestanecké planety, na které se bohužel pro ně asi inkarnují někteří lidé s nízkými vibracemi po přechodu planety Země a lidstva na vyšší kvantovou úroveň vědomí. Jistě každého napadnou některá jména.

Zájem na ovládnutí Země je pochopitelně velký a zřejmě výrazně větší než zájem na ovládnutí lidstva.          

Když se vrátím k původnímu tématu rudé rasy, tak migrace rudé rasy do Atlantidy z kosmu na planetu Zemi a posléze z okolních zemí do Atlantidy, velmi zhruba a nepřesně někdy kolem roku 30 000 let př. n.l. byla logickým vyústěním snah vyšších bytostí o ovlivnění genofondu a zároveň i přirozeným stěhováním národů do velkých vyspělých říší s vyšší životní úrovní. To ostatně můžeme pozorovat i dnes, kdy je silná imigrace do Evropy a Severní Ameriky. Proces v dobách Atlantidy však byl jako ostatně mnoho dalších procesů nesrovnatelně pomalejší než je tomu dnes. Migrace rudé rasy z vesmíru a do Atlantidy a míchání genofondu bílé a rudé rasy v Atlantidě, což však mohlo být záměrem vyšších sil, měla za následek zhoršení genofondu obyvatel Atlantidy ve smyslu ztráty jejich mírumilovné a neagresivní povahy a snížení jejího předchozího rysu neútočení a neovlivňování dalších civilizací.

V závěrečné fázi Atlantidy (což si ale nelze představit jako dnes v časových kategoriích desítek či maximálně stovek let) docházelo k rozvoji technologií, zejména dopravních prostředků a zbraňových systémů, které fungovaly na jiné pravděpodobně nám (míněno běžným lidem, kam však zařazuji i vědce) neznámé bázi. Mělo se jednat o energie krystalů a jiných energetických útvarů jako jsou například pyramidy.

Pyramidy nejsou hrobkami faraonů

Pyramidy jsou ohromné přijímače a zdroje energie, což zřejmě byl jejich hlavní účel. Rozhodně se nejednalo o hrobky faraonů či jiných vladařů, jak se nás snaží oficiální věda přesvědčit. Problém pro vědu spočívá v tom, že mnohé pyramidy tady byly dávno před faraony a jsou zřejmě po celé zemi.           

Spolu s rozvinutými technologiemi včetně zbraňových systémů a ostatními mocenskými prostředky se Atlanťanům dařilo ovládat i okolní území ve formě, kterou bychom nazvali dnes koloniemi, i když to není úplně přesné. Základním konfliktem Atlantidy byl konflikt s říší, která byla umístěna v Asii (dle údajů Ivo Wiesnera v oblasti Indie, ale dle mých informací se rozkládala minimálně v určitém časovém údobí i v oblastech dnešního Ruska). Tato civilizace byla duchovní, neagresivní povahy, což zvýhodňovalo vojska Atlantidy. Jednalo se o dlouhodobý konflikt, ve kterém byla dlouhou dobu Atlantská říše úspěšná, ale nakonec bylo její agresivní úsilí odraženo, protože byly pro tyto účely vyvinuty nové zbraňové systémy. Indické manuskripty uvádějí, že byly předány bohy, což mohli být spřátelení mimozemšťané.

V závěrečné fázi došlo k tomu, že se Atlanťané, (přesněji jejich agresivní část sestávající především z příslušníků rudé rasy a používající již k ovládání druhých černou magii - využití energie krystalů a pyramid bylo do určité míry podmíněno mentálním ovládáním těchto sil), rozhodli zničit nepřátelskou východní říši, která jim bránila v ovládnutí Země. Jen pro doplnění - pyramidy jsou všude po celé planetě.

Nověji jsou objevovány v Bosně a na Krymu, ale jsou i v Česku, jenže jsou hodně staré a zarostlé vegetací, takže vypadají pouze jako nějaké kopce a někdy ani to ne.

Ke zničení svého nepřítele hodlali Atlanťané využít velký výron energie koncentrované na nepřátelské území. Otázkou je, jak dalece na tom měli zájem i jiné mimozemské civilizace, které chtěly s pomocí Atlanťanů získat Zemi pro sebe. Byl naplánován útok, který by se dal přirovnat byť velmi vzáleně k útoku Harpem či obdobným zařízením, i když v době Atlantidy se pravděpodobně nejednalo o zařízení na bázi elektromagnetismu.

Útok se Atlanťanům krutě nevyplatil

Ve virtuální realitě, což je i naše realita, je více úrovní a tomu odpovídajících i více úrovní bytostí včetně těch, které z našeho pohledu a vzhledem k jejich schopnostem ovládat 3 D realitu, bychom mohli přirovnat k bohům. Na některé vyšší úrovni a je obtížné upřesnit na jaké, třeba na úrovni Galaktické federace, ale spíše na úrovni vyšší, bylo rozhodnuto, že vývoj Atlantidy včetně záměru na zničení východní říše neodpovídá záměrům, které tyto bytosti se Zemí mají, a proto bude připravovanému útoku zabráněno.

Byla pro tyto účely vytvořena speciální obranná zbraň, kterou je si možno představit jako energetický štít ve tvaru paraboly, jehož cílem bylo zabránit energetickému útoku na východní říši. V podstatě funkce tohoto štítu byla taková, že energii odrazil zpět na Atlantidu a vzhledem k parabolickému tvaru štítu ještě v koncentrovanější podobě. Atlantští vojenští vědci, když po vyslání impulzu došli k závěru, že nedochází ke kýženým účinkům, energii ještě zesílili až na možnou horní mez v domnění, že prorazí štít, o němž však neměli přesné a možná, že ani žádné informace. Následně došlo ke zpětnému rázu, který byl tak silný, že až na drobné ostrůvky došlo k potopení celého ostrova Atlantidy do Atlantického oceánu. Ten úder byl tak silný, že došlo dokonce k proražení zemské kůry, takže velká část původní Atlantidy je pravděpodobně dokonce pod dnem dnešního oceánu. Podle vědeckých měření je také v této oblasti údajně nejslabší zemská kůra v porovnání s jiným oblastmi všech oceánů.

Ani v závěrečných fází Atlantidy nebylo vše jen černé, protože i tam vzhledem k polarizaci byly síly, které s vývojem směrem k vnější, ale i vnitřní agresivitě nesouhlasily. Byly tam i bytosti, které vnímaly, kam vše směřuje a vzhledem ke svým jasnovidným schopnostem očekávaly katastrofický vývoj. Je možné či pravděpodobné, že se dokázaly napojit na informační pole paralelní reality - budoucnosti a informace o energetickém šítu měly. Přes všechna varování tomu vládnoucí černí mágové nevěřili, protože se domnívali, že se jedná o účelově podané informace sloužící k zabránění vojenské agrese, které se nechtěli vzdát. Přesvědčení tehdejších vládců Atlantidy o jejich technologických možnostech a magických schopnostech bylo tak silné, že si mysleli, že si mohou dovolit vše. Kromě toho situace podobná té dnešní dozrávala do stavu, kdy začínalo být zřejmě, že další plynulý vývoj přinese ztrátu jejich moci, protože se proti nim zvedalo mnoho odpůrců jak z řad Atlanťanů, tak i kolonií či dalších okolních národů.

Mnozí prchali ze Země

Bytosti, které předvídaly negativní vývoj včetně totální katastrofy začaly i se svými přáteli včas opouštět Atlantidu a tyto jejich skupiny se staly zárodky příštích nám již známých civilizací. Emigrační skupiny se vydaly do Ameriky, Evropy a severní Afriky a vytvořily spolu s místními domorodci nové civilizace. Část jich opustila planetu, protože existující dopravní prostředky nebo možná dopravní prostředky spřátelených mimozemšťanů to umožňovaly. Po té přežívaly buď v blízkém kosmu na kosmických lodích nebo na planetách jiných hvězdných systémů. Mars už byl v té době podle dostupných informací neobyvatelný.             

Dle některých zdrojů doba potřebná k uklidnění podmínek na Zemi trvala 1600 let, ale dle mých informací byla tato doba podstatně kratší. Po uplynutí této ať už krátké či delší doby se někteří vrátili na Zemi a přinesli lidem, kteří přežili informace a vědomosti, které začínaly být postupně zapomínány, včetně informací o historii Země.

Jako jednu z variant vidím možnost, že předávané vědomosti byly toho druhu, aby zajišťovaly přežití nebo relativně kvalitní život, ale neumožňovaly rozvoj jakéhokoliv druhu zbraní (zejména typu zbraní hromadného ničení i v rámci dlouhodobého výhledu) kromě zbraní typu luky a šípy a opakování negativních aspektů Atlantidy. Některé nám již známé civilizace si cíleně vybraly cestu netechnologického rozvoje. Například v Jižní Americe šly až tak daleko, že odmítly takový technický prostředek jako je kolo, protože se zdá nereálný předpoklad, aby vzhledem k jiným technologiím, které používaly, nedokázaly vyvinout kolo byť i jen k dopravním účelům. Pravděpodobně se obávaly, že použití kola by byl takový skok ve vývoji, že se mu bránily. Rovněž se nedá vyloučit, že původní důvod odmítnutí používání písma byl obdobný. Vývoj lidského mozku či mysli je do značné míry ovlivňován tím, zda se používá písmo či nikoliv, popřípadě jaké písmo se používá. Byla to opět jedna z věcí, která omezovala technologický rozvoj. Příkladem jsou u nás tak oblíbení Keltové.

Když se podíváme na podmínky vlastního katastrofického zániku Atlantidy, tak nutně musíme dojít k závěru, že se jednalo o katastrofu celosvětovou, pro což je mnoho důkazů v mýtech snad všech národů světa. Podle dostupných informací (například starobylých map) se dá předpokládat, že v závěrečné fázi měl ostrov Atlantida velmi hrubým odhadem přibližně 2 000 km v průměru. V porovnání s průměrnými nadmořskými výškami současných kontinentů se dá předpokládat, že průměrná nadmořská výška Atlantidy nebyla nižší než 300 m. Pokud jsem neučinil nějakou významnou chybu v počtu nul, tak vychází, že celkový objem hmoty Atlantidy nad mořem byl cca 1 milion  krychlových km.

Téměř celý kontinent se potopil

Vzhledem k tomu, že v podstatě až na velikostně nepodstatné ostrůvky jako jsou Azory šla celá Atlantida pod vodu, tak se musely vytvořit obrovské tsunami, které oběhly celou planetu a to nejspíše několikrát. Tyto tsunami dle některých výpočtů mohly být vysoké i dvě stě či tři sta metrů. Vodní masy například protrhly Gibraltar a zaplavily Středozemní moře, které v té době nebylo spojeno s Atlantikem a hladina moře údajně stoupla o 150 m, pro což jsou snad i vědecké důkazy. Velmi pravděpodobně pak vhledem k obrovskému množství vody, které se dostalo do ovzduší i mimořádně dlouho pršelo v podstatě po celé planetě.

Vlivem této ohromné celoplanetární katastrofy došlo po celé planetě k radikální regresi ve vývoji společnosti a lidstvo de facto začínalo znovu. Paradoxně nejlépe z katastrofy vyšly národy, které žily tak zvaně primitivním způsobem života v souladu s přírodou, protože pro ně se podmínky kromě přechodného období zase tolik nezměnily. Ostatně velmi podobně by to dopadlo s různými typy civilizací i dnes. Takže to, co je nám historickou vědou předkládáno jako výsledek evolučního vývoje lidstva v době cca před 12 tisíci lety a s tím související používání primitivních nástrojů bylo v podstatě důsledkem celoplanetární katastrofy.

Nyní mírně odbočím. Všimli jste si, že je minimálně velkých film či seriálů o Atlantidě (pomíjím seriál Hvězdná brána Atlantida, který s původní Atlantidou nemá kromě názvu téměř nic společného), přestože je to velmi zajímavé téma s téměř nekonečnými možnostmi různých příběhů? Lidstvo si prostě nemá vzpomínat na Atlantidu, protože pak je celá dosavadní oficiální historie postavená na hlavu. 

Jen pro zajímavost uvádím, že na uvedený seriál jsem byl upozorněn, protože jednou z významných postav je tam Čech doktor Zelenka.  

V době Atlantidy nebyla naše planeta tak zalidněná jako dnes. Kromě toho situace byla odlišná ode dneška v tom, že existovaly oblasti s vyspělou civilizací, ale většina obyvatel planety žila víceméně netechnickým způsobem života s daleko nižší technologickou úrovní. Dalo by se to přirovnat k situaci, jaká na Zemi panovala orientačně před sto či sto padesáti lety, kdy byly celé ohromné oblasti zejména v Africe a Jižní Americe, Austrálii apod. obývány civilizacemi zcela netechnickými. A do doby anexe Severní Ameriky a Kanady bílými Evropany byla stejná situace i tam. Ovšem kromě Atlantidy v závěrečné fázi však nebyla taková tendence ovládání či ovlivňování ostatních civilizací těmi vyspělejšími.      

Po katastrofě došlo zřejmě záměrným působením vyšších vnějších vlivů ke značnému zkrácení délky života, což v rámci experimentu Země dává možnost mnohem rychlejšího vývoje prostřednictvím genetických změn. Je tu určité podobenství se zvířaty, které jsou používány k laboratorním experimentům, což jsou nejčastěji myši vzhledem k jejich schopnosti velmi rychlé reprodukce. 

Velká většina duší z Atlantidy prošla před současnou inkarnací mnoha dalšími inkarnacemi, během kterých si některé čistily své "karmické hříchy" a procházely vývojem. Nyní se tyto duše zde inkarnovaly mimo jiné proto, aby zabránily opakování nové Atlantidy s katastrofickým koncem. Většina těchto duší má velmi kladný vztah k technice, což ovšem neznamená, že jsou připraveny technologie zneužívat.

Z pohledu vyšších úrovní poznání než jsou nám běžně dostupné je možné se na historii Země dívat tak, že Země včetně jejich obyvatel, což nejsou jen lidé, je součástí jakéhosi experimentu. Podle mých informací byla původní bílá veganská rasa velmi mírumilovná, neagresivní a nebojovná, což v okolním galaktickém prostředí (jak jsem uvedl výše), ve kterém se Země vyskytuje, nebylo jednoduché.

Při podobnosti současné situace s fází před zánikem Atlantidy rychlost technologického rozvoje absolutně neodpovídá rozvoji morálky a etiky společnosti a lidí. Technologický rozvoj v posledních cca 200 letech na Zemi je neuvěřitelně rychlý a v normálních podmínkách v okolním vesmíru naší 3 D reality se nikde (nebo téměř nikde) neodehrává. Když porovnáme technologický rozvoj od roku 0 do roku 1800 a od roku 1800 do dneška, tak je to téměř neuvěřitelný rozdíl. Nepochybně se tak děje za přispění vnějších sil a inteligencí. Důvodů je opět nepochybně více z různých úrovní.

V Atlantidě byla situace relativně podobná v tom, jak se rozevíraly nůžky mezi technologií a morálkou, ale odlišná byla v tom, že technologický vývoj sice nešel takovým tempem jako dnes, ale na druhé straně docházelo k velkému zhoršování morálky společnosti a zejména jednotlivých vlivných lidí včetně rozvoje černé magie.

Jedno však měla obě období společné a tou byla a je intenzivní polarizace společnosti, o čemž jsem už mnohokráte psal.     

Miroslav Zelenka, www.miroslav-zelenka.cz

nehodnoceno

Předchozí související články

13. prosinec 2015 - Přišli jsme sem z lásky. Ke všem a ke všemu. Tak si na to prosím vzpomeňme. Zasejme ji opět do všech našich srdcí, aby tak poznala skutečný dotek nekonečného stvořitele, který miluje všechny bez rozdílů, jež na nejvyšší úrovni neexistují a kde vládne pouze Jednota.
7. prosinec 2015 - Na světě žije odhadem stovky milionů koček, přičemž nejvíce – kolem 80 milionů - je jich registrováno ve Spojených státech. Kočky si v průběhu historie vyvinuly k člověku zajímavý vztah a hrály klíčovou roli při našem přežití během úsvitu zemědělství a později se staly jedním z nejlepších malých přátel člověka. Některé dávné kultury kočky dokonce u...
6. prosinec 2015 - Všichni lidé kolem nás ovlivňují náš život. Pokud se nám nelíbí, máme jen dvě možnosti: a) všechny ze svého života vyházíme b) všechny začneme milovat – to je chování bohů Povětšinou si ovšem nevybereme ani jednu možnost. Není divu, je těžké se rozhodnout, kdy máme vyrazit vstříc osudu a kdy naopak máme zůstat opodál s tím, že někdo či něc...
29. listopad 2015 - Nekonečný stvořitel je něco, co se nedá napodobit. Tím se dá jen žít. Ale jedině bezpodmínečně, protože pouze tak se dá vyjádřit bezpodmínečná Láska k čemukoliv, co nás obklopuje. Jedině tak lze prožít nekonečného stvořitele, který musí mít rád sám sebe. Proč by jinak existoval? A proč bychom existovali my?
28. listopad 2015 - Rh faktor negativní je pouze vnějším příznakem skutečnosti, že v těle může sídlit vyspělá duše často mimozemského původu, která je schopna při inkarnaci tento gen aktivovat. Pokud by se tak nestalo, nemusí dojít k inkarnaci a může se tak narodit retardovaný člověk.
21. listopad 2015 - Naše doba nám přináší mnoho nového. Je to nové vždy to správné? To, že žádná země nemá plán rozvoje před národy zůstává pečlivě skryto. „Kam kráčíš národe?“ Víme. To ale znamená naplnění hezkého čínského přísloví: „Každý dojde tam, kam má namířeno.“ Kam tedy míříme? Co nás čeká? Cíl lze odhadnout podle směru. A jaký je náš směr? Mnoho lidí se zamýš...
17. listopad 2015 - Slovo „telepatie“ pochází ze slov „tele“, což znamená vzdálený a „patia“, tedy cítění. Telepatie tedy vlastně znamená vnímání pocitů na dálku. Telepatie je komunikace dvou myslí, které dělí vzdálenost, a to bez použití pěti známých smyslů.
15. listopad 2015 - Ježíšovy výroky „Kdo po Tobě kamenem, Ty po něm chlebem“ a „Vždyť oni nevědí, co činí“ jsou pro mnohé z nás nepochopitelné. V prvním případě, když se přece nebudeme bránit, můžeme přijít o život. A stejně tak v druhém případě přece útočící vždycky moc dobře vědí, co činí. Tato argumentace opět ale spadá do hájemství nižší logiky. Ve světle logiky v...
14. listopad 2015 - Kreacionisté a evolucionisté stále mezi sebou soupeří, která teorie je pravdivá. Oba dva tábory ovšem nechápou (a ani nemohou), že na základě nižší logiky, kterou používají, nejsou schopni prokázat právoplatnost ani jedné z těchto teorií. Lze tak učinit jedině na základě logiky vyšší, která chápe oba (či mnoho dalších světonázorů) jako součást vyšš...
6. listopad 2015 - "Ze všeho nejdříve je nutné pochopit, že křesťanem není ten, kdo sám sebe nazývá křesťanem nebo koho křesťanem nazývají ostatní. Křesťan je ten, kdo žije v souladu s Kristovými příkazy. Takoví, jací jsme, křesťany být nemůžeme.  Abychom mohli být křesťany, musíme být schopni 'dělať. My nemůžeme dělat, u nás se vše 'děje'. Kristus říká: 'milujte své...
4. listopad 2015 - Paralelní Země má podle zasvěcence tajných kosmických programů Coreyho Goode odlišnou historii. Druhou světovou válku v ní vyhráli Němci, Země se tak ocitla ve spárech fašistického světového řádu.
3. listopad 2015 - Ayahuasca způsobuje stav pozměněného, zesíleného vědomí, který se dostaví po vypití nápoje z této rostliny. V zásadě působí psychickou očistu či detoxikaci a psychoemocionální úlevu. Psychická očista je doprovázena nevolností, případně dávením a dalšími očistnými procesy: zvracením, průjmem, pocením, třesem a podobně.
2. listopad 2015 - Zatímco vědci ve Velkém hadronovém urychlovači se pokoušejí o kontakt s paralelním vesmírem, zasvěcenec Corey Goode ve čtrnácté epizodě Kosmického odhalení tvrdí, že v tajných programech se do paralelní Země, která má jinou historii než ta naše, již prochází.
2. listopad 2015 - Prozkoumejme tento pojem sám jako takový. Nic - je to jen slovo - bez obsahu, beze smyslu, neexistující? Je-li tomu tak, proč potom onen pojem existuje? Odkud to slovo pochází? Nemůže snad sám pojem existovat, aby vymezil, nazval něco (přijmeme-li, že nazývá něco, co nevidíme, nechápeme, nebo nepociťujeme, tedy něco, co pro nás neexistuje)? Jak naš...
1. listopad 2015 - Cokoli můžeme ve vnějším světě zažít nebo poznat, musí být zažíváno nebo poznáváno ve formách prostoru a času. Tyto formy jsou proměnlivé, relativní a závislé. Prostor a čas jsou prostředky, jimiž zažíváme existenci, ale nejsou to věci samy o sobě. Prostor a čas jsou dva způsoby, ve kterých tvořivý aspekt mysli pracuje současně. Ve skutečnosti neex...
28. říjen 2015 - "Pro člověka západní civilizace," řekl jsem, "je samozřejmě těžké uvěřit a přijmout myšlenku, že by nevzdělaný fakír, naivní mnich či jogín, který se stáhl ze života, mohli směřovat k vývoji, zatímco vzdělaný Evropan, vybavený 'exaktními znalostmi' a všemi nejnovějšími metodami výzkumu, vůbec žádnou naději nemá a pohybuje se v kruhu, z něhož není ú...
25. říjen 2015 - Poslední část rozhovoru Davida Wilcocka a Coreyho Goode v rámci deváté epizody Kosmického odhalení o elektrickém Slunci nás zavede k posvátné geometrii, která je podstatou všeho ve Vesmíru. Což zahrnuje rovněž témata, která s tím souvisí – například proč v určitých oblastech na Zemi mizí lodě a letadla neznámo kam.
23. říjen 2015 - V devátém díle Kosmického odhalení David Wilcock a Corey Goode diskutovali o Slunci, které je elektrické povahy, což zcela nabourává konzervativní vědecké představy o chování naší hvězdy. Ta navíc slouží jako hyperdimenzionální portál pro mimozemské civilizace, aby mohly cestovat do naší sluneční soustavy a posléze i z ní ven.
22. říjen 2015 - Až na výjimky, kdy jsou mé články reakcí na konkrétní situaci či názor, snažím se přezkoumávat teorie a někdy i tzv. obecně platné názory a hledat možná alternativní vysvětlení některých zdánlivě nepochybných a hlavně zažitých principů. Přitom si zdaleka nekladu sebemenší nárok na nějakou absolutní pravdu, ale snažím se o předložení možných variant...
22. říjen 2015 - V devátém díle Kosmického odhalení David Wilcock a Corey Goode diskutovali o Slunci, které je elektrické povahy, což zcela nabourává konzervativní vědecké představy o chování naší hvězdy. Ta navíc slouží jako hyperdimenzionální portál pro mimozemské civilizace, aby mohly cestovat do naší sluneční soustavy a posléze i z ní ven. 
20. říjen 2015 - Každý člověk je ukřižován svým vlastním egem. Jsme oddáni svému vlastnímu ,,já" zcela přirozeně a nevyhnutelně. Naše ego se chová, jakoby bylo jediným skutečným jástvím člověka. Pokud se budeme zkoumat, tak uvidíme, jak naše ego vede mnoho schopností nebo se mezi nimi ukrývá, prosazuje nebo klame. Pro nároky ega neexistuje žádné omezení. Dnes se bu...
19. říjen 2015 - „Nemám v úmyslu žit v nouzi, a proto bych chtěl něco vědět. Majetné lidi neustále obklopují produkty kyvadel – parfumerie, drahé oblečení, auta… Jak nebezpečná jsou tato kyvadla? Jsou to sice samé atributy drahého života a v zásadě se bez nich lze obejít, ovšem mně se drahá kosmetika a oblečení líbí. Mám tato kyvadla ignorovat, a tedy nic z toho ne...
19. říjen 2015 - Příznačný třináctý díl Kosmického odhalení s Davidem Wilcockem a Corey Goodeym se nesl ve znamení cestování časem. Všechna tvrzení o nemožnosti cestování časem jsou založena na nepochopení, že čas je pouhou iluzí, kterou vytváříme my sami vlastním vědomím. Pokud to vnitřně přijmeme a rozšíříme tím naše vědomí, otevřou se nám další dveře, za nimiž n...
18. říjen 2015 - Příznačný třináctý díl Kosmického odhalení s Davidem Wilcockem a Corey Goodeym se nesl ve znamení cestování časem. Všechna tvrzení o nemožnosti cestování časem jsou založena na nepochopení skutečnosti, že čas je pouhou iluzí, kterou vytváříme my sami vlastním vědomím. Pokud to vnitřně přijmeme a rozšíříme tím naše vědomí, otevřou se nám další dveře...
17. říjen 2015 - Jaký je rozdíl mezi vědomostmi a věděním? Ve slovníku žádný rozdíl není, avšak v existenci je rozdíl obrovský. Vědomosti jsou teorie, vědění je zkušenost. Vědět znamená to, že otevřete oči a vidíte. Vědomosti znamenají to, že někdo jiný otevřel oči, viděl a hovoří o tom  a vy prostě shromažd'ujete tyto informace. Vědomosti můžete mít, i když jste s...
16. říjen 2015 - Desátá epizoda Kosmického odhalení měla velmi ožehavé ústřední téma – šišinka mozková. Známý badatel David Wilcock (DW) a jeho host, informátor tajných vesmírných programů Corey Goode (CG), si povídali o různých technikách stimulace epifýzy, o aktivaci světelného těla a genetických experimentech na lidech.
15. říjen 2015 - Každý by rád poznal rychlou cestu k osvícení, každý by rád realizoval Nadjá přes noc. Duchovní učitelé jsou často žádáni o nějakou magickou formuli, jejíž použití by změnilo člověka v mudrce. Je příjemným druhem úniku si představovat, že nás spasí někdo jiný, to se však může odehrát pouze v naší toužebné představě a vzníceném citu. Taková úspora ná...
15. říjen 2015 - Desátá epizoda Kosmického odhalení měla velmi ožehavé ústřední téma – šišinka mozková. Známý badatel David Wilcock (DW) a jeho host, informátor tajných vesmírných programů Corey Goode (CG), si povídali o různých technikách stimulace epifýzy, o aktivaci světelného těla a genetických experimentech na lidech.
14. říjen 2015 - Kniha Goetie krále Šalamouna popisuje způsoby, jak s její pomocí vyvolávat ďábly a démony. Přesněji 72 ďáblů a démonů. Ačkoliv si v prvé řadě nejsme jistí, kdo tu knihu napsal, jedna z jejích konečných verzí byla zkompletována a publikována Aleistrem Crowleym v roce 1904. Tedy ve stejném roce, ve kterém s pomocí Aiwasse napsal svou Knihu Zákona.
13. říjen 2015 - Každý, kdo zná aspoň povšechné základy o Crowleym nejspíš ví, že je spojován se sexuální magií. Jeho práce na toto téma jdou do neuvěřitelné hloubky a jsou plné rituálů a významnosti a oficiálně se nazývají erotokomatózní lucidita.
12. říjen 2015 - Předpokládejme, že byste měli přístup ke všem svým předešlým životům a jednoho dne, z nějakého důvodu, by se vám vynořilo v paměti, že jste byli největším zločincem v celé historii! Jak byste naložili s touto hrůzou? Jak byste naložili se strachem, ve kterém by mohla být vaše duše, kdybyste se museli znovu narodit aspoň milionkrát, abyste odčinili ...
12. říjen 2015 - Jóga je dnes v módě. Všechny moderní mámy mají kalhoty a matraci na jógu v autě. Tato cvičení však nejsou určena ke zvýšení ohebnosti, ale k propojení všeho, čím jsme se vším, čím je svět. Tak to alespoň tvrdil Aleister Crowley.
11. říjen 2015 - Starý egyptský text, o kterém se uvádí, že by mohl být více než 1200 let starý, vypráví příběh o životě a ukřižování Ježíše. Zároveň ale vypráví příběh o Ježíši poněkud jinak než jej prezentuje nesčetněkrát upravovaná Bible, ať už záměrně či z nevědomosti. Text, napsaný v kopštině, popisuje Piláta Pontského jako věrného učedníka a nikoliv jako zrád...
11. říjen 2015 - Ve čtyřicátých letech 20. století pracovaly Spojené Státy na přelomových projektech, včetně vývoje raket. Jack Parsons, výzkumník Cal Techu, byl v centru vojenských projektů, o nichž si všichni mysleli, že nebudou fungovat. Lidé byli natolik skeptičtí, že skupina dostala přezdívku „Klub sebevrahů.“ Jakékoliv bylo Parsonovo přesvědčení mimo vědecký ...
10. říjen 2015 - Desátá epizoda Kosmického odhalení měla velmi ožehavé ústřední téma – šišinka mozková. Známý badatel David Wilcock (DW) a jeho host, informátor tajných vesmírných programů Corey Goode (CG), si povídali o různých technikách stimulace epifýzy, o aktivaci světelného těla a genetických experimentech na lidech.
10. říjen 2015 - Eucharistie je spojována spíše s křesťanstvím, ale Crowley ji také využíval jako jeden ze svých nejtajnějších rituálů. Pro ty, kteří jej byli hodni, to byl poměrně jednoduchý rituál, který Crowley popsal ve svých pracích, ale ostatní jej nemohli vidět a ani znát. Ačkoliv pro zbytek z nás poodhaluje jeho pozadí a říká, že stačí vzít něco obyčejného,...
9. říjen 2015 - Po svém odchodu z Hermetického řádu Zlatého úsvitu odjel Crowley nejdříve do Paříže a pak na americký kontinent. Byl zcela inspirován tím, co našel v Mexiku. Založil vlastní nový řád s názvem Lampa neviditelného světla, jehož náplní bylo mimo jiné úsilí, jak se stát „neviditelným“.
8. říjen 2015 - Ať už je člověk příznivcem organizované víry, esoteriky nebo je ateistou, zůstává Aleister Crowley velmi fascinující postavou. Koluje o něm tolik mýtů, kolik faktů. Zkoumání těchto příběhů je mnohdy zvláštním či podivným pohledem na jeden z nejkontroverznějších osobností 20. století. Zanechal po sobě neuvěřitelně bohatou historii učení a názorů a n...
7. říjen 2015 - Potřebujeme být dobrými vzory pro naši mládež. Lawrence Shorty, zakladatel Native Tobacco People, nás žádá: „Pomyslete na to, co se jim honí hlavou, když nás vidí, jak držíme cigaretu v baru, pijeme, nevážíme si našich žen (ani sebe) a odhazujeme nedopalky do pisoárů. Co si naše mládež pomyslí, když tohle vidí?“ Nemůžeme být v našem jednání pokr...
6. říjen 2015 - Účinek polarizace zvláště výstižně ilustruje uvedený příklad sousedů, kteří ostatní štvou. Bez ohledu na to, jak běžně se s tímto jevem setkáváme, se daná otázka bezprostředně váže k oblasti metafyziky. Problém představují někteří lidé, již ostatním brání v poklidném žití. Ale proč?! Proč se vždy a všude najdou nějací zlí strýčkové a tety, kteří ne...
6. říjen 2015 - Úctu k tabáku je třeba brát vážně. Posvátný tabák se užívá při modlitbách vděčnosti a k poděkování stvořiteli matky Země za mnoho našeho požehnání jako je dobré zdraví, výborný rybolov a dobrá úroda. Když si od Země vezmeme rostlinu nebo zvíře, musíme obětovat tabák a pomodlit se, abychom prokázali úctu. Oceňováním všech našich vztahů dáváme najevo...
5. říjen 2015 - Pokud se člověk touží naučit ovládat realitu, je přinejmenším nutné, aby pochopil mechanizmus jejího vytváření. Každý jedinec zcela bezprostředně modeluje vrstvu svého světa. Většinou ovšem netuší, že se to děje. Každý z nás usiluje o to, prosadit si svou. A tak se na svět snažíme aplikovat nekomplikovaný princip: musím přece jet tam, kam právě míř...
5. říjen 2015 - Čtyři posvátné rostliny jsou darem čtyř Manido, duchů čtyř světových stran, pro původní obyvatele severní Ameriky. Tito indiáni, kteří žijí tradičním životem, uctívají a využívají v denním životě kouř šalvěje, tomkovice vonné (zubří trávy), cedru a tabáku jako hmotnou připomínku jeho všemohoucí existence. Je to posvátný obyčej. Používají tabák k...
4. říjen 2015 - Stejně jako v ostatních rovinách je možné i ve čtvrté - jazykové rovině - transportovat všechny myslitelné obsahy: romantiku, náboženství, filozofii, ironii atd. V této rovině se ale také dají nejlépe zprostředkovat racionální a matematicko-logické obsahy. A protože racionalita a logika jsou zvlášť důležité pro rozvoj vědy a techniky, vyvinula se j...
3. říjen 2015 - Co je to vlastně "osoba"? Podle čeho vlastně poznáme, že se jedná o "osobu"? Osoby jsou komplexní a samostatné. Co tím myslíme? Samozřejmě nemáme na mysli, že v naší hlavě sedí spousta malých postaviček, stejně dobře víme, že v rádiu nesedí orchestr a nehraje tam pro nás a že hlasatel nesedí v televizoru a neopouští přístroj na konci zpráv malými d...
1. říjen 2015 - Uvedené tvrzení o civilizátorské misi a prostředcích jejího uskutečňování může mnohým připadat absurdní, přesto pokud se obrátíme k publikacím na téma záhad minulosti, k monografiím typu "Světové dějiny", školním i vysokoškolským učebnicím napsaným bez jakýchkoli "hloupých úletů" - jen na základě interpretace skutečných poznatků archeologů a dochov...
29. září 2015 - Dalším krokem na naší cestě je tedy navázat spojení s purpurovou hvězdou duše, jejíž energie proniká do tyrkysové oblasti centra ananda-khanda, začíná toto centrum aktivovat a odsud pak směřuje do středu našeho těla. C.G. Jung nazval tento proces "individuací". Jedná se o tvůrčí proces vedoucí od podvědomého nevědomí směrem k vědomějšímu kolektivní...
28. září 2015 - Představme si Zemi jako bytost, která má svůj vlastní osud, která se sama vyvíjí a je také spojená s námi a s naší evolucí. Možná jsme zde i proto, abychom splatili svůj dluh vůči ní vzniklý v dobách, kdy na ni byl náš vývoj plně odkázaný, neboť naše planeta se dnes nachází v kritickém bodě své vlastní evoluce. Země je světelná bytost s vlastním en...
28. září 2015 - Z toho, co známe z historie současné civilizace, je zřejmé, že předchozí civilizace nebyla společností lidí sobě rovných na základě důstojnosti a všeobecné Lásky. Byla to civilizace geneticky odlišných ras. A přinejmenším v té její části, na jejíchž rozvalinách vznikl současný Západ, platilo rozdělení na rasu "pánů" a rasu jim sloužících "mluvících...
27. září 2015 - Na začátku jsme byli tři v jednom. Vědomí existovalo jako hvězda duše, inkarnační hvězda a hvězda země, obklopená zářivým barevným polem představující barvu naší duše (nebo také paprsek naší duše). Na začátku procesu inkarnace, v okamžiku, kdy se vědomí spojí s prvotní buňkou, se hvězda země oddělí. Není pevně spojená s naší inkarnační hvězdou, neb...
27. září 2015 - Oficiální zdroje tvrdí, že otrokářský řád nahradil prvobytně pospolnou společnost a stal se první společensko-ekonomickou formací v historii lidstva založenou na vykořisťování člověka člověkem. Je to však pravda? Existuje velké množství nejrůznějších svědectví archeologie, geologie i historie, a také legend a pověstí o tom, že současná civilizace n...
26. září 2015 - K hlavním energetickým centrům člověka se vztahuje osm základních barev: červená (1), oranžová (2), žlutá (3), zelená (4), modrá (5), královská modř (6), fialová (7) a purpurová (8). Velmi důležitou část tohoto energetického obrazce tvoří také zlatá barva, kterou nacházíme mezi druhým a třetím energetickým centrem, nazývaným někdy "dvaapůltým" cent...
20. září 2015 - Americký pastor John Hagge předpověděl na 28. září 2015 apokalypsu. V ten den se totiž objeví na obloze čtvrtý „krvavý“ měsíc v řadě během dvou let a zároveň vyjde na čtvrtý židovský svátek rovněž během dvou let. Z čeho tak pastor soudí? Opírá se o věštbu ze Starého zákona, která říká, že Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde veliký a h...
14. září 2015 - V Indii se nachází dvanáct knihoven palmových listů, v které popisují osudy miliónů lidí. Každý ze suchých listů, napsaných před staletími sanskrtem nebo starotamilštinou, udává celoživotní cestu jednoho člověka, který se narodí v budoucnu.
7. září 2015 - „Jahve s našim návratem souhlasil, ve skutečnosti to byl on sám, kdo Radu starších požádal o jakýsi ´urychlovač´ či změnu, která by do jeho Stvoření zasáhla. Souhlasil tedy, abychom se podělili o vědomosti, jež jsme díky svému povznesení získali. Při absenci Svobodné vůle na planetě nemohla existovat žádná Polarita a tedy nic, z čeho by se dalo ´vy...
6. září 2015 - V roce 2008 se na internetovém fóru Above the Secret objevil pravděpodobně muž, který se prezentoval jako zástupce Iluminátů. Ti vládnou Zemi, přestože nejsou veřejně známí a stojí vysoko i nad velmi bohatými rodinami jako jako jsou Rockefellerové, Rothschildové a jiní. V rámci jedné z otázek insider, podle svých slov s povolením svých nadřízených ...
3. září 2015 - Ptáte se někdy, proč vlastně Svědkové Jehovovi tak vytrvale odmítají transfúzi krve, přestože by je to mělo stát život? Oni sami by vám řekli, že jim to zakazuje Bůh v biblickém Starém i Novém zákoně. Když nyní pomineme otázku, zda-li to byl vůbec Bůh či spíše nějaká nadřazená autorita z masa a kostí, která se pouze za Boha vydávala, i tak se dozví...
28. srpen 2015 - Diapozitivy působí dvojím způsobem. Na jednu stranu zkreslují představy člověka o jeho místě na světě a o vztahu jeho okolí k němu, na druhou stranu zkreslují jeho představy o vnějším světě. U každého z nás se prosazuje zejména tendence vidět kvality vlastního diapozitivu ve všech lidech, již nás obklopují. Člověku se například některé jeho vrozené...
27. srpen 2015 - Člověk nedokáže vnímat okolní svět dokonale objektivně. Jeho percepce se podobá aktu, kdy do videoprojektoru vkládáte diapozitiv a díváte se na snímek. Obyčejné běžné světlo prochází filmem a transformuje se na obrázek na plátně. Vnímání funguje jako plátno, světlo představuje okolní svět a diapozitiv náš světonázor, tedy model našeho chápání tohot...
25. srpen 2015 - Lidský život je plný rozhodnutí, která tvoří náš osud. Podle toho, jak vědomě se rozhodujeme, můžeme tvořit svou realitu a dále zvyšovat míru úspěšnosti. Samozřejmě budeme hovořit o rozhodnutích nefatálních, tedy vratných, byť mnohdy jen teoreticky.
23. srpen 2015 - Opakem vnitřního braní ohledů (na vnější okolnosti) a tím, co je částečně nástrojem boje proti němu, je vnější ohleduplnost. Ta je založena na zcela jiném vztahu k lidem, než vnitřní braní ohledů. Je to přizpůsobení se lidem, přizpůsobení se jejich chápání, jejich požadavkům.
22. srpen 2015 - I v těch nejběžnějších situacích se člověk ztotožňuje s tím, co si o něm myslí ostatní, jak se k němu chovají, jaký k němu zaujímají postoj. On (ona) si vždy myslí, že ostatní si ho (jí) dostatečně neváží, že nejsou náležitě slušní a zdvořilí. Tím vším trpí, je nucen dumat a podezírat. Vynakládá ohromné množství energie na dohady a domněnky a vytvá...
17. srpen 2015 - Prostor variant představuje pole informací neboli energetickou matrici – šablonu toho, co a jak má být. Pokud je energie naladěna na vymezený sektor matrice a osvětluje jej, šablona se realizuje v podobě materiální formy. Nabízí se otázka: Je možné tyto informace využít, dokud ještě spočívají v nerealizované podobě?
16. srpen 2015 - Když se řekne karma, většina z nás, pokud na ni věříme, si ji vnitřně spojí s principem příčiny a následku anebo na nižší úrovni se zločinem a trestem. A že karma platí pro každého z nás. To ovšem není až tak zdaleka pravdou, což už ostatně vyplývá z její relativity. Existují totiž různé druhy karmy, a to nemluvíme o vzájemných přesazích mezi nimi....
12. srpen 2015 - „Proč se někomu zdá, že čas utíká rychleji? A jinému se zase táhne?“ ptá se v jednom z dílů seriálu Star Trek androidní nadporučík Dat. Aby na to přišel, do nekonečna ohřívá vodu v konvici a stopuje čas. Pokaždé vyjde stejný. Pochopitelně. Je to stále on, aniž by cokoliv v sobě změnil. Třeba vypnul vnitřní chronometr.
11. srpen 2015 - Čím to je, že mezi lidmi existují rozdíly ve schopnostech vnímat různou šíři reality kolem nás? Touto otázkou se od pradávna zabývali mnozí myslitelé. Někteří v tom dokonce našli matematickou posloupnost. Pojednává o tom například Weber-Fechnerův zákon, který říká, že jestli poroste síla podnětu geometricky, pak síla počitku bude vzrůstat aritmetic...
9. srpen 2015 - Je báječné míti psa. Slouží to nejen jako forma vyjádření spojení se zvířaty a přírodou, ale zároveň jako proces sebezdokonalování. Stačí si jen uvědomit, že mezi psem a vámi, tedy pánem, existuje stejný vztah jako mezi Duší a Egem, tedy vědomím Těla.
8. srpen 2015 - Lidé s linií vlasů typu M v zaměstnání jen zřídka míří k mocenským pozicím. Možná najdou uplatnění v tvůrčí činnosti. Vydají-li se na uměleckou dráhu – například jako herci, výtvarníci nebo spisovatelé – budou bystrost a filozofické zájmy jejich kariéru podporovat.
5. srpen 2015 - Tinnitus. Svaté zvonění. Pro mnohé z nás spíše zatracené, protože již nedokážeme žít v klidu. Neustálé vysoké pískání v uších nás zcela vyhazuje z rovnováhy, přestože by tomu mělo být přesně naopak. Jenže vnitřní strach brání přijmout tento neúprosný fakt. Zvonění je signálem z vyšších světů, které se musíme nejdříve naučit poslouchat a posléze jem...
3. srpen 2015 - Taková linie vlasů svědčí o celém souboru vlastností, především však prozrazuje ryze ekonomicky orientovaného člověka. Vzhledem ke své vynikající soudnosti a pracovní morálce se hodí především na vedoucí místa v hospodářském sektoru.
2. srpen 2015 - Mezi nesmiřitelně věřícími tábory darwinistů (zastánců vzniku a vývoje života evolucí) a kreacionistů (zastánců vzniku a vývoje života božským zásahem) roste pomalu, ale jistě kruh třetí. V něm se oba extrémní postoje mísí do rovnovážného stavu.
28. červenec 2015 - Lidé s plochým čelem se těžko rozhodují. Přesto mají tito váhavci sklon pustit se do samostatných obchodů, a to je velmi riskantní. Na druhou stranu je pro ně těžké přijímat pokyny od nadřízených.
27. červenec 2015 - Lichoběžníková forma čela je podle siang-mien (nauka o čtení z tváře) považována za velmi nepříhodnou. Úzké čelo prozrazuje úzkoprsost a pesimismus. Sklon k myšlenkovému a emocionálnímu chaosu jako by takovému člověku byl vložen už do kolébky. 
26. červenec 2015 - Je-li čelo široké, bude se za ním pravděpodobně skrývat široká škála vědomostí. Člověk s takovým rysem může klidně každému nastavit čelo, protože bystrý rozum nemusí váhat a může přijímat výzvy.
26. červenec 2015 - Co se týče dalších léčivých účinků, klinické zkoušky potvrdily velkou efektivnost třezalky při léčení ran a popálenin. Její antibakteriální účinky jsou silnější než účinky sulfonamidu (látka používaná zejména k léčbě močových infekcí).
25. červenec 2015 - Třezalka je nejvíce známá svými antidepresivními účinky. Současné zprávy (1998 – rok vydání citované knihy) o její účinnosti v televizi, rádiu i časopisech způsobily, že její využití jako přírodního antidepresiva dosahuje ve Spojených státech rekordní úrovně.
25. červenec 2015 - Čelo není jen určujícím prvkem pro vzhled obličeje, nýbrž je zároveň výkladní skříní myšlenek a inteligence. Siang-mien (nauka o čtení z tváře), aby mohla obličej přesněji vyložit, rozděluje čelo do tří sfér. Každá tato sféra představuje jeden aspekt lidského ducha.
24. červenec 2015 - Třezalka se jako přísada do piva užívala tradičně v Norsku a do určité míry i jinde v Evropě. Ve skandinávských zemích byla pro tyto účely používána tak dlouho, že se to odráží i v mnohých lidových názvech této byliny, například erthopfe či veltehope, což v překladu znamená polní chmel. Někteří norští pivovarníci užívají třezalku spolu s řebříčkem ...
22. červenec 2015 - Každý z nás, nejen ženy, ale i muži, chce vypadat mladě a cítit se skvěle. Abychom pozastavili proces stárnutí, nemusíme zrovna podstoupit plastickou operaci. Nejlepší a nejpřirozenější cestou ke spokojenosti je tlaková masáž obličeje, vycházející z tradiční čínské medicíny.
21. červenec 2015 - Napadlo vás, proč lidé pronášejí přípitky, když sedíte za stolem ve společnosti? Mají taková vyjádření nějaký praktický smysl nebo jde o čistě symbolický rituál? Ukazuje se, že vůbec nezaznívají nadarmo. Národní moudrosti časem plodí zvyky, jež mohou budit dojem nesmyslných pověr. Lidé se nicméně ustanovenými pravidly nevědomky řídí, aniž by ovšem ...
19. červenec 2015 - Znamení ryby je poslední ze zodiaku a jako takové má opravdu těžký úkol. Stejně jako ostatní znamení zvěrokruhu. Úkolem ryb je obětování se pro duše ostatních.
14. červenec 2015 - Pravděpodobně jste už četli knihu od Kena Keyese, Jr. - Teorie o sté opici nebo možná dřívější práci Lyalla Watsona – Příliv života: Biologie nevědomí, která popisuje třicet let trvající výzkumný projekt na japonské opici Macaca fuscata.
12. červenec 2015 - Je to znamení, které má nutkání se bouřit, být originální, globální. S tím jak se blíží vodnářský věk, za přibližně 150 let, tak roste úroveň technologií a celoplanetární komunikace (internet).
10. červenec 2015 - Není žádná náhoda, že lidé, kteří páchají nejvíce zla na světě, nevidí žádnou vyšší sílu než sami sebe. Zlo představují muži a ženy s velmi silnou vůlí. A protože jsou narcističtí, ponořeni sami do sebe, a jejich vůle je rozhodující, patří k těm, co většinou obviňují nevhodně a destruktivně. Jsou to lidé, kteří nemohou – kteří nechtějí – vyjmout bř...
8. červenec 2015 - Přestože dnes existuje spousta alternativních léčebných postupů, založených na přírodní léčbě, mnozí z nás nedají dopustit na léčbu zvukem. Tradiční národy tohoto světa tento způsob regenerace organismu využívaly po mnohá staletí.
5. červenec 2015 - S příchodem kozoroha přichází opatrnost, starosti, povinnosti, zodpovědnost, starosti, zákazy, pravidla a zákony. Kozoroh je znamením, které představuje budování hory.
3. červenec 2015 - Dualita je nutná, abychom věděli, že existujeme. Dá se představit jako rezonující membrána, skládající se ze dvou vláken, jejichž oba na dvou stranách společně spojené konce jsou naprosto pevné.
27. červen 2015 - Víra, motivace, moudrost, filozofie, právo, svoboda, hledání cesty, sranda. To, co přinesl štír, musí střelec očistit skrze zakoušení si, protože jenom tak vzniká pravá moudrost. Střelce lze definovat jako věčného optimistu, který se vrhá po hlavě do věcí, které nezná, aby si je zakusil.
22. červen 2015 - Představte si, že každý ve skutečnosti existujeme v různých úrovních vědomí, akorát se naše tělesné schránky potkávají, přestože každé z nich vládne vědomí z rozdílných dimenzí. To ovšem znamená, že každý se pohybujeme v jiné realitě. 
20. červen 2015 - Sex, drogy, závislosti, vášeň, chtíč, tajemno, démonické poznání, smrt, manipulace, jed, citlivost - takhle lze charakterizovat štíra. Štíři doslova milují život na hraně, při kterém si připadají nejvíce naživu. 
19. červen 2015 - Ačkoliv by se mohlo zdát, že lékaři jsou odpůrci přírodní medicíny, opak je často pravdou. Jen to neříkají nahlas, aby si neznepřátelili některé své zaryté kolegy. Z „kuchyně“ nejmenovaných kardiologů tak pochází recept, který doporučují svým pacientům k důkladné očistě celého těla. Čistí cévy, léčí srdce a předchází kardiovaskulárním nemocím, zvyš...
14. červen 2015 - Váhy jsou jak podzimní vítr, který se snaží vnést soulad a harmonii kam jen to jde. Aby mohly vnést tento soulad, tak nutně potřebují zachovat si svou vlastní nestrannost.
7. červen 2015 - Jak funguje pyramida? Na tuto otázku zatím nemáme přesnou odpověď, existuje však několik hypotéz, které vám představíme.
29. květen 2015 - Zemětřesení, zemětřesení, zemětřesení! Panebože, proč to není rovné. To nemůžeš dát na ten stůl pěkně? Zarovnej tu záclonu. Ono to není přesné, musím to opravit. Nervy, nervy. Takhle nějak lze popsat znamení panny. Samozřejmě s velkou nadsázkou.
28. květen 2015 - Žádné farmaceutické firmě na světě se zatím nepodařilo to, na co přišli peruánští indiáni již před staletími, když objevili popínavou rostlinu zvanou Vilcacora (Uňa de Gato – Kočičí dráp). Zjistili, že umí léčit snad všechny nemoci, které je trápily. Svým objevem pomohli lidem z budoucnosti, které dnes postihují choroby mnohem horší, než si tehdy d...
24. květen 2015 - Slunce, kolem kterého se všechno musí točit. Takto lze popsat znamení lva. Dokáže všechny okolo sebe nabít životodárnou energii. Na druhou stranu mu hrozí, že upadne do vlastního narcismu. Pak naopak neslouží jako idol, který je hodný uctívání, ale jako pokřivený charakter, který mermomocí chce, aby se vše okolo něho točilo.
24. květen 2015 - Víte, proč se lidé rozdělují na roboty a uVědomělé? Protože roboti si skutečnost, že jsou roboty, neuVědomují. Žijí v ráji. Pokud by si to uVědomovali, nemohly by být roboty. Ti, kteří si to uVědomí, stávají se nejdříve otroky, protože si uVědoměním sebe sama neumí zatím poradit a začnou se bát - vyhnání z Ráje. Až odhodí vnitřní strach, získají sv...
17. květen 2015 - Stejně je tento svět navržený naprosto dokonale. To my jen sami si geniální plán života vysvětlujeme špatně, když nám osud hází klacky pod nohy a my takzvaně trpíme. Jenže to je pouze další a další šance, jak se probudit ze snu, do něhož upadáme od raného dětství.
16. květen 2015 - Dalo by se říct, že rak je zroditel citlivosti. Já osobně si při kombinaci základní kvality a vodního elementu představím tryskající gejzír, kdy voda nezadržitelně vytryskává na povrch jako city lidí ve znamení raka.
banner

Zasílání novinek
Aktuální video
Anketa
Kterou superpotravinu máte nejraději?
18%
14%
16%
13%
13%
13%
13%
banner

Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Kočky chrání před negativní energiíBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteTajný recept kardiologů proti všem nemocemMaca umí upravit hormonální nerovnováhuPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Úžasné město bez politiků, náboženství a penězProč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekProkázáno: Chemoterapie neléčí, ale zabíjíPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Kokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Cizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životNaklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyVyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Ježíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciÚzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíSpirituální probouzení mezi třetí a pátou ránoQuinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciJak si můžeme uvolnit zablokované čakryŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemBylinný zázrak má jméno kotvičníkJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiZázvor je 10000x silnější než chemoterapieJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenzeRecept na prastarý domácí sirup proti kašliLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Brečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatSnižte krevní tlak za 5 minut a bez lékůDeset základních kroků ke zvládnutí telepatieVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskVilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníChlorella a její prokázané zdravotní přínosyCo si různá znamení horoskopu neumí přiznat?Naše kočka vidí, co my ani nemůžemeUmírající těsně před smrtí navštěvují mrtví lidéOregano vyčistí plíce od prachu, plísně i bakterií
banner

Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.
POŠTOVNÉ nad 1000 Kč ZDARMA
nad 500 korun dárek MACA BIO 100 g,
nad 1000 korun další MACA BIO 100 g,
nad 1500 Kč Kotvičník extrakt 20 g ZDARMA.

Parádní den plný zlaté energie života