Manipulace jako běžná součást našeho života

2. únor 2018

zobrazeno 1475x

Sponzoruji svou inspiraci

Manipulace je stará jako lidstvo samo. Tato formulace je však poměrně nebezpečná (míněno pro autora), protože může přijít otázka: A jak je staré lidstvo anebo dokonce, co je to lidstvo? Kromě toho je to také nepřesná informace, protože manipulace je nepochybně starší než lidstvo, pokud si lidstvo definujeme pouze jako mammaloidy (humanoidy savčího typu) obývající planetu Zemi. Jsou mnohé indicie obsažené například v mýtech a legendách mnoha národů, že lidstvem bylo manipulováno již od samého počátku jeho existence na planetě, takže lze téměř s jistotou předpokládat, že manipulátoři a manipulace existovali ještě dříve, než entita, kterou označujeme jako lidstvo.

banner

Klasickou ukázkou manipulace a manipulátorů jsou informace o Annunacích ze Sumeru nebo o starořeckých bozích ze starořeckých mýtů, u kterých lze rovněž předpokládat, že se jednalo o příslušníky mimozemských civilizací (dle některých názorů se mohlo jednat rovněž o Annunaki), nebo dle nových informací příslušníky podzemních civilizací.

Už sám pojem manipulace připouští různé výklady a tak může být z tohoto pohledu problematický. Například když shrnu a zjednoduším definici z Wikipedie, tak manipulace je snaha o působení na myšlení druhé osoby či osob, kdy manipulátor  se snaží přesvědčit osobu či osoby o správnosti myšlenky, názoru či jednání, které nejsou manipulovaným jedincům vlastní.  Manipulovaná osoba si často ani neuvědomuje, že je s ní manipulováno, případně si to uvědomuje, ale z nějakého důvodu se nedokáže a někdy ani nechce manipulaci bránit.

Zvláštní formulace je ve slovníku cizích slov, kde je uvedeno, že manipulace je nečestné jednání, čachry.

Oproti tomu Wikipedia uvádí, že manipulaci můžeme chápat i pozitivně, jako působení na ostatní s využitím autority a zkušeností, s čímž nemám problém souhlasit.

Rozpaky však u mě již vzbuzují uvedené příklady pozitivní manipulace, tj. některé zdravotnické obory – psychologie, psychiatrie, atd. Ne, že by ve mně v této souvislosti budilo rozpaky slovo manipulace, ale slovo pozitivní už nevidím tak jednoznačně. To už bychom k oborům psychologie a psychiatrie mohli přidat též farmacii. Když trochu odbočím či předběhnu, tak manipulace s pacienty a případně jejich příbuznými ve zdravotnictví je také jedním ze zářných příkladů manipulace, i když si ji v konkurenci s manipulací politickou mnoho lidí příliš neuvědomuje. Možná už z toho důvodu, že se s ní přece jen setkávají v menší míře, zejména pokud jejich zdravotní stav či jejich blízkých nevyžaduje zvláštní péči.

Zajímavé je, že Wikipedia se zabývá pouze manipulaci někým a ne něčím a v podstatě ji redukuje na snahu na ovlivnění mysli (vědomí) lidí, a přestože to považuji za velice důležité, zřejmě nepředpokládá ovlivňování kolektivního vědomí lidí či lidstva, což rozhodně není zanedbatelná forma manipulace.

Manipulace negativní, pozitivní a komplexní

Když se zamyslíme nad takto na jednu stranu zúženým pojetím, ale na druhou stranu v ostatních aspektech rozšiřujícím pojetím, tak v běžném každodenním životě jsme v podstatě bohužel neustále něčím či někým manipulováni, aniž si manipulace většina lidí je vůbec vědoma. Tato manipulace probíhá od útlého dětství. Abychom se však necítili pouze jako oběti, je potřeba si připustit, že i my jsme často v roli manipulátorů. V náš prospěch může hovořit to, že zjednodušeně řečeno jsou tři druhy manipulací z pohledu možného či očekávaného výsledku manipulace.

První je ve prospěch manipulátora, druhá ve prospěch manipulovaného a třetí je ve prospěch obou. Trochu z jiného úhlu pohledu (pohledu ovládání a sloužení) se těmto věcem věnuji v pořadu či článku "Sebevědomí a pokora". Jako příklad třetího druhu uvádím reklamu či marketing, které bývají téměř nepochybnými formami manipulací, ale mohou přinést prospěch jak prodávajícímu, tak i kupujícímu.

Bůh má vliv i na nevěřící

Jak dalece a široce jsme dlouhodobě ovlivňováni podprahovými a nadprahovými manipulacemi všeho druhu si běžně v podstatě nemůžeme ani plně uvědomovat. Zde uvedu jeden příklad:

Náboženství ovlivňuje mysl nevěřících lidí, aniž si to uvědomují. I když je Česko společností v absolutní většině sekulární, stejně většina nevěřících slaví Vánoce. Možná nevěří na Krista a jeho otce Boha, ale neuvědomují si, jak silně je náboženství formuje. Podle novozélandských vědců má náboženství silný vliv také na psychiku nevěřících. A nejde jen o kulturní stereotypy.

Vědci z Finska provedli experiment, v němž sledovali pomocí snímacích technologií mozek pokusných osob. Část byla věřící, část naprosto nevěřící. Autoři výzkumu hovořili s dotyčnými o konceptu Boha. Ti museli také číst různá prohlášení, kupříkladu: „Vyzývám Boha, aby mé rodiče nechal utopit. Vyzývám Boha, aby mě nechal zemřít na rakovinu.“

Děsivé věty ale vyvolávaly v nevěřících úplně stejně silné reakce jako ve věřících. Přitom podle autorů nešlo o strach z umírání blízkých či vlastní smrti. Protože v další části experimentu četly pokusné osoby věty bez Boha. „Přeji si, aby se rodiče utopili...“ Jenže tyto věty neděsily ani věřící, ani nevěřící.

„Tyto objevy naznačují, že navzdory tomu, že nevěřící popírají existenci Boha, stejně se chovají tak, jako by v něj věřili,“ tvrdí profesor Jamin Halberstadt z Otago University na Novém Zélandu.

Podle jeho kolegyně Britanny Cardwell ale neznamená, že nevěřící lžou. Spíš jde o to, že vliv náboženské kultury je tak silný, že nás od narození poznamenává podvědomě (vytváří tzv. implicitní postoj). Ačkoli nevěřící rozumově opravdu nevěří v Boha (explicitní postoj), implicitní postoje se vynořují proti jeho vůli.

K tomu uvádím, že je zde možný dvojí výklad - za prvé jedná se o dlouhodobou náboženskou manipulaci, která svým působením nutně poznamenala morfogenetické pole společnosti této náboženské manipulaci podléhající a za druhé, že v podvědomí, či nevědomí lidí je informace o existenci boha (možná dokonce v jeho skutečné podobě)  uložena. Obě tato varianty však uvažují i s jinými formami, než je pouhé ovlivňování náboženskou kulturou od narození. Nejpravděpodobnější však je, že na uvedeném fenoménu se podílejí obě varianty, které se u konkrétních lidí projevují různou měrou dle jejich pro ně specifických podmínek.      

Nevědomé spílání

Pokud se pohybujeme v oblasti ovlivňování náboženstvím, zkusme někdy zaregistrovat, kolikrát za den vyřkneme: Ježíši Kriste, Ježíšmaria, pane bože či sakra. Každé slovo je zvuk, který má určité vibrace a ve spojení s emoční energií do slova vloženou lze předpokládat, že ovládá i naši tzv. hmotnou realitu.

Můžeme si říkat, že to nebyl původní záměr náboženských manipulátorů, ale kde brát tuto jistotu, zejména pokud budeme ochotni připustit i tu variantu, že manipulace náboženstvími všeho druhu pochází z vyšších sfér, než běžně vnímáme, tj. úrovní jakýchsi církevních hodnostářů, byť těch nejvyšších. A to se ještě jedná o jednu z nejsubtilnějších forem, kterou si témě nikdo neuvědomuje a je pravděpodobné, že by to většina lidí označila jako směšné.

Náboženské obřady a rituály jsou nepochybně mnohem silnější manipulací, ale ta už je pro mnoho lidí zcela zřejmá. Jen pro jistotu a možná už po sté zdůrazňuji, že nelze zaměňovat náboženství s vírou v boha. Mnoho lidí ve své víře v boha používá vlastní rituály, ať už jim říká modlitba či meditace, ale podstatné je to, že se jedná o vlastní rituály, takže se nejedná o manipulaci, protože se neovlivňuje jiná bytost či bytosti.     

Principiálně je manipulace snahou o omezování svobodné vůle druhé bytosti a je tu jakási podobnost s černou magií. Rozdíl spočívá v tom, že manipulace většinou nepoužívá mentální ovlivňování reality a druhých bytostí, i když ani to se nedá vyloučit, zejména když uvažujeme, že manipulace lidí či lidstva nepochází pouze od bytostí tzv. hmotných a běžně našimi smysly vnímatelných. Není v dnešní době málo informací pocházejících z různých channelingů a mimosmyslových kontaktů s nefyzickými bytostmi, které lze snadno chápat jako cílené manipulace. Pochopitelně ne všechny takto označené informace pocházejí skutečně od nefyzických bytostí.

V současné době je to jedna z forem esoterických manipulačních desinformací, a jestliže je zdroj dostatečně sofistikovaný, je obtížné tyto dvě formy od sebe odlišit, pokud nemáme možnost kontaktéra sledovat přímo v akci. Ve všech podobných případech doporučuji maximální obezřetnost a porovnávání nových informací s naší dosavadní mozaikou poznání, pokud ji již máme alespoň částečně vytvořenou. Ti, kteří mají jako zdroj informací jenom televizi, to mají opravdu dost těžké, protože jejich mozaika poznání nejen, že je hodně neúplná, ale mnohé informace, které obsahuje, jsou minimálně dost nepřesné.

Esoterika: Labyrint manipulací

V oblasti tzv. esoteriky a duchovna je mnoho manipulačních textů a některé jsou na velice vyspělé úrovni. Jsou to celé dokonalé systémy. Ostatně je tu podobnost s náboženskými ideologiemi, které jsou také velmi často sofistikovaně vypracované. Předpokládám, že mnozí se mnou nebudou souhlasit, ale i takové materiály jako jsou Tajemství Amenti nebo Tvůrci křídel nebo informace Zecharia Sitchina o Annunaki mohou být texty manipulační. U některých textů jako například u textů souvisejících s knihou Tvůrci křídel, jsou názory, že se jedná o texty stvořené mimozemskou inteligencí nebo se minimálně opírající o základní teze stvořené mimozemskou inteligencí.

Nebo mohou být stvořeny lidmi, kteří jsou součástí tajných kosmických programů, které mají mnoho informací a k dispozici vyspělou počítačovou techniku a jsou tak schopni vytvořit velice kvalitní texty a programy manipulace opírající se o skutečná fakta, která však jsou velké většině lidstva neznámá a zatajována. U těch skutečně kvalitních textů je velmi obtížné najít formy manipulace a vytušit záměr manipulace. V podstatě téměř vždy jsou ty jednotlivé kvalitní a sofistikované texty a systémy ve vzájemném rozporu. Přesněji řečeno informace v těchto textech obsažené, zejména pokud se mluví o historii, ale i o současnosti, bývají ve vzájemném rozporu. To samé se týká i naší přepokládané budoucnosti a toho, co bychom pro lepší budoucnost měli dělat, včetně toho, že bychom neměli dělat nic. 

Jeden příklad takového textu: "Z hyperdimenzionální perspektivy na nás v maximální intenzitě působí anti-božské, temné okultní síly a snaží se zavřít tolik lidských bytostí, kolik jen mohou do frekvenčního vězení (které bude posilněno započetím agend transhumanismu a umělé inteligence, jež umožňuje “ukradení duší), aby se u nich zabránilo tzv. "božskému probuzení síly", a tak si zajistit, aby neztratili svůj "zdroj potravy". "

U jednodušších forem manipulace je většinou záměrem získávání energie, ať už finanční nebo vitální nebo obojí.

Podobnost s texty náboženskými není čistě náhodná. Proč také měnit zavedenou a dlouhodobě úspěšnou praxi? Také v podstatě všechny náboženské texty jsou manipulační. Nedá se vyloučit, že i cíle mohou být totožné. Kromě toho, i když tu není podobnost textů, tak se může jednat o totožnost cílů. Pro různé skupiny společnosti je nutno zvolit jiný text, jiné informace, jinou víru, jiné náboženství k dosažení téhož cíle.

Možná se dá říct, že téměř bez výjimky je tím cílem ovládání lidí a lidstva. Je však potřeba si uvědomit jednu věc. Spousta ideologů jednotlivých směrů, ať už náboženských, esoterických, ufologických a jiných, jedná v dobré víře. Oni jsou skutečně přesvědčeni o své víře a to jejich nadšení, které do svého úsilí vkládají a používání různých symbolů a rituálů a vytváření a posilování různých egregorů tomu napomáhá. Ten, kdo je sám přesvědčen, je také přesvědčivější, než manipulátor, který ví, že manipuluje. Pokud jsem uvedl, že v podstatě všechny manipulace směřují k ovládání lidí a lidstva, tak to ještě neznamená, že se shodují v tom, kdo budou ti, kteří budou ovládat. V této otázce jsou nepochybně podstatné rozdíly.

Manipulace primárně slouží k ovládání

Lze také důvodně očekávat, že manipulátoři budou vytvářet teorie a hypotézy, o tom, jak je škodlivé to, co je naší největší sílou. Oni v podstatě mluví pravdu, když říkají, že je to pro nás škodlivé, jen je otázkou, kdo se v tomto případě skrývá pod označením nás nebo my.  

Nejdůrazněji upozorňuji na jeden typ manipulace, který považuji za nejhorší, a který se dá ve stručnosti popsat následujícími slovy. Všechno je špatně, špatně to dopadne a my s tím nemůžeme nic dělat. Bohužel podobné texty se vyskytují i na tzv. alternativních webech a nejsou zase až takovou výjimkou. Pokud kritické množství lidí nepodlehne této manipulaci, tak nad námi nemohou nikdy zvítězit a zcela nás ovládnout.

Nejsilnější cílenou manipulací je manipulace směřující k tomu, abychom si sami dobrovolně a dokonce možná i s nadšením vybrali ten systém a ty vůdce, které chtějí ti, kteří se nás snaží ovládnout. Dle mého názoru je až neskutečné, kolik tzv. užitečných idiotů jim v tom s nadšením a vírou pomáhá. Připadá mi to téměř neuvěřitelné, když si člověk uvědomí, kolik nadšených vítačů muslimských imigrantů by se pravděpodobně ocitlo mezi jejich prvními oběťmi. 

V poslední době se tato koncepce "vrchním manipulátorům" docela rychle rozpadá, i když tato informace by také mohla být součástí manipulace. Naštěstí mnoho informací a různých signálů mluví jasně ve prospěch toho, že rozpadající se koncepce není součástí manipulací. 

V současné době zde skutečně jsou tzv. síly světla nejen v té fyzické podobě pozitivních mimozemšťanů, ale působí tu síly, kterým já říkám nadpozemské bytosti, které nám pomáhají. Ta pomoc, ačkoliv jí běžně smysly nevnímáme, je vysoce účinná.

Negativní či temné síly mohou použít jakýkoliv prostředek, zatímco síly světla nemohou, protože v okamžiku, kdyby použily temný prostředek, přestaly by být světlými silami. Proto také aktivity světlých sil nemohou být tak zjevné. Výrazy temný a světlý používám pro zjednodušení a vysvětlení používání těchto termínů jsem se věnoval už mnohokrát. Pokud člověk situaci pozorně sleduje, dělá si pro sebe analýzy a rozbory a má alespoň průměrné IQ, měl by dojít k závěru, že soudobá manipulace je už hodně průhledná a primitivní.

Při přijetí základního principu Teoversa, tj. principu polarity, lze předpokládat, že i v těch základních hlavních médiích na straně manipulátorů jsou rovněž z našeho hlediska pozitivní lidé, kteří tyto manipulace sabotují tím, že je provádějí v primitivní či přehnané formě. Manipulátoři z médií, kteří se angažuji v politickém dění, jsou ve velké většině případů sami zmanipulovaní a jen někteří to tuší.   

Manipulaci se zřejmě nevyhneme

Tak, jak jsem situaci popsal, to vypadá, že je nemožné se vyhnout všem druhům a formám manipulací a bohužel, nejen že to tak vypadá, ale ono to tak i je. Asi jediná možnost je plné odpojení se od matrixů první a druhé úrovně, což je ale v běžném životě v podstatě nemožné. Takže nám nezbývá, než maximálně koncentrovat svoji pozornost na každý přítomný okamžik a být plně bdělý. Na druhé straně bych byl nerad, aby situaci někdo viděl jako zcela zoufalou, protože manipulace jsou prostě běžnou součástí této naší inkarnace, kterou jsme si i s těmito podmínkami vybrali a měli jsme pro to svůj důvod. Je však vhodné mít tuto informaci stále na zřeteli a přistupovat ke všem životním situacím a všem informacím, které při nich obdržíme, s plným uvědomováním si možností manipulací v kterékoliv naší denní či noční aktivitě. Nedělejme si iluze, že i v rámci našich snů nemůžeme být cíleně manipulováni a s touto znalostí přistupujme i k výkladu našich snů.

Téměř vše, co je ve školních učebnicích a čím jsme denně zaplavováni z médií všeho druhu, je z části nebo zcela jinak. A bohužel vše nasvědčuje tomu, že se nejedná pouze o běžný vývoj poznání lidstva, který ani nemůže být než plný omylů a slepých uliček, ale o cílenou manipulaci. Téměř ve všech vědních oborech zjistíte, že jsou informace, které jsou před veřejností ukrývány, měněny či minimálně nepřesně interpretovány. Netvrdím, že se na tomto procesu podílejí všichni vědomě. Ukázkovým příkladem je historie a to i velice nedávná. Ale ani věda zdánlivě exaktní jako je fyzika, není prosta obdobných manipulací. To ani nezahrnuji politiku, kde lež je standardně zahrnuta do běžné praxe.

Součástí oblasti poznání je i náboženství a filosofie. Manipulativnost většiny náboženství je zcela zřejmá. Velmi zajímavý z tohoto hlediska je důraz na význam utrpení ve velkých náboženstvích. Nutnost utrpení jako samozřejmá součást života je podporována především křesťanstvím, islámem a judaismem.

K čemu tyto manipulace slouží? Při určitém nevyhnutelném zjednodušení je možno dojít k závěru, že principem a základním motivem těchto manipulací je zabránit tomu, aby se lidské bytosti inkarnované zde na Zemi mohly probudit a realizovat se v celé své plnosti. Cílem je zabránit, aby lidé pochopili, či nejlépe aby se vůbec neptali, co je podstatou bytí, co nebo kdo je bůh a co nebo kdo je člověk.          

Na vrcholu pyramidy (a ještě je otázkou, jaké úrovně si pyramidu představíme) jsou manipulátoři, kteří přesně vědí, co činí. Pod nimi je právě ta skupina blbých či navedených a dole je ohromná množina manipulovaných. Co se týče politiků, tak mě tak nepřekvapuje, že velká většina z nich patří do druhé skupiny, protože to už snad je přímo v principech současného politického systému. Kde mě to však přece jen stále překvapuje je skupina lidí, kteří se označují jako vědci.

Co když je vše jinak?

Velká většina z nás má běžně za to, že pouze někteří „talentovaní“ a případně „trénovaní“ jedinci jsou schopni dosáhnout takového stavu rozšířeného vědomí, že jsou schopni proniknout pod povrch „matrixu“ a tento svět vnímat takový jaký je (samozřejmě v úrovni jaké toho jsou „lidé“ vůbec schopni), včetně sebe samého a role a místa v tomto světě. A takový stav považují za něco mimořádného.

Co když tomu je ale zcela obráceně?  Co když po generace trvající manipulací, počínající u mnoha generací předků a pro jednotlivce začínající již samotným narozením a možná již prenatálním životem, je nám cíleně bráněno být plnou lidskou bytostí? Bytostí, která je schopna si uvědomit a běžně používat své napojení na univerzální informační pole a své overego. Bytostí, která si běžně sebe sama uvědomuje jako součást multidimenzionální bytosti, chápe se jako součást jednoty (různě nazývané Centrální zdroj, Bůh apod.). Bytostí, která je schopna díky svému plnému vědomí konat běžně ty samé věci, které obdivujeme u různých mistrů či světců jako schopnosti mimořádné. Bytostí, která je schopna běžně dosahovat stavů vědomí, jaké jsou popisovány při použití relativně mimořádných prostředků, jako jsou např. holotropní dýchaní, psychotropní látky, intenzivní meditace apod., či při mimořádných situacích jako jsou např. zážitky blízké smrti. U tzv. přírodních národů jsou tyto stavy považované za normální a běžnou součást jejich života.              

Protože se obávám, že stále přesto všechno jsou ještě rozsah a hloubka toho, jak jsme záměrně a dlouhodobě manipulováni poměrně dost podceňovány, pokusil jsem se oblasti manipulací zkompletovat a jednotlivé oblasti popsat. 

Manipulace a manipulátoři

Slovo manipulace a manipulátoři se vyskytuje poměrně hojně a už nejen na internetu. Dokonce i pan Hájek z Hradu věnoval svoji knihu manipulaci mainstreamových médií. Protože se obávám, že stále přesto všechno jsou ještě rozsah a hloubka toho, jak jsme záměrně a dlouhodobě manipulováni poměrně dost podceňovány, pokusím se oblasti manipulací zkompletovat a jednotlivé oblasti popsat. Již zpočátku uvádím, že pro níže uvedené hypotézy neuvádím žádné důkazy, takže některým diskutérům ušetřím čas, protože nemusí tím pádem následující neprůkazný „blábol“ číst.

Účelem není v žádném případě strašení a vyvolávání negativních energií, ale jen a pouze předání (pro někoho) nových informací. Jen ten, kdo má dostatek informací se může rozhodovat svobodně. Jen ten, kdo ví, že je manipulován, má šanci této manipulaci nepodlehnout.

Jednodušší by asi bylo konstatovat, v které oblasti nejsme manipulováni. Ale protože pak bych musel prohlásit, že o žádné takové oblasti nevím, byl by konec článku a mnoho nových informací k „rozšíření svobody“ bych nepřinesl. Proto se soustředím na zcela určitě neúplný výčet dle mého názoru podstatných manipulací.

Jednotlivé oblasti manipulací se navzájem prolínají, doplňují a vytvářejí tak synergické efekty, takže je rovněž někdy obtížné určitý druh manipulace zařadit do některé z oblastí. Jednotlivé manipulace jsou vytvářeny tak sofistikovaně, že buď samy o sobě či ve spojení s jinými jsou schopny realizovat i více cílů.

Nelze rovněž zapomenout i na tu skutečnost, že manipulováni jsou i téměř všichni manipulátoři, a to manipulátory vyšší úrovně.

Základní formou manipulace je zatajování a zadržování informací, podávání polopravdivých či nepravdivých informací.

Zřejmě prvotní formou manipulace je výchova a výuka, mimo jiné i jako způsob snižování obranyschopnosti proti všem dalším manipulacím.  Současná výchova a výuka provádí pravý opak toho, co by měla. Ubíjí v dětech vše, co si přinesli do nového života a vštěpuje jim dogmata, která jim brání být svobodnými, šťastnými a tvůrčími. Vycházím z předpokladu, že narozené dítě ještě nemá v plném rozsahu zablokované vnímání (smyslové i mimosmyslové). Toto nezablokované vnímání je postupně deformováno stálým tlakem obecně přijatých dogmat, až je u dítěte dosažen stav, kdy už některé jevy nebo skutečnosti prostě není schopno vnímat. Toho je dosahováno formou, způsoby a obsahem výchovy a výuky. Pro jistotu uvádím (což platí i pro další oblasti manipulací), že se to týká velké většiny společnosti a ne všech. Takřka všichni manipulátoři jsou k těmto manipulacím sami zmanipulováni vlastní výchovou a výukou a mnozí z nich mají ty nejlepší úmysly a snaží se dokonce jednat v souladu s posledními poznatky klasické vědy (manipulace vědy patří do jedné z dalších oblastí).

Základním cílem těchto manipulací je vychovat lidi, kteří mají sníženou nebo žádnou obranyschopnost proti dalším manipulacím, lidi, jejichž pokud možno veškerý energetický a tvůrčí potencionál bude (většinou s jejich plným souhlasem) využit ve prospěch systému za takových podmínek, které jsou výhodné pro systém a hlavně pro ty, co jsou na vrcholu pyramidy. A manipulace je mnohdy tak dokonalá, že mnozí z těchto lidí za udržení takovéhoto systému i bojují. K otázkám výchovy a výuky připravuji samostatný článek, ve kterém bych se tomuto tématu věnoval podrobněji.

Další oblastí je oblast ideologií a pod tento pojem zahrnuji filozofické a náboženské systémy. Převážná většina hlavních náboženství a filozofií ovlivňujících větší skupinu lidí je manipulací, jejímž základním cílem není nic jiného než moc a peníze pro manipulátory.  Cílem této manipulace je nám zabránit být plnou lidskou bytostí, která je schopna si uvědomit a běžně používat své napojení na univerzální informační pole a své overego. Bytostí, která si běžně sebe sama uvědomuje jako součást multidimenzionální bytosti, chápe se jako součást jednoty (různě nazývané Centrální zdroj, Bůh apod.).

Těmito ideologiemi jsme cíleně manipulováni do role těch, kteří za prvé nejsou schopni rozeznat, že jsou manipulování a za druhé ochotně podléhají víceméně dogmatickým pravidlům a „zákonům“ (božím i světským), jejichž dodržování však vyhovuje (přináší užitek) zejména těm, jež jsou na vrcholu pyramidy. Za obzvláště manipulativní považuji ty ideologie, které kladou důraz na utrpení ať už v tomto životě či po smrti (peklo) a odměnu za dodržování ideologií stanovených pravidel slibují takřka výhradně po smrti (ráj).

Hlavním důvodem ukřižování Ježíše bylo to, že hlásal rovnost všech lidí a  ukazoval lidem pravou podstatu života, bytí a boha, což výrazně negativně ovlivňuje možnosti manipulace lidmi.

Novodobější ideologie bývají zaměřeny na vytváření iluze nedostatku. Ten, kdo nepociťuje nedostatek, není tak snadno ovladatelný. Toho, kdo pociťuje nedostatek, je možné ovládat právě pomocí naděje na odstranění tohoto nedostatku. Pociťování nedostatku je velmi relativní.     

Jeden z hlavních atributů těchto ideologií je permanentní boj proti všem ostatním ideologiím uměle vytvářející rasovou, národnostní a náboženskou nenávist mezi lidmi, mající za následek všechny války, jakožto součást základního cíle každé ideologie, kterým je moc.  

Třetí takovou zásadní oblastí je věda. Jak jsem už na začátku uvedl, že některé oblasti se prolínají, tak tato oblast se prolíná s oblastí předchozí, protože často se nejedná o vědu (v původním slova smyslu), ale daleko více o ideologii, čehož je klasickou ukázkou Darwinovy evoluční teorie. Obávám se, že přívrženci této teorie by se asi podivili, kdyby se tu ukázal Darwin a vyzbrojen současnými poznatky by ji jednoznačně odmítl.

Jak námi může věda manipulovat? Třeba taková historie tam se to zdá jasné. I když u ní je možno pochybovat, zda se jedná o vědu, když ji píšou vítězové, Ale jak přírodní vědy?

Začneme ale tou historií (včetně přilehlých oborů jako je archeologie), protože tam je manipulace nejzřetelnější. Je nám předkládaná zčásti nebo zcela zkreslená představa o minulosti, a to nejen o civilizacích starších než sumerská, ale dokonce i o událostech starých méně než 20 let. Jsou nám vědou předkládány matoucí představy o tom, kde a jak jsme se tu vzali, kdo nebo co jsme a proč tu jsme (což se prolíná s předchozí oblastí). 

Přírodní vědy jsou všechny založeny na přísně materialistickém principu, takže nám neumožňují poznání skutečného stavu věcí, což by přispělo k lepšímu poznání a tím i větší svobodě jednotlivých lidí. Objevy a vynálezy z mnoha oblastí jsou nám zatajovány, aby lidstvo mohlo být udržováno v závislosti na manipulátorech vlivem nedostatku (zejména energie) a aby byl maximalizován jejich zisk.

Ekonomie a sociální vědy slouží někdy i nepokrytě k manipulaci směřující k oddanosti vládnoucího systému, jakožto nejlepšího možného systému.      

Čtvrtou oblastí je manipulace mainstreamových médií. Také by se dala nazvat manipulace deformací obrazu přítomnosti, na rozdíl od předchozí oblasti, která by se dala formulovat jako manipulace obrazu minulostí a budoucností. Tato oblast se částečně překrývá s mnoha dalšími oblastmi, protože slouží i jako forma a prostředek manipulace ostatních oblastí. Manipulace sloužící především politickému systému. Začnu ukázkou.

Nadpis článku na internetových stránkách zní: „STEM: Kalouskovu novou stranu by mohlo volit 40 procent lidí“

Text článku, který už je v rozporu s nadpisem: 

„Téměř 40 procent lidí nevylučuje, že by v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny dalo hlas nově vzniklé straně TOP 09. Vyplynulo to z bleskového průzkumu agentury STEM pro Českou televizi“.  

„Správně“ položená otázka STEMem. Zdůrazňuji, otázka nezní: „Budete volit TOP 09?“

Otázka zní: „Vylučujete, že byste volil TOP 09“. A máme podle průzkumu předpoklad, že by až 40% voličů mohlo volit TOP 09. Jaký je závěr. Voliči v žádném případě se nemusíš bát, že by tato strana nedostala alespoň 5% a že by tak tvůj hlas mohl připadnout částečně tomu, koho zvolit vyloženě nechceš. Vol TOP 09!

Základním způsobem manipulace v této oblasti je informace o konfliktu. Většina konfliktů je záměrně zavádějícím způsobem formulována jako konflikt dobra a zla. Černobílé vidění konfliktů směřuje k tomu, abychom se v daném konfliktu přidali na stranu, kterou jako bílou označil ten, kdo informaci o konfliktu přináší. K tomu v mnoha případech stačí jediná věc, a to označit jedny z aktérů konfliktu (namátkou např. fašisty, komunisty, nacisty, teroristy, náboženské fanatiky, extrémisty všeho druhu apod.) za síly temna.

Běžnému čtenáři či posluchači pak již stačí udělat logický, a tím kdo informaci podává většinou i zamýšlený závěr, že když jedna strana jsou síly temna, tak druhá strana jsou síly světla a dalším logickým krokem je, že my samozřejmě musíme podpořit síly světla.

Pátou významnou oblastí je péče o zdraví lidí.

Kompletní systém tzv. péče o zdraví člověka sestává z mnoha organizací a institucí a lidí, např. ministerstvo zdravotnictví, hygienici, nemocnice, všeobecní a odborní lékaři, lékařská komora zdravotní a nemocenské pojišťovny, farmaceutický průmysl. Jediný, kdo má opravdový zájem na svém zdraví je však jen a pouze ten, který je předmětem této péče.

Všem ostatním jde o peníze a manipulátorům ještě navíc o manipulaci, která slouží k závislosti na systému, k maximalizaci zisků a v poslední době se zdá směřovat i k redukci počtu obyvatel. Karma žádného z vědomých manipulátorů ve všech oblastech není zrovna záviděníhodná, ale manipulátory v této oblasti opravdu lituji. Všechny oblasti se navzájem prolínají a doplňují, ale tolik utrpení způsobovaného s „ušlechtilými“ záměry způsobuje snad už jen manipulace v oblasti ideologií. Základem současného systému zdravotní péče je léčit. Už z principu jím není zdraví člověka, protože pak by celý tento systém včetně všech jeho součástí neměl opodstatnění a mnoho lidí, kteří jsou součástí tohoto systému, by přišlo o práci a o peníze. Paradoxně lékaři se těší velké vážnosti a povšimněte si, kolik se jich prosáklo díky tomu úspěšně do politiky. Ač z osobních důvodů nerad (nejsem léčitel ani nemám mezi příbuznými léčitele), ale nemohu z tohoto systému vyjmout zcela ani léčitele. Velmi zdůrazňuji na tomto místě, i když se to týká všech oblastí, že není v žádném případě účelem tohoto článku napadat konkrétní lidi a jejich morální a charakterové vlastnosti, ale jen a pouze ukázat podstatu a principy manipulace.   

Šestou významnou a v mém výčtu poslední oblastí manipulací je umění. Umění bývalo sice zároveň často i prostředím, kde se líhly revoluční myšlenky, ale v dnešní době tato jeho funkce značně ustupuje do pozadí.

V nedemokratických zemích slouží umění nepokrytě především k podpoře a oslavě vládnoucí ideologie, tj. jak politického tak i náboženského systému (materialismus je rovněž jedna z forem náboženství).

V tzv. demokratických zemích je manipulace rafinovanější, ale cíl je víceméně podobný.

Již jsem několikrát uvedl, že nevěřím, že filmy jako např. Vesmírná odysea 2001, ET, Blízká setkání třetího druhu, Starwars, Startrek, Pán prstenů, Harry Potter, Matrix apod. byly natočeny a uvedeny do kin náhodně bez souhlasu či pokynu vrchních manipulátorů. Film Matrix učinil pro rozšíření myšlenky mezi běžné lidi, že vše kolem nás je pouze iluze mnohem více než všechny filozofické a náboženské knihy vydané do té doby. Vhodně natočená duchařská komedie seznámí s možností života po smrti daleko širší okruh lidí než knihy Raimonda Moodyho.           

Analýza toho, co se nám snaží přímo i podprahově sdělit velkorozpočtové a velkoziskové filmy by byla opravdu velmi zajímavá a možná, že bychom se o nám plánované budoucnosti dozvěděli víc než z kdejaké konspirační teorie.

Jsem si vědom, že kdyby tento článek měl být důkladnější analýzou manipulací, musel by být podstatně rozsáhlejší a byl by výrazně náročnější na čas autora. Záměrem však bylo pouze upozornění na komplexnost a všestrannost manipulace lidstvem pro ty, kteří si tuto komplexnost a všestrannost zatím plně neuvědomují.

Otázkám, kdo provádí tyto manipulace a k čemu slouží, se věnuji ve svých dalších článcích, (jako mnoho dalších autorů) a proto zde tyto úvahy nejsou uvedeny.

Miroslav Zelenka

nehodnoceno

Předchozí související články

31. leden 2018 - Většina lidí by si určitě nespojila psí dech s něčím příjemným. Mnoho majitelů štěňat ale ví, proč jejich dech tak milují, protože má léčebně teraupetické účinky. Pravý důvod vás možná překvapí.
28. leden 2018 - Magický kosmos nám připravuje další týden nabitý racionalitou. V komunikaci můžeme očekávat vědecká a společenská témata. Ve vztazích dále pokračuje volnost z minulého týdne, avšak mohou vyvstat problémy, co se vzdělání a podnikání týče. Lidé mohou cítit velké tužby expandovat, vzdělávat se či začít rozvíjet své podnikání, ale velmi doporučuji zváž...
27. leden 2018 - Závislost jako taková a v kterékoliv formě a podobě není nikdy, nebo téměř nikdy, přínosem pro zvyšování frekvence vibrací. Bohužel se obávám, že některou ze závislostí máme téměř všichni. Jsou však různé druhy závislostí, které se svými důsledky pro práci na sobě a zvyšování frekvence vibrací i výrazně liší. K základním formám práce na sobě tak pa...
26. leden 2018 - Úzkost, deprese a strach jsou emoce, se kterými se potýká nejeden z nás. Denně čelíme tlakům těchto pocitů. A příčiny? Obavy, zda se svou prací zavděčíte nadřízenému, strach z nedostatku peněz, deprese způsobená pocitem okleštěnosti v rutinní práci, která nás nebaví. Úzkost ze strachu, že nenajdu práci jinou, pokud budu chtít v tomto směru podnikno...
21. leden 2018 - Konstelace pro tento týden plný možností jasně ukazují, že bude vyloženě politicky zaměřený. Zesilující VODNÁŘSKÉ energie posílí STŘELECKÁ upřímnost. Můžeme se tak těšit na velmi ohnivé debaty a diskuse nejen v politice, ale všude, kde je nutné zlikvidovat lež, klam a dezinformace.
19. leden 2018 - Existuje mnoho věcí, které o nás vypovídají, aniž bychom si toho byli vědomi. Zatímco například naše mluva odhaluje mnohem více, než si o sobě myslíme, způsob, jakým sedíme, zase prozrazuje, kdo ve skutečnosti jsme. Podívejte se na obrázek, vyberte si pozici, v níž nejčastěji sedíte, a pak si v následujícím textu přečtěte stručný profil Vaší oso...
15. leden 2018 - Můžeme očekávat vzestup idealismu a racionálního myšlení. Přechodem VENUŠE do znamení VODNÁŘE se vztahy více otevřou a lidé budou moci pocítit touhu po nezávislosti ve vztazích. Lze také pociťovat větší tendence rebelovat a řešit digitální svět, avšak na případné rebelie pozor. Jestliže se budeme chtít vymanit vůči autoritám, tak to nemusí dopadnou...
8. leden 2018 - Celý týden se odehrává ve znamení zásadního rozporu mezi naší volností a pracovní odpovědností. Naše touha dělat věci jinak naráží na nepochopení ze strany starších lidí, než jsme my sami. Příčinou v planetární konstelaci je silné zastoupení KOZOROHA v neharmonickém aspektu na URAN.
1. leden 2018 - Je to tady. Nový rok máme před sebou a záleží pouze na nás, jestli využijeme naše vnitřní síly a poznání, abychom se posunuli zase o kousek výš. Pojďme se tedy podívat, co nás čeká z astrologického hlediska.
31. prosinec 2017 - Během prvního novoročního týdne ještě budou doznívat nálady Vánoc a Silvestra. Jenže planety nám svou energií již budou psát další kapitolu. Takže co nás vlastně čeká? Týden ve skvostném znamení originality a kreativity. Kterým znamením tento gejzír pozitivní energie požehná nejvíce?
25. prosinec 2017 - Během tohoto týdne se nám bude dále zesilovat konjunkce planet, stejně jako minulý týden, JUPITERA s planetou MARS, která do našich životu postupně vnáší pasivní agresi a introvertní dynamiku. Všichni ŠTÍŘI jsou buď podráždění nebo více odhodláni bojovat s nepřízní osudu. A tak samo jsme my všichni více vystaveni boji s našimi vnitřními strachy a d...
23. prosinec 2017 - Jak už jsem několikrát poznamenal, tak předvídání budoucnosti je v současné době podstatně těžší, než tomu bylo v dobách minulých. V dřívějších dobách existovaly tak dvě, maximálně tři pravděpodobnostní budoucnosti, přičemž většinou jedna z nich byla dokonce poměrně dost pravděpodobná, zejména jednalo-li se o budoucnost relativně nepříliš vzdálenou...
19. prosinec 2017 - Co všechno dokáže lidské ego, když duši, která by jej měla řídit, zavřete do vyhnanství, aby zakusila, jaké je to bezděčně přihlížet příběhu svého současného života? Systém, v němž žijeme, nabízí mnoho různých rolí, z nichž některé, ač se to nezdá, jsou příležitostí k přerodu. Frontman americké kapely As I Lay Dying Tim Lambesis, odsouzený na šest ...
18. prosinec 2017 - Během minulého týdne jsme mohli pozorovat nárůst myšlenek na realizaci plánů, vyřizování věcí vůči státu a pracovní disciplíny, narůst pracovní odpovědnosti, zajištění příjmu a zabezpečení sebe sama. Je to dáno momentálně probíhajícím přechodem planet ze znamení STŘELCE do znamení KOZOROHA. A o KOZOROHU si dneska něco řekneme, jelikož nás v průběhu...
13. prosinec 2017 - Když bych si několik příštích řádků někde přečetl před nedávnou dobou, jen bych si zaťukal na čelo a pomyslel si určitě něco povýšeného. Kdysi dávno, ještě před tím, než se u mě probudil zájem o duchovno, jsem byl takový, jaký jsem byl. Nechci zmiňovat své vlastnosti, které jsou obecně vnímány jako dobré, a tak zmíním ty druhé - takzvaně zlé: byl j...
11. prosinec 2017 - O víkendu máme 5 planet ve Střelci. Zrozenci v tomto znamení, připravte se, všichni ostatní buďte připravení na pořádnou dávku místy až bolestivé upřímnosti. Retrográdní MERKUR stále putuje svou zpáteční cestou přes znamení STŘELCE a postaví nás před situace z minulosti, které jsme řešili a budeme je muset znovu vykomunikovat.
9. prosinec 2017 - Tento článek vznikl jako reakce na následující email, který jsem obdržel. Patřil jste pane Zelenko mezi ty, které jsem velmi ráda poslouchala, učila se s Vámi meditovat, přemýšlet o smyslu života a způsobu jak svět funguje. Vše do doby než jsem shlédla pořad Cesty k sobě, kde jste vyslovil svůj názor, že svět jaký známe do 10 let skončí. T...
4. prosinec 2017 - Tento týden bude fakt síla. Čekají nás hned 2 velké trigony a 2 T-Kvadratury na CHIRON. Je opravdu na co těšit. Během týdne budeme moci pozorovat přechod dynamické energie MARSU do znamení ŠTÍRA, takže štíři dostanou drive a silný stimul konat, jednat, bojovat. Dále se můžeme připravit na zesilující trigon z pozice SLUNCE a VENUŠE na planetu URAN, ...
29. listopad 2017 - (Přestože je následující článek staršího data, z prosince 2016, je navýsost stále aktuální. Podobné útoky stále trvají, sám jsem byl jejich terčem několik let. Na konci článku proto přidávám vlastní způsob ochrany, třeba by mohl být pro někoho inspirací - poznámka georg.) Uvědomuji si, že některé mnou uváděné věci mohou být pro některé lidi těžk...
27. listopad 2017 - Během týdne se dále zesiluje konjunkce SATURNU s MERKUREM. Opravdu nebude vyhnutí a bude potřeba řešit naše plány do budoucna. Co se týká podnikání a obchodu, tak je na místě si u všeho zjistit řádně informace. Ve středu vytvoří MARS harmonický aspekt na výše zmíněnou konjunkci.
24. listopad 2017 - Pokud průměrně vyspělému člověku sdělíte, že všichni žijeme ve virtuální realitě, s největší pravděpodobností si od něj vysloužíte nálepku blázna, zatímco bude bez přestání zírat do svého chytrého telefonu. Aniž by si uvědomoval, že vaše zásadní sdělení tímto beze zbytku potvrzuje už jen tím, že se propadá ještě do hlubší úrovně systému, v němž žij...
23. listopad 2017 - Duchovní guru je mentální parazit. Pardon, program. Popišme si čtyři typy, s nimiž se můžeme setkat a kterými se můžeme nakazit.
21. listopad 2017 - Zatímco muž vidí svou ženu nejraději svlečenou, žena jeho zase naopak co nejlépe oblečeného. Protože žena je vnitřní vizitkou muže, stejně jako on je vnější vizitkou ženy. Tak se na ni muž rád dívá. Zkrátka ženy jsou z Venuše, muži z Marsu. Ledaže byste nepocházeli ani z jedné z těchto planet, takže chápete dualitu a jste oběma.
20. listopad 2017 - V aktuálním týdnu se SLUNCE přesune do STŘELCE, a proto můžeme očekávat více ohnivé a dynamické energie v našich životech. Jestli budeme chtít někam vycestovat nebo poznat jiné kultury, tak tento týden, stejně jako celý následující měsíc, je opravdu vhodná doba. 
14. listopad 2017 - Pokud splňujete následujících osm příznaků, jste intuitivní empatik, citlivý na energii. Zkrátka cítíte hodně, v jistém slova smyslu všechno. Vnímáte nejen pocity vlastní, ale i ostatních lidí a stejně tak jejich energii. Všichni jsme více či méně citliví, ale empatici až do takové míry, která by se dala s klidem popsat jako superschopnost.
13. listopad 2017 - Během celého týdne můžeme vidět pokračující sblížení JUPITERA s VENUŠÍ ve Štíru, které nabývá na intenzitě. Mnoho lidí si prožívá znova zamilovanosti a vášně, které již delší dobu necítili, za vše může právě tento aspekt. Vzniká tím taky riziko, že upadneme do zajetí našich závislostí a smyslů, avšak JUPITER jako velký průvodce nám z toho pomůže se...
7. listopad 2017 - Nová náboženská skupina, založená milionářem a bývalým zaměstnancem Googlu Anthonym Levandowskim, se snaží stvořit božstvo založené na umělé inteligenci, aby přispěla k napravení současného stavu naší společnosti.
6. listopad 2017 - Co nás čeká v tomto týdnu z hlediska astrologie? Jak toho můžeme využít v náš prospěch? Pokud vás zajímá astrologie, která je starodávnou vědou zabývající se hledáním a výkladem spojitostí mezi děním na zemi a pohybem nebeských těles na obloze, čtěte prosím dále.
1. listopad 2017 - V poslední době se hojně v diskuzích používá slovo nesnášenlivost. Všiml jsem si, že mnoho diskutérů má poměrně široký rozptyl, co si pod tím vlastně představují. Respektive jejich postoj k danému slovo závisí na emoční vyrovnanosti, na výši inteligence a zejména na úrovni vědomí. Zkrátka platí, že když dva dělají totéž, není to totéž.
30. říjen 2017 - Co nás čeká v tomto týdnu z hlediska astrologie? Jak toho můžeme využít v náš prospěch? Pokud vás zajímá astrologie, která je starodávnou vědou zabývající se hledáním a výkladem spojitostí mezi děním na zemi a pohybem nebeských těles na obloze, čtěte prosím dále.
23. říjen 2017 - Co nás čeká v tomto týdnu z hlediska astrologie? Jak toho můžeme využít v náš prospěch? Pokud vás zajímá astrologie, která je starodávnou vědou zabývající se hledáním a výkladem spojitostí mezi děním na zemi a pohybem nebeských těles na obloze, čtěte prosím dále.
18. říjen 2017 - Běloši, kteří cvičí nejméně sedm a půl hodiny týdně, mají téměř dvakrát větší pravděpodobnost, že budou trpět srdečními chorobami než ti, kteří cvičí umírněně. K tomuto závěru dospěli výzkumníci z Illinoisské univerzity v Chicagu, kteří v průběhu 25 let hodnotili různé typy tréninků.
17. říjen 2017 - Mnoho lidí se nyní seznamuje s informacemi týkajícími se transformace, pracuje na sobě a snaží se probouzet i druhé. Často však bývají zaskočeni otázkou, jak by to tady na Zemi mohlo vypadat po očekávané Události, kosmickém odhalení, po transformaci. Protože si myslím, že je důležité mít vizi budoucnosti a koncentrovat se na ni a vím, že většina li...
10. říjen 2017 - V rámci World Wide Wake Up Tour zavítá do Bratislavy známý anglický řečník David Icke. Jeho celodenní tlumočený seminář se uskuteční 28. října 2017 v kulturním domě Istropolis. Seminář přiblíží aktuální stav více než 20-letého pátrání Davida Icke po historických i současných informacích, hledání a skládání souvislostí v otázkách celosvětového dění ...
6. říjen 2017 - Strach je přirozenou reakcí na potenciální nebezpečí. Nicméně naše psychika by mohla spojit podivné symboly s potenciálním nebezpečím jen proto, že v našem nevědomí skrýváme nevyřešené emoce. Obrázek, který vám ukážeme v pokračování článku, je dokonalým obrazem psychoanalýzy vašeho nejhlubšího nevědomého strachu.
29. září 2017 - Opět jako mnohokrát zdůrazňuji, že se nejedná o komplexní popis tématu, ale spíše nástin z trochu odlišného pohledu než je běžně používán a jeho takové lehké shrnutí. Tímto tématem se zabývalo již mnoho autorů jako například Dahlke, Dethlefsen, Louise Hay. Informace o příčinách životních a zdravotních potíží a jejich řešeních jsou samozřejmě velmi ...
27. září 2017 - Vážení a milí, dovolím si jednu malou úvahu na téma zvláštní hračky nazývané FIDGET SPINNER. Mne osobně k této hračce přivedla její celosvětová reklama a rychlý úspěch. Ten boom je tak extrémní a natolik rozsáhlý, že je zkrátka podivný a podezřelý, a to i ve světě moderního marketingu a reklamy. Obzvláště, když vynálezkyně této hračky si ji vůbec n...
26. září 2017 - Česká republika je nejméně zdravou zemí na světě. S tímto drsným nelichotivým výsledkem přišla společnost Clinic Compare, která hodnotila spotřebu alkoholu, tabáku a míru obezity ve 179 zemích světa na základě nejnovějších údajů, poskytnutých Světovou zdravotnickou organizací.
21. září 2017 - Pro každého normálně myslícího člověka, schopného přemýšlet samostatně, ne heslovitě a mozaikovitě, je čím dál tím zřejmější, že dějiny lidstva jsou falšovány. V žádném případě není náhodou, že si toho všímají i profesionální historici a někteří z nich již nechtějí mlčet o naprosto zjevných „nesouladech“, které se v tak zvaných oficiálních dějinách...
19. září 2017 - Tento unikátní test osobnosti prozradí, co se skrývá uvnitř Vás. Jeho výsledek nebude ani dobrý ani špatný – prostě budete takoví, jakými jste. A nyní k samotnému testu. Podívejte se velmi krátce na obrázek a bez rozmýšlení odpovězte - je muž uvnitř domu anebo venku? Teď, když odpověď znáte, můžete v pokračování článku najít sami sebe.
14. září 2017 - Při jednom z minulých pořadů na Svobodném vysílači se mluvilo o kritickém množství probuzených lidí, které by ovlivnilo ostatní lidi v Česku a mluvilo se o 10 až 20 tisících. Zároveň proběhla 21.8.2017 celosvětová meditace, kde se mluvilo o kritickém množství 144 tisíc pro celou planetu. Již před tím jsem byl požádán, abych opakoval meditaci na pos...
12. září 2017 - Dříve se začínaly texty slovy: "Již staří Řekové". Posunul jsem se na časové ose o "pár let" dozadu a dovolil jsem si začít až Hyperboreou. Pokud se však hodláme zabývat skutečnou historií Slovanů, tak je nutné učinit až takový časový skok. Nejsem velkým přítelem uvádění přesných časových údajů, zejména u tak vzdálené minulosti, takže velmi hrubým ...
11. září 2017 - Je stále mnoho nevysvětleného v naší přírodě, zdánlivě vysvětleného, anebo mylně vykládaného. Rozhodně si nemyslím, že by vědecké bádání bylo již uzavřené. Anebo je? Zde, v tomto přehledu se podíváme na některá tvrzení, otázky a zároveň náměty k přemýšlení z oblasti fyziky, astronomie, otázky, které se zdají být na první pohled jednoduché a jasné, ...
6. září 2017 - Bojí se narcisté vůbec něčeho? Dobrá otázka. Vsaďte se však, že ano. Existuje několik věcí, kterých se bojí jak čert kříže, přestože žádný takový výmysl z produkce náboženského tmářství ve skutečnosti neexistuje. Je to jen samotná podstata nevědomosti, která umí být zákeřná, krutá a výsměšná. Egoističtí narcisté tak ztělesňují jednu z mnoha tvář...
30. srpen 2017 - Skupiny stejně smýšlejících lidí vytvářejí energeticko-informační struktury – kyvadla. Tyto struktury se začínají samostatně rozvíjet a podřizují jednotlivce svým zákonům. Lidé si neuvědomují, že nevědomky jednají v zájmu kyvadel. Jak se z trpkého mámení vytrhnout?
28. srpen 2017 - Už před delší dobou jsem na sobě začal pozorovat, jak mám nutkání neustále neracionálně zužovat hranice, v jakých se pohybuje moje vidění světa. A to v obou samotných vektorech časoprostoru, v kterém se za života pohybujeme - v čase (minulost, současnost i budoucnost) i v prostoru. Vlastně je to zřetelné na všech článcích tohoto blogu, jejichž pomy...
23. srpen 2017 - Neuvěřitelného pohnutí osudu se dostalo harvardské neurovědkyni Jill Bolte Taylor, kterou postihla mrtvice tak, že ztratila přístup k jedné polovině mozku. Jelikož je odbornicí v oblasti neurovědy, chápala přesně, co se s ní děje. Přežila jen proto, aby nám mohla předat tento neuvěřitelný zážitek? 
21. srpen 2017 - Často se zmiňuji o morfogenetických polích a dokonce v poslední době používám i pojem osobní morfogenetické pole. Vzhledem k tomu, že jsem si vědom, že myšlenky a teorie kolem morfické rezonance a morfogenetických polí nejsou jednoduché k pochopení, rozhodl jsem se věnovat jim tento článek. Při tom jsem i sám pro sebe objevil několik zajímavých myš...
14. srpen 2017 - Pro některé z nás je velmi náročné pochopit, proč mnozí lidé stále věří něčemu, co se očividně jeví buď jako jasná lež, polopravda či stále se opakující příběh, záměrně upravený jako mýtus, který má jediný cíl – ovládat je. Historií lidstva se vine nevymírající skupina, která má silnou potřebu slepě věřit převzatým myšlenkám, které nemají nic spole...
3. srpen 2017 - Ačkoliv většina lidí má za to, že drogová závislost se rovná užívání nelegální látek, jsou na fatálním omylu. Legální drogy jsou jim samotným mnohem blíže, než si odkáží představit. Nejdostupnější a zároveň nejsmrtelnější je alkohol. Následuje nikotin v cigaretách, doplněných o syntetickou karcinogenní chemii. A velmi nenápadně lidé „fetují“, když ...
28. červenec 2017 - Přestože běžně používáme hliníkovou fólii na grilování, vaření či balení, měli bychom být na pozoru, jelikož nedávná vědecká studie ukázala, že hliník může prostupovat do jídla a negativně tak působit na naše zdraví.
20. červenec 2017 - Zenová meditace není ničím zvláštním. Cesta zenu může zahrnovat formální meditaci vsedě, stejně jako jezení, stání, chození, ležení, hraní tenisu. Co není zenem? Mnoho lidí má však o meditaci utkvělé představy a ulpívá na nich. Lidé se dozví o slovech zenového mistra Nam Čeona „Každý den je dobrý den“ a používají je jako výmluvu, když se chtějí vyh...
18. červenec 2017 - Celé roky žili osamoceni ve svém zoufalství. Terorizováni světelnými paprsky, které jim působily bolesti hlavy. Technologie převzala kontrolu nad jejich myslí a tělem. Báli se pronásledovatelů, jejichž hlasy na ně křičely ze stěn nebo je slyšeli přímo ve svých v hlavách: "Našli jsme tě" a "Chceme, abys byl mrtvý."
16. červenec 2017 - Tento je svět je pouze iluzí. I když často slyšíme tento výrok, při pohledu na okolní svět se neubráníme pocitu, že zároveň samotný výrok je iluzí. Jenže ta přitom může číhat na každém kroku, aniž bychom si to uvědomovali, jelikož je důsledkem lineárního myšlení, které vede z bodu A do bodu B a posléze do bodu C, přičemž se často stává, že mezi bod...
13. červenec 2017 - Průměrný uživatel mobilního telefonu jej kontroluje asi 150krát denně. Téměř třetina uživatelů inteligentních telefonů připouští, že jsou na nich závislí. Přestože tušíme, že neustálé pokukování po displeji není úplně v pořádku, nejnovější výzkum naznačil, že tato závislost může být dokonce znamením deprese.
11. červenec 2017 - Byli jste někdy svědkem intenzivní diskuse, v níž byly hlavním tématem životy fiktivních postav ze seriálů? Přemýšleli jste někdy, co nás vůbec vede k tomu, abychom věřili někomu, kdo vlastně vůbec neexistuje? Odpověď je možná prostější, než si dokážeme představit. Hlavním cílem televize je měnit naše mozkové vlny, což vede k poškození nejen mozku,...
6. červenec 2017 - Syndrom chronické únavy, poruchy štítné žlázy, lymská borelióza, roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, lupus a další nemoci, se kterými si lékaři neví rady. Jejich příčinou je tajemný virus Epstein-Barrové (EBV). Minimálně jednou ze 60 forem tohoto viru je nakažena většina lidí na světě, což lékaři oficiálně přiznávají, i když tvrdí, že l...
4. červenec 2017 - Kdo jsou vlastně empatikové? Proč se vždy staví do role podřízených ochránců? Jelikož jejich podstatou je léčit, přitahují je zlomení lidé anebo negativně založení. Jsou magnety na cizí trable, přičemž neznají hranice, kdy by měli říci: A dost. Narcisisté je silně přitahují, protože empatikové vůči nim cítí silnou vnitřní potřebu, která je až choro...
2. červenec 2017 - Facebookový příspěvek Není nad to, zpříjemnit si procházku lesem vraždou dvou hrajících si mláďat opět krajně rozjitřil emoce mezi milovníky všech zvířat a myslivci, nebo chcete-li spíše nimrody. Zatímco ti berou lov liščích mláďat jako odstřel škodné, jejich odpůrci neváhají sáhnout k silným obviněním z vraždy. Kde je pomyslný střed?
28. červen 2017 - Proč lidé jedí maso? Pokud se zeptáte běžného člověka, řekne vám, že je to proto, že maso chutná dobře a jeho tělo se bez něj neobejde. Pokud se však zeptáte doktorky Melanie Joy, která už po desetiletí studuje, co člověka vede ke konzumaci masa, podle ní je na vině takzvaný karnismus. Karnistou je označován člověk, který pokládá za správné a žá...
27. červen 2017 - Pokud má někdo pocit, že jakýkoliv článek na internetu je dnes jen a jen obchodní pobídkou, může mít svým způsobem pravdu. Každá stať, byť sebeprimitivnější, je ve skutečnosti jen dalším pokusem se produktivně zakomponovat do systému reklamního průmyslu, který nás manipuluje v každém okamžiku a na každém životním kroku.
25. červen 2017 - Jedním z hlavních důsledků internetu je široká dostupnost online sexu. Bezplatné streamování je neuvěřitelně snadné, podle psychiatra a zároveň harvardského vědce Kevina Majarese však může poškozovat naše zdraví. Na svém blogu rozebírá, jak funguje mozek a k čemu dochází při opakovaném vystavení. Vysvětluje to tak logicky, že si možná dobře rozmysl...
31. květen 2017 - Dnes již proslulý dokument o manipulujících psychopatech otevřel oči mnohým z nás. Čeští tvůrci Misha Votruba a Václav Dejčmar na ploše 98 minut dokázali pečlivě poskládat interesantní mozaiku, která při celkovém pohledu poměrně dost děsí. Ano, jsou všude kolem nás a nemusí to být žádní masoví vrazi. Naopak jejich zbraněmi je přetvářka, faleš, lich...
23. květen 2017 - Veřejné prohlášení Charlieho Sheena, že je HIV pozitivní, mělo pozoruhodný vliv na zvýšení prodeje domácích testů HIV. Ani na světový den AIDS se jich tolik neprodalo.
21. květen 2017 - Neustále nás někdo otravuje, že chce to a tamto a my nemáme chvilku klidu, abychom si konečně mohli odpočinout a vydatně se prospat. Večer si přejeme krásné sny, protože věříme, že sen je lepší, než náš život, který nás ve skutečnosti vůbec nebaví, a proto se každý den díváme na televizi.
19. květen 2017 - Nikdo netvrdí, že vybudovat firmu je snadné. Ale je načase si přiznat, jak opravdu brutální to je.  A jak vysoká je cena, kterou mnoho podnikatelů tajně platí. Pokud dnes vnímáme úspěšné podnikatele jako borce, zeptejme se jich, jak na tom byli v začátcích. Odpovědi mnohých z nich budou jako přes kopírák - stres, obrovské dluhy, hrozba rozpadlých v...
17. květen 2017 - K čemu je takový psychoterapeut? Rozebere váš život tak, jak vy sami nejste schopni. Je to takový zpovědník jako kdysi, když ještě náboženství bylo v módě. Měl by vám ukázat v pomyslném zrcadle všechny tváře vaší osobnosti tak, jak je sami neznáte.
17. květen 2017 - Vědci z Texaské univerzity v Austinu a Michiganské univerzity sestavili zprávu, ve které potvrzují všeobecné přesvědčení, že fyzické kárání může mít negativní psychologické účinky na děti, a to i několik let poté.
10. květen 2017 - Stáli jsme se svými psy ve svátek 8. května na nástupišti karvinského nádraží a čekali na příjezd vlaku. V tom malý klučina zavolal: "Už jede!" My jsme automaticky rovněž pohlédli doleva, skutečně - vlak přijížděl. Přichystali jsme psy, že budeme nastupovat. Čekáme, ale vlak nikde. Koukneme se opět doleva a vlak tam nebyl! Podívali jsme se na sebe,...
20. duben 2017 - V historii lidstva vždy existovaly záhady, které se vymykaly logickému uvažování, a mnoho z nich také zmátly nejednoho vědce. Níže uvádím 5 z těchto na hlavu postavených fakt, po jejichž přečtení se klidně může stát, že začnete pochybovat o tom, co znáte.
19. duben 2017 - Ačkoliv se o tom nahlas nemluví, mnozí významní géniové naší civilizace na své převratné objevy nepřišli ve zcela běžném stavu vědomí. Mnozí z nich si pomohli jej rozšířit různými psychoaktivními substancemi, ať už čistě rostlinné či chemické povahy, například LSD. Pod vlivem této drogy měl britský vědec Francis Crick rozluštit strukturu DNA, za co...
10. duben 2017 - Objevila se v hollywoodských trhácích po boku hvězd, jako je Jim Carrey, Eddie Murphy a Glenn Close. Stravu si pečlivě vybírá. A po odchodu do důchodu se nyní naprosto obejde bez pozornosti paparazzi. Zkrátka je to typická diva z televizní šou Tinseltown.
8. duben 2017 - Psi dokáží pozoruhodné věci. Podle komplexní pokynů dokáží pást stádo ovcí, vedou slepé přeplněnými městskými ulicemi, dokáží odhalit rakovinu a další nemoci a zdá se, že když s nimi člověk mluví, tak tomu opravdu věnují pozornost. Samozřejmě všichni víme, že naši vlastní hafani jsou nadprůměrně inteligentní, ale jak moc chytří vlastně jsou? Psi...
6. duben 2017 - Lidé trpící poruchou osobnosti patřící do Clusteru B (dramatické, emocionální a nestálé osobnosti) běžně využívají technik hrubého zacházení, kterými mohou způsobit fyzické zdravotní problémy svým obětem. Tyto osobnosti jsou společensky agresivní, násilné a podněcují komplexní atmosféru zneužívání okolí v jakémkoliv společenském prostředí, které ma...
1. duben 2017 - Mezi lidmi koluje mnoho mýtů o spánku, ať už jde o tvrzení, že teplé mléko pomáhá usnout nebo že konzumace sýra způsobuje noční můry. Proto jsem svůj nejoblíbenější mýtus představil expertům z webu Sleepio, abych zjistil, zda je pravdivý, nebo se jedná o pouhou fikci.
29. březen 2017 - Většina rodičů chce pro své děti jen to nejlepší. Dělají tedy vše tak, aby podle svého přesvědčení děti co nejlépe vychovaly. Bohužel kolují určité mylné představy, které dětem mohou spíše uškodit.
22. březen 2017 - Věděli jste, že se Japonky dožívají v průměru 84 let? Proto drží poslední čtvrtstoletí rekord jako nejdéle se dožívající ženy na světě. A nejenže se dožívají nejdéle, zdá se také, že jsou vůči stárnutí odolné. V tomto článku se s vámi podělíme o jejich tajemství dlouhověkosti a věčného mládí, abyste si jej mohli užívat i vy.
21. březen 2017 - Známe lidi, kteří jsou podle nás „milí“, ale ve skutečnosti se jedná o hrozné lidi, se kterými bychom se neměli bavit. Zkrátka řečeno, jsou falešní a celou tu dobu jen předstírají, jak nejsou hodní. Přátele jsou důležití a přátelství by si člověk měl vážit. Jak ale rozlišit mezi dobrými a špatnými? Zde je jednoduchý seznam, který vám může pomoct po...
17. březen 2017 - „Člověk je průměrem pěti lidí, se kterými tráví nejvíce času,“ říká Jim Rohn, slavný americký autor, motivační mluvčí a podnikatel. ​A je to tak, typy osobností, kterými jsme obklopeni, mají vliv na naše sebevědomí, motivaci, postoje a dokonce i úspěch. Každý z nás určitě už zažil přenos pozitivní energie, když trávil čas s někým optimistickým a ko...
15. březen 2017 - Už se vám někdy stalo, že jste se zamotali do víru romantiky a později jste zjistili, že váš partner není tím, za koho ho máte? Považovali jste ho za perfektního milence, raději než abyste zjistili, jaký ve skutečnosti je? Hledali jste u nich svůj účel, svou identitu a osobní hodnotu?
13. březen 2017 - Krátce po svatbě jsme se se ženou zúčastnili semináře o rehabilitaci obětí obchodování s lidmi, obzvláště za účelem sexu (to je ale příběh na někdy jindy). Při jedné příležitosti se prezentující zeptal posluchačů, jaký je podle nich nejčastější důvod pro rozvod.
12. březen 2017 - Během novoluní šíří Raja-Tama duchy (démony, ďábly, negativní energie atd.), lidé provádějí okultní rituály a převážně rājasik a tāmasik lidé jsou výrazně ovlivňováni a přijímají temnou energii skrz své činnosti Raja-Tama. Toto období je příznivé pro negativní činnosti a tedy nevhodné pro všechny pozitivní. S tím, jak měsíční Raja-Tama ovlivňuje my...
11. březen 2017 - V průběhu posledních desetiletí se objevila řada vědeckých zpráv, které potvrzují i vyvracejí účinky Měsíce na lidské chování. Zprávy analyzovaly zvýšenou aktivitu lidské mysli, zvýšený počet návštěv psychiatrické i běžné pohotovosti a stížnosti lidí na vyšší úroveň fyzického i duševního nepohodlí.
10. březen 2017 - Vyděšená 34letá Gina Mihai z Rumunska je přesvědčena, že duch její mrtvé babičky s ní komunikuje ze záhrobí a posílá ji modlitby. Žena tvrdí, že duch její zesnulé babičky „požádal rodinu o pomoc v podobě selfie zaslané z jiného světa“.
6. březen 2017 - Šprýmaři odporují dualitě: jsou světlem i temnotou, hrdinní a podlí, hloupí a moudří, vlídní a zlomyslní. Jsou zároveň roztomilí a nenávistní, přátelští a hrůzostrašní. Pokud se vám zdá, že jste k některému archetypu šprýmaře přitahováni, nebo jím odpuzováni, jde o jasné znamení, že je třeba hlouběji prozkoumat skryté části své podstaty.
2. březen 2017 - Starověké sumerské texty odkazují na Anunnaki jako na „ty, kteří sestoupili z nebe“, na rasu mimořádně mocných a pokročilých bytostí, které před stovkami tisíc let stvořily lidstvo.
28. únor 2017 - Jak reaguje ženský a mužský mozek na stres a nestabilní prostředí? A jakým způsobem ovlivňuje stres náš sexuální apetit? 
24. únor 2017 - Země není kulatá a Slunce není žluté. Bohužel většina našich znalostí o vesmíru, prostoru mezi planetami, a dokonce i planetě Zemi je dnes tvořena mnoha náhodnými segmenty vyrobenými hollywoodskými filmy a sci-fi knihami. Většinou jsou tyto mýty daleko od pravdy.
20. únor 2017 - Způsob, jakým tým Hello Games vytvořil jednu z nejočekávanějších videoher minulého roku, způsobila, že se filozofové a vědci zamysleli nad tím, zda sami nežijeme v uměle simulovaném vesmíru. V čem byla tato hra tak převratná?
19. únor 2017 - A věděli jste také, že od vzniku zvěrokruhu před více než 3000 lety se obloha změnila, takže tradiční znamení zvěrokruhu neodpovídají těm skutečným? Pokusím se zde uvést vědecké vysvětlení těchto otázek a zároveň vám pomůžu nalézt vaše skutečné znamení. Začněme představením některých astronomických pojmů, které vám snad pomohou zčásti porozumět ...
19. únor 2017 - Původní člověk, tedy nikoliv pračlověk z pohledu dnešního vědeckého pojetí historie vývoje lidstva, vycházejícího z teorie Charlese Darwina (mimochodem zednáře), tak ta skutečně původní lidská bytost neměla vyvinutou mozkovou kůru, tvořící plášť velkého mozku. Jiným názvem neocortex. Anebo ještě prostěji a výstižněji – dravčí mozek. Vlivem jisté...
16. únor 2017 - Stojí za mužskou agresivitou pouze hormon testosteron, nebo je skutečnost o něco složitější? A co způsobuje, že jsou ženy vnímavější k problémům ostatních lidí?
10. únor 2017 - Je to známý fakt - muži zpravidla přeceňují své schopnosti daleko více než ženy. Má to své určité výhody, třeba vyšší plat, ale také mnohem fatální důsledky - zbytečná úmrtí při nezodpovědném riskování života. I když touha předvádět se a soutěžit je vlastní oběma pohlavím, ženy umějí mnohem lépe používat záchrannou brzdu. Nebo je to tím, že mnozí m...
8. únor 2017 - Proč mnohé diskuse mezi muži a ženami nemají konce? Vysvětlení je podle vědců velmi jednoduché - muži v důsledku ovlivnění prenatálního vývoje testosteronem disponují unikátní schopností blokovat některé zvuky. Některé vyhodnotí jako podstatné, zatímco jiné pouze jako šum. Na rozdíl od žen, které dokáží vnímat daleko širší zvukové spektrum. Takže p...
4. únor 2017 - Platón (řecky: Πλάτων, 427–347 př. n. l.) byl řecký filozof z Atén, který je považován za jednu z nejvlivnějších postav v historii západní civilizace. 
2. únor 2017 - V čem se ve skutečnosti liší muži a ženy? Postupně vám sérii několika článků popíšeme celých padesát rozdílů! V tomto díle si popíšeme, proč mají muži a ženy vidí jinak, slyší rozdílně a zákonitě také odlišně vnímají hudbu.
31. leden 2017 - Očkování vyvolává v poslední letech notné kontroverzní reakce. Odpůrci argumentují škodlivostí vakcín, zastánci si zase klepou na čelo, že protistrana se jen opírá o dezinformace z internetu. Skeptici důrazně oponují odpůrcům, že souvislost mezi očkováním a zdravotním postižením, například autismem, nebyla prokázána. Odpůrci vracejí úder – skutečno...
11. leden 2017 - Možná jste zaznamenali zprávu o BridgeAnne d'Avignon (pokud ne, můžete si o tom přečíst níže), která objevila, že všichni američtí prezidenti kromě jednoho jsou potomky stejného anglického krále, Johna Lacklanda Plantaganeta (u nás známého jako Jan Bezzemek). Donald Trump, poslední vítěz amerických prezidentských voleb, se TAKÉ nachází v této skupi...
8. leden 2017 - Je docela dobře možné, a dokonce i pravděpodobné, že k Mojžíšovu legendárnímu setkání s hořícím keřem, jeho rozhovoru s Jahvem a věnování knihy Tóry mohlo dojít, zatímco byl pod vlivem DMT (dimethyltryptamintyp – typ přírodního halucinogenu), tvrdí profesor kognitivní psychologie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, Benny Shanon.
banner
Aktuální video
Anketa
Kterou superpotravinu máte nejraději?
19%
15%
16%
12%
12%
12%
13%
banner

Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Kočky chrání před negativní energiíBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteTajný recept kardiologů proti všem nemocemMaca umí upravit hormonální nerovnováhuPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Úžasné město bez politiků, náboženství a penězProč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekProkázáno: Chemoterapie neléčí, ale zabíjíPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Kokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Cizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životNaklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyVyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Spirituální probouzení mezi třetí a pátou ránoJežíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciÚzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíQuinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruJak si můžeme uvolnit zablokované čakrySlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciBylinný zázrak má jméno kotvičníkŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiZázvor je 10000x silnější než chemoterapieJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenzeRecept na prastarý domácí sirup proti kašliSnižte krevní tlak za 5 minut a bez lékůLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Brečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníDeset základních kroků ke zvládnutí telepatieŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatChlorella a její prokázané zdravotní přínosyVilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskCo si různá znamení horoskopu neumí přiznat?Naše kočka vidí, co my ani nemůžemeVýznam bolesti v různých částech tělaUmírající těsně před smrtí navštěvují mrtví lidéOregano vyčistí plíce od prachu, plísně i bakteriíStaré duše a dokončení cyklu reinkarnaceDračí krev v sobě ukrývá přírodní léčivou síluJak si rychle pomoci, když vás zcela ochromí dnaJaponky netloustnou a žijí nejdéle na světěWi-Fi ničí spánek, mozek, srdce a plodnostTři recepty na tři zdravé bylinkové sirupyNibiru dorazí v roce 2017 do sluneční soustavy23 způsobů, jak rozpoznat křišťálové dětiEdgar Cayce: O reinkarnaci duší AtlanťanůKurkumová limonáda, ideální proti depresiCo bychom měli vědět o své krevní skupiněVědci díky DNA osvětlují paranormální jevy (1)Jak v pěti krocích zvládnout detoxikaci jaterKdyž hormony zlobí, pomohou bylinky ze světaVodu vám zaručeně vylepší minerál šungitPsi nám rozumí lépe, než jsme si mysleliČím se vyznačuje skutečně probuzená dušePyramida funguje, i když vědci nevědí, proč12 věcí o prdění, které jste možná nevěděliSvaté zvonění v uších je darem, nikoliv prokletímJak si vzpomenout na své minulé životy?Jak pročistit epifýzu v sedmi snadných krocíchLéčivá síla kočičího předení má dlouhou historiiSociopat versus psychopat: Jaký je rozdíl?
banner

Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.