Pokud cítíme z osobnosti channelera něco, co není zcela v pořádku, je zapotřebí ostražitosti. Minimálně může docházet ke zkreslení, v hroším případě k podvodu. foto: Pixabay.com

Jak rozeznat kvalitní channeling od podvodu

18. říjen 2015

zobrazeno 4949x

Sponzoruji svou inspiraci

Internet je dnes zaplaven množstvím informací pocházejících z channelingových zdrojů. Není zcela jednoduché posuzovat nezaujatě kvalitu a hodnotu informací z takovýchto zdrojů pocházejících. Nedávno si bylo možno přečíst na jedněch webových stránkách vyjádření o nevalné kvalitě velké většiny channelingů a pro jejich hodnotu byl použit poměrně dost ostrý výraz. Pro pochopení, proč tomu tak je, je vhodné provést určitý rozbor, který by mohl být určitou pomůckou při hodnocení channelingů, channelingových informaci a jejich zdrojů.

banner

S velkou snahou a pečlivostí se vyhýbám ve svých článcích cizím slovům. Za prvé jsem Čech, mám češtinu rád a jsem přesvědčen, že s použitím českých slov se dá vyjádřit téměř vše a za druhé bych byl rád, aby tomu, co chci sdělit, rozuměl co nejširší okruh lidí. Odstrašujícím příkladem jsou někteří politici používající někdy věty typu „Odsouhlasili jsme konsensuální dohodu“.

Protože však slova channeling, channel, případně channeler v češtině mají významy velmi odlišné od významů zamýšlených pro použití v tomto článku, jako např. kanálování, kanálový a kanálník, používám v tomto článku anglické výrazy, které znějí přeci jen lépe a odpovídají více tomu pojmu v tom smyslu, ve kterém je tento pojem všeobecně používán v těchto souvislostech i v češtině.

Na začátku se pokusím vymezit pojem channelingu tak, aby nedocházelo k nedorozumění vzhledem k rozdílným definicím tohoto jevu. Protože jsem nenalezl na internetu žádnou vhodnou definici, pokusím se o svoji vlastní, která by byla vhodná pro účely tohoto článku.

Channeling v nejširším smyslu slova chápu jako mimosmyslové získávání informací formou spojení s vědomím, které je odlišné od vědomí channelera (jednoslovný překlad do češtiny je velmi problematický, snad významově nejblíže je výraz přijímající).

Často používaný popis channelingu jako napojení se na vyšší duchovní světy je pro účely tohoto článku zúžený a proto ne zcela vhodný. 

Jen pro přesnost není předmětem tohoto článku poskytování informací, které nepocházejí z channelingu a jsou z různých důvodů za takové vydávány. Někdy se může jednat o neochotu převzít plnou odpovědnost za vlastní názory a teorie a někdy o snahu zvýšit vážnost svých myšlenek jejich „povýšením“ na získaných channelingem.

Základem channelingu je tok informací kanálem (anglicky channel), který se pro tento účel vytvoří mezi channelerem a zdrojem. Tak můžeme logicky dojít k zřejmému závěru, že pro kvalitu informací získaných channelingem jsou důležité tři faktory.

A. Zdroj – jeho kvalita a úmysly

B. Kvalita kanálu

C. Channeler – jeho kvalita a úmysly.

A. Zdroj – jeho kvalita a úmysly

Zřejmě je toto nejvýznamnější faktor pro kvalitu channelingu. Ve smyslu definice channelingu, tak jak je použita pro účely tohoto článku, může být zdrojem jakékoliv vědomí odlišné od vědomí channelera. Tato formulace „jakékoliv vědomí“ tak už sama o sobě odhaluje možnost získávání informací majících minimální kladnou až zápornou hodnotu pro channelera a jeho posluchače či čtenáře. V každém případě však má předávání informací vždy určitou hodnotu pro zdrojové vědomí, protože jinak by informace nepředávalo.

Následně uvedené příklady možných zdrojů nejsou v žádném případě míněny jako vyčerpávající výčet. Vždy je míněno vědomí konkrétní entity. 

1. Senzibilně nadaný člověk schopný předat informace vědomí channelera.

Zvláštním a zajímavým způsobem channelingu je channeling s osobou žijící, která je běžně při vědomí, kdy hovoříme s jejím podvědomím a tato osoba o tom vlastně ani neví. Je to rozhovor s duší toho dotyčného, která je širší než jeho bdělé vnímající vědomí. Takto možná získával mimo jiné své informace pro léčení i Edgar Cayce.

2. Astrální bytost

Zde je pravděpodobně největší předpoklad nekvalitních informací, a to dokonce dost často záměrně nepravdivých.

3. Duše zemřelých

Nejčastější channeling mezi blízkými bytostmi, jež smrt rozdělila.

4. Mimozemšťan

V této skupině dochází pravděpodobně nejčastěji k tomu, že zdroj se vydává za někoho jiného než je, tedy za mimozemšťana.

5. Vyšší inteligence, bytosti z vyšších „dimenzí“, andělé apod.

Nejčastěji spojení s tímto druhem bytostí navazují nábožensky silně orientovaní lidé, kteří se však nechají snadno oklamat astrální bytostí.  

6. Nadřazená mysl channelera, jeho overego (vědomí přesahující ego)

Naopak tento channeling je spíše charakteristický po lidi, kteří nejsou vyznavači žádného konkrétního náboženství, což ovšem neznamená, že nevěří v boha v nejširším smyslu toho slova. 

Lidé běžně nehovoří se svým overegem. Na otázku proč tak nečiní tvrdí, že to neumí. Na otázku, zda to zkusili, odpoví, že nikoliv.

7. Bůh

Otázka channelingu s bohem má dvě stránky. Protože bůh je všechno, tak všichni stále každým dnem a každým okamžikem hovoříme s bohem. Na druhé straně není možno dělat channeling přímo s bohem, protože je to mimo rozsah schopností našeho vědomí, naší inteligence. Tyto dvě rozporné pravdy platí současně.

Vyjdeme-li z předpokladu, že vědomí uvedená pod bodem 5, 6 a 7 jsou zainteresována pouze na channelingu nezištně, je možno u vědomí ve všech ostatních bodech předpokládat, že důvody channelingu pro zdroj mohou být tři. Vlastní prospěch zdroje (ať už si pod tím představíme cokoliv), prospěch channelera a prospěch obou (zde je možno jako příklad uvést channeling mezi milujícími se dušemi, z nichž jedna je na tomto světě a druhá na „onom“ světě a channeling je pro ně v ten okamžik jediný způsob komunikace).

Je zřejmé, že pokud důvodem channelingu je vlastní prospěch zdroje, je kvalita předávaných informací pro channelera a jeho okolí, přinejmenším velmi problematická.

Při posuzování zdroje je nutno velmi důkladně a obezřetně zkoumat, o jaký zdroj se vlastně jedná, protože je velmi problematické ověření informace zdroje o jeho vlastní identitě, snad s výjimkou osob blízkých, kde je možno vhodnými dotazy snížit riziko falšování vlastní identity.

Pro rozumně uvažujícího člověka s určitými zkušenostmi s channelingem není někdy obtížné rozpoznat ve veliteli kosmických lodí „Galaktické federace“, archandělu Michaelovi apod. astrální bytost, která si jen tak hraje, nebo energeticky využívá channelera, anebo vědomí, které poskytuje určité nepřesné nebo ne zcela pravdivé informace s určitým konkrétním záměrem, jímž ale není prospěch channelera či jeho okolí.

Většinou je možno posoudit kvalitu informací týkajících se základních filozofických otázek a kosmologie, které předává téměř každý „vážný“ channelingový zdroj. Toto posouzení nám však poslouží více méně pouze k negativnímu vymezení channelingových zdrojů, protože ani vynikající kvalita (míněno z úhlu pohledu posuzujícího) těchto informací nemusí znamenat, že informace, jejichž ověření je pro nás obtížné či nemožné (zejména týkají-li se událostí budoucích) jsou kvalitní a mohou nám být prospěšné. Určitou šanci na kladný výsledek v daném případě je, pokud se shodují předané informace od více zdrojů „obecně“ (asi lze vyjít z předpokladu, že každý channeler považuje svůj zdroj za kvalitní) považovaných za kvalitní. 

Všeobecně považuji za nedůvěryhodné channelingy, které se zabývají přílišnými detailními informacemi, zejména informacemi o titulech a jménech všech různých velitelů a podvelitelů kosmických lodí a různých mistrů a archandělů a vládců naší sluneční soustavy, galaxie a vesmíru s přílišnými detaily. Jsem přesvědčen, že pokud se jedná o kvalitní channelingový zdroj, tyto informace neposkytuje, protože nemají žádný význam pro nás, nemají informační hodnotu.

K čemu je dobré vědět, jestli je vládcem Galaxie archanděl Gabriel nebo archanděl Michael.

Informace, ze kterých zřetelně probleskují silné náboženské, případně i nábožensko-ideologické prvky klasických Zemských náboženství, a to zejména křesťanství, je možno považovat samozřejmě za channelingové, ale je otázka kvality tohoto zdroje, protože kvalitní channelingové zdroje nejsou ovlivněny náboženstvími našeho zemského typu.

Běžně uznávané channelingové zdroje jako Rozhovory se Setem, Hovory s Bohem, příp. i Zápisky Paula Bruntona, které považuji za channelingový zdroj, se informacemi o jménech různých velmistrů a vládců galaxií apod. nezabývají.

B. Kvalita kanálu

Je závislá na kvalitě zdroje, channelera a na prostředí v nejširším slova smyslu, ve kterém se channeler nachází, jak při vlastním channelingu, tak i v běžném životě.

Channelingové informace mohou přicházet ve formě verbální, tzn. slovně sdělené informace, ve formě obrazů, případně komplexních vjemů, kdy je problém s interpretací obdrženého vjemu. V případě verbální informace se vlastně předává pouze obsah toho, co nám bylo řečeno a nemělo by tak dojít k většímu zkreslení channelerem - přijímající osobou.

Ne, že by nemohlo dojít, ale je tu menší pravděpodobnost, pokud přijímající neovlivní nebo nezmění částečně obsah té informace ve smyslu, jak si představuje, že by ta informace měla vypadat. Což by ovšem správný přijímající neměl činit.

U informací přijímaných formou obrazů a komplexních jevů je někdy obtížné jev či událost časově zařadit.

Rovněž bývá někdy obtížné vyjádřit vjemy, které pocházejí z vyšších dimenzí. Je velmi obtížné slovně vyjádřit to, jakou informaci jsme dostali, protože pro to nebývají vhodné výrazy v lidštině (míněna lidská řeč).

Kvalita kanálu bývá ovlivněna kvalitou času a okolního prostoru přijímajícího a do značné míry rozdílností frekvence vibrací mezi zdrojem a  channelerem.

Kvalitou času je míněna doba a jednotlivé cykly denní a noční doby. Kvalitou prostoru je míněno okolí energetické, okolí umožňující naprostý klid a neovlivňující rušivě čistotu toho kanálu.

Rušivými prvky můžou být hluk, světlo, elektrosmog, přítomnost příliš silných lidských energií, zejména negativně naladěných lidí.

Ideálním prostředím pro channeling bývají místa bez lidí v přírodě, ideální dobou bývá noc. Neplatí to však obecně.

Kvalita času a prostředí ovlivňuje i schopnost channelera soustředit se na channeling

C. Channeler – jeho kvalita a úmysly

Pokud zde používám výraz channeler, tak tím v žádném případě není míněno omezení pouze na bytosti rodu mužského. Naopak ženy mezi channelery převažují, protože obecně ženy bývají senzibilnější, jsou častějšími médii a používají při svých mentálních procesech více pravou hemisféru.   

Kvalitu channelera ovlivňuje jeho schopnost uvést se do stavu rozšířeného vědomí, do stavu ve kterém je chopen přijímat informace, které jsou minimálně či vůbec ovlivněny jeho názory tj. vytvořit čistý kanál se zdrojem nerušený vlastními myšlenkami. Tato schopnost se dá snad nejvíce ze všech aspektů ovlivňujících kvalitu channelingu ovlivnit vlastní pravidelnou prací. 

Stupeň poznání, kterého channeler dosáhl má významný vliv na kvalitu channelingových informací. Poznání, které mu umožňuje za prvé přijímat tyto informace v nezkreslené podobě, za druhé jim sám rozumět a interpretovat je. V případě, že informace nejsou ve verbální podobě, tak je interpretovat a převádět je do slovní podoby tak, aby došlo k minimálnímu zkreslení a aby byly srozumitelné i ostatním lidem. To bývá někdy velmi obtížné, protože se v mnoha případech jedná o sdělení nesdělitelného, protože chybějí adekvátní výrazy nebo pojmy v lidské řeči a tak nezbývá než používat modelů, analogií a přirovnání, která jsou srozumitelná. Některé channelingové informace, které se tváří velmi sofistikovaně (formálně propracované) a učeně, jsou velmi nesrozumitelné a nemají tak téměř žádnou informační hodnotu.  

Silně bývají channelingové informace ovlivněny náboženskými a filozofickými názory a koncepcemi channelera, protože prostě jiné myšlenky než ty, které odpovídají jeho náboženským a filozofickým představám, prostě nepřijme. Lze také předpokládat, že kvalitní channelingový zdroj formu a obsah informací přizpůsobí kvalitě channelera a stupni jeho poznání. Takže například pro křesťanského věřícího jsou informace přioděny do křesťanského hávu, pro muslima do islámského hávu a pro buddhistu do buddhistického hávu, i když podstatný obsah sdělení nebo poselství je zcela zřejmě shodný. 

V neposlední řadě pro kvalitu channelingu jsou důležité i úmysly channelera, jestli mu jde opravdu o to, předat dál informace, které dostává anebo jestli si tím posiluje vlastní ego, dělá to pro peníze nebo z jiných podobných důvodů. Zde má zřejmě rozhodující vliv stupeň duchovního vývoje channelera. 

Chtěl bych ale vyloučit skutečnost, že to někdo dělá tak, že si prostě vymýšlí, že se jedná o informace pocházející z channelingu. Tam se nejedná o channeling, tam je to prostě pouhý klam, což ovšem ještě nemusí znamenat, že vlastní informace nepravdivě označované jako channelingové, musí být nekvalitní. 

Přičemž nepochybuji, že takovýchto druhů channelingu, které úmyslně zkreslují informace nebo uvádějí informace nepravdivé s nějakým konkrétním cílem, je na internetu poměrně dost.

Každý člověk je schopen channelingu. Je možno se ho naučit tak, jak je možno se naučit dalším věcem, které se zdají být vyhrazeny pouze některým osobám.

Jako nejvhodnější považuji pro začátek se učit channelingovému rozhovoru se svým overegem (nadřazenou myslí), kde se dají mnohé informace po delší dobu i ověřovat. Je možno si dlouhodobou prací a rozhovory s overegem ověřit, zda předané informace popsaly pravdivě události, které nastaly až po channelingu, nebo pravdivě popsaly skutečnosti, které channeler v době channelingu nemohl znát.

Pokud po delším důkladném ověřování dojdeme k závěru věrohodnosti informací, lze přistoupit i k channelingu s dalšími vědomími  

Pokud mám ověřeno, že spojení s overegem funguje kvalitně, je velká pravděpodobnost, že moje overego mně spojí opravdu s tou bytostí, o kterou požádám a nenarazím na nějakou astrální nebo zlou bytost, případně na nějakého podvodníka.

Základem channelingu je vyprázdnění vědomí tak, aby člověk dostával informace, které nejsou ovlivněny jeho názory a jeho myšlenkami. Vhodné je položit otázku a poté vyprázdnit vědomí.

Při déletrvající spolupráci se svým overegem pak channeling probíhá tak, že odpověď se objevuje takřka současně s myšlenou otázkou. A někdy už není nutné klást další otázky a rovnou přicházejí odpovědi na další pomyslné otázky, které bychom měli připraveny.

Rovněž není špatnou součástí takového channelingu místo konkrétní otázky poprosit o předání informace, která je pro mě v tomto okamžiku podstatná a zajímavá.

Jednou z dobrých cest v channelingu je položení otázky, na kterou nemůžeme znát odpověď. Například cizí osoba prosí o odpověď na určitou otázku, kterou vám ale nesdělí. Potom se zeptám overega a pokud dostanu odpověď na otázku, kterou jsem neznal, je zřejmé, že absolutně nepřichází v úvahu ovlivnění odpovědi mými názory a myšlenkami zejména, když se jedná o osobu, o které nic nevím. Pokud odpověď měla kladnou informační hodnotu pro tuto osobu, lze předpokládat, že v tomto případě se jednalo o kvalitní channeling a dá se to považovat za určitý doklad ověření zdroje.

Miroslav Zelenka, www.miroslav-zelenka.cz

 

nehodnoceno

Předchozí související články

17. říjen 2015 - Generál Ratnikov pokračuje: Velmi nám pomáhali výjimečně silní extrasenzorici z řad důstojníků státní bezpečnosti. Ano, takoví tam opravdu sloužili. V roce 1991 jsem jich dal několik dohromady, těch nejnadanějších, a vytvořil malou jednotku. Leželi na pohovkách a nalaďovali se na mozek nějakého politika, i když ten se nacházel třeba i tisíce kilome...
16. říjen 2015 - Stará známá věc, ale přesto stojí za připomenutí. V tabákovém kouři se nachází více než 4000 chemických látek, přičemž nejméně 69 z nich je karcinogenních. Nutno dodat, že nevznikají spalováním samotného tabáku, ale především chemikálií, které se do cigaret přidávají. Proč? Aby docházelo k rychlejšímu nástupu závislosti, zejména u mladých lidí.
14. říjen 2015 - Tento text se zřejmě nebude líbit chovatelům a milovníkům domácích mazlíčků, obzvláště těm, kteří jsou vegetariáni či vegani z etických důvodů. Nicméně je fakt, že u nás i ve světě žije nepřirozeně velká populace psů a koček, kteří se musí denně nasytit tunami potravy. A protože se jedná o masožravce, musí se kvůli nim zabít miliony nevinných zvířa...
14. říjen 2015 - Než se vrátíme k rozhovoru s generálem Ratnikovem,  nebude na škodu trocha historie ze svazku zvláštních služeb bývalého Sovětského svazu. V roce 1853 slavný chemik Alexandr Butlerov jako první na světě vytvořil vědeckou hypotézu k objasnění fenoménu mentálního přenosu projevujícího se v hypnóze mezi hypnotizérem a pacientem. Butlerov navrhl zkouma...
13. říjen 2015 - PSI působení může probíhat skrze technické prostředky - televizi, rádio, hudbu, určité rytmy a stejně tak čistě prostřednictvím PSI pole jednoho člověka nebo skupiny na všechny ostatní z mozku do mozku. Speciální služby všech zemí na tom úporně pracují. Ale všem ostatním vsugerovávají myšlenku, že se jedná o pseudovědecká tvrzení.
12. říjen 2015 - Nedávno náš magazín přinesl článek o přenosu charakterových vlastností mezi dárci a příjemci transplantovaných orgánů. Redakci Energie života se ozvala devětapadesátiletá žena, které sice neprošla tímto zákrokem, ale zato během operačního zákroku dostala transfúzi krve. A po návratu z nemocnice začala silně pociťovat, že v jejím charakteru se objev...
5. říjen 2015 - Zatímco NASA oznámila nález známek vody na povrchu Marsu, „lovci“ mimozemšťanů oslavili svůj vlastní objev. Na fotografiích rudé planety, pořízených vozítkem Curiosity, odhalili zvláštní skalní útvar, o kterém badatelé tvrdí, že by to mohly být zkamenělé kosti dávné prehistorické bestie.
3. říjen 2015 - Rančeři a farmáři ve Spojených státech denně krmí svůj dobytek nízkou dávkou antibiotik. Není to proto, aby zvířata neonemocněla, ale aby nabrala na váze. Mnoho lékařů a výzkumníků má však podezření, že tato praxe přispívá k nárůstu rezistentních bakterií, což představuje vážné ohrožení pro naše zdraví. I když v EU platí mnohem přísnější předpisy p...
2. říjen 2015 - Farmáři používají pesticidy na mnoho konvenčně pěstovaných druhů ovoce a zeleniny. Například americká Agentura pro ochranu přírody (EPA) stanovuje limity, které říkají, kolik zbytkového množství pesticidů může v jídle zůstat. Je to složitý proces, kterému není jednoduché porozumět. Jsou v něm zahrnuty proměnné jako toxicita pesticidů nebo množství ...
1. říjen 2015 - Pesticidy v plodinách, hormony v mléce, antibiotika v mase – co dělají všechny tyto speciální ingredience v našem jídle? Vylepšené testovací metody nyní umožňují výzkumníkům detekovat a sledovat tuto zvláštní břečku odporných chemikálií v našem jídle a v našich tělech. Ačkoliv množství jsou malá a není zcela jasné, zda nám škodí či nikoliv, už samo...
30. září 2015 - Problémy se spaním trápí mnoho z nás. Zatímco se snažíme udržet vzhůru sedíc za naším kancelářským stolem a stěžujíce si kolegům, nedochází nám, že bychom měli raději investovat energii do hledání příčin toho, proč nemůžeme celou noc spát. I když to mnozí nebudou chtít připustit, je velmi pravděpodobné, že jednou z hlavních příčin, proč do sebe po ...
29. září 2015 - Nedávná klinická studie oficiálně publikovaná ve Veřejné vědecké knihovny Spojených států odhaluje, jak technologie mobilních telefonů různými způsoby narušuje mozkovou aktivitu. Konkrétně se jedná o účinek technologie 3G, jejíž radiace silně poškozuje lidské zdraví.
29. září 2015 - Protože bylo Edgaru Cayceovi položeno jenom málo otázek týkajících se Lemurie (ponořený kontinent, kolébka černé rasy), záznamy o ní prakticky mlčí. Ale ohledně Atlantidy (200 000 - 10 700 před Kristem) existuje zmínek mnoho. Tato velmi početná skupina duší se projevovala velmi agresivně a důvtipně a překonala v tomto ohledu všechny ostatní rasy, j...
26. září 2015 - Mohl by být velmi populární televizní seriál Stargate, natočený v letech 1997 až 2007, více vědou než fikcí? Informátor tajných vesmírných programů Corey Goode tvrdí, že je založen na reálných velmi pokročilých cestovatelských technologiích, které je možné najít po celé Zemi, sluneční soustavě a naší galaxii.
24. září 2015 - Profesor Thomas Faunce z právnické a lékařské fakulty australské národní univerzity říká, že výzkum Přátel Země odhaluje, že tvrzení o bezpečnosti prodávaných potravin jsou „falešná a lživá“. Podle jeho slov by společnosti měly mít povinnost vyznačit výskyt nanočástic na obalech, aby zákazníci měli možnost informovaného výběru, podobně jako v EU. M...
23. září 2015 - I když by se na první pohled mohlo zdát, že se nás to netýká, opak může být pravdou. V oblíbených sladkostech, omáčkách a dresinzích z australských supermarketů se při laboratorních testech objevila nanotechnologie, přestože národní potravinový regulátor jejich široké využití v potravinách dlouhodobě popírá. Podotýkáme, že některé potraviny s pozit...
21. září 2015 - U Stephena Wiltshira byl již ve třech let diagnostikován autismus. Přitom pozoruhodné je, že je umělcem, který do detailu maluje městská panoramata. Je známý tím, že mu stačí pouhých několik vteřin na to, aby se podíval třeba město z helikoptéry a pak jej s pozoruhodnou přesností namaloval!  
19. září 2015 - Učenci, kteří dokáží malovat mistrovská díla během několika vteřin a se zavázanýma očima. Géniové, kteří mohou kalkulovat s čísly způsobem, kterého je jen počítač schopen. Anebo obyčejní lidé, kteří si pamatují každičký detail jejich života na datum a čas přesně. Takových super jedinců je na světě poměrně hodně.
18. září 2015 - Nicméně buněčnou pamětí nemusí být vysvětleno vše, protože jak se zdá, ne všechny orgány způsobují přenos buněčné paměti. Například lidé, kteří obdrželi darovanou oční rohovku, nezaznamenali žádné tyto vedlejší účinky. Proto musíme vzít na zřetel možnost, že duše mrtvého dárce či různé fragmenty jeho nefyzického těla, které se uvolňují po smrti dan...
17. září 2015 - Dr. Paul Pearsall (1942-2007) a jeho kolegové, Gary Schwartz and Linda Russe, nashromáždili 74 případů, z nichž 23 pacientů celkem bylo po transplantaci srdce. A začali hledat vysvětlení tohoto fenoménu. Podle skeptiků je srdce životně důležitý orgán, který může vdechnout tělu novou sílu a změnit osobnost. Pacient s transplantovaným srdcem může být...
16. září 2015 - Na veřejnosti se čím dál více objevují výpovědi příjemců transplantovaných orgánů, kteří tvrdí, že mají pocit jakoby zdědili paměť, zážitky i emoce svých zesnulých dárců. Navíc to umocňují i podivné změny v jejich osobnosti. Představíme vám zde několik případů a následně prodiskutujeme možná vysvětlení, ať z pohledu skeptiků či esoterického.
5. září 2015 - Kde je pravda a kde je lež? To záleží na každém z nás, jaký máme v sobě systém víry, tedy jak vnímáme realitu kolem nás a v jaké úrovni iluze se nacházíme. Stejně tak záleží jen na nás, nakolik jsme schopni v našem systému víry činit úpravy, ať už menší či dokonce zásadní tváří v tvář zjištění, že nás někdo oklamal či jsme se stali obětí dogmat, kt...
30. srpen 2015 - Ekzém zahrnuje široké spektrum kožních onemocnění, která způsobují podráždění a zanícení pokožky. Obecně vzato, kožní problémy postihují celkově přes 5% dospělé a dětské populace. A z ní u více než 20% se jedná o děti do jednoho roku věku. Ještě více znepokojivý je fakt, že tato čísla narůstají jako důsledek narušeného životního prostředí a kvůli n...
26. srpen 2015 - Případ třiačtyřicetiletého muže ze Slovenska, který upadl do kómatu na základě údajné otravy cizrnovou pomazánkou od firmy Alfa Bio, vyústil v dokonalou frašku. Na veřejnost se totiž dostaly informace, podle nichž máslo na hlavě nemá výrobce, ale paradoxně nemocnice, která muže přijala.
20. srpen 2015 - Českou republikou otřásl případ otravy botulotoxinem, kterým se měl otrávit a upadnout do kómatu třiačtyřicetiletý muž na Slovensku, po údajném požití Cizrnové pomazánky firmy Alfa Bio. O případu informoval Regionální zdravotní úřad v Bánské Bystrici prostřednictvím evropského systému rychlého varování Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci Č...
13. srpen 2015 - Pokud používáte na svém chytrém mobilu aplikaci Facebook, buďte si jisti tím, že jste dali nevědomky svolení Facebooku, aby vám monitoroval vaše telefonní hovory.
7. srpen 2015 - Velká vlna hněvu se snesla na amerického lovce a zubaře Waltera Palmera z Minnesoty, který lstí nechal vylákat milovaného lvího samce Cecila ze zimbabwského národního parku a pak jej usmrtil za pomocí luku a šípu. Skutečnost, že se zvířata beztrestně zabíjejí jen tak zábavu a zejména v rámci rozmařilostí konzumního života před jejich zavřenýma očim...
3. srpen 2015 - Manipulace. Velmi škaredé slovo, které dnes kdekdo skloňuje, byť často význam je krajně neuchopitelný a zcela někde jinde, než základ tohoto slova vypovídá. Ať už tak či onak, zkusme si tento náročný kus poněkud rozdělit, ať to máme o něco snazší.
17. červenec 2015 - Arganový olej je kosmetickým hitem poslední doby. Jenže s nárůstem dovozu do České republiky se rovněž dostávají do naší země nepříliš kvalitní šarže, které pocházejí z velkých továren, kde se olej místo lisování získává chemickou cestou. Navíc některé z nich zapáchají. Proč? Arganové plody, z nichž se takový nevábně vonící olej vyrobil, s největší...
15. červenec 2015 - Pokud se vám zdá Váš život poněkud fádní, stejně tak ani filmy vám už nepřinášejí stejné uspokojení jako kdysi, máme pro vás tip, jak v aktuálním životě žít paralelní život plný dobrodružství. Ano, řeč je o snění, ať už takzvaném lucidním či jen velmi živém.
26. červen 2015 - Na českém trhu se začínají objevovat nekvalitní šarže CHIA semínek, u nichž obsah omega 3 a 6 mastných kyselin může klesnout až k nule. Jak ovšem rozpoznat správnou kvalitu?
31. květen 2015 - Japonský sociolog Hiaso Ishii minulý týden zveřejnil studii, podle níž závislost dětí na mobilní technologii ohrožuje samotnou strukturu společnosti. Mnozí teenageři jsou ke svým telefonům přilepení od rána do večera a jsou velmi nepříčetní, třeba v případě výpadku signálu, když nemohou své známé kontaktovat několikrát za den. Pokud to tak půjde dá...
20. květen 2015 - Základní složkou drtivé většiny komerčně prodávaných energy drinků je kofein. Zdálo by se, že když jej obsahuje káva, která podle lékařů do tří šálků denně neškodí, je všechno v pořádku. U mužů prospívá prostatě, u žen zase potlačuje depresi. A to nemluvě o zastoupení antioxidantů. Jenže energy drinky obsahují syntetický kofein. A v tom je ta potíž...
14. květen 2015 - Kladenský výrobce prémiových tofu paštik Veto se tvrdě ohrazuje proti tvrzení, které se v poslední době hojně rozšířilo internetem, že kvasnicový extrakt, který do svých výrobků přidává, je totéž jako zdraví škodlivý glutamát sodný.
13. květen 2015 - Ostravský záhadolog a spisovatel Arnošt Vašíček před časem vydal knihu Nedobytná šifra. Zabývá se nejzáhadnějším rukopisem světa. Voynichovým rukopisem. Mysteriózní je na něm už jen fakt, že ho zatím nikdo nedokázal přečíst. Další záhadou je skutečnost, že středověké dílo zobrazuje neznámé rostliny a nákresy naší galaxie z opačné strany našeho Vesm...
10. květen 2015 - Pamatujeme si přesně na ten okamžik, kdy jsme se stali vegetariány. Byli jsme kupovat pstruhy. Plavali si spokojeně v nádrži. Vybrali jsme si jich pár, prodavač nám nabídl, že je zabije. Elektřinou. Jakmile zmáčknul tlačítko a do vaničky vjel proud, pstruzi se začali mrskat, až postupně přestali klást odpor neodvratitelné smrti. V tu chvíli nás pře...
27. duben 2015 - „Jé, vy máte Macu? To bude můj manžel rád. Je totiž Peruánec,“ pronesla jedna mladá žena v našem stánku na ostravském gastronomickém veletrhu Karneval chutí. Zaujalo mne to. „A jak jste na něj přišla?“ odvětil jsem. „Přivezla jsem si ho z Peru,“ prohlásila se smíchem. Odpověď na mou otázku, co mu nejvíce chybí, zřejmě nepotěší české příznivce raw f...
26. duben 2015 - Po mírné akademicky debatní odbočce ve druhém dílu se dnes vrátíme k samotnému výkladu. Existuje nespočet možných druhů výkladu, které kartáři a kartářky používají, jelikož se je třeba kdysi naučili v kurzu, z knih či od jiného zkušeného kartáře. Stejně tak mnoho vykladačů má své vlastní způsoby, na které přišli sami. Důležité je, že se řídí vlastn...
24. duben 2015 - Prodej zelené kávy v České republice šel rapidně nahoru. Zejména poté, co mnozí distributoři neváhali slibovat zákazníkům, že zrovna jejich produkt jim pomůže při shazování kilogramů. To ale vyvolalo řadu pochybností ze stran lidí, pro něž se marketing stal synonymem pro lživá tvrzení jen za účelem prodeje. Jak to tedy je? Zkusme si to rozebrat.
20. duben 2015 - Vysvětlit princip tarotu racionálním způsobem samozřejmě není jednoduché, ani jsem s tím nepočítal. Podstata logického myšlení každého z nás má totiž své hranice, kam jsme ochotni se ještě vydat a kam již ne. Vždy totiž musíme pečlivě zvážit, zda jsme schopni mít kontrolu nad větším územím než doposud. To nás může samozřejmě značně vyčerpat. Proto ...
19. duben 2015 - Pátek. Den Země. Máme stánek na náměstí. Zelená káva a superpotraviny. Počasí nic moc. Drobně mrholí a je zima. Přichází za mnou pořadatelka s prosbou, zda bych nemohl do svého velkého stánku přijmout kreativní dílnu. Kouknu na ně ven. Dvě školní lavice a na nich normální deštníky. Přitom celý týden hlásili, že v pátek bude zataženo s přeháňkami.
15. duben 2015 - Mnozí racionální založení lidé silně pochybují o tom, že by se za pomocí tarotových karet dalo něco vyčíst z jejich života, natož pak zjišťovat minulost či dokonce budoucnost. Nedivím se jim. Pokud jim nevysvětlíte logickým způsobem, jak takový výklad může fungovat, žádné takzvané určení mapy jejich vlastního vědomí jim nic neřekne. Nebudou tomu vě...
14. duben 2015 - Příčina všech nemocí, obzvláště pak rakoviny, spočívá v rozporu mezi duší a naším egem. Přesněji řečeno mezi vnitřní podstatou, s níž se rodíme na tento svět, a naší osobností. Tu od dětství postupně získáváme přejímáním vlastností, tužeb a očekávání od svých rodičů, příbuzných, přátel, systému školského, společenského, politického, prostě všeho ok...
13. duben 2015 - Peruánský „ženšen“ Maca postupně mizí z českého trhu. Obvyklí dodavatelé buď hlásí prázdné sklady anebo doprodávají zbytky starých zásob. Do nákupu nových se ale nikdo nehrne. Cena macy se totiž vyšplhala na dvojnásobek až trojnásobek. Prodejci tak mají strach, že za takovou cenu macu čeští zákazníci nebudou chtít. Nicméně celosvětový trend je neúp...
banner

Zasílání novinek
Aktuální video
Anketa
Kterou superpotravinu máte nejraději?
17%
14%
15%
13%
14%
13%
14%
banner

Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Kočky chrání před negativní energiíBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteTajný recept kardiologů proti všem nemocemMaca umí upravit hormonální nerovnováhuÚžasné město bez politiků, náboženství a penězPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Proč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekProkázáno: Chemoterapie neléčí, ale zabíjíPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Kokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Cizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životNaklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíVyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Ježíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciÚzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyQuinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůSpirituální probouzení mezi třetí a pátou ránoDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciJak si můžeme uvolnit zablokované čakryŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemBylinný zázrak má jméno kotvičníkJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiZázvor je 10000x silnější než chemoterapieJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenzeRecept na prastarý domácí sirup proti kašliLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Brečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatDeset základních kroků ke zvládnutí telepatieVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskVilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníSnižte krevní tlak za 5 minut a bez lékůChlorella a její prokázané zdravotní přínosyCo si různá znamení horoskopu neumí přiznat?Naše kočka vidí, co my ani nemůžemeUmírající těsně před smrtí navštěvují mrtví lidéOregano vyčistí plíce od prachu, plísně i bakterií
banner

Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.
POŠTOVNÉ nad 1000 Kč ZDARMA
nad 500 korun dárek MACA BIO 100 g,
nad 1000 korun další MACA BIO 100 g,
nad 1500 Kč Kotvičník extrakt 20 g ZDARMA.

Parádní den plný zlaté energie života