Velký hypnotizér - neviditelný, ale přesto všudypřítomný. foto: 2 x Pixabay koláž: amber

Zhypnotizovaná společnost: Kdo za to může?

4. listopad 2015

zobrazeno 8775x

Sponzoruji svou inspiraci

Jeden ze systémů ovlivňování lidstva se dá přirovnat k hypnotizaci. Většina lidí je v této naší realitě do značné míry ve stavu, který se podobá situaci, kdy jsou zhypnotizovaní. Proces hypnotizace lidstva je velmi dlouhodobý. Tímto procesem je ovlivňována většina lidí již od narození či dokonce již v prenatálním stavu a spolupůsobí při něm již dávno vzniklá morfogenetická pole. Nemalou roli hrají i lidé v okolí dítěte, kteří sami jsou již dávno zhypnotizováni. Podstatnou roli pak hraje výchova, vzdělávání a v neposlední řadě všechny informace, kterými je dítě bombardováno z médií všeho druhu. Všechny tyto vlivy vytvářejí ideální podmínky pro zhypnotizování dítěte a později dospělého člověka.

banner

Stavy lidí, kteří jsou pod vlivem hypnózy, jsou poměrně dobře zmapované. Klasickým a často uváděným příkladem je podání cibule takovému člověku s tím, že je mu sděleno, že se jedná o jablko či pomeranč a tento člověk si na cibuli pochutnává, jakoby skutečně jedl jablko či pomeranč. O tom, že opravdu jedl jablko, je přesvědčen i po té, co je přiveden zpět do bdělého stavu.

Lidé mají různý stupeň odolnosti vůči zhypnotizování, různou úroveň hypnability či sugestibility. Z pohledu manipulace lidmi se míra sugestibility dá formulovat jako míra schopnosti vnímat realitu tak, jak je mu předkládána (vsugerována) bez ohledu na to, jaká je a jak ji vnímá. Pod pojmem vnímání je třeba chápat všechny vjemy přicházející do mysli člověka, a to nejen vjemy smyslové.

Pokud je dítěti od útlého dětství či narození předávána informace o tom, že skutečnost je jiná, než jak ji vnímá, tak bude věřit tomu, co je mu dlouhou dobu tvrzeno a ne tomu, co skutečně vnímá. Přitom je známo, že děti mají schopnost vidět to, co dospělí ve velké většině již nevidí. Když je dítěti stokrát řečeno, aby si nevymýšlel, že vidí něco, co dospělí nevidí, tak to nejdříve přestane oznamovat, ale pak i vidět.

Umělci slouží systému, protože mu často věří

Zvláštní je do určité míry situace u umělců, zejména herců, kteří bývají často citliví a tím i sugestibilní. Proto bývají snadno ovlivněni nebo dokonce zmanipulováni, což je názorně vidět při jejich exkurzích do politiky a na tom, jak často sdílejí hodnoty a názory s vládnoucím režimem. Jsem však přesvědčen, že na rozdíl od většinového mínění se u nich nejedná vždy o jednání pouze v souladu s jejich ekonomickými zájmy. Oni v mnoha případech skutečně věří tomu, co říkají a jejich radikální změny oficiálních názorů a stanovisek skutečně mohou jít na vrub změně jejich vnitřního přesvědčení pod vlivem cílené hypnózy.

Jejich loajalita ke každému systému nemusí nutně znamenat i jejich bezcharakternost, ale může být dána jejich vysokou mírou sugestibility. Netýká se to pouze herců a umělců, ale u nich je to zřejmě nejzřetelnější. Už jen proto, že je na ně více vidět než na běžné lidi. Tím samozřejmě nechci říct, že mezi nimi nejsou ti, kteří vše podřídí kariéře a penězům. Dnes, kdy je vše o penězích je někdy obtížné rozeznat, zda konkrétní osoba něco činí proto, aby dostala roli, či peníze na film, funkci ředitele divadla nebo dokonce funkci ministra, nebo proto, že tomu opravdu věří.

Lékaři neberou člověka jako celek

Další takovou skupinou jsou lékaři, kterým systematickou výukou hodně založenou na učení zpaměti je pozměněno vnímání světa. Významným prvkem v jejich výuce je zaměření na detaily a omezení schopnosti vnímat celek (člověka) v jeho komplexnosti a zejména role vědomí je významně podceněna.

U obou skupin se samozřejmě nejedná zdaleka o všechny jedince z těchto skupin. 

Proces poznání je proces, při kterém dochází k rezonanci vědomí poznávajícího subjektu s poznávanou skutečností, což může být například událost, nějaký děj, či jiná bytost v nejširším slova smyslu. Z určitého zorného úhlu je možné tento proces připodobnit k funkci radaru, kdy jsou vyslány určité vlny a posléze zpětně zachycený odraz těchto vln od objektu vytváří na obrazovce radaru obraz objektu. V případě poznávání se obraz objektu vytváří v naší mysli.

Každá bytost má zcela specifický vzor (matrici) vibrací, který rezonuje s tou částí Teoversa, která má kompatibilní vzor vibrací a každá bytost tak rezonuje s poněkud jinou částí reality. Z toho důvodu každá bytost vnímá Teoversum částečně odlišně od jiných bytostí. Čím odlišnější je specifický vzor vibrací, tím odlišněji je vnímána realita. Tyto rozdíly jsou viditelné mezi jednotlivými lidmi, národy, rasami a samozřejmě i daleko širší škálou bytostí, které nejsou bytostmi lidskými. Rozdílnost vnímání reality například zvířaty je pro nás obtížnější chápat, protože kromě mimosmyslové komunikace, kterou však ovládá pouze minimum lidí, nemáme prostředky ke zjištění, jak zvířata vnímají realitu.

Každý člověk vnímá jiné spektrum reality

Z výše uvedených důvodů lze pochopit, že někteří lidé prostě nevnímají některé skutečnosti, které naopak vnímají jiní lidé. Jen upozorňuji, že s výškou IQ tato neschopnost vidět některé skutečnosti je spojena jen částečně. I vysoce inteligentní lidé prostě některé věci nevnímají a není to spojené jen s tím, že je vnímat nechtějí. Spíše se dá říct, že schopnost vnímat realitu v co nejširším rozsahu mají tak zvané vyšší (starší) duše s vyšší frekvencí vibrací vzhledem k šířce poznání z předchozích životů. Určitou roli hrají i bloky pocházející většinou z minulých životů, které některým lidem brání v širším pohledu na svět. Trochu se to podobá klapkám na očích koňů, které jim výrazně zužují pohled. Někteří lidé mají vzhledem k podmínkám, které jsem vzpomínal omezenou schopnost vnímání reality. Nebo se to dá vyjádřit také tak, že oni vnímají částečně jinou realitu.

Z pohledu vědeckých výzkumů se tyto informace víceméně potvrzují. Naše smyslové orgány receptory, senzory nebo česky čidla přijímají informace z okolního světa (ale i vnitřního světa jako například hmatové receptory našich vnitřních orgánů). Jsou zdrojem informací o realitě pro řídící orgán - mozek. Pro přesnost upozorňuji, že se u této teorie jedná  v podstatě o základní úroveň poznání, protože z hlediska vyšších úrovní poznání je situace poněkud odlišná. Tyto informace jsou mozkem zpracovávány a teprve v naší mysli je vytvářen obraz reality, který je pro nás rozhodující. Tento obraz reality je vytvářen v souladu s našimi předchozími zkušenostmi, poznáním a očekáváním, o čemž svědčí mnoho provedených experimentů. Naše poznání a očekávání je velmi ovlivněno výchovou a vzděláváním v nejširším slova smyslu.

Z pohledu vyšších úrovní poznání lze ještě dodat, že v naší mysli vytvářený obraz reality je v souladu se specifickým vzorem vibrací našeho vědomí. Specifický vzor vibrací je rovněž ovlivněn naší úrovní poznání, i když se jedná o poznání získané v průběhu mnoha inkarnací. Ovšem je potřeba si uvědomit, že v rámci vyšších úrovní poznání se jedná o tak zvanou virtuální realitu a ne o námi běžně vnímanou 3D realitu v rámci základní úrovně poznání.

Limity v mysli brání širšímu poznání

Je více forem, jimiž vnímáme nové informace v nejširším slova smyslu včetně emocí a mimosmyslového vnímání. Naše mysl zpracovává nové informace tak, že se je pokouší zařadit do naší dosavadní mozaiky poznání. Pokud se to nedaří, existují v podstatě dvě možnosti. Buďto informaci odmítnout jako nepravdivou nebo částečně změnit naší mozaiku poznání. Je zřejmé, že druhá varianta je mnohem náročnějším procesem a vyžaduje většinou zapojení intuice (za předpokladu, že jsme informaci neodmítli použitím logiky). To ovšem předpokládá svobodnou, nezhypnotizovanou mysl a je otázka kolik lidí v současné společnosti takovou mysl opravdu má. Vzhledem k takřka vším prostupujícím prostředkům k ovlivňování či zhypnotizování lidí to v dnešní době v tak zvané západní civilizaci není jednoduché.    

Uvedu jeden příklad. Filmy, knihy a televizní seriály jako Harry Potter, Hvězdné války, Hvězdná brána, Matrix, Pán prstenů a mnoho dalších nám předkládají verze reality, které mají něco společného, a myslím, že si to mnoho lidí neuvědomuje. Tím spojovacím motivem je víceméně naše bezmocnost proti temné síle, která je většinou charakterizována jako téměř absolutní zlo. Toto zlo je poraženo takřka vždy pouze díky několika málo výjimečným bytostem (hlavním hrdinům těchto děl) a jejich mimořádným schopnostem.

Co je nám sdělováno tu podprahově, tu otevřeně a o čem se nás snaží přesvědčit? „Jste bezmocní a nemůžete nic dělat a jen doufat, že se objeví bytosti, které za vás budou bojovat a zachrání vás.“ K tomu se tu více tu méně nápadně přidávají teorie, které se dají většinou označit jako náboženské či konspirační o příchodu Krista či jiné vysoké bytosti nebo mimozemšťanů jako například Aštara Šerana, kteří nás zachrání a nastolí zde jakousi z našeho dnešního pohledu utopickou ideální společnost.

Závěr, který si z toho mnoho lidí učiní (byť je tento proces většinou podvědomý) je jednoduchý – nemohu nic dělat, a tak ani logicky nic dělat nebudu. Když se k tomu přidají názory z esoterických či duchovních kruhů či jak bychom je mohli nazvat, že vše, co se děje, je v pořádku, nelze se proto ani divit té všeobecné pasivitě většiny lidí, kteří pokud si to vůbec uvědomují, si vždy najdou důvody pro svoji pasivitu. To se však týká pouze těch, kteří ještě nejsou natolik zhypnotizováni, aby věřili, že je vše v pořádku. Plně zhypnotizovaní a zkorumpovaní naopak vystupují aktivně ve prospěch systému.

Věříme lžím, nevěříme pravdě anebo dokonce pro jistotu nevidíme

V současné epoše se objevuje především na internetu (ale například i na televizi Zoom) mnoho informací, které mnohým z nás mohou rozbourat dosavadní mozaiku poznání. Zhypnotizovaným logicky tyto nové informace nemají šanci jejich mozaiku poznání rozbořit. Oni je totiž do značné míry opravdu nevnímají. Je zajímavé tyto lidi pozorovat, jak na takovéto nové informace reagují. Buď je bouřlivě odmítnou, nebo je prostě nevnímají. Jako by měli na očích a uších klapky či spíše filtry, které prostě určité informace dovnitř nepustí.

Speciálně na tento jev upozorňuji, protože těmto lidem (a že jich je zatím bohužel většina) je v podstatě zbytečné předkládat důkazy či logicky cokoliv vysvětlovat, protože přes filtry dosavadní mozaiky to prostě neprojde. Je nutné tyto lidi chápat ve smyslu toho, co zde bylo řečeno a toto pochopení nám může ušetřit i spoustu času a nepříjemností. Z mé vlastní zkušenosti vím, že pokud začnu mluvit například o mimozemšťanech nebo volných energiích, tak hovor často končí. Vzpomínám si na jednu odpověď na téma mimozemšťanů: „Mimozemšťané tu nemohou být, protože by to muselo být v novinách.“ Jednalo se o normálně inteligentního člověka, ale jak už jsem předeslal výše IQ v tomto nehraje tak významnou roli. Nebo jsem se v jednom článku pojednávajícím o potencionálních změnách společnosti zmínil o volných energiích a musel jsem odstavec vypustit, protože editor webu mi napsal, že tím článek dehonestuji. V jeho mozaice poznání volné energie neměly místo.

Na druhé straně je možné v současné době vidět, jak se i někteří z těchto lidí probouzejí a jejich filtry začínají slábnout a někdy mizí zcela. Je však nutné bedlivě analyzovat některé informace, zda právě nejsou součástí manipulačních technik, i když se tváří velmi alternativně či konspiračně.

Manipulace na každém rohu

Lidstvo je velmi dlouhodobě manipulováno, i když se situace výrazně zlepšila díky internetu, ale logicky i internet je k manipulacím využíván v nemalé míře. Na druhé straně se situace do určité míry zhoršila vzhledem k všeobjímajícím médiím a koncentraci jejich vlastnictví.

V dřívějších dobách, kdy většina lidstva žila na vesnicích a malých městech, byl základním a mnohdy jediným zdrojem informací učitel a farář. Co řekl pan učitel, nebo pan farář bylo svaté. Světská moc – pan učitel a církevní moc – pan farář lidmi manipulovali a sami byli zmanipulováni k určitému způsobu vidění světa. V dnešní době je velmi podobné.

Škola je známý manipulační systém, což je dáno nejen poskytovanými informacemi, ale i převládajícím systémem výuky povětšinou ubíjející jakoukoli vlastní iniciativu, aktivitu a v nemalé míře intuici, která je tak důležitá při posuzování informací.

Církve mají sice moc výrazně menší, ale přesto manipulují stále způsobem neuvěřitelným vzhledem k tomu, jak lidstvo jako celek pokročilo ve svém poznání. Schopnosti a možnosti církevních ideologů lidi zhypnotizovat je stále na velmi vysoké úrovni. Kromě toho se objevilo mnoho dalších nenáboženských ideologií, které se však svými metodami a formami zase tolik od mnoha tisíc let vyzkoušených praktik církví neliší. Převzaly a přizpůsobily k obrazu svému i rituály a symboly, které hrají významnou roli při ovlivňování lidí. Jejich prostřednictvím jsou lidé napojováni na egregory jednotlivých ismů.   

Zásadní rozdíl proti dřívějším dobám je to, jak se počet různých ismů mnohonásobně zvýšil. Mimo jiné i materialistická věda je takovým novodobým náboženstvím.

Negativní programování slouží systému

Součástí těchto manipulací je téměř vždy i negativní programování s následným nocebo efektem (opak placebo efektu), který je jeho následkem. Dokázal jsem pochopit jednoho přítele, který říkal, že se mu jednou při návštěvě jakéhosi obřadu v kostele udělalo skutečně fyzicky špatně, když viděl, jak věřící s velkým zanícením opakovali po panu faráři: „Jsem hříšný, jsem hříšný, jsem hříšný.“

Negativní programování je ten nejnegativnější způsob výchovy a slouží k té nejtěžší manipulaci lidmi. Když někoho přesvědčíte, že je špatný a hříšný, a vzbudíte v něm pocit neustálého provinění, můžete ho velmi snadno ovlivňovat k čemukoliv. Opravdu všem vřele doporučuji, aby se při výchově vyhnuli jakémukoliv negativnímu programovaní. Jeho následkem je nocebo efekt. Když někoho přesvědčíte o negativním účinku nějakého činu či prostředku, tak se při jeho použití tento negativní účinek skutečně často dostaví, ač pro to „objektivně“ není důvod. Jedná se o negativní podobu známého rčení „Věř a víra tvá tě uzdraví“, což by se dalo formulovat jako „Věř a víra tvá tě onemocní“. Naše vědomí je mnohem mocnější, než si většina lidí uvědomuje. 

Bohužel, a přestože si to běžně neuvědomujeme, tak je na nás mnohem více působeno nocebo efektem než placebo efektem. Ta spousta negace, které na nás chrlí denně média, není ničím jiným než negativním programování, které má za následek nocebo efekt. Nedá se vyloučit, že se jedná o systémové opatření, čehož si jeho běžní vykonavatelé (loutky) s největší pravděpodobností nejsou ani vědomi a podléhají mu rovněž.

Jedním příkladem mohou být běžné každoroční epidemie chřipek. Ze všech médií se valí informace o tom, že je obdobní chřipek a že bychom se měli očkovat, a tak pravděpodobnost u sugestibilních lidí, že chřipku skutečně dostanou, je podstatně vyšší. Minimálně je jejich odolnost vůči chřipkovému viru oslabena. Běžní lidé zřejmě netuší, s jakou dychtivostí farmaceutické koncerny očekávají chřipková období a vzhledem k jejich velmi dobré znalosti jak placebo tak i nocebo efektu nelze jejich podíl na mediální chřipkové kampani vyloučit.

Chřipku jsem uvedl pouze jako příklad, ale zdaleka se to netýká jen chřipky. Týká se to veškerého způsobu života. Bohužel se obávám, že negativní roli zde mohou sehrávat i fanatičtí propagátoři zdravého životního stylu. Pro lidi, kteří jim absolutně uvěří, mohou mít i drobné prohřešky proti uváděnému jedině správnému životnímu stylu předpovídané následky, i když pro to v podstatě není tak zvaně objektivní důvod.

Zejména v poslední době se negativní programování rozšiřuje o strašení krizemi, válkami a podobnými událostmi. Jsme programováni, abychom nejen přijali války, krize a katastrofy všeho druhu, ale i spolupůsobili (byť nevědomě) při jejich vzniku.

Televize mění vnímání naší reality

Velkou roli hrají také televizní seriály, jež ovlivňují velmi početnou skupinu lidí. Tak zvaná americká kultura jejich prostřednictvím proniká do všech vrstev všech různých společností i národů a rozhodně se nejedná o jakousi shodu náhod, ale velice sofistikovaný program, jak vnutit ostatním její systém hodnot a jak hypnotizovat i do této doby nedotčené kultury a národy, jak zamerikanizovat celou světovou společnost.

Je to jedna z forem, jak ovládat svět, a to prostřednictvím kultury. Prostřednictvím televizních seriálů je nám vnucováno, jak je tento způsob života úžasný. Ne všichni pochopí, o jak jednostranný pohled na americkou společnost se jedná. Nejkrásnější ze všech světů je ten, ve kterém vlastníte tři mercedesy nebo jiná skvělá auta a máte ohromnou vilu. Zda jsou tito lidé, kteří takto žijí, opravdu ve svém životě šťastní, se už běžný divák nikdy nedoví. Je to systém zhypnotizování lidstva k jeho orientaci na čistě konzumní společnost. Systém, jak vytvořit z lidí roboty, kteří proměňují jídlo na energii, kterou pak odevzdávají v pracovním procesu.  

Dle mého názoru se do určité míry dají chápat některá náboženství či systémy, které se snaží tomuto vlivu co nejvíce zabránit a uchovat si vlastní kulturu. 

A reklama?

Sugestibility cíleně využívá i všudypřítomná reklama, která však má i formy, které se reklamou nenazývají. Například sponzory některých filmů jsou firmy, jejichž výrobky se pak ve filmu objevují.  Lidé si často kupují věci, které vůbec nepotřebují. Jednou z forem, jak se projevuje zhypnotizování je nová „nemoc“, která je pojmenovaná shopping, což je chorobná potřeba stále něco nakupovat. Hypnotizující síly se snaží přetvořit svět k obrazu svému, kde by lidé byli novodobými poddanými v novodobém feudalismu, což se jim do určité míry daří.

Naštěstí všichni nejsme zhypnotizovaní

Na druhé straně vzhledem k silám, které by se daly označit jako mimozemské či nadpozemské i mnoha vyšším duším, které se zde nyní inkarnovaly, dochází k probouzení lidí, kteří procitají z hypnotického spánku a osvobozují se od matrixu. Často tak dochází k zásadnímu konfliktu mezi zhypnotizovanými lidmi a probuzenými a propast mezi nimi se stále zvětšuje.

Považuji za nutné upozornit, aby nedošlo k nedorozumění, že mezi zhypnotizovanými je velké množství slušných lidí, kteří však jednají pod vlivem Velkého hypnotizéra (obdoba Velkého bratra), jehož úmysly nejsou v souladu se zájmy většiny lidstva.

Záměry Velkého hypnotizéra jsou v souladu se zájmy těch, kteří mají politickou a ekonomickou moc na všech úrovních (nejen na celosvětové, ale i na národní či dokonce obecní) a snaží se ji udržet za každou cenu.

Miroslav Zelenka,
www.miroslav-zelenka.cz

nehodnoceno

Předchozí související články

1. listopad 2015 - Všichni jsme si zvykli na představu, že naše oči jsou okny otevřenými do světa. Věda nám však ukazuje, že nevidíme svýma očima. Aby se mohlo "vidění" uskutečnit, musí miliony nervových buněk, které se v očích nacházejí, vyslat, jako po kabelu, sdělení do mozku.
31. říjen 2015 - Existence tajných kosmických programů byla pečlivě a opatrně skryta před americkou veřejností a před celým světem po více než 75 let. „Po zveřejnění“ bude společnost tak radikálně odlišná, že každý film, televizní show, blog, každé video na YouTube, každá kniha, článek – vše, co před touto událostí existovalo, bude tak staromódní a kuriózní ...
18. říjen 2015 - Internet je dnes zaplaven množstvím informací pocházejících z channelingových zdrojů. Není zcela jednoduché posuzovat nezaujatě kvalitu a hodnotu informací z takovýchto zdrojů pocházejících. Nedávno si bylo možno přečíst na jedněch webových stránkách vyjádření o nevalné kvalitě velké většiny channelingů a pro jejich hodnotu byl použit poměrně dost ...
17. říjen 2015 - Generál Ratnikov pokračuje: Velmi nám pomáhali výjimečně silní extrasenzorici z řad důstojníků státní bezpečnosti. Ano, takoví tam opravdu sloužili. V roce 1991 jsem jich dal několik dohromady, těch nejnadanějších, a vytvořil malou jednotku. Leželi na pohovkách a nalaďovali se na mozek nějakého politika, i když ten se nacházel třeba i tisíce kilome...
16. říjen 2015 - Stará známá věc, ale přesto stojí za připomenutí. V tabákovém kouři se nachází více než 4000 chemických látek, přičemž nejméně 69 z nich je karcinogenních. Nutno dodat, že nevznikají spalováním samotného tabáku, ale především chemikálií, které se do cigaret přidávají. Proč? Aby docházelo k rychlejšímu nástupu závislosti, zejména u mladých lidí.
14. říjen 2015 - Než se vrátíme k rozhovoru s generálem Ratnikovem,  nebude na škodu trocha historie ze svazku zvláštních služeb bývalého Sovětského svazu. V roce 1853 slavný chemik Alexandr Butlerov jako první na světě vytvořil vědeckou hypotézu k objasnění fenoménu mentálního přenosu projevujícího se v hypnóze mezi hypnotizérem a pacientem. Butlerov navrhl zkouma...
14. říjen 2015 - Tento text se zřejmě nebude líbit chovatelům a milovníkům domácích mazlíčků, obzvláště těm, kteří jsou vegetariáni či vegani z etických důvodů. Nicméně je fakt, že u nás i ve světě žije nepřirozeně velká populace psů a koček, kteří se musí denně nasytit tunami potravy. A protože se jedná o masožravce, musí se kvůli nim zabít miliony nevinných zvířa...
13. říjen 2015 - PSI působení může probíhat skrze technické prostředky - televizi, rádio, hudbu, určité rytmy a stejně tak čistě prostřednictvím PSI pole jednoho člověka nebo skupiny na všechny ostatní z mozku do mozku. Speciální služby všech zemí na tom úporně pracují. Ale všem ostatním vsugerovávají myšlenku, že se jedná o pseudovědecká tvrzení.
12. říjen 2015 - Nedávno náš magazín přinesl článek o přenosu charakterových vlastností mezi dárci a příjemci transplantovaných orgánů. Redakci Energie života se ozvala devětapadesátiletá žena, které sice neprošla tímto zákrokem, ale zato během operačního zákroku dostala transfúzi krve. A po návratu z nemocnice začala silně pociťovat, že v jejím charakteru se objev...
5. říjen 2015 - Zatímco NASA oznámila nález známek vody na povrchu Marsu, „lovci“ mimozemšťanů oslavili svůj vlastní objev. Na fotografiích rudé planety, pořízených vozítkem Curiosity, odhalili zvláštní skalní útvar, o kterém badatelé tvrdí, že by to mohly být zkamenělé kosti dávné prehistorické bestie.
3. říjen 2015 - Rančeři a farmáři ve Spojených státech denně krmí svůj dobytek nízkou dávkou antibiotik. Není to proto, aby zvířata neonemocněla, ale aby nabrala na váze. Mnoho lékařů a výzkumníků má však podezření, že tato praxe přispívá k nárůstu rezistentních bakterií, což představuje vážné ohrožení pro naše zdraví. I když v EU platí mnohem přísnější předpisy p...
2. říjen 2015 - Farmáři používají pesticidy na mnoho konvenčně pěstovaných druhů ovoce a zeleniny. Například americká Agentura pro ochranu přírody (EPA) stanovuje limity, které říkají, kolik zbytkového množství pesticidů může v jídle zůstat. Je to složitý proces, kterému není jednoduché porozumět. Jsou v něm zahrnuty proměnné jako toxicita pesticidů nebo množství ...
1. říjen 2015 - Pesticidy v plodinách, hormony v mléce, antibiotika v mase – co dělají všechny tyto speciální ingredience v našem jídle? Vylepšené testovací metody nyní umožňují výzkumníkům detekovat a sledovat tuto zvláštní břečku odporných chemikálií v našem jídle a v našich tělech. Ačkoliv množství jsou malá a není zcela jasné, zda nám škodí či nikoliv, už samo...
30. září 2015 - Problémy se spaním trápí mnoho z nás. Zatímco se snažíme udržet vzhůru sedíc za naším kancelářským stolem a stěžujíce si kolegům, nedochází nám, že bychom měli raději investovat energii do hledání příčin toho, proč nemůžeme celou noc spát. I když to mnozí nebudou chtít připustit, je velmi pravděpodobné, že jednou z hlavních příčin, proč do sebe po ...
29. září 2015 - Protože bylo Edgaru Cayceovi položeno jenom málo otázek týkajících se Lemurie (ponořený kontinent, kolébka černé rasy), záznamy o ní prakticky mlčí. Ale ohledně Atlantidy (200 000 - 10 700 před Kristem) existuje zmínek mnoho. Tato velmi početná skupina duší se projevovala velmi agresivně a důvtipně a překonala v tomto ohledu všechny ostatní rasy, j...
29. září 2015 - Nedávná klinická studie oficiálně publikovaná ve Veřejné vědecké knihovny Spojených států odhaluje, jak technologie mobilních telefonů různými způsoby narušuje mozkovou aktivitu. Konkrétně se jedná o účinek technologie 3G, jejíž radiace silně poškozuje lidské zdraví.
26. září 2015 - Mohl by být velmi populární televizní seriál Stargate, natočený v letech 1997 až 2007, více vědou než fikcí? Informátor tajných vesmírných programů Corey Goode tvrdí, že je založen na reálných velmi pokročilých cestovatelských technologiích, které je možné najít po celé Zemi, sluneční soustavě a naší galaxii.
24. září 2015 - Profesor Thomas Faunce z právnické a lékařské fakulty australské národní univerzity říká, že výzkum Přátel Země odhaluje, že tvrzení o bezpečnosti prodávaných potravin jsou „falešná a lživá“. Podle jeho slov by společnosti měly mít povinnost vyznačit výskyt nanočástic na obalech, aby zákazníci měli možnost informovaného výběru, podobně jako v EU. M...
23. září 2015 - I když by se na první pohled mohlo zdát, že se nás to netýká, opak může být pravdou. V oblíbených sladkostech, omáčkách a dresinzích z australských supermarketů se při laboratorních testech objevila nanotechnologie, přestože národní potravinový regulátor jejich široké využití v potravinách dlouhodobě popírá. Podotýkáme, že některé potraviny s pozit...
21. září 2015 - U Stephena Wiltshira byl již ve třech let diagnostikován autismus. Přitom pozoruhodné je, že je umělcem, který do detailu maluje městská panoramata. Je známý tím, že mu stačí pouhých několik vteřin na to, aby se podíval třeba město z helikoptéry a pak jej s pozoruhodnou přesností namaloval!  
19. září 2015 - Učenci, kteří dokáží malovat mistrovská díla během několika vteřin a se zavázanýma očima. Géniové, kteří mohou kalkulovat s čísly způsobem, kterého je jen počítač schopen. Anebo obyčejní lidé, kteří si pamatují každičký detail jejich života na datum a čas přesně. Takových super jedinců je na světě poměrně hodně.
18. září 2015 - Nicméně buněčnou pamětí nemusí být vysvětleno vše, protože jak se zdá, ne všechny orgány způsobují přenos buněčné paměti. Například lidé, kteří obdrželi darovanou oční rohovku, nezaznamenali žádné tyto vedlejší účinky. Proto musíme vzít na zřetel možnost, že duše mrtvého dárce či různé fragmenty jeho nefyzického těla, které se uvolňují po smrti dan...
17. září 2015 - Dr. Paul Pearsall (1942-2007) a jeho kolegové, Gary Schwartz and Linda Russe, nashromáždili 74 případů, z nichž 23 pacientů celkem bylo po transplantaci srdce. A začali hledat vysvětlení tohoto fenoménu. Podle skeptiků je srdce životně důležitý orgán, který může vdechnout tělu novou sílu a změnit osobnost. Pacient s transplantovaným srdcem může být...
16. září 2015 - Na veřejnosti se čím dál více objevují výpovědi příjemců transplantovaných orgánů, kteří tvrdí, že mají pocit jakoby zdědili paměť, zážitky i emoce svých zesnulých dárců. Navíc to umocňují i podivné změny v jejich osobnosti. Představíme vám zde několik případů a následně prodiskutujeme možná vysvětlení, ať z pohledu skeptiků či esoterického.
5. září 2015 - Kde je pravda a kde je lež? To záleží na každém z nás, jaký máme v sobě systém víry, tedy jak vnímáme realitu kolem nás a v jaké úrovni iluze se nacházíme. Stejně tak záleží jen na nás, nakolik jsme schopni v našem systému víry činit úpravy, ať už menší či dokonce zásadní tváří v tvář zjištění, že nás někdo oklamal či jsme se stali obětí dogmat, kt...
30. srpen 2015 - Ekzém zahrnuje široké spektrum kožních onemocnění, která způsobují podráždění a zanícení pokožky. Obecně vzato, kožní problémy postihují celkově přes 5% dospělé a dětské populace. A z ní u více než 20% se jedná o děti do jednoho roku věku. Ještě více znepokojivý je fakt, že tato čísla narůstají jako důsledek narušeného životního prostředí a kvůli n...
26. srpen 2015 - Případ třiačtyřicetiletého muže ze Slovenska, který upadl do kómatu na základě údajné otravy cizrnovou pomazánkou od firmy Alfa Bio, vyústil v dokonalou frašku. Na veřejnost se totiž dostaly informace, podle nichž máslo na hlavě nemá výrobce, ale paradoxně nemocnice, která muže přijala.
20. srpen 2015 - Českou republikou otřásl případ otravy botulotoxinem, kterým se měl otrávit a upadnout do kómatu třiačtyřicetiletý muž na Slovensku, po údajném požití Cizrnové pomazánky firmy Alfa Bio. O případu informoval Regionální zdravotní úřad v Bánské Bystrici prostřednictvím evropského systému rychlého varování Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci Č...
13. srpen 2015 - Pokud používáte na svém chytrém mobilu aplikaci Facebook, buďte si jisti tím, že jste dali nevědomky svolení Facebooku, aby vám monitoroval vaše telefonní hovory.
7. srpen 2015 - Velká vlna hněvu se snesla na amerického lovce a zubaře Waltera Palmera z Minnesoty, který lstí nechal vylákat milovaného lvího samce Cecila ze zimbabwského národního parku a pak jej usmrtil za pomocí luku a šípu. Skutečnost, že se zvířata beztrestně zabíjejí jen tak zábavu a zejména v rámci rozmařilostí konzumního života před jejich zavřenýma očim...
3. srpen 2015 - Manipulace. Velmi škaredé slovo, které dnes kdekdo skloňuje, byť často význam je krajně neuchopitelný a zcela někde jinde, než základ tohoto slova vypovídá. Ať už tak či onak, zkusme si tento náročný kus poněkud rozdělit, ať to máme o něco snazší.
17. červenec 2015 - Arganový olej je kosmetickým hitem poslední doby. Jenže s nárůstem dovozu do České republiky se rovněž dostávají do naší země nepříliš kvalitní šarže, které pocházejí z velkých továren, kde se olej místo lisování získává chemickou cestou. Navíc některé z nich zapáchají. Proč? Arganové plody, z nichž se takový nevábně vonící olej vyrobil, s největší...
15. červenec 2015 - Pokud se vám zdá Váš život poněkud fádní, stejně tak ani filmy vám už nepřinášejí stejné uspokojení jako kdysi, máme pro vás tip, jak v aktuálním životě žít paralelní život plný dobrodružství. Ano, řeč je o snění, ať už takzvaném lucidním či jen velmi živém.
26. červen 2015 - Na českém trhu se začínají objevovat nekvalitní šarže CHIA semínek, u nichž obsah omega 3 a 6 mastných kyselin může klesnout až k nule. Jak ovšem rozpoznat správnou kvalitu?
31. květen 2015 - Japonský sociolog Hiaso Ishii minulý týden zveřejnil studii, podle níž závislost dětí na mobilní technologii ohrožuje samotnou strukturu společnosti. Mnozí teenageři jsou ke svým telefonům přilepení od rána do večera a jsou velmi nepříčetní, třeba v případě výpadku signálu, když nemohou své známé kontaktovat několikrát za den. Pokud to tak půjde dá...
20. květen 2015 - Základní složkou drtivé většiny komerčně prodávaných energy drinků je kofein. Zdálo by se, že když jej obsahuje káva, která podle lékařů do tří šálků denně neškodí, je všechno v pořádku. U mužů prospívá prostatě, u žen zase potlačuje depresi. A to nemluvě o zastoupení antioxidantů. Jenže energy drinky obsahují syntetický kofein. A v tom je ta potíž...
14. květen 2015 - Kladenský výrobce prémiových tofu paštik Veto se tvrdě ohrazuje proti tvrzení, které se v poslední době hojně rozšířilo internetem, že kvasnicový extrakt, který do svých výrobků přidává, je totéž jako zdraví škodlivý glutamát sodný.
13. květen 2015 - Ostravský záhadolog a spisovatel Arnošt Vašíček před časem vydal knihu Nedobytná šifra. Zabývá se nejzáhadnějším rukopisem světa. Voynichovým rukopisem. Mysteriózní je na něm už jen fakt, že ho zatím nikdo nedokázal přečíst. Další záhadou je skutečnost, že středověké dílo zobrazuje neznámé rostliny a nákresy naší galaxie z opačné strany našeho Vesm...
10. květen 2015 - Pamatujeme si přesně na ten okamžik, kdy jsme se stali vegetariány. Byli jsme kupovat pstruhy. Plavali si spokojeně v nádrži. Vybrali jsme si jich pár, prodavač nám nabídl, že je zabije. Elektřinou. Jakmile zmáčknul tlačítko a do vaničky vjel proud, pstruzi se začali mrskat, až postupně přestali klást odpor neodvratitelné smrti. V tu chvíli nás pře...
27. duben 2015 - „Jé, vy máte Macu? To bude můj manžel rád. Je totiž Peruánec,“ pronesla jedna mladá žena v našem stánku na ostravském gastronomickém veletrhu Karneval chutí. Zaujalo mne to. „A jak jste na něj přišla?“ odvětil jsem. „Přivezla jsem si ho z Peru,“ prohlásila se smíchem. Odpověď na mou otázku, co mu nejvíce chybí, zřejmě nepotěší české příznivce raw f...
26. duben 2015 - Po mírné akademicky debatní odbočce ve druhém dílu se dnes vrátíme k samotnému výkladu. Existuje nespočet možných druhů výkladu, které kartáři a kartářky používají, jelikož se je třeba kdysi naučili v kurzu, z knih či od jiného zkušeného kartáře. Stejně tak mnoho vykladačů má své vlastní způsoby, na které přišli sami. Důležité je, že se řídí vlastn...
24. duben 2015 - Prodej zelené kávy v České republice šel rapidně nahoru. Zejména poté, co mnozí distributoři neváhali slibovat zákazníkům, že zrovna jejich produkt jim pomůže při shazování kilogramů. To ale vyvolalo řadu pochybností ze stran lidí, pro něž se marketing stal synonymem pro lživá tvrzení jen za účelem prodeje. Jak to tedy je? Zkusme si to rozebrat.
20. duben 2015 - Vysvětlit princip tarotu racionálním způsobem samozřejmě není jednoduché, ani jsem s tím nepočítal. Podstata logického myšlení každého z nás má totiž své hranice, kam jsme ochotni se ještě vydat a kam již ne. Vždy totiž musíme pečlivě zvážit, zda jsme schopni mít kontrolu nad větším územím než doposud. To nás může samozřejmě značně vyčerpat. Proto ...
19. duben 2015 - Pátek. Den Země. Máme stánek na náměstí. Zelená káva a superpotraviny. Počasí nic moc. Drobně mrholí a je zima. Přichází za mnou pořadatelka s prosbou, zda bych nemohl do svého velkého stánku přijmout kreativní dílnu. Kouknu na ně ven. Dvě školní lavice a na nich normální deštníky. Přitom celý týden hlásili, že v pátek bude zataženo s přeháňkami.
15. duben 2015 - Mnozí racionální založení lidé silně pochybují o tom, že by se za pomocí tarotových karet dalo něco vyčíst z jejich života, natož pak zjišťovat minulost či dokonce budoucnost. Nedivím se jim. Pokud jim nevysvětlíte logickým způsobem, jak takový výklad může fungovat, žádné takzvané určení mapy jejich vlastního vědomí jim nic neřekne. Nebudou tomu vě...
14. duben 2015 - Příčina všech nemocí, obzvláště pak rakoviny, spočívá v rozporu mezi duší a naším egem. Přesněji řečeno mezi vnitřní podstatou, s níž se rodíme na tento svět, a naší osobností. Tu od dětství postupně získáváme přejímáním vlastností, tužeb a očekávání od svých rodičů, příbuzných, přátel, systému školského, společenského, politického, prostě všeho ok...
13. duben 2015 - Peruánský „ženšen“ Maca postupně mizí z českého trhu. Obvyklí dodavatelé buď hlásí prázdné sklady anebo doprodávají zbytky starých zásob. Do nákupu nových se ale nikdo nehrne. Cena macy se totiž vyšplhala na dvojnásobek až trojnásobek. Prodejci tak mají strach, že za takovou cenu macu čeští zákazníci nebudou chtít. Nicméně celosvětový trend je neúp...
banner

Zasílání novinek
Aktuální video
Anketa
Kterou superpotravinu máte nejraději?
19%
14%
15%
13%
13%
12%
13%
banner

Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Kočky chrání před negativní energiíBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteTajný recept kardiologů proti všem nemocemMaca umí upravit hormonální nerovnováhuPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Úžasné město bez politiků, náboženství a penězProč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekProkázáno: Chemoterapie neléčí, ale zabíjíPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Kokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Cizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životNaklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyVyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Spirituální probouzení mezi třetí a pátou ránoJežíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciÚzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíQuinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciJak si můžeme uvolnit zablokované čakryBylinný zázrak má jméno kotvičníkŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiZázvor je 10000x silnější než chemoterapieJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenzeRecept na prastarý domácí sirup proti kašliLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Snižte krevní tlak za 5 minut a bez lékůBrečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatDeset základních kroků ke zvládnutí telepatieVilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskChlorella a její prokázané zdravotní přínosyCo si různá znamení horoskopu neumí přiznat?Naše kočka vidí, co my ani nemůžemeUmírající těsně před smrtí navštěvují mrtví lidéOregano vyčistí plíce od prachu, plísně i bakterií
banner

Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.