Je vědomí produktem mozku anebo mozek produktem vědomí?
banner

Co se vlastně skrývá v lidském mozku?

19. září 2016

Náš svět je vskutku tajemný, ale myšlenky, co stvořily kupříkladu tento článek, jsou jednoznačně záhadnější. Co je to myšlenka? Na myšlenky lze nahlížet jako na určitý pohled vnitřních zkušeností, jinak řečeno: Jsme tím, co z nás vytvořily procesy uvnitř mozku.
Stále si neuvědomujeme, že jsme výjimečné bytosti, a to především kvůli tomu, že přemýšlíme a máme ony zmiňované myšlenky, kterým mimo jiné vděčíme za všechno možné, třeba za stvoření internetu nebo chladničky. My jsme totiž jako supersportovní automobil, který může dosáhnout vysoké rychlosti - 300 km/h, jenomže kvůli tomu, že nemáme o této skutečnosti absolutně žádné povědomí, jedeme maximálně 80 km/h. Ale jinak jsme výtvorem svých vlastních myšlenek, o jejichž síle nelze pochybovat, zejména když díky nim člověk vzlétl k nebesům a doletěl až k Měsíci! Když se zamyslíme nad tím, jak vypadají naše města a obydlí, ale i vzhled krajiny, není těžké pochopit, že za tímto vším stojí mozkové impulsy, kterým se odborně říká - MYŠLENKY. Ovšem, co je zdrojem těchto myšlenek, jež vyplouvají z hloubi mozku na povrch do všudypřítomné reality, to se pokusí nastínit tato nezvyklá úvaha.

banner

Temná energie

Je evidentní, že svět je kontrolován myšlenkami, jež jsou dvojího charakteru. Člověk má dvě mozkové hemisféry - levou a pravou, přičemž tyto dvě části mozku rezonují s naší kladnou a zápornou povahou. Doslova můžeme hovořit o tom, že se v našem mozku vyskytují dva základní principy, JIN a JANG, což je polarita - vesmírný zákon o rovnováze.

Je důležité, abychom si uvědomili, že výše popisovaná dvoupólovost je ovládaná neznámou silou, kterou astronomové odhalili nedávno ve vesmíru. V kosmu byla objevená hypotetická energie, tj. takzvaná - TEMNÁ ENERGIE, jež se rozprostírá napříč celým vesmírem. Co o této temné energii dnes víme? Snad jen to, že podle výsledků provedených simulací, musí existovat! S jistotou však lze říci, že působí na expanzi vesmíru. Jak může temná energie souviset s lidským mozkem a myšlenkami, asi každého tato otázka napadne. Avšak na tento těžko zodpověditelný dotaz, se naskýtá poměrně jednoduchá odpověď.

Domnívám se, že uvnitř lidského mozku, lze tuto hypotetickou temnou energii kupodivu detekovat, což může být šokující zjištění, které by poodkrylo jednu z velkých záhad kosmického hlavolamu. Proč by se temná energie měla nacházet v lidském mozku, když se předpokládá, že působí ve vesmírném prostředí, které přece s lidským mozkem nemá vůbec nic společného, konkrétně s šedou kůrou, jež tvoří tuhle organickou tkáň mozku. Nejspíš temná energie stála za prvotní myšlenkou, z jejichž proudů povstal kompaktní vesmír v této jeho nádheře a půvabu. Jestliže je lidská bytost komponentním prvkem kosmického konstruktu, nepochybně se musí v mozkovém nitru vesmír vyskytovat. Jak nahoře, tak i dole, to jest zákon analogie, jemuž je člověk od svého zrození podřízen!

Vesmírná myšlenka

Kde vznikají myšlenky?. Samozřejmě v různých částech mozku, tudíž jsem přesvědčen, že jakýsi vnitřní kosmos v hlavě člověka bude se vší pravděpodobností existovat, což je vskutku velkolepý objev, potvrzující předchozí domněnku o temné energii. Představme si náš mozek jako počítač, ve kterém je spuštěno více procesů najednou.

Aby tohle vše mohlo bez problémů fungovat, musí být počítač nepřetržitě napájen elektřinou, bez tohoto zdroje by veškeré procesy v tomto paměťovém zařízení ustaly. Stejné podmínky panují ve vesmíru, i tam musí být „cosi“ jako je elektřina (v tomto případě mám na mysli - temnou energii), co vytváří veškeré reakce, aby kosmos v přeneseném slova smyslu nevychladnul.

Jak je patrné ve výše uvedeném příkladu, existence universa je spjatá s touto temnou energií, kterou můžeme považovat za myšlenku, ve které je vše dokonale nastavené tak, aby fungoval vesmír neomezeně. Jestliže je kosmos z tohoto úhlu pohledu „myšlenkou“, pak je nepochybné, že k tomutopočinu došlo v mozku. V jakém mozku (?), to ponechám na čtenářově představě a fantazii.

Makrokosmos či Mikrokosmos, to jest pořád jeden Kosmos!

I když vědci nevakuovanou energii označují za temnou sílu, nebojím se tvrdit, že tenhle neidentifikovatelný zdroj, je skutečně tou tvůrčí myšlenkou jednotného – UNIVERSA. Z tohoto konceptu (myšlenky) se vytvořil systém, tj energie, hmota a gravitace. Tyto tři fundamentální vesmírné pilíře však nevznikly z náhody, ale z mimoprostorové myšlenky, která tyto tři ukazatele zhmotnila do této pozorovatelné reality. Z tohoto konstatování snadno můžeme dojít k odvážnému závěru o mikrokosmech, v jejichž sférách se mohou vyskytovat identicky stejné vesmíry, jež jsou s tímto naším universem ve všech jeho aspektech totožné.

Představte si, kolik lidí dnes žije na naší planetě, tj. cca sedm miliard obyvatel, takže kdyby se vesmír nalézal v nitru každé lidské bytosti, stala by se jeho nekonečnost fenomenální ukázkou absolutní abstraktivity, to jest labyrint, co nemá cestu tam, ani zpět. Také ve zvířecích mozcích se mohou tyto mikrokosmy vyskytovat, stejně jako u člověka, akorát v tomto případě bude platit tohle pravidlo; čím inteligentnější stvoření, tím bude vyspělejší koncept vnitřního universa. O mnohosti vesmírných národů ani nemluvě, neboť v nekonečném universu jich bude nejspíš tolik, kolik je hvězd ve viditelném vesmíru.

Je pochopitelné, že vše výše uvedené vyznívá poněkud absurdně, zvlášť když v této úvaze je na lidský mozek pohlíženo jako na biologickou tkáň, ve které je umístěn funkční vesmír, v němž kromě planet a sluncí, nalezneme ještě onen zázrak života, nutno dodat v jiném rozměru a realitě. Proto bychom měli podobné sci-fi úvahy vnímat s určitým nadhledem a pochopením, neboť odpor či strach v tomto případě nejsou vůbec na místě!

Komunikace mezi Nižším a Vyšším vesmírným světem

Pokud by bylo pravdou, že v nitru lidského mozku se nachází mikrovesmír, čím bychom mohli být pro jeho obyvatele? Dokážu si představit, že i Bohem! Není divu, že se v tomto případě naskýtá logická otázka – je možné s tímto teoretickým vnitřním vesmírem, navázat kontakt či spojení? Může někdo z vnitřního universa komunikovat se svým Bohem (?), i takhle si lze tuto opovážlivou otázku položit. Jenomže v tomto směru jde o všeobjasňující dotaz, kterýžto může lidskému rodu, tedy nám pozemšťanům, odhalit tajemství stvoření a smyslu tohoto kosmického výtvoru.

Vraťme se ale ještě jednou k výše předloženému dotazu; lze se nějak spojit s tímto vnitřním vesmírem? Domnívám se, že to možné je, ovšem za předpokladu, že tomu budeme bezmezně věřit, protože to je důležitá podmínka, jež nám něco takového může umožnit. Nadarmo se neříká, že víra hory přenáší! V každém případě si musíme uvědomit, že komunikovat s námi mohou jen nejvyspělejší formy života, které jsou v tomto vnitřním vesmíru duchovně nejvyzrálejší. Také lidstvo na této úrovni bytí se neustále vyvíjí, proto předpokládám, že v tomto mikrokosmu tomu nebude jinak. Z toho lze usoudit, že jen některé entity či národy v tomto vnitřním prostředí, mohou s naším vědomím vejít v kontakt.

Pokud na této úrovni bytí dojde k naší smrti, nastává logicky i v tomto vnitřním vesmíru exitus, kosmologicky řečeno - Velký krach, to je atomární zhroucení a zároveň zánik celého universa. Samozřejmě čas ve vnitřním vesmíru plyne diametrálně jinak, než je tomu v naší přítomné realitě. Kupříkladu jeden rok našeho života, může v tomto rozměru představovat miliardu let.

Je nutné si uvědomit, že mezi makrokosmem a mikrokosmem neexistuje lineární čas, ani žádné jiné propojení, takže otevřít komunikační kanál – bránu, mezi těmito dvěma dimenzionálními rovinami, mohou jen vysoce vyspělé civilizace či entity. Ovšem kdyby se o něco takového pokusila nevyspělá stvoření, nastala by tam, nebo tady, katastrofa apokalyptického charakteru. Bohužel, občas se cosi takového přihodí, což se okamžitě projeví tragicky! Níže porozumíte tomu, co bylo tímto myšleno.

Na tuto zkušenost se nelze dostatečně připravit

To, co někdy moderní psychiatrie označuje za duševní poruchu či pocit selhání, to se projevuje kupříkladu vnímáním vnitřních hlasů, které jsou ukázkovým příkladem toho, jak se nějaká vyspělá entita uvnitř našeho mozku, pokouší s námi navázat spojení, a to prostřednictvím kanálu CNS (Pozn. CNS je centrální nervová soustava), z jehož frekvenčních impulsů vycházejí myšlenky do našeho prostoru a času.

Vzpomeňme na medializovaný případ Američana Kevina Dahlgrena, který byl obžalován ze čtyřnásobné vraždy. Psychiatrička Milena Zimulová po vyšetření podezřelého vypověděla, že jí Kevin Dahlgren sdělil, že noc před činem slyšel hlasy, jež mu říkaly, že musí rodinu zabít. Kvůli chybné komunikaci, z níž vzešlo nesprávně formulované slovo - zabít, což mohlo mimochodem znamenat - vejít (vejít ven a komunikovat), které se neustále v hlavě Dahlgrena opakovalo - vejít, vejít, vejít, přičemž on slyšel dokola jen zabít, zabít, zabít, až nakonec tomuto tlaku podlehl.

Jenomže v době spáchání tohoto hrůzného činu, netrpěl Dahlgren žádnou duševní poruchou! Proto předpokládám, že tohle může souviset zrovna s tím, co jsem popisoval výše. Nevyzrálá civilizace či entita působící vnitru lidského mozku, iniciovala pokus o spojení s Kevinem Dahlgrenem, který nebyl na tuhle mimořádnou situaci mentálně připraven, a proto vše skončilo čtyřnásobnou vraždou. Tudíž se stává tento článek dobrým návodem k tomu, jak se připravit na eventuální komunikaci s vnitřním kosmickým světem, a nepropadnout přitom stejnému šílenství.

Obdobných případů, kdy k lidem promlouvají neidentifikovatelné vnitřní hlasy, bylo ve světě zaznamenáno víc než dost. Uveďme si některé případy, abychom pochopili, že fenomén s vnitřními hlasy se zakládá na reálných zkušenostech. Johanka z Arku, přezdívaná jako Panna orléanská, už od svých 14 let slýchala vnitřní hlasy, v nichž slyšela anděly a světce. Další slavnou osobností, která prožívala všechny výše popisované symptomy, nebyl nikdo jiný než Svatá Hildegarda z Bingenu.

Tato vizionářka a prorokyně tvrdila, že od svých tří let naslouchala vnitřnímu hlasu, jež jí přikázal, aby všechny své zážitky podrobně zapisovala. Domnívám se, že tuto ženu, která vešla ve známost jako léčitelka a znalkyně přírody, nelze označit za prostoduchou schizofreničku.

Všechny výše popisované události jsou hypotetickým důkazem vnitřního vesmíru, který se v některých případech může projevit i negativně, ovšem musím podotknout, že v mnoha jiných situacích je navození komunikace mezi Nižším a Vyšším světem, přesněji řečeno mezi - Vyšším a Nižším JÁ, pro kohokoliv z nás velice obohacujícím zážitkem, jež přináší mnoho výhod, pakliže nepropadneme strachu a emocím, viz případ Kevina Dahlgrena. Na tuto zkušenost se nelze nikdy dostatečně připravit, buď to dopadne dobře, nebo s tragickým vyústěním. Nicméně informovanost může posloužit jako dobrá prevence, protože nikdo dopředu neví, kdy bude vnitřním vesmírem osloven!

Kolik různých osobností se s tímto nevysvětlitelným zážitkem na vlastní kůži (sluch) již setkalo? Je pochopitelné, že většina lidí kvůli obavám a výsměchu nikdy nepřizná, že slyší vnitřní hlasy, jež mohou pocházet ze zmiňovaného vnitřního vesmíru.

Možná je celý vesmír jedním obřím mozkem, jehož jsme součástí

Takže, když už jsme se v tomto článku dozvěděli významnou informaci o tom, že kdo slyší svůj vnitřní hlas, tak nemusí být vždy postižen vážnou duševní chorobou, mohli bychom se už konečně posunout k finálnímu rozuzlení: Jsou ve vesmíru námi pozorované hvězdné formace a galaxie součástí většího komplexu, který je uložen v mozku neznámé Bytosti - která v tomto ohledu představuje atributy BOHA?!

Dost možná jsou obří galaxie v tomto vesmírném prostoru jakýmisi neurony (nervovými buňkami), jež vytvářejí organickou materii této bytosti, čili pro Boha, jehož obraz se může podobat humanoidnímu vzhledu člověka. S tímto postojem dokonce koresponduje biblický citát, který hovoří o tom, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu a k jeho podobě. Vesmír má v tomto kontextu s naším mozkem mnoho společného, o tom svědčí leckteré indicie, které naznačují, že tahle fantaskní úvaha není daleko od pravdy. Vezměme si například zmiňované neurony, bez těchto buněk by žádné myšlenky nevzešly. Co ale o těchto buňkách můžeme říct?

Vysílají elektrické impulsy, které se šíři rychlostí 400 km/h. V lidském mozku se nachází cca 100 miliard neuronů, a to je energetická síla, jež by dokázala rozsvítit jednu žárovku. Aby toho nebylo málo, tak si představte, že každá buňka neuronu je propojena s tisíci dalšími jinými neurony, což vytváří jakousi mezihvězdnou síť uvnitř lidského mozku.

Tyto výboje neuronů navíc nápadně připomínají záblesky světla, jež jsou vizuálně podobné těm zábleskům z neutronových hvězd, jejichž intenzitu sledují s velkým zájmem současní astronomové. Jak je tedy patrné, kosmické zákonitosti jsou si v ledasčem podobné s lidským mozkem, ale tento neuvěřitelný soulad nelze výstižněji popsat ani slovy, ani tímto článkem, nýbrž přitažlivým obrazovým sdělením, které už vůbec nepotřebuje žádný komentář. Věřím, že níže umístěný obrázek, je tou nejlepší možnou tečkou a završením myšlenky o kosmickém mozku.

Josef Čáp, odrazy-tajemna.wz.cz


banner
nehodnoceno

Předchozí související články

18. září 2016 - Přesto arogance samotná není příčinou či hlavním důvodem této choroby dnešní společnosti. Je pouze jednou z mnoha tváří zla, jde však o lstivého chameleona, kterého lze těžko rozpoznat. Zlo je pouze tím, za co jej lidé považují, a přestože je v mnoha případech zřetelně patrné, panují zde nejasnosti, například ohledně morálních otázek. Jde o to, že ...
16. září 2016 - Hrozící nebezpečí pro celý svět nemá podobu kobylek z biblických pohrom, invazí Vikingů, nebo Velkého irského hladomoru. Jde o arogantní hady, kteří se živí penězi, mocí a nezcizitelnými právy. Pokud ne již dříve, tak alespoň nyní by mělo být naprosto jasné, že mnozí (nebo většina) představitelé jsou zrádci a neměli by se zvát příslušníky národa, j...
15. září 2016 - David Icke, bývalý profesionální sportovec, novinář a chvíli i politik, je již dlouho vnímán jako badatel a filosof s nálepkou "konspirační teoretik". Každý, kdo se v dnešní době zajímá o pozadí a smysl současného světového dění, se s jeho jménem setkal. V sobotu 8. 10. 2016 můžete navštívit seminář, na kterém David Icke poodhalí tajemství a skryté...
14. září 2016 - Kolik toho víme o Iluminátech? Jde o skutečnou skupinu, která existuje i dnes? Nebo se jedná jen o výsledek komplexních myšlenek, které stály za zrodem řady článků, knih a filmů na toto téma?
13. září 2016 - Všichni to víme - skutečnou nevýhodou arogance je negativita. Podporuje negativně smýšlející kulturu, nemluvě o nepřátelství, které arogance také plodí. Co že je negativně smýšlející kultura? Ale, nic moc, jen kultura vystavěná na nenávisti a neúctě. Z toho nemůže vzejít nic dobrého. Navíc to nevyhnutelně vede ke špatným rozhodnutím. Arogantní člov...
12. září 2016 - Anunnaki je údajně skupina božstev několika starověkých mezopotámských kultur, například sumerské, akkadské, asyřanské a babylonské. Mnoho lidí po celém světě považuje toto téma za velmi kontroverzní. Miliony lidí věří, že starověcí Anunnaki jsou stvořiteli lidstva, a že nejde o pouhá mytologická stvoření, ale o „bohy“ z masa a kostí, kteří přišli ...
11. září 2016 - Pokud za to tedy nemohou peníze ani moc, jak může být pastýř arogantní? Většina lidí ví, že je to kvůli jeho špatné životní situaci, jeho chudobě, takto světu vyjadřuje svou vzpurnost. Skrytě prohlašuje, že je rádoby král. A proto je poháněč volů rádoby princ a kovář o nic míň než další Alexandr Veliký.
10. září 2016 - Z nepřeberného množství špatných návyků, které jsou u lidí známy, by arogance měla být řazena mezi ty nejhorší. Může se jevit jako neslušné chování, a proto relativně neškodné, ale pod povrchem se skrývají problémy. Zvláště pokud jde o arogantního vůdce. Přestože zdánlivě se arogantně chová jen málo lidí, mohla by se arogance – už jen kvůli své exi...
8. září 2016 - Drtivá většina hudebníků na světě ladí své nástroje podle koncertního A o disharmonické frekvenci 440 Hz. Oproti tomu A o frekvenci 432 Hz, známé jako Verdiho A, je alternativním laděním v matematické shodě s vesmírem. Hudba v tomto ladění přenáší prospěšnou léčivou energii, protože se jedná o čistý tón základní matematiky přírody.
7. září 2016 - Nešťastná skutečnost, že naše současná podoba mechanického materialismu je založena na zmatené a zastaralé představě o hmotě, není v současné době často zmiňována. Jedná se o zmatek, který lze pro běžné vědecké účely ignorovat, ale pro naše širší myšlení začíná být velmi destruktivní. Jak tomu čelit, o tom vypovídá kniha Science Delusion, kterou na...
6. září 2016 - Mandelův efekt je teorie o paralelních vesmírech založená na skutečnosti, že větší skupina lidí má podobnou alternativní vzpomínku na minulou událost. Zastánci této teorie tvrdí, že jestliže jsou tyto kolektivní zkušenosti pravdivé, muselo v určitém okamžiku v minulosti dojít k prostorovému a časovému posunu, a proto nejenže paralelní obyvatelné ve...
3. září 2016 - Starověké texty podrobně popisují, jak nefilové žili na Zemi a stvořili chaos a destrukci. V jednom okamžiku v historii začali mít prorocké sny o armageddonu, a strach se přehnal přes jejich srdce. Podle textů byl prvním nefilem, kterému se takový sen zdál, titán Mahway, syn anděla Barakela.
1. září 2016 - Už jste se někdy zamysleli nad tím, proč dochází k reinkarnaci? Proč máme tolik krátkých životů, v nichž jedinou duchovní cestou obvykle bývají pochybná náboženství a učitelé? Nebo proč jsou tato náboženství vystavěna na hierarchickém principu? Už jste někdy přemýšleli nad tím, proč je ve světě tolik zla? A proč se zdá, že se mnohdy zlí lidé stávaj...
29. srpen 2016 - Od kmene, ve kterém muži pijí semeno po komunitu, kde bratři sdílejí manželku - zde je dalších pět sexuálních tradic z celého světa, nad kterými žasnete.
28. srpen 2016 - Proroctví a předpovědi jsou úžasné. Nutí nás přemýšlet o budoucnosti a hledat naplnění v minulých událostech. Většina z nás ví o Nostradamovi a jeho proroctvích – byly o nich sepsány stovky knih, a tak než abychom se stále dokola zabývali starým tématem (jehož některé části byly vyvráceny), představujeme vám seznam proroctví, o kterých většina z vá...
27. srpen 2016 - Od kmene, ve kterém muži pijí semeno po komunitu, kde bratři sdílejí manželku - zde je prvních pět sexuálních tradic z celého světa, nad kterými žasnete.
26. srpen 2016 - Proroctví a předpovědi jsou úžasné. Nutí nás přemýšlet o budoucnosti a hledat naplnění v minulých událostech. Většina z nás ví o Nostradamovi a jeho proroctvích – byly o nich sepsány stovky knih, a tak než abychom se stále dokola zabývali starým tématem (jehož některé části byly vyvráceny), představujeme vám seznam proroctví, o kterých většina z vá...
24. srpen 2016 - Hlavním ukazatelem v dnešním světě je - rychlost. O tom, jak se mění myšlení v epoše špičkových technologií, hovoří profesorka, doktorka psychologických věd Rada Granovská, vedoucí vědecká pracovnice oddělení organizace výzkumné práce Všeruského centra tísňové a radiační medicíny.
23. srpen 2016 - Proroctví a předpovědi jsou úžasné. Nutí nás přemýšlet o budoucnosti a hledat naplnění v minulých událostech. Většina z nás ví o Nostradamovi a jeho proroctvích – byly o nich sepsány stovky knih, a tak než abychom se stále dokola zabývali starým tématem (jehož některé části byly vyvráceny), představujeme vám seznam proroctví, o kterých většina z vá...
20. srpen 2016 - Dětská duše je to nejcitlivější, co na Zemi existuje. Je-li vystavena traumatu, zareaguje velmi silně. To, co dospělý člověk považuje za normální či jednoduše nepříjemné, je pro dítě emocionálně likvidační. Protože dospělí myslí a jednají jinak než dítě, mnohdy si vůbec neuvědomují, jaký vliv na své potomky mají. V čem žijeme, co zažíváme jako děti...
19. srpen 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
18. srpen 2016 - Lidé prožívají řadu emocí – od štěstí po smutek, od extrémní radosti po depresi. Každá z těchto emocí v těle vytváří jiný pocit. Koneckonců naše tělo uvolňuje různé chemikálie pokaždé, když prožíváme některou z emocí a každá chemikálie v těle vytváří jiné prostředí. Pokud například mozek produkuje serotonin, dopamin nebo oxytocin, cítíme se dobře a...
15. srpen 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
13. srpen 2016 - V novém románu pro ženy Downward Dog, Upward Fog autorky Meryl Davids Landauové prožije hlavní postava, Lorna, úžasný sexuální zážitek – ne proto, že by její partner byl nějak výjimečný, ale protože se rozhodla žít svůj každodenní život spirituálně a otevřela se energii, kterou tento prožitek vyzařoval. Až po rozhovoru s Mirandou Shaw, autorkou kni...
11. srpen 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
8. srpen 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
4. srpen 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
2. srpen 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
23. červenec 2016 - Věděli jste, že historie starověké Indie je jedna z nejobsáhlejších na světě? Největší soubor starověkých textů se nazývá Védy a tyto texty popisují „létající lodě“, které tento kontinent před více než 6 000 lety navštívily. Proč tedy mainstreamová historie tyto starověké texty ignorovala? Nebo ještě lépe: znamená to, že nejsme jediným inteligentní...
21. červenec 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
20. červenec 2016 - Zaregistrovali jste zvýšený počet žádostí o přátelství? Zajímalo vás někdy, zda se jedná o SKUTEČNÉ lidi? Mám podezření, že mnoho lidí, převážně těch známějších, je bombardováno obrovským množstvím žádostí o přátelství od falešných účtů.
19. červenec 2016 - Irina Michailovna Sazonova je lékařka s třicetiletými zkušenostmi, autorka knih "HIV-AIDS: virtuální virus nebo provokace století" a "AIDS: rozsudek zrušen", autorka překladů knih Dr. Petera H. Duesberga "Vymyšlený virus" (Inventing the AIDS virus, Regnery Publishing, Inc., Washington, D. C.) a "Nakažlivý AIDS: všichni jsme byli uvedeni v omyl?" (H...
18. červenec 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
banner
Zasílání novinek
Aktuální video
Anketa
banner

Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Kočky chrání před negativní energiíTajný recept kardiologů proti všem nemocemBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteMaca umí upravit hormonální nerovnováhuÚžasné město bez politiků, náboženství a penězPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Proč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekKokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyCizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Naklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Vyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Quinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůJežíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Úzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemBylinný zázrak má jméno kotvičníkJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskRecept na prastarý domácí sirup proti kašliBrečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Vilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatZázvor je 10000x silnější než chemoterapie
banner

Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.
CHIA 1 kg za 50 Kč v balíčku s MACA 250 g

CHIA semínka 1 kg za 129 Kč

QUINOA bílá 1 kg za 133 Kč

GOJI 1 kg za 333 Kč

MACA prášek 250g za 299 Kč

CAMU CAMU 100g 12% vitaminu C za 229 Kč

OSTROPESTŘECOVÝ OLEJ 500ml za 199 Kč