Manipulátor se navenek tváří, že je na naší straně, ale ve skutečnosti se nám potají směje, jak s námi mává. foto: Pixabay

Podstata manipulace a jak se proti ní bránit

30. červen 2016

zobrazeno 21236x

Sponzoruji svou inspiraci

Manipulace je nejhorší choroba lidské morálky. Mnoho lidí si myslí, že se jich netýká nebo si ji uvědomují jen částečně. Pravdou je, že je nedílnou součástí našeho života, přestože je mnohdy těžké ji včas odhalit. Člověk je klamán i několikrát denně a žije v mnoha omylech. Proces projekce lze pozorovat v rodině, mezi přáteli a spolupracovníky, ale v nejvyšší míře je patrný v reklamě a politice. Jsme ovlivňováni skrytým kontextem mainstreamové zábavy a manipulujeme dokonce i sami sebou, když si namlouváme něco, co není podložené objektivními fakty nebo když je naše jednání v rozporu s naším svědomím.

banner

Definice významu slova MANIPULACE pro účely tohoto článku: Manipulace je snaha ovlivňovat myšlení, cítění a chtění člověka za účelem kontroly či řízení jeho chování.

Manipulace může v určitých případech i pomáhat, ale v konečném důsledku vždy brání člověku se vyvíjet v sebevědomou a svobodně se rozhodující bytost, protože žije v omylech a nemá pravdivý základ, na kterém by mohl kvalitně budovat. Je velmi nebezpečné se nevědomě odevzdat všem vlivům, které mezi námi jsou a neustále se vyvíjejí. Po celém světě se šíří mnohé, co nemůže lidem prospět, ale naopak jim to škodí. V tomto článku bych rád tuto problematiku trochu objasnil a ukázal základní metody, jak manipulaci rozpoznat a bránit se jí.

Proč a jak manipulace funguje

Dva základní faktory, které v současnosti umožňují rozkvět manipulace, jsou hektický životní styl a rozvoj znalostí v psychologii a sociologii. Pochopené slabosti člověka jako jednotlivce i lidstva jako celku se dají určitými technikami zneužít.

Dnešní rychlý životní styl, kdy nás informace zaplavují ze všech stran, neumožňuje se na něco soustředit po delší dobu. Žijeme neuroticky a naše myšlení se rozmělňuje na mnoho myšlenek či představ, které se rychle střídají. Napadají nás rušivé myšlenky, které je těžké ovládnout. Skoro nikdy si neuděláme čas sami pro sebe, abychom si důkladně vše promysleli. Lidé jsou tak zaneprázdněni vlastním životem, že si skoro nevšímají, co se kolem nich děje. Žijeme v podstatě na „autopilota“. Ovládají nás převzaté vzorce chování a programy myšlení, které znemožňují naší vůli se aktivně podílet na rozhodování o celkovém směru vývoje našeho života.

Každý z nás má nějaké slabé místo, které ho motivuje k jednání – např. marnivost, lenost, požitkářství… a u naprosté většiny lidí ovlivňuje rozhodování potřeba peněz nebo touha po moci. Peníze postupně prosakují do každé oblasti našeho života, což vede ke stále větším požadavkům na jejich vydělávání a je lehké jimi manipulovat. Zmocní-li se našeho slabého místa manipulátor, lehce se podrobíme jeho vůli, zvláště pokud jsme nesoustředění a nemáme sílu se vzepřít. Ve všedním životě se lidi nechávají ke svému jednání přimět tím, co je osobně uspokojuje.

Manipulátor

V krajním případě psychopat či sociopat je člověk s vrozenou či naučenou vadou – absence empatie (schopnost vcítit se do druhých) a morálky (nehledí na důsledky). Není schopný oddělit emočně významné od bezvýznamného. Takový člověk nejdříve jedná tak, aby získal sympatie a důvěru. Využívá k tomu svůj šarm a charisma, znalosti slabých stránek druhých a stavění se do pozice autority. Jakmile uspí naši vůli, podnikne na ni útok za účelem zmanipulování k vlastnímu prospěchu.

Základní projevy manipulátora

 1. Je egocentrický a nesnáší kritiku. Prezentuje své slabosti jako přednosti.

 2. Kořistnictví a zlatokopectví skrývá za slušnost.

 3. Nechce nebo není schopen uvědomovat si následky svých činů.

 4. Má výkyvy nálad. Nesděluje jasně své požadavky, odpovídá neurčitě a často mění postoje.

 5. Lže nebo říká polopravdy, překrucuje a popírá zjevná fakta.

 6. Snižuje sebevědomí druhých, zpochybňuje jejich kvality a navozuje u nich pocit viny.

 7. Pomlouvá a kritizuje, aby zaséval nesvár a podezíravost.

 8. Pokud není po jeho, tak citově či jinak vydírá.

 9. Přivlastňuje si zásluhy a práci druhých.

 10. Vynucuje si závazky (sliby a smlouvy) a povinnost nekriticky souhlasit s jeho sděleními.

 11. Svůj prospěch schovává za prospěchem druhých.

 12. Lichotí ostatním jen tehdy, když to je v jeho zájmu.

 13. Není schopný si udržet dlouhodobé vztahy

Často používané výroky

 1. Po mně ať přijde potopa. To už není můj problém.

 2. Darovanému koni na zuby nehleď. Poznámka: To říkejte Trojanům.

 3. Co je mi po tom. Já mám svých problémů dost.

 4. Co oči nevidí, to srdce nebolí.

 5. Nevědomost je sladká. Důležité je si to užít.

 6. Nehas, co tě nepálí. Poznámka: Až se to rozhoří, tak uhoří všichni.

 7. Však jsme lidi, nějak se pak domluvíme.

Typologie manipulátorů

Počtář - Stále vyhodnocuje situaci a jedná pouze podle toho, co je pro něj nejvýhodnější. Co se mu líbí, to dělá bez vytáček, ale jakmile něco neodpovídá jeho záměrům, tak „zapomene“ nebo „onemocní“, vždy se najde něco, co mu v činnosti zabrání.

Rodič - Stará se o Vás, aniž by se vás ptal, jestli o to stojíte. Myslí si, že ví, co je pro Vás nejlepší a to také bez zeptání dělá. Nepřipustí, že by se mohl mýlit.

Diktátor - Staví se do pozice autority a nesnáší odporování. Vždy prosazuje svoji vůli a jde „přes mrtvoly“.

Drsňák - Manipuluje hrubostí a nehoráznou sebejistotou. Myslí si, že pouze on má patent na rozum. Své okolí překřičí a ostatní mu ustupují převážně proto, aby se s ním nedostali do konfliktu.

Mafián - Chce loajalitu a závazek za poskytnutí ochrany či pomoci. „Za loajalitu platím dobře, ale pokud se mi postavíš do cesty, tak tě smetu. Kdo nejde se mnou, jde proti mně.“

Obětavec - Říká, že nic nechce pro sebe a vše dělá pro druhé, ale zároveň po nás stále něco chce až do úplného vyčerpání.

Chudáček - Dělá ze sebe oběť a mluví o své méněcennosti a těžkostech, aby ho ostatní litovali. Předstírá závislost na druhých, aby se o něj starali a on na nich mohl parazitovat. Nepříjemné úkoly „neslyší“ nebo „zapomene“. Je mu blízká hypochondrie.

Poslední spravedlivý - Neustále Vás kontroluje a kritizuje. Vyvolává ve svém okolí pocit viny a méněcennosti. Sám sebe považuje za bezchybného.

Manipulační techniky

Rád bych věřil, že všichni lidé mluví pravdu a mají na srdci blaho ostatních. Ale zpátky do reality. Naprosté většině lidí jde pouze o sebe. Svědomí a důvěřivost berou jako vadu přecitlivělých lidí, které neváhají zneužít ve svůj prospěch bez ohledu na následky. Řekl bych, že to jsou dostatečné argumenty k tomu, abychom se učili manipulační techniky rozpoznat a osvojili si postupy na jejich zneškodnění.

Manipulaci si můžeme rozdělit na individuální (ovlivňování jednoho člověka člověkem) a kolektivní (více lidí naráz). U kolektivní manipulace musíme vzít v potaz dvojí účel – propagace zboží a služeb na jedné straně a ovlivňování veřejného mínění na straně druhé. Principy jsou u všech druhů manipulace podobné.

Základní principy

 1. Dojem – Kontext slouží k získání sympatií, vytvoření požadované nálady a úhlu pohledu.

 2. Umění slova – Jednoduchá lež či polopravda porazí složitou pravdu.

 3. Kladné emoce – Vyvolání dobré nálady (např. předstíraným nadšením) pro získání sympatií.

 4. Záporné emoce – Vykolejení lidé se snáze manipulují (např. strach či nejistota), protože se nedokáží soustředit.

 5. Autorita – Využívání příkladu přirozených autorit (např. celebrity, politici, doktoři) k přijímání tvrzení bez kritického uvažování.

 6. Vůle – Čím sebejistější postoj, tím silnější realita. Aktivní vůle vnucuje své chtění vůli pasivní.

 7. Opakování – Opakované tvrzení se dostává do našich myšlenek, následně do podvědomí, až ho nakonec přijmeme za své. 100 krát opakovaná lež se stává pravdou.

Jazyk jako nástroj k manipulaci

Slova na nás působí buď kladným, nebo záporným dojmem. Přiznejme si, že jen málokdy promýšlíme danou věc skutečně do důsledků. Většinou se rozhodujeme na základě toho, jestli se nám to na první pohled líbí nebo ne. Této lidské vlastnosti lze poměrně jednoduše zneužít. Uvedu několik příkladů.

Neutrální vyjádření Pozitivní vyjádření Negativní vyjádření
bojovník bojovník za svobodu povstalec
útok spojenecká pomoc okupace
přišli o práci snižování stavů propouštění
státní dluh deficit otroctví
mrtví civilisté vedlejší ztráty incident, masakr

Slova působící pozitivně: aktivní, cenný, debata, děti, důvěra, chválit, iniciativní, jedinečný, hnutí, hrdý, konflikt, lidský, mír, mobilizovat, morální, naslouchat, naše, nedotčený, občan, oddanost, odolnost, odvaha, pečovat, povinnost, podnětný, právo, pravda, princip, prosperita, příležitost, reforma, rodina, sen, sdílet, síla, soutěžit, správný, stavba, světlo, svoboda, tvrdá práce, učit se, úspěch, vést, vize, volba, výzva, zachovat, zajímat, zdravý rozum, změna.

Slova působící negativně: byrokracie, destruktivní, důsledky, chorý, ideologický, krize, kolaps, korupce, lačnost, lež, meze, mělký, mrhání, nekompetentní, nejistý, nemocný, ničení, nucení, ohrožení, oni, pohltit, pokrytectví, přinutit, radikál, rouhání, zánik, zneužití, zrada.

Zkuste v televizi pozorovat, jak moc jsou tato slova používána.

Závazek zadarmo

Nastrčený prospěch je vnadidlem, jímž je možno vést cizí vůli. Dostaneme něco zdarma nebo za „výhodných“ podmínek a později se to začne zdražovat nebo je vyžadováno něco na oplátku. Situace se může vyhrotit až k výhrůžkám a vydírání.

Umělá autorita

Komunikace většinou probíhá na rovnocenné úrovni, ale jedna strana se také může postavit do role větší autority a druhá se tím pádem dostane do podřízeného postavení (očekává se od ní, že bude sdělení přijímat nekriticky). Tato technika funguje i obráceně, když někdo manipuluje z pozice slabšího. Na kolektivní úrovni je tato metoda používána pro slepé přijímání sdělení a příkladu propagovaných autorit (celebrity, politici apod.).

Vykolejení

Nejlépe se manipuluje s emočně rozhozenými lidmi (stres, strach, deprese). Psychicky narušené povahy podléhají čemukoli rychleji. Kdo má nějaký problém, lehce se podřídí tomu, kdo mu nabídne pocit bezpečí či zdánlivé řešení.

Vykolejení z jistoty či rozhození je velmi funkční metodou, jak někoho dostat do podřízeného postavení.

Zmatek vytvoří závislost na manipulátorovi, který je na situaci dopředu dobře připravený. Určitě stojí k zamyšlení, proč mainstreamové zprávy tak často podávají situaci z toho nejhoršího úhlu pohledu.

Na individuální úrovni se tato metoda může projevovat několika způsoby. Vždy jde o to přesvědčit nás, že na něco nemáme, a opakovat to tak dlouho, dokud o tom nepřesvědčíme sami sebe.

Mnoho lidí o sobě pochybuje a nemají se rádi takoví, jací jsou. A jakmile se někdo dotkne jejich slabého místa, velmi rychle podléhají.

Projevy

 1. Záměrné měnění prostředí (únava, změna teploty, nekvalitní strava).

 2. Zmatená komunikace, abychom se neorientovali a cítili se nesví.

 3. Vyvolávání rozpaků, zoufalství a pocitu viny.

 4. Stálé upozorňování na nedostatky.

 5. Zastrašování, ponižování a urážky.

Příklady

 1. Vzhled - „Vypadáš nějak špatně. Je ti dobře?“

 2. Výkon - „Proč si myslíš, že bys na to zrovna ty měl mít?“

 3. Dětství - „To tě tví rodiče nenaučili?“

 4. Normalita - „Ty jsi divný.“ nebo „To není normální.“

 5. Sexualita - Poukazování na velikost přirození, zadku, poprsí, apod.

Massmedia

Televize, rádio, internet a všechny další způsoby kolektivní komunikace slouží k ovlivňování veřejného mínění a programování spotřebního chování. Všechny sdělovací prostředky jsou připravené ovlivňovat veřejné mínění podle vůle lidí, kteří je ovládají. Co se má prosadit, je podáváno pozitivně, aby to probudilo vnitřní touhu (reklama, kontext filmů a seriálů, ale také hudba a další mainstreamová zábava). Skutečná moc massmédií spočívá v tom, že lidem ukazují, co je „normální“, co by si měli přát a co by měli dělat. Jsme ovlivňováni skrytým kontextem mainstreamové zábavy. Pravdu nahrazuje veřejné mínění a člověk se stává otrokem všeho, po čem slepě touží.

Propaganda

Kdo ovlivňuje veřejné mínění, má moc získávat lidi na svoji stranu tím, že je stále dokola přesvědčuje o svém úhlu pohledu. Pokud realita není dost barevná, aby přesvědčila veřejné mínění, není problém si ji přibarvit. Důležité je, aby byl kontext líbivý a zábavný nebo naopak tak hrozný, že nás nenapadne, že by to mohlo být jinak. Nejúčinnější manipulace působí na myšlení, cítění a chtění (vůli) zároveň.

Druhy propagandy

 1. Bílá – objektivní pravda z potřebného úhlu pohledu, jasný zdroj, důvěra.

 2. Šedá – nepřesné či mylné informace, zmatek, nejasný zdroj.

 3. Černá – dojem známého zdroje, lži, polopravdy, dezinformace, fámy, skrytý záměr.

Používané metody

 1. Účelový výběr informací - interpretace fakt z vlastního úhlu pohledu. Záměrné řazení informací, aby posloužily účelu. Z jednotlivostí vytržených z kontextu se činí obecné závěry. Účelový výběr komentátorů a svědků, naaranžování okolností.

 2. Emocionalita – působení na city a pudy, vyvolání nálady a touhy.

 3. Neuroparalýza – zahlcení informacemi a poskytnutí tolika možností, aby nebyla možnost si správně vybrat.

 4. Zamlžování a ignorace nežádoucích témat.

 5. A opět – opakovat, opakovat, opakovat. Prostředí se může měnit, ale hlavní vyznění je vždy stejné: „kup si mě“ nebo „vol mě“.

Doporučení: Podívejte se na film Vrtěti psem, kde je krásně ukázané, jak se zpracovává veřejné mínění.

Psychická sebeobrana

Základem je uvědomění, že pouze my sami jsme pány svého života. Psychiku nám může někdo narušit jen tehdy, když mu to dovolíme svou nesoustředěností. Pozornost nemá nikdy spát, protože úmyslnost vždy bdí. Než uděláte nějaký krok, kterého byste mohli později litovat, raději to pořádně promyslete a pochopte, jaké důsledky z toho plynou. Rovněž, než se s někým začnete otevřeně bavit bez kritického myšlení, pochopte nejdříve jeho motivy. Prokrastinace se někdy vyplácí. Lehkomyslná náklonnost či svéhlavost ve slovech a činech vždy dříve nebo později přináší nesnáze.

Co pomáhá: Pozornost, kritické myšlení, sebekontrola.

Co škodí: Nesoustředěnost, nervozita, strach.

Základy

 1. Ovládejte se a nejednejte automaticky (bez rozmýšlení).

 2. Udržte si klid a nadhled. Nenechte se rozhodit.

 3. Nepodléhejte prvnímu dojmu. Oddělte osobu a obsah sdělení.

 4. Přemýšlejte, než něco přijmete. Zvláště, pokud je to zdarma a předtím Vás ani nenapadlo, že byste to mohli potřebovat. Naučte se říkat NE a nenechte si vnutit nic, co nechcete.

 5. Když manipulační techniku rozeznáte a není možné se jí ubránit, nebo se situace příliš vyhrotí, přerušte ji a odejděte.

Slovní obrana

Během hovoru vždy přemýšlejme nad důsledky. Snažte se odpovědět si na následující otázky:

 1. Co se po mně žádá?

 2. Proč to říká takhle?

 3. Co vynechává?

Odmítnutí

Odmítnutí může být někdy těžké, ale pokud se necháme donutit udělat něco, co nechceme, skoro vždy to přináší problémy. Manipulátoři nesnáší odmítnutí, a pokud se neovládnou, můžou se začít chovat arogantně. Pamatujte, že „pes, který štěká, nekouše“. Pokud nezabírá slušnost, musíte dát jasně najevo: „Tak takhle ne! Tohle je můj život a ty o něm nebudeš rozhodovat.“ Pokud protistrana nebere naše NE jako odpověď, je třeba podle situace přitvrdit nebo odejít.

Obrácení situace

Rozhovor je energetický proces. Pokud se stanete obětí manipulace a včas ji rozpoznáte, nedejte nic znát a hrajte dál hru manipulátora. Když uvidí, že nás má tam, kde chtěl, nebude se tolik hlídat a postupně vyčerpá svoji energii. Nesmíte se přitom uvést do rozpaků nebo uvést v pohyb afekty. Pokud to má nastat, tak ať se tak stane na straně manipulátora. Promyšlenou slovní argumentací a energetickou převahou obraťte situaci ve svůj prospěch.

Na závěr…

Nejdůležitější otázkou zůstává, proč se tak závažné téma, které rozkládá naši společnost, zametá pod koberec. Někdo, ba celá společnost v současném stavu, se nás od narození snaží přesvědčit, že nejvyšší metou v životě jsou peníze, statky, oblíbenost, sláva a moc. To však štěstí nepřináší, dříve či později se zákonitě musí probudit syndrom vnitřního vyhoření.

Štěstí přináší jedině svoboda – svoboda se rozhodovat a svoboda jednat podle sebe, ne podle názorů a očekávání druhých. Tuto svobodu máme všichni, ačkoli ji mnoho z nás v sobě už potlačilo. Jsme otroci minulosti, ale pány své budoucnosti. Budoucnost se tvoří na základě našich současných rozhodnutí, za jejichž důsledky ale také neseme plnou odpovědnost. Na těchto důsledcích se ukáže, zdali si svobodu zasloužíme, nebo se o ni necháme připravit. I nedělat nic je rozhodnutí.

Chceme-li něco na svém životě změnit, musíme začít u změny svého myšlení. Musíme převzít odpovědnost za svůj život, své rozhodování a svůj rozvoj. Když se naučíme si manipulaci uvědomovat, naučíme se jí také bránit. Budeme odolnější vůči pastem ve společnosti, která se začne postupně uzdravovat. Lidé se naučí ovládat své emoce a nenechají se zneužívat.

Čím budeme klidnější, soustředěnější a uvědomělejší, tím budeme také sebevědomější, zdravější a šťastnější. Jen ten, koho vede láska k činnosti a odevzdání se pravdě, jedná opravdu svobodně. Svoboda je láskyplné oddání se skutečné realitě. Naše doba je těhotná velkými možnostmi – destruktivními i konstruktivními. Záleží na nás, které si zvolíme.

Tomáš Nimmerrichter - tomens(víteco)email.cz

nehodnoceno

Předchozí související články

25. červen 2016 - Možná znáte benzodiazepiny - diazepam (Valium), lorazepam (Ativan) a alprazolam (Xanax). Patří mezi celosvětově nejoblíbenější léky předepisované pro generalizovanou úzkost a záchvaty paniky. Je zde však i temná stránka – mnoho temných stránek – kvůli kterým byste měli zvážit, zda se vydáte na cestu benzodiazepinů. Tyto léky lze užívat bezpečně, al...
12. červen 2016 - Rodina by měla být naším bezpečným útočištěm. Někdy je to však místo, kde prožíváme nejhlubší trápení. Opustit toxické kamarády nebo se rozejít s toxickým přítelem nebo přítelkyní je jedna věc a existuje mnoho rad, jak to provést. Ale co dělat, když se jedná o člena rodiny?
10. červen 2016 - Vědí, jak vždy dostat to, co po vás chtějí. Znají vaše slabosti lépe než ostatní, dokonce než vy sami. Vždy dokáží změnit ne na ano a nezdá se, že by se nějak zvlášť starali o zákony, bezpečí nebo o to co je dobré a špatné. Jsou to ti největší predátoři v naší společnosti, kteří si vezmou, co chtějí, a poté vás nechají na pospas osudu. Jsou však...
7. červen 2016 - Zdaleka nejlepším okamžikem každoroční konference Recode’s Code Conference bylo, když vystoupil Elon Musk – stál u zrodu PayPal, Tesla Motors a SpaceX. Vysvětlil, že i když si myslíme, že jsme bytosti z masa a krve žijící ve skutečném světě, jsme téměř jistě počítačem generované bytosti žijící ve videohře vyspělejší civilizace.
6. červen 2016 - Bývalý moderátor Grandstandu David Icke ve své nejnovější bizarní konspirační teorii tvrdí, že Měsíc je dutý a že se jedná o vesmírnou loď, kterou opustili mimozemšťané. Icke, který před nedávnem informoval Andrewa Neila v pořadu This Week na BBC1, že členové královské rodiny jsou reptiliáni, přišel s bizarní teorií o tom, jak se Měsíc dostal na sv...
6. červen 2016 - “Mocní“ tohoto světa jsou opravdu v uvozovkách, nemají totiž plnou moc nad tímto světem. Jinak by neprováděli věci, o kterých víme, že je dělají, aby si svou “moc“ udrželi. Pokud jsme skutečně mocní, nic v sobě držet nemusíme. Moc se nás drží sama, proto(že) my sami máme nad ní vládu.
5. červen 2016 - Když uslyšíte slovo „psychopat“, možná se vám vybaví Hannibal Lecter nebo Ted Bundy. Během výzkumu pro svou novou knihu jsem přišel na to, že většinu psychopatů tvoří vlastně nenásilní členové společnosti, kteří nikdy nebyli vězněni. Ve skutečnosti existuje vysoká šance, že se běžnému pozorovateli budou jevit jako altruističtí a nevinní.
29. květen 2016 - Znepokojivý výzkum naznačil, že mladý losos z oblasti Puget Sound byl při testování pozitivní na více než 80 různých drog včetně kokainu, antidepresiv a desítek léků jako je Valium, Darvon, OxyContin a podobně.
25. květen 2016 - Takové oznámení učinilo studio na nedávném tiskovém setkání. Podle vedoucích TV skupiny Fox Dany Walden a Garyho Newmana jsou všichni herci i štáb z předchozích epizod připraveni na další pokračování tohoto seriálového hitu.
22. květen 2016 - Za rostoucím trendem pořizování selfies stojí duševní porucha zaměřující se na posedlost člověka vzhledem. „Od doby kdy se telefony s fotoaparátem staly populární, mají dva ze tří pacientů, kteří mě navštíví s dysmorfofobickou poruchou, nutkání opakovaně pořizovat selfies a zveřejňovat je na sociálních sítích,“ říká psycholog David Veal.
17. květen 2016 - Německé zdravotnické organizace a výzkumníci začali nedávno varovat před konzumací tchajwanského bublinkového čaje. Tvrdí, že tento populární nápoj představuje nebezpečí udušení a obsahuje rakovinotvorné chemikálie.
7. květen 2016 - Svět se v podstatě dělí na dvě menšiny bdících – jedna vládne, druhá vede proti ní zákopovou partyzánskou válku – a na většinu spících, které je to zcela a všechno jedno. Proč tomu tak je? Slavný režisér John Carpenter (Věc) ve svém sci-fi filmu Jsou mezi námi (1988) prezentuje tento stav jako záměrnou hypnotizaci, pomocí které vládnoucí menšina do...
26. duben 2016 - Navzdory množství studií potvrzujících léčivé účinky konopí se nic nemění a rostlina je stále ilegální. Abychom lépe porozuměli tomu, proč se o tom nepíše, pojďme si projít historii prohibice konopí. Umožní nám to lépe pochopit, proč editoři zpráv cenzurují zprávy o léčbě rakoviny konopím a proč vláda rozdává doživotní tresty majitelům lékáren, pro...
22. duben 2016 - Podle Williama Tompkinse, bývalého agenta námořní rozvědky Spojených států, zavedli Reptiliáni během příprav na 2. světovou válku německé tajné společnosti a nacistické SS do tří velkých jeskyň na Antarktidě. V posledním rozhovoru s ExoNews TV Tompkins popisuje, jak německým nacistům pomohli vybudovat podzemní základny v odlehlých jeskyních na Anta...
16. duben 2016 - Existují bezpečné způsoby jak dodat fluor zubům, pokud trpíte jeho nedostatkem. Jediné jednorázové ošetření gelem, které trvá 15 minut, vám vystačí na celý život. Co je však podle této studie nebezpečné, je chronická expozice. Oproti zmíněnému ošetření je také očividně zbytečné. Jedná se o marketingový plán, který stavěl na neinformovaných výpovědí...
14. duben 2016 - Slyšel jsem takový vtip: „Víte, proč myslivci nemají rádi v lese volně pobíhající psy? Protože je berou jako konkurenci, na kterou ani nejmenším nemají. Jsou totiž nesrovnatelně lepší lovci než oni sami.“ V souvislosti s chystanou změnou zákona o myslivosti ovšem tato anekdota začíná drhnout jako písek mezi zuby, protože nám touto navrhovanou legis...
14. duben 2016 - Pokud půjde vše dobře, již zanedlouho budou moci spotřebitelé pomocí svých mobilních telefonů a dalších přenosných zařízení přímo na místě testovat environmentální toxiny, GMO, pesticidy, bezpečnost potravin a mnoho dalšího.
7. duben 2016 - Naši duchovní průvodci, andělé či vyšší já (vyberte si dle vašeho systému víry) k nám promlouvají různými způsoby. Mohou v rádiu opakovat písničku, která pro nás má zvláštní význam, vyslyšet naše modlitby, nalistovat určitou stránku v knize, kterou právě čtete nebo nasměrovat vaši pozornost na opakující se číslice na hodinách nebo cedulích, jako je...
5. duben 2016 - Raketový nárůst dětí (a dospělých) s diagnózou poruchy pozornosti (ADD) a poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD, HKP) nás nutí zamyslet se nad spirituálním významem této anomálie. Děti i dospělí s ADD a ADHD cítí obvykle přemíru energie a musí si najít kreativní způsob, jak ji využít.
1. duben 2016 - Španělští lékaři z madridské nemocnice Carlos III na tiskové konferenci ve středu 21. října 2015 potvrdili, že zaznamenali první případ úmrtí, způsobeného požitím geneticky modifikovaných potravin. Juan Pedro Ramos zemřel na anafylaktický šok poté, co snědl vyšlechtěná rajčata, obsahující rybí gen, který vyvolává agresivní a smrtící alergickou reak...
31. březen 2016 - Zatímco lidé přemýšlejí o nezávislosti internetu, hádejte, co vymyslel Google. Nejpoužívanější vyhledávač se rozhodl změnit kritéria, která používá pro řazení obsahu na internetu. Zatímco nyní se vyhledávač řídí popularitou jednotlivých odkazů, nově bude obsah řazen podle toho, co systém vyhodnotí jako ‚pravdu‘. Tento orwellovský krok otevírá Googl...
30. březen 2016 - Podle člena tajného vesmírného programu, který se rozhodl promluvit, Coreyho Gooda, existovala v minulosti v pásu asteroidů „Super Země“obývaná lidem podobnými obry, kteří se účastnili zničující galaktické války, jež byla příčinou zkázy jejich planety. Goode v nedávné epizodě Kosmických odhalení prohlásil, že mnozí z těchto obrů prchli před touto z...
25. březen 2016 - Velikonoce se slaví každý rok napříč celým křesťanským světem. V bibli však nejsou vůbec žádné verše, které by povolovaly nebo souhlasily s udržováním této tradice. Bible se nezmiňuje ani o velikonočních vejcích, košících, zajíčcích nebo půstu. J. R. Terriera, autor knihy The Easter Celebration – History of Its Hidden Origins, uvádí přesvědčivé důk...
19. březen 2016 - Věřím že elitní skupina lidí a společnosti, které řídí, získaly nadvládu nejenom nad energií, zdroji potravin, vzděláváním a zdravotní péčí, ale prakticky nad každým aspektem našich životů. A dělají to skrz ovládání světových financí, ne tím, že vytvoří větší hodnotu, ale vlastně tím, že řídí zdroj peněz. Když jsem sledoval peníze, zavedlo mě to do...
15. březen 2016 - Na Zemi je zlato jedním z nejdůležitějších zdrojů, který naše společnost zná. Používáme jej mnoha způsoby: v elektrických komponentech a skoro ve všem, co má něco do činění s elektřinou. Zlato je opravdu jedním z nejlepších vodičů. Jeho tvárnost a možnost vyrobit z něj dráty a či použít ho v opravdu malých dílech jako nanočástice z něj činí fantast...
11. březen 2016 - Myslíte si, že o islámu víte všechno, co? Fundamentální džihádisté, modlitba k Mekce, dovádivé panny v ráji jako odměna pro spravedlivé - jednoduché jako facka, že? Ale přibrzděte. Druhé nejrozšířenější náboženství světa je složitější, než byste si mysleli. Ano, je tady ráj a sedm stupňů džanny neboli nebes a pár skutečných oříšku zvaných Pět pilíř...
4. březen 2016 - Dnes přinášíme fiktivní rozhovor s bytostí, která si říká Thomas (T) a je považována za neformálního šéfa agentů Smithů. Pro ty, kteří nečetli některé předchozí články Mirka Zelenky (M), tak tzv. Globální elity se skládají z majitelů, architektů a agentů Smithů.
2. březen 2016 - Wi-Fi je běžná věc, mnozí však pochybují o bezpečnosti neviditelných sil, které procházejí vším kolem nás. Od uvedení Wi-Fi v roce 1997 provedli vědci desítky studií. Výsledky jsou jasné a šokující – Wi-Fi může negativně ovlivnit celkové zdraví a zdraví mozku, obzvláště u dětí.
23. únor 2016 - Proč to není tak, že čím více jdeme do minulosti, tím primitivnější civilizace nacházíme? Máme zde přeci pyramidy, dokonale postavené monumentální chrámy, rozvaliny megalitických staveb, stále patrné pozůstatky rozvinutých dávných velkoměst, zkrátka nepochybné známky vyspělých kultur.
15. únor 2016 - Až 80 % česneku prodávaného ve světě pochází z Číny. Každoročně se do ČR dovezou tisíce tun česneku, drtivá většina tohoto množství pochází z Číny. A pokud najdete na česneku importovaném z Číny označení „organický“, nevěřte čínským certifikačním metodám. Tím samozřejmě neříkám, že vše čínské je automaticky špatné. Ale co se týče česneku, o tom nen...
12. únor 2016 - Když jsem poprvé začal s většími změnami svého jídelníčku a vyřadil jsem například zpracované jídlo, maso a další živočišné produkty, pamatuji si, jak jsem si říkal: „Myslím, že sýru se vzdát nedokážu.“ Myšlenka, že už bych si nikdy v životě nedal sýr, vypadala neskutečně. Když jsem s novým jídelníčkem začal, řekl bych, že jediné, co jsem opravdu p...
11. únor 2016 - Stále více vědců se přiklání k názoru, že mikrovlnky jsou našemu zdraví nebezpečné. Střídavé proudy totiž nutí atomy obrátit svou polaritu. Tento proces vytváří tření a vibrace vody uvnitř molekul jídla a způsobuje jeho zahřívání. A zároveň tak dochází k změnám potravin na molekulární úrovni.
8. únor 2016 - Zvedněte ruku, kdo z vás si přinese domů nové tričko nebo kalhoty z obchodu a začne je hned nosit, aniž by je vypral. Je to zcela běžná, možná dokonce typická praxe, protože většina oblečení vypadá v regálu nebo na stojanu velmi čisté.
23. leden 2016 - Pro komplexnější poznání skutečnosti je důležité si uvědomit, že máme výrazně omezenou schopnost chápat složité obrazy z vyšších úrovní poznání (pokud nejsme ve stavu rozšířeného vědomí). Často se stává, že obrazy a informace, které obdržíme z vyšších úrovní poznání, se nám zdají jako vzájemně nekompatibilní či dokonce si odporující.
20. leden 2016 - Nedávno jsem na Svobodném vysílači poslouchal pořad s Jaroslavem Chvátalem (matrix-2001.cz), kde krom mnoha dalších zajímavostí zaznělo pro mě něco velmi přijatelného ohledně "dimenzí", tolik propíraných ezoteriky. Konečně něco rozumného, nikterak se to ve mně nešprajcovalo a vůbec -podporovalo to můj názor na danou věc. 
28. prosinec 2015 - Několik nedávných titulků naznačovalo, že nová studie na rozdíl od těch předchozích shledává vegetariánství pro životní prostředí škodlivější, než pojídání masa. Avšak výzkumníci, kteří za touto novou studií stojí, tvrdí, že je to naprostá dezinterpretace toho, na co přišli.
21. prosinec 2015 - Může sladký dortík pokoušet mozek stejně jako crack? Přesně na to se snaží přijít studie na hlodavcích (Avena, 2012). Laboratorní krysy s neomezeným přístupem k pokrmu bohatému na tuk a uhlovodany se většinou užerou k smrti. Dobrovolně chodí přes zelektrizovanou destičku a snášejí bolestivé šoky, aby se dostaly ke svému oblíbenému nezdravému jídlu....
20. prosinec 2015 - Téměř polovina Rusů věří, že existuje tajná světová vláda. Přesněji 45 %. To jsou údaje z posledního výzkumu Všeruského centra výzkumu veřejného mínění (VCIOM). Je zajímavé, že stupeň víry v tajný všemohoucí světový orgán roste s úrovní vzdělání respondentů. Nicméně názory na složení této "vlády" už se v Rusku liší. Jedni se domnívají, že planetě ...
16. prosinec 2015 - Bývalý kanadský ministr obrany Paul Hellyer poprvé vystoupil na veřejnost s tím, že mimozemšťané jsou mezi námi, již v roce 2005, a je prvním vysokým politikem, který veřejně potvrdil, že mimozemšťané jsou skuteční. Nedávno v ruské televizi Russia Today prohlásil, že existuje 80 různých ras mimozemšťanů. Řekl, že nejméně 4 rasy navštěvují naši plan...
8. prosinec 2015 - O AIDS se mluví jako o černém moru 20. století, který má po celém světě na svědomí životy přibližně 34 milionů lidí. Prapůvodní příčina nemoci byla koncem sedmdesátých a začátkem osmdesátých let nesprávně přičtena promiskuitní gay subkultuře. Věda však od té doby příliš nepokročila a o příčinách nemoci se dodnes zaníceně diskutuje.
4. prosinec 2015 - Většině žen se zdůrazňuje, že hysterektomie vede k vyléčení rakoviny prsu a dalších nemocí. To je však zkreslování pravdy. Dosavadní výzkumy nevykazují žádné zlepšení přežití bez ohledu na agresivitu této naprosto zbytečné „léčby“. Screening rovněž paradoxně vede ke zvýšení úmrtnosti na rakovinu prsu a vůbec nedokáže řešit prevenci. Přestože tedy ž...
3. prosinec 2015 - Stává se to častěji, než si dokážete představit, ale je to holá skutečnost – čím dál více lékařů je konečně přistiženo při činu, když porušují Hippokratovu přísahu a podvodně diagnostikují u zdravých pacientů rakovinu jen proto, aby získali peníze z úplatků za nasazení jedovaté chemoterapie. Proč by taky lékaři lhali, když celý rakovinový průmysl j...
1. prosinec 2015 - Máte hlad? Než zamíříte do své oblíbené restaurace s rychlým občerstvením a objednáte si chemikáliemi a léčivy napěchované jídlo, možná byste si měli přečíst tento článek. Věděli jste, že ve svém hamburgeru pravděpodobně jíte drcené brouky anebo kachní peří? Přinášíme seznam nejodpornějších aditiv, které zkonzumujete, když zamíříte k okénku fastfoo...
27. listopad 2015 - Nejspíš jste už slyšeli někoho nazvat jiného člověka „psychopatem“ nebo „sociopatem“. Co však tato slova znamenají? V oficiální příručce duševního zdraví, Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch, tyto definice nenaleznete. Místo nich používá jiný termín: antisociální porucha osobnosti.
22. listopad 2015 - V každém z nás je skeptik. Záleží jen, jaké pozornosti se mu od nás dostane. Skeptik je to hmotné v nás, které nevěří v nehmotné, jelikož to není možné, protože hmotné je tvořeno nehmotným, tedy tím, co nás přesahuje. A čím méně si to uvědomujeme, tím více upadáme do iluze, tudíž mnohem snadněji se dá s námi globálně manipulovat. Abychom tomuto ...
19. listopad 2015 - Manipulace nemusí být nutně špatná věc. Pokud jste manipulováni k něčemu, co je zcela jistě ve vašem vlastním zájmu, neděje se žádná křivda. Lidské vztahy se točí kolem různých druhů manipulace, skryté i neskrývané a zároveň může být zdrojem potěšení. Pokud se na ni budete soustředit a budete z ní mít neustálý strach, budete vystresovaní a neatrakt...
13. listopad 2015 - Jelikož se nám neustále množí dotazy na možné nežádoucí účinky konzumace chia semínek, uznali jsme za vhodné tyto informace ozřejmit. Na pozoru by se měli mít zejména lidé, kteří užívají „léky“ na ředění krve a jedinci s nízkým tlakem.
5. listopad 2015 - Mise Apollo nebyla vůbec ve své podstatě pouhou vědeckou misí. Když se lidstvo odvážilo pustit se směrem k Měsíci, před námi leželo obrovské moře záhad . To se však nedočkalo prozkoumání, i když se nám na Měsíci podařilo přistát. Ve skutečnosti se zdá, že záhad o Měsíci stále přibývá. Ptáme se a divíme se, proč se v poslední době cesty k Měsíci vůb...
4. listopad 2015 - Jeden ze systémů ovlivňování lidstva se dá přirovnat k hypnotizaci. Většina lidí je v této naší realitě do značné míry ve stavu, který se podobá situaci, kdy jsou zhypnotizovaní. Proces hypnotizace lidstva je velmi dlouhodobý. Tímto procesem je ovlivňována většina lidí již od narození či dokonce již v prenatálním stavu a spolupůsobí při něm již dáv...
1. listopad 2015 - Všichni jsme si zvykli na představu, že naše oči jsou okny otevřenými do světa. Věda nám však ukazuje, že nevidíme svýma očima. Aby se mohlo "vidění" uskutečnit, musí miliony nervových buněk, které se v očích nacházejí, vyslat, jako po kabelu, sdělení do mozku.
31. říjen 2015 - Existence tajných kosmických programů byla pečlivě a opatrně skryta před americkou veřejností a před celým světem po více než 75 let. „Po zveřejnění“ bude společnost tak radikálně odlišná, že každý film, televizní show, blog, každé video na YouTube, každá kniha, článek – vše, co před touto událostí existovalo, bude tak staromódní a kuriózní ...
18. říjen 2015 - Internet je dnes zaplaven množstvím informací pocházejících z channelingových zdrojů. Není zcela jednoduché posuzovat nezaujatě kvalitu a hodnotu informací z takovýchto zdrojů pocházejících. Nedávno si bylo možno přečíst na jedněch webových stránkách vyjádření o nevalné kvalitě velké většiny channelingů a pro jejich hodnotu byl použit poměrně dost ...
17. říjen 2015 - Generál Ratnikov pokračuje: Velmi nám pomáhali výjimečně silní extrasenzorici z řad důstojníků státní bezpečnosti. Ano, takoví tam opravdu sloužili. V roce 1991 jsem jich dal několik dohromady, těch nejnadanějších, a vytvořil malou jednotku. Leželi na pohovkách a nalaďovali se na mozek nějakého politika, i když ten se nacházel třeba i tisíce kilome...
16. říjen 2015 - Stará známá věc, ale přesto stojí za připomenutí. V tabákovém kouři se nachází více než 4000 chemických látek, přičemž nejméně 69 z nich je karcinogenních. Nutno dodat, že nevznikají spalováním samotného tabáku, ale především chemikálií, které se do cigaret přidávají. Proč? Aby docházelo k rychlejšímu nástupu závislosti, zejména u mladých lidí.
14. říjen 2015 - Než se vrátíme k rozhovoru s generálem Ratnikovem,  nebude na škodu trocha historie ze svazku zvláštních služeb bývalého Sovětského svazu. V roce 1853 slavný chemik Alexandr Butlerov jako první na světě vytvořil vědeckou hypotézu k objasnění fenoménu mentálního přenosu projevujícího se v hypnóze mezi hypnotizérem a pacientem. Butlerov navrhl zkouma...
14. říjen 2015 - Tento text se zřejmě nebude líbit chovatelům a milovníkům domácích mazlíčků, obzvláště těm, kteří jsou vegetariáni či vegani z etických důvodů. Nicméně je fakt, že u nás i ve světě žije nepřirozeně velká populace psů a koček, kteří se musí denně nasytit tunami potravy. A protože se jedná o masožravce, musí se kvůli nim zabít miliony nevinných zvířa...
13. říjen 2015 - PSI působení může probíhat skrze technické prostředky - televizi, rádio, hudbu, určité rytmy a stejně tak čistě prostřednictvím PSI pole jednoho člověka nebo skupiny na všechny ostatní z mozku do mozku. Speciální služby všech zemí na tom úporně pracují. Ale všem ostatním vsugerovávají myšlenku, že se jedná o pseudovědecká tvrzení.
12. říjen 2015 - Nedávno náš magazín přinesl článek o přenosu charakterových vlastností mezi dárci a příjemci transplantovaných orgánů. Redakci Energie života se ozvala devětapadesátiletá žena, které sice neprošla tímto zákrokem, ale zato během operačního zákroku dostala transfúzi krve. A po návratu z nemocnice začala silně pociťovat, že v jejím charakteru se objev...
5. říjen 2015 - Zatímco NASA oznámila nález známek vody na povrchu Marsu, „lovci“ mimozemšťanů oslavili svůj vlastní objev. Na fotografiích rudé planety, pořízených vozítkem Curiosity, odhalili zvláštní skalní útvar, o kterém badatelé tvrdí, že by to mohly být zkamenělé kosti dávné prehistorické bestie.
3. říjen 2015 - Rančeři a farmáři ve Spojených státech denně krmí svůj dobytek nízkou dávkou antibiotik. Není to proto, aby zvířata neonemocněla, ale aby nabrala na váze. Mnoho lékařů a výzkumníků má však podezření, že tato praxe přispívá k nárůstu rezistentních bakterií, což představuje vážné ohrožení pro naše zdraví. I když v EU platí mnohem přísnější předpisy p...
2. říjen 2015 - Farmáři používají pesticidy na mnoho konvenčně pěstovaných druhů ovoce a zeleniny. Například americká Agentura pro ochranu přírody (EPA) stanovuje limity, které říkají, kolik zbytkového množství pesticidů může v jídle zůstat. Je to složitý proces, kterému není jednoduché porozumět. Jsou v něm zahrnuty proměnné jako toxicita pesticidů nebo množství ...
1. říjen 2015 - Pesticidy v plodinách, hormony v mléce, antibiotika v mase – co dělají všechny tyto speciální ingredience v našem jídle? Vylepšené testovací metody nyní umožňují výzkumníkům detekovat a sledovat tuto zvláštní břečku odporných chemikálií v našem jídle a v našich tělech. Ačkoliv množství jsou malá a není zcela jasné, zda nám škodí či nikoliv, už samo...
30. září 2015 - Problémy se spaním trápí mnoho z nás. Zatímco se snažíme udržet vzhůru sedíc za naším kancelářským stolem a stěžujíce si kolegům, nedochází nám, že bychom měli raději investovat energii do hledání příčin toho, proč nemůžeme celou noc spát. I když to mnozí nebudou chtít připustit, je velmi pravděpodobné, že jednou z hlavních příčin, proč do sebe po ...
29. září 2015 - Protože bylo Edgaru Cayceovi položeno jenom málo otázek týkajících se Lemurie (ponořený kontinent, kolébka černé rasy), záznamy o ní prakticky mlčí. Ale ohledně Atlantidy (200 000 - 10 700 před Kristem) existuje zmínek mnoho. Tato velmi početná skupina duší se projevovala velmi agresivně a důvtipně a překonala v tomto ohledu všechny ostatní rasy, j...
29. září 2015 - Nedávná klinická studie oficiálně publikovaná ve Veřejné vědecké knihovny Spojených států odhaluje, jak technologie mobilních telefonů různými způsoby narušuje mozkovou aktivitu. Konkrétně se jedná o účinek technologie 3G, jejíž radiace silně poškozuje lidské zdraví.
26. září 2015 - Mohl by být velmi populární televizní seriál Stargate, natočený v letech 1997 až 2007, více vědou než fikcí? Informátor tajných vesmírných programů Corey Goode tvrdí, že je založen na reálných velmi pokročilých cestovatelských technologiích, které je možné najít po celé Zemi, sluneční soustavě a naší galaxii.
24. září 2015 - Profesor Thomas Faunce z právnické a lékařské fakulty australské národní univerzity říká, že výzkum Přátel Země odhaluje, že tvrzení o bezpečnosti prodávaných potravin jsou „falešná a lživá“. Podle jeho slov by společnosti měly mít povinnost vyznačit výskyt nanočástic na obalech, aby zákazníci měli možnost informovaného výběru, podobně jako v EU. M...
23. září 2015 - I když by se na první pohled mohlo zdát, že se nás to netýká, opak může být pravdou. V oblíbených sladkostech, omáčkách a dresinzích z australských supermarketů se při laboratorních testech objevila nanotechnologie, přestože národní potravinový regulátor jejich široké využití v potravinách dlouhodobě popírá. Podotýkáme, že některé potraviny s pozit...
21. září 2015 - U Stephena Wiltshira byl již ve třech let diagnostikován autismus. Přitom pozoruhodné je, že je umělcem, který do detailu maluje městská panoramata. Je známý tím, že mu stačí pouhých několik vteřin na to, aby se podíval třeba město z helikoptéry a pak jej s pozoruhodnou přesností namaloval!  
19. září 2015 - Učenci, kteří dokáží malovat mistrovská díla během několika vteřin a se zavázanýma očima. Géniové, kteří mohou kalkulovat s čísly způsobem, kterého je jen počítač schopen. Anebo obyčejní lidé, kteří si pamatují každičký detail jejich života na datum a čas přesně. Takových super jedinců je na světě poměrně hodně.
18. září 2015 - Nicméně buněčnou pamětí nemusí být vysvětleno vše, protože jak se zdá, ne všechny orgány způsobují přenos buněčné paměti. Například lidé, kteří obdrželi darovanou oční rohovku, nezaznamenali žádné tyto vedlejší účinky. Proto musíme vzít na zřetel možnost, že duše mrtvého dárce či různé fragmenty jeho nefyzického těla, které se uvolňují po smrti dan...
17. září 2015 - Dr. Paul Pearsall (1942-2007) a jeho kolegové, Gary Schwartz and Linda Russe, nashromáždili 74 případů, z nichž 23 pacientů celkem bylo po transplantaci srdce. A začali hledat vysvětlení tohoto fenoménu. Podle skeptiků je srdce životně důležitý orgán, který může vdechnout tělu novou sílu a změnit osobnost. Pacient s transplantovaným srdcem může být...
16. září 2015 - Na veřejnosti se čím dál více objevují výpovědi příjemců transplantovaných orgánů, kteří tvrdí, že mají pocit jakoby zdědili paměť, zážitky i emoce svých zesnulých dárců. Navíc to umocňují i podivné změny v jejich osobnosti. Představíme vám zde několik případů a následně prodiskutujeme možná vysvětlení, ať z pohledu skeptiků či esoterického.
5. září 2015 - Kde je pravda a kde je lež? To záleží na každém z nás, jaký máme v sobě systém víry, tedy jak vnímáme realitu kolem nás a v jaké úrovni iluze se nacházíme. Stejně tak záleží jen na nás, nakolik jsme schopni v našem systému víry činit úpravy, ať už menší či dokonce zásadní tváří v tvář zjištění, že nás někdo oklamal či jsme se stali obětí dogmat, kt...
30. srpen 2015 - Ekzém zahrnuje široké spektrum kožních onemocnění, která způsobují podráždění a zanícení pokožky. Obecně vzato, kožní problémy postihují celkově přes 5% dospělé a dětské populace. A z ní u více než 20% se jedná o děti do jednoho roku věku. Ještě více znepokojivý je fakt, že tato čísla narůstají jako důsledek narušeného životního prostředí a kvůli n...
26. srpen 2015 - Případ třiačtyřicetiletého muže ze Slovenska, který upadl do kómatu na základě údajné otravy cizrnovou pomazánkou od firmy Alfa Bio, vyústil v dokonalou frašku. Na veřejnost se totiž dostaly informace, podle nichž máslo na hlavě nemá výrobce, ale paradoxně nemocnice, která muže přijala.
20. srpen 2015 - Českou republikou otřásl případ otravy botulotoxinem, kterým se měl otrávit a upadnout do kómatu třiačtyřicetiletý muž na Slovensku, po údajném požití Cizrnové pomazánky firmy Alfa Bio. O případu informoval Regionální zdravotní úřad v Bánské Bystrici prostřednictvím evropského systému rychlého varování Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci Č...
13. srpen 2015 - Pokud používáte na svém chytrém mobilu aplikaci Facebook, buďte si jisti tím, že jste dali nevědomky svolení Facebooku, aby vám monitoroval vaše telefonní hovory.
7. srpen 2015 - Velká vlna hněvu se snesla na amerického lovce a zubaře Waltera Palmera z Minnesoty, který lstí nechal vylákat milovaného lvího samce Cecila ze zimbabwského národního parku a pak jej usmrtil za pomocí luku a šípu. Skutečnost, že se zvířata beztrestně zabíjejí jen tak zábavu a zejména v rámci rozmařilostí konzumního života před jejich zavřenýma očim...
3. srpen 2015 - Manipulace. Velmi škaredé slovo, které dnes kdekdo skloňuje, byť často význam je krajně neuchopitelný a zcela někde jinde, než základ tohoto slova vypovídá. Ať už tak či onak, zkusme si tento náročný kus poněkud rozdělit, ať to máme o něco snazší.
17. červenec 2015 - Arganový olej je kosmetickým hitem poslední doby. Jenže s nárůstem dovozu do České republiky se rovněž dostávají do naší země nepříliš kvalitní šarže, které pocházejí z velkých továren, kde se olej místo lisování získává chemickou cestou. Navíc některé z nich zapáchají. Proč? Arganové plody, z nichž se takový nevábně vonící olej vyrobil, s největší...
15. červenec 2015 - Pokud se vám zdá Váš život poněkud fádní, stejně tak ani filmy vám už nepřinášejí stejné uspokojení jako kdysi, máme pro vás tip, jak v aktuálním životě žít paralelní život plný dobrodružství. Ano, řeč je o snění, ať už takzvaném lucidním či jen velmi živém.
26. červen 2015 - Na českém trhu se začínají objevovat nekvalitní šarže CHIA semínek, u nichž obsah omega 3 a 6 mastných kyselin může klesnout až k nule. Jak ovšem rozpoznat správnou kvalitu?
31. květen 2015 - Japonský sociolog Hiaso Ishii minulý týden zveřejnil studii, podle níž závislost dětí na mobilní technologii ohrožuje samotnou strukturu společnosti. Mnozí teenageři jsou ke svým telefonům přilepení od rána do večera a jsou velmi nepříčetní, třeba v případě výpadku signálu, když nemohou své známé kontaktovat několikrát za den. Pokud to tak půjde dá...
20. květen 2015 - Základní složkou drtivé většiny komerčně prodávaných energy drinků je kofein. Zdálo by se, že když jej obsahuje káva, která podle lékařů do tří šálků denně neškodí, je všechno v pořádku. U mužů prospívá prostatě, u žen zase potlačuje depresi. A to nemluvě o zastoupení antioxidantů. Jenže energy drinky obsahují syntetický kofein. A v tom je ta potíž...
14. květen 2015 - Kladenský výrobce prémiových tofu paštik Veto se tvrdě ohrazuje proti tvrzení, které se v poslední době hojně rozšířilo internetem, že kvasnicový extrakt, který do svých výrobků přidává, je totéž jako zdraví škodlivý glutamát sodný.
13. květen 2015 - Ostravský záhadolog a spisovatel Arnošt Vašíček před časem vydal knihu Nedobytná šifra. Zabývá se nejzáhadnějším rukopisem světa. Voynichovým rukopisem. Mysteriózní je na něm už jen fakt, že ho zatím nikdo nedokázal přečíst. Další záhadou je skutečnost, že středověké dílo zobrazuje neznámé rostliny a nákresy naší galaxie z opačné strany našeho Vesm...
10. květen 2015 - Pamatujeme si přesně na ten okamžik, kdy jsme se stali vegetariány. Byli jsme kupovat pstruhy. Plavali si spokojeně v nádrži. Vybrali jsme si jich pár, prodavač nám nabídl, že je zabije. Elektřinou. Jakmile zmáčknul tlačítko a do vaničky vjel proud, pstruzi se začali mrskat, až postupně přestali klást odpor neodvratitelné smrti. V tu chvíli nás pře...
27. duben 2015 - „Jé, vy máte Macu? To bude můj manžel rád. Je totiž Peruánec,“ pronesla jedna mladá žena v našem stánku na ostravském gastronomickém veletrhu Karneval chutí. Zaujalo mne to. „A jak jste na něj přišla?“ odvětil jsem. „Přivezla jsem si ho z Peru,“ prohlásila se smíchem. Odpověď na mou otázku, co mu nejvíce chybí, zřejmě nepotěší české příznivce raw f...
26. duben 2015 - Po mírné akademicky debatní odbočce ve druhém dílu se dnes vrátíme k samotnému výkladu. Existuje nespočet možných druhů výkladu, které kartáři a kartářky používají, jelikož se je třeba kdysi naučili v kurzu, z knih či od jiného zkušeného kartáře. Stejně tak mnoho vykladačů má své vlastní způsoby, na které přišli sami. Důležité je, že se řídí vlastn...
24. duben 2015 - Prodej zelené kávy v České republice šel rapidně nahoru. Zejména poté, co mnozí distributoři neváhali slibovat zákazníkům, že zrovna jejich produkt jim pomůže při shazování kilogramů. To ale vyvolalo řadu pochybností ze stran lidí, pro něž se marketing stal synonymem pro lživá tvrzení jen za účelem prodeje. Jak to tedy je? Zkusme si to rozebrat.
20. duben 2015 - Vysvětlit princip tarotu racionálním způsobem samozřejmě není jednoduché, ani jsem s tím nepočítal. Podstata logického myšlení každého z nás má totiž své hranice, kam jsme ochotni se ještě vydat a kam již ne. Vždy totiž musíme pečlivě zvážit, zda jsme schopni mít kontrolu nad větším územím než doposud. To nás může samozřejmě značně vyčerpat. Proto ...
19. duben 2015 - Pátek. Den Země. Máme stánek na náměstí. Zelená káva a superpotraviny. Počasí nic moc. Drobně mrholí a je zima. Přichází za mnou pořadatelka s prosbou, zda bych nemohl do svého velkého stánku přijmout kreativní dílnu. Kouknu na ně ven. Dvě školní lavice a na nich normální deštníky. Přitom celý týden hlásili, že v pátek bude zataženo s přeháňkami.
15. duben 2015 - Mnozí racionální založení lidé silně pochybují o tom, že by se za pomocí tarotových karet dalo něco vyčíst z jejich života, natož pak zjišťovat minulost či dokonce budoucnost. Nedivím se jim. Pokud jim nevysvětlíte logickým způsobem, jak takový výklad může fungovat, žádné takzvané určení mapy jejich vlastního vědomí jim nic neřekne. Nebudou tomu vě...
14. duben 2015 - Příčina všech nemocí, obzvláště pak rakoviny, spočívá v rozporu mezi duší a naším egem. Přesněji řečeno mezi vnitřní podstatou, s níž se rodíme na tento svět, a naší osobností. Tu od dětství postupně získáváme přejímáním vlastností, tužeb a očekávání od svých rodičů, příbuzných, přátel, systému školského, společenského, politického, prostě všeho ok...
13. duben 2015 - Peruánský „ženšen“ Maca postupně mizí z českého trhu. Obvyklí dodavatelé buď hlásí prázdné sklady anebo doprodávají zbytky starých zásob. Do nákupu nových se ale nikdo nehrne. Cena macy se totiž vyšplhala na dvojnásobek až trojnásobek. Prodejci tak mají strach, že za takovou cenu macu čeští zákazníci nebudou chtít. Nicméně celosvětový trend je neúp...
banner
Aktuální video
Anketa
Kterou superpotravinu máte nejraději?
19%
15%
16%
12%
12%
12%
13%
banner

Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Kočky chrání před negativní energiíBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteTajný recept kardiologů proti všem nemocemMaca umí upravit hormonální nerovnováhuPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Úžasné město bez politiků, náboženství a penězProč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekProkázáno: Chemoterapie neléčí, ale zabíjíPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Kokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Cizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životNaklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyVyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Spirituální probouzení mezi třetí a pátou ránoJežíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciÚzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíQuinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruJak si můžeme uvolnit zablokované čakrySlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciBylinný zázrak má jméno kotvičníkŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiZázvor je 10000x silnější než chemoterapieJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenzeRecept na prastarý domácí sirup proti kašliSnižte krevní tlak za 5 minut a bez lékůLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Brečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníDeset základních kroků ke zvládnutí telepatieŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatChlorella a její prokázané zdravotní přínosyVilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskCo si různá znamení horoskopu neumí přiznat?Naše kočka vidí, co my ani nemůžemeVýznam bolesti v různých částech tělaUmírající těsně před smrtí navštěvují mrtví lidéOregano vyčistí plíce od prachu, plísně i bakteriíStaré duše a dokončení cyklu reinkarnaceDračí krev v sobě ukrývá přírodní léčivou síluJak si rychle pomoci, když vás zcela ochromí dnaJaponky netloustnou a žijí nejdéle na světěWi-Fi ničí spánek, mozek, srdce a plodnostTři recepty na tři zdravé bylinkové sirupyNibiru dorazí v roce 2017 do sluneční soustavy23 způsobů, jak rozpoznat křišťálové dětiEdgar Cayce: O reinkarnaci duší AtlanťanůKurkumová limonáda, ideální proti depresiCo bychom měli vědět o své krevní skupiněVědci díky DNA osvětlují paranormální jevy (1)Jak v pěti krocích zvládnout detoxikaci jaterKdyž hormony zlobí, pomohou bylinky ze světaVodu vám zaručeně vylepší minerál šungitPsi nám rozumí lépe, než jsme si mysleliČím se vyznačuje skutečně probuzená dušePyramida funguje, i když vědci nevědí, proč12 věcí o prdění, které jste možná nevěděliSvaté zvonění v uších je darem, nikoliv prokletímJak si vzpomenout na své minulé životy?Jak pročistit epifýzu v sedmi snadných krocíchLéčivá síla kočičího předení má dlouhou historiiSociopat versus psychopat: Jaký je rozdíl?
banner

Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.